Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
(Καθημερινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημαπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ .: 7227
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΕΛΣΤΑΤ:
Ανέκαμψε
το λιανεμπόριο
το γ' τρίμηνο
μετά το Ιockdown
Εξοικονομ Αυτονομ
- Βγήκε η Προκήρυξη
Πήρε ΦΕΚ η προκή- Νήσων 11.12.2020
ρυξη του προγράμματος
Αυτονομ , που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι αιτήσεις ξεκινούν
στις 9 Δε κεμβρίου με
την αρχή να γινε ται
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
Η δημοσίευση της νίας και
προκηρυξης και του
Οδηγού του προγράμ.
ματος Εξοικονομ Αυτονομ, δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και ακολουθεί , στις 9 Δεκεμβρίου
υποβολής αιτήσεων
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας .
Το νέο χρονοδιά γραμμα για την έναρξη
υποβολής των αιτή.
σεων διαμορφνεται μεμονωμένα διαμερί- κοινόχρηστες και μη
ανά Περιφέρεια ως
εξής:
Θεσσαλίας:
09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων
Αττικής 14,12.2020
Στερεάς
Πελοποννήσου
16.12.2020
Δυτικής
18.12.2020
Κρήτης , Βορείου Αι γαίου, Νοτίου Αιγαίου
21.12.2020
Ανατολικής Μακεδο
Ελλάδας ,
Ελλάδας
Μεγάλη άνοδο εμ
φάνισε ο τζίρος των
επιχειρήσεων λιανι
κού εμπορίου το Υ
τρίμηνο του 2020 σε
σχέση με το προηγού .
μενο τρίμηνο , με τον
κλάδο να μπαίνει σε
τροχιά
μετά το Ιockdown του
β' τριμήνου, αν και σε
ετήσια βάση ο τζίρος
συνέχεια στην 11
Θράκης
11.01.202 1
Δυτικής Μακεδονίας
13.01.202
Κεντρικής Μακεδονίας 15.012021
Πολυκατοικίες
18.01.2021
Ταβασικά χαρακτηρι
στικά του προγράμμα : λεται
τος έχουνως εξής:
Στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΑΥΤΟΝΟΜΩ
χουν πλέον τριν
ειδν αιτήσεις . Μια για
Μονοκατοικίας ,
2. Αίτηση Πολυκατοι.
κίας Τύπου Α:
Αφορά αίτηση πολυκατοικίας noυ υποβάλ
εκπρόσωπό της και
συνδέεται με επιμέ
υπάρ - ρους αιτήσεις μεμονω ΑΥΤΟΝΟΜΩ Αίτηση
Πολυκατοικίας Τύπου
Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις): .
Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλαπό
εκπρόσωπό της και πε ριλαμβάνει μόνο αυτοανάκαμψης
έναρξη
λεται
Ξεκινά
η ηλεκτρονική
διαδικασία
μένων διαμερισμάτων τελείς παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν εξοικονόμησης.αυτοπου
σματα ή μονοκατοικίες κοινόχρηστες παρεμ.
και δύο για rολυκατο, βάσεις αναβάθμισης χρων πολυκατοικίας,
νόμησης ενέργειας
κοινόχρηστων
καταβολής τns
νέαs εφάπαξ
οικονομικής
ενίσχυσηs
κίες.
1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή
αυτν .
3. ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ χωρίς , δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται πα
συνέχεια στην 10
Οι 12 κατηγορίεs
φορολογούμενων
Που γλιτνο υν
τιs nλεκτρονικές
αποδείξειS
Από σήμερα Παρα.
σκευή 27 Νοεμβρίου
και ρα 15:00, ξεκι
νάει η διαδικασία καταβολής της νέας
εφάπαξ οικονομικής
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9