Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 27.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο -Αρ Φύλλου: 7492
28 χρόνια
Τ φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη ναυτιλία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Coronis Research A.Ε."
Η Πανδημία
ανέδείξε ένα νέο
τοπίο στις κλινικές μελέτες
Η επόμενη μέρα της πανδημίας, η ανατροπή Που αυτή επέφερε, το Πς ο ασθεής και ο
ερευνητής μπο ρούν να παραμείνουν Προσηλωμένοι στον ερευνητικό στόχο τους και,
κυρίως, η αναγκαιότητα της επιτυχούς προσαρμογής των νδων ψηφιακν εργαλείων στη
δομή της Υγείας προς όφελος των ασθενν , ήταν ορισμένα από τα θέματα που ανέδειξε
και ανέλυσε μέσω της ομιλίας της, με τίΤλο < Site and patient engagement at the time of
COVID-19 and beyond",
στο 20 Συνέδριο ΚΑνικν
Μελετν και Έρευνας Που διοργάνωσε ο Σύλλογος ΑΤΙπροσόπων Φαρμακευτικν Ειδν
και Ειδικοτήτων (ΣΑ.Φ.Ε.Ε. ),η
κ υαγγεία Κοράκη, Πρόεδρος
του Ελληνικού Συλλόγου CR0S
- HACRO, Πρόεδρος και διε
υθύνουσα σύμβουλος εταιρείας
" Coronis Research A.Ε" .
Πτση 9,3% στον δείκτη
κύκλου εργασιν χονδρι κού εμπορίου το 3ο
τρίμηνο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοιννει τον
Δείκτη Κύκλου Εργασιν στο Χονδρικό
Εμπόριο , με έτος βάσης
2015-100,0 και περίοδο αναφοράς το Γ
Τρίμηνο 2020, η εξέλιξη του οποίου , σύμφωνα
με Προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως
Προς Τον αριθμό εργάσιμων ημερν Τυπικού
Τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιν στο Χονδρικό
Εμπόριο του Γ' Τριμήνου 2020, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Γ Τριμήνου 2019,
Παρουσίασε μείωση 9,3% εν σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Β' Τριμήνου 2020
Παρουσίασε αύξηση 11,2%.
Ο ΕΠοχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιν στο Χονδρικό Εμπόριο του Γ' Τριμήνου
2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Β' Τριμήνου 2020ο , Παρουσίασε αύξηση
11,2%
Οι καταναλωτές μερινήΠερίοδο κρατούν ανά περ
φυσικού αερίου ή
υγραερίου
την επικράτεια, ναλνουν Πετρέ-επιδόματος
καθς και καυσόξυλων και pellet
σε ορεινές περ-Σύμφωνα με τν
ιοχές με έως 2.500 υπουργό Οικονοκατοίκους , εντάσ80 ευρ μέχρι και
τα 600 έως 700
2020-2021 Πέραν ιοχή της χρας.
εκεινων Που καταΗ
υπουργική
κΟ υπολογισμός ευρ σε περιοχές απόφαση για τα
με Πολύ αυξημέ- επιδοτούμενα είδη
λαιο θέρμαν σης.
νες ανάγκες θέρ- θέρμανσης
εκδοθεί τις επόμενες ημέρες , εν ο
στόχος είναι η
ειδική πλατφόρμα
για Τις ατήσεις να
Τεθεί σε λειτοεκατομμύρια ζυργία εντός του
Δεκεμβρίου .
στηριχθεί σε έρευ
μανσης, εν θα
δοθεί και Προκα
ταβολή.
υπολόγισε ανάγ
κες θέρμανσης σε
200.000 σημεία , αφορά στο συνοθα
Έρευνα της ΕΙΟΡΑ
για τη διανομή ασφαλιστικν
προϊόιτων
Σταϊκούρα
λαμβάνονται.
Χρήστο
σημείωσε
κονδύλι
σονται
στους
δικαιούχους του
επιδόματος θέρ- υπόψη οι καιρικές Το επίδομα θα
μανσης για τη χε ανέρχεται στα 84
συνθήκες Που επΙκυμαίνεται από τα
Created by Universal Document Converter