Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής -Νιόλαος Καραθάνος 1951-197Η* διοκτήτρια - Εκδότρια Σαυρίδου L Στυλινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ φύλλου 6880-12.240
0,50 ε
Γ. Παπαδόπουλος
Επίσκεψη του Αλέξη
Τσίπρα σήμερα
στο Γενικό
Νοσοκομείο
Δράμας
Σταμάτησαν οι εργασίες
Μέχρι τις 7
Ήρθαν τα πρτα
χρήματα για τα έργα
του CLLD LEADER
ανέγερσης του νέου
Δεκεμβρίου
Δημοτικού Σχολείου
παρατείνεται
Κάτω Νευροκοπίου
στη Δράμα
η καραντίνα
Με χρηματοδότηση 660.000 ευρ από το φιλόδημος Ib
Με ειδική πτήση C130 από την Ελευσίνα προς Καβάλα και πίσω
Τέσσερα νέα απορριμματοφόρα | Αεροδιακομιδή 3 ασθενν χθες από
αγοράζει ο Δήμος Δράμας
για πρτη φορά από το 2004
το Νοσοκομείο Δράμας στην Αθήνα
- Πρόκειται για τρεις ηλικιω μένους 75 και 76 ετν
>Νοσηλεύονταν με φορητούς αναπνευστήρες στα χειρουργεία του Νοσοκομείου
Η έλλειψη προσωπικού καταργεί προσωρινά το ρεύμα
χαρτί-χαρτόνι ως ξεχωριστή γραμμή συγκέντρωσης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
E ΕΙΔΙΚΗ πτήση αεροπλάνο C-130 χθες το πρωί, κάλυψη ασθενν με κορωνοό .
Του Θανάση Πολυμένη
-ΗΝ ΑΓΟΡΑ Τεσσάρων (4 ) νέων Η τελευπαία ανανέωση που έγνε, ήταν
απορριμματοφόρων βάζει μπροστά δύο υπερκατπασκευές που αλλάξαμε πριν
1 πλέονο Δήμος Δράμας, προκειμέ - από 6 μήνες περίπου και τρα πηγαt
νου να ενσχύσει τον στόλο του στην υπη- νουμε στην αγορά 4 νέων απορριμματορεσία Καθαριότητας , με χρηματοδότηση φόρων.
μέσω του προγράμματοςoλόδημος
του Υπ. Εσωτερεκν
Αναλυτικότερα, ο αντιδήμαρχος Καθα- έχουν αγοραστεί από το Δήμο Δράμας ,
ριότητας υπέγραψε στις 26 Ναεμβρίου ήταν το 2004!!!
την σχετοή απόφαση , μετά και από την Στην Ξάνθη το χαρτί-χαρτόνι
σχετική απόφαση της Οκονομικής Επ τροπής του Δήμου Δράμας , με την οποία διαδικασία της ανακύκλωσης, ο κ . Κυραεξιδικεύτηκε η πίστωση των 600.000 κίδης διευκριάζει ότιτο Κέντρο Διαλογής
ευρ από το πρόγραμμα-Φλόδημος Ι . Ανακυκλσιμων Υλικν (ΚΔΑ ) Δράμας ,
Η προμήθεια αφορά τέσσερα αλοκα, λεπουργεί κανονικά με το ρεύμα χαρτίνουρια απορρμματοφόρα τύπου πρέ χαρτόν Παρ ' όλα αυτά η υπηρεσία Κασας , χωρητικότητα 16 κ.μ. με ενδεικτικό θαριότητας του Δήμου Δράμας αδυνατεί
προϋπολογισμό 145.000 ευρτο καθένα.
Το ποσό εγγράφηκε στον προϋπολογ- λόγω έλλειψης προσωπικού
σμό του έτους 2021 και ενισχύθηκε με
άλλες 59.200 ευρ από το Δήμο Δράμας , τίας της κατάστασης που επικρατεί , και
πρακεμένου να συμπληρωθεί το τελικό λόγωτης έλλειψης προσωπικού στην Καποσό των 719.2000 ευρ .
Μιλντας στον-Πρωνό Τύπο ο αντ κές άδεες και καραντνες, δεν μπορούμε
δήμαρχος Καθαρότητας κ. Χρήστος Κυ να δουλέψουμε το συγκεκριμένο ρεύμα
ριακίδης, στο Δήμο μας αντισταχούσαν και αναγκαστικά συγκεντρνουμε το
660.000 ευρ για αγορά απορριμματο- χαρτ -χαρτόνι με τα υπόλοτα απορριμ
φόρων .
Όπως τονίζει στον -nΤν οκ. Κυριακά κύκλωσης Μόλις γίνει η πρόσληψη του
δης , "ο στόλος της υπηρεσίας μας είναι νέου προσωπικού για 4 μήνες, θα ενισχύ
απαρχακωμένος, το ποο νέο αποpριμμα - σουμε αμέσως το ρεύμα αυτό
τοφόρο που έχουμε είναι από το 2004 .
Όλα είναι παλακά και συνεχς βγάζουν πηγαίνεει κανονικά για ανακύλωση, όμως
πολλά και πρακτικά προβλήματα και όλα όχι στο ΚΔΑΥ Δράμας που δουλεύει αυτό
αυτά προκαλούν και συνεχείς χρονοκα
θυστερήσεις Και βέβαια όλα αυτά έχουν στην ανακύκλωση στο εργοστάσιο της
υψηλά κόστη συντήρησης και άλα αυτά Ξάνθηςταχρόνια λειτουργούν χωρίς σταματημό.
από το αεροδρόμιο της Δράμας προς την ΚαΠροφανς οι επείγουσες και ασφυκτικές συνθήκες
ΙνI ράλα, μεταφέρθηκαν τρες ηλικωμένοι νοση- που έχει διμορφσει η επιδημία δειαιολογούν πρό
λευόμενοι άντρες , από το Νοσοκομείο Δράμας προς σκαιρα αυτήν την κατάσταση , ωστόσο γίετα αμέσως
ΜΕΘ Νοσοκομείων της Αττικής.
Οι τρεις ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοό , ται- οι ανάγκες νοσηλείας του πληθυσμού και για άλλα
επρόκειτο να διακομιστούν σε αντίστοες ΜΕΘ των Νο - προβλήματα υγίας Είναι ενδεκτικό πως έχουν διακοπεί
σοκαμείων Euαγγελισμός-, Αττικόν και -Σωτηρία.
Πλέον , σμφωνα με τις νεότερες πληροφορέες , ου
ασθενείς που νοσηλεύονται με Coνid στο Νοσοκομείο ται μόνο τα επείγοντα περιστατικά
Δράμας έχουν μεωθεi , και χθες ανέρχονταν περίπου
στους 125 σε απλές κλίνες και άλλοι 12 στη ΜΕΘ η Τετάρτη 106 νέα περιστατικά στην Πέλλα, άλλα 61 στην
αντληττό πως εξίσου πεστικές είναι -και συσσωρεύονΌπως εξηγεί ο κ . Κυρακίδης, τα τελευταία κανούρια απορρψμματοφόρα που
τα τακτικά χειρουργεία στα νοσοκομεία της Μακεδο ίας , της θράκης και της Θεσσαλίας και αντιμετωπίζονΗ επιδημολογική έκθεση του ΕΟΔΥ κατέγραψε την
Απαντντας σε σχετική ερτηση για τ
μπλήρης .
θα, στη Δράμα 5
ες 55 κρούσματα .
Στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας καταγράφηκε
Οι τρεις άντρες που μεταφέρθηκαν χθες στην Αθήνα ,
τις δύο τελευταίες ημέρες νοσηλεύονταν στα χειρουρ - xθες το 70% των θανάτων-από τους 87 νεκρούς , α 61
γεία του Νοσακομείου Δράμας με φορητούς αναπνευστήρες και κρίθηκε ότι έrpεπε να μπουν σε ΜΕΘ . Και οι
μόνες που βρέθηκαν ήταν οι τρεις σε Νοσοκομεία της μάδες τα νοσοκομεία που σηκνουν το μεγαλύτερο
Αττικής. Το τελευταίο διάστημα, τα χαρουργεία του Νο - βάρος της επιδημίας , νοσηλεύοντας περίτου το 60%
σοκομείου Δράμας έχουν μετατραπεί και αυτά σε απλές των ασθενν με κορωνοϊό όλης της χρας Χθες οι νοΜΕΘ, χωρίς όμως να μπορούν να προσφέρουν ειδή νο - σηλευόμενοι στη Μακεδοία και τη Θράκη ήταν 2190 σε
σηλεία όπως οι ΜΕΘ .
Πράκειται για την πρτη αεροδιακομδή στην ηπειρω - σε ένα 24ωρο . α &ασωληνωμένοι ήταν 304
τική χρα και κατά τη δάρκεια του δεύτερου κύματος
της επιδημίας . Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για νων Δημόσκων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ , " μετατράπηκαν
ηις κλίνες Covid-19 , πλέον 1 στους 5 νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ χειρουργικές αίθουσες , καρδιαλογικές μονάείναι σε σοβαρή κατάσταση και βρίσκεται στις Μονάδες δες , ακόμη και απλοί θάλαμοι με υποτυπδη εξοπλισμό,
Από τους 4Α40 ασθενείς με λομωξη Covid-19 που νο- χωρίς εξειδκευμένο προσωπικό και γέμισαν . Τρα νοσηλεύονται στο ΕΣΥ , σε απλές κλινικές βρίσκονται οι
3540 και σε Μονάδες Εντατικής Φροντίδας (ΜΕΘ, Μo - μους με έναν αναπνευστήρα γατί δεν υπάρχουν κεός
νάδες Αυξμένης Φροντίδας ( ΜAΦ) Μονάδες Εδκν ΜΕΘ. Η ΠΟΕΔΝ αναφέρει ενδεετικά νοσοκομεία
Λοιμξεων (ΜE) και σε θαλάμους αρνητικής πίεσης όπου βρίσκονται διασωληνωμένοι με λαίμωξη Covid-1
άλλοι 900 1
προέρχονταν από τα νοσηλευτικά δρύματα της Μακε δονίας και της Θράκης. Είναι τς τελευταίες τρεις εβδονα συγκεντρνει το συγκεκρμένο ρεύμα
Όπως εξήγησε ο κ . Κυρακίδης , ξααπλές κλινικές και άλλοι 298 σε ΜΕΘ, με 15 εσαγωγές
Σύμφωνα με την Πανελλήνα Ομοσπονδία Εργαζρμέθαριότητα του Δήμου Δράμας από ειδ
σηλεύονται διασυληνωμέναι ασθενείς σε κοινούς θαλάματοφόρα των άλλων ρευμάτων της ανα
σε θαλάμους , άπως στον Αγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης
. σε θαλάμους, στο νοΑυτό σημαίνει ότι , το χαρτί-χαρτόνι
γιστεί κάπαος ότι α συνολικές κλίνες ΜΕΘ του συστή- σοκομείο Κατερόης όπου υπάρχουν
ματος δημόσιας υγείας είναι περί τις 1.150 , στο νοσοκομείο Εδεσσα όπου επίσης έχουν διασωληαντιλαμβάνεται την πίεση που ασκείται στο ΕΣΥαλλά και ωθεί 2 ασθενείς σε θαλάμους, στο νοσοκομείο Σερρν
στις συνεργαζόμενες κλίνες του ιδιωτικού τομέα . Ουσια - άπου υπάρχει 1 δασωληνωμένος σε θάλαμο και 4 στο
στικά 1 στα 2 κρεβάτια Εντατικής έχει διατεθεί για την σητπικό τμήμα με αναπευστήρα.
το ξεχωριστό ρεύμα , αλλά καταλήγει
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν : 697 74 22 184
Ηπείρου &1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωρέριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1 4:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα