Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
27 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βορειουνατολικοί έως 5 μπωφόρ . (Εoς 18β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 3 μπωφόρ (Εως 16β )
Αριθμ. φύλ 41819
Έτος 144ον
Τιμή 1,50Ε
Πακβου μεγαλομ. του Πέρσου
Σελήνη 13 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.19-Δύσις 5.07
ΕΙΣΙΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΟΝΤΑΙΟΙΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΥΡΙΕΤΣΠΡΑ
Δήλωσις μετανοίας Ζάεφ πρός Μπορίσωφ:
Δέν ύπάρχουν Μακεδόνες!
Διαγράφει μέμνημόνιο τά περί μειονότητος στήν Βουλγαρία για νά γλυτσει τό βέτο στήν ΕΕ
έμπλακούμε σέ έσωτερικά θέματα
άλλων χωρν.
Και σάν νά μήν έφθανε αυτό , δ
ταπεινωμένος Ζάεφ άνατρέχει στό
ΓΗΝ και ύδωρ δίδει δ Ζόραν Ζάεφ δικαιματα θά διεκδικήσει άπό την
στήν Βουλγαρία, σέ μία προσπά- Βουλγαρία , ούτε Μακεδονική μειθεια νά κάμψει την έπιμονή της ονότητα προφανς ύπάρχει στήν
Σόφιας στό βέτο πρός τήν πορεία Βουλγαρία .
έντάξεως τν Σκοπίων στήν ΕΕ.
Αποδεικνύεται έτσι ότι στήν διεθνή στολή αυτή δτι δέν άπευθύνεται
σκηνή μία σθεναρά στάσις φέρνει πρός τήν κυβέρνη ση άλλά πρός
άποτελέσματα , έν ή τακτική του
ένδοτισμού και του κατευνασμοϋ φει: Στείλαμε ένα έγγραφοίμνηδδηγουν τίς χρες στήν ύποχρη- μόνιο πού δέν προορίζεται για τόν
ση και τόν έξευτελισμό. Έν προκειμένω ό Σκοπιανός Πρωθυπουρ-ύπουργό Εξωτερικν Ζαχαρίεγός είναι αύτός πού έξευτελίσθηκε βα, άλλά γιά τούς πολίτες, στε να
άποστέλλων έπιστολή διά τής όποί ας διαβεβαινει πς ούτε έδαφικές άναφέρουμε ότι δέν έχουμε έδαδιεκδικήσεις έχει, ούτε μειονοτικά φικές διεκδικήσεις και ότι δέν θά
νΕπίσης καταστήσαμε σαφές πρόσφατο παρελθόν και διαγράφει
δτι δέν διεκδικούμε μειονοτικά δικαιματα Αύτό τό μνημόνιο" πρέ
πει νά έγκριθεϊ και άπό τίς δύο διακυβερνητικές έπιτροπές. ΉΚυβέρ- άφηρέθησαν προσφάτως 20 έπιγρανησις της Βορείου Μακεδονίας φές άπό μνημεία στίς δποίες έγίνεθά τό δημοσιεύσει στήν Εφημερί - δα της Κυβερνήσεως, άναλαμβάνο- γαρική κατοχήν .
ντας κατ' αύτόν τόν τρόπο και τίς νομικές ύποχρεσεις για την έφαρμο- σαφς , κατηγόρησε τήν πρην
γή του . Προσφέραμε έπίσης έναν
όδικό χάρτη για την Συμφωνία, την
ότοία δεσμευόμαστε άμφότερες οί
πλευρές νά ύλοποιήσουμε.
την βουλγαρική κατοχή έπί της χ ρας του κατά τόν ' Παγκόσμιο Πό λεμο! Διαβεβαινει μάλιστα ότι
Αναφέρει μάλιστα στήν έπιτούς πολίτες! Συγκεκριμένως γράτο άναφορά στήν φασιστική βουλ
Πρωθυπουργό Μπορίσωφ ή τήν
Περαιτέρω, έμμέσως πλήν
Γιουγκοσλαβία ότι αύτή διήρεσεν τούς λαούς της Βουλγαρίας και
γνωρίζουν τί συμβαίνει. Σέ αύτό
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΑΣΕΤΕ
Σκληρές κυρσεις
κατά της Τουρκίας
ζητεί ή Εύρωβουλή
Ή νέα φτχεια στίς μέρες μας
Σχοινάς πρός ήγετες
του Ισλάμ: <Παΐξτε
μέ τούς κανόγεςν
λια καί τίς λιποθυμίες των μαθητν. Ένα πιάτο φαγκλονισμένος άπό δύο είκόνες: στήν πρτη πρω- γητό τό βρίσκει κανείς σήμερα . Θές ή οίκογένεια
ταγωνιστούσαν λιπόσαρκα, πεινασμένα, ξυπόλυτα , που είναι ίσχυρότατος παράγων κοινωνικής συρακένδυτα Έλληνόπουλα τά όποια βρίσκονταν σέ νοχής παρά τήν κρίση που περνά ς θεσμός, θέ
ένα οίκόπεδο, πέριξ του άεροδρομίου του Ελλη- ή Εκκλησία μέ τά συσσίτια, θές ή αύτοδιοίκηση,
νικού κατά τήν άναχρησή του γιά τήν Γενεύη. Το θές άκόμη και ή γειτονιά , σπανίως μένει κάποιος
1948. Στήν δεύτερη πρωταγωνιστουσαν καλοζω - άβοήθητος. Ή νέα φτχεια ξεκινά άπό άλλη βάσμένα, εύτραφή , βουτυράτα Έλβετόπουλα μέ ρο- ση καί άλλη άφετηρία σήμερα. Νέα φτχεια σημαίνει ότι δέν μπορω νά τρέξω καί νά άκολου θήσω τήν ύπόλοιπη κοινωνία. Νά κάνω ό,τι κάνει . Δέν
μπορ νά πάω δέκα μέρες διακοπές, δέν μπορ νά
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ έγραψε το Αξιον Εστίν συδοκόκκινα μάγουλα.
"Επεσεν πάνω τους κατά τήν άφιξή του στήν
Έλβετική πρωτεύουσα και σέ έναν περίπατό του
στήν Λωζάννη. Αύτή ήταν ή άφορμή για νά ζητή-αγοράσω υπολογιστή στό παιδί μου γιά νά παρακοσει άπό τόν Ηλιο τόν νοητόν καί άπό τήν <Μυρσί ΛOυθησει την τηλεκπαίδευση, νέα φτχεια σημαίνη τήν δοξαστική τόσπαρακτικόν μή παρακαλω
σας, μήλησμονάτε τήν χρα μου!>. Ή πείνα ήταν εξαποστάσεως (cick away) , νέα φτχεια σημαίνει
πείνα τότε. Καί ή φτχεια φτχεια . Πέθαινες. Η πα
τρίδα μας περνούσε γιά νά μιλήσουμε μέ όρους τής κυνηγούν οι είσπρακτικές, νέα φτχεια σημαίνειέποχής μας αάνθρωπιστική κρίσην. Δέν μου άρέσει ατιμωτικό-ότι μου έκοψαν τό ρευμα .
ή μετάφραση της όρολογίας αυτής άπό τήν άγγλική , καθς είναι στεγνή συναισθημάτων, άλλά τί νά άδυναμία νά παρακολουθήσω τόν ρυθμό της κοικάνουμε, αύτή έπικράτησε. Παρηγορούμεθα ότι νωνίας στά βασικά. Σημαίνει άνισότητα. Σημαίνει
( σελ. 4 )
ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ πλειοψηφία , για πρτη
φορά , τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύπερ
ψήφισε την έπιβολή σκληρν κυρσεων
κατά της Τουρκίας υίοθετούν την τροπολογία πού κατέθεσε ή Ελληνική καί Κοπριακή Αντιπροσωπία, μέ πρωτοβουλία
νει ότι δέν μπορ νά άγοράσω έξυπνο κινητό ούτε
Ίδεολογικές
άσκήσεις , τρα;
ότι άδυνατ νά πληρσω κάρτα και έφορία και μέ
Συνέχεια στήν σελ . 3
Η νέα φτχεια δέν σημαίνει άσιτία , σημαίνει
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ σήμερα τόν Αϊσωπο. Τόν φίλο μας τόν Πόντιο (άπό
τή Μεσημβρία του Πόντου 620-564
π.Χ. ) , τόν κακομούτσουνο και καμπούρη, πού ζουσε σάν δουλος στήν
Αθήνα, όπου τιμήθηκε άπό τους Αθηναίους μέ άνδριάντα γιά την όξυδέρκειά του καί τή σύνθεση και διδασκαλία τν μύθων και άλληγοριν του ,
πρτος καί άξεπέραστος παραμυθάς,
που τόν άντέγραψαν όλοι οί μεταγενέστεροι μυθοπλάστες όπως ό Γάλλος Λαφονταίν ("δεινός άντιγραφέας του αυτός), ο Αμερικανός Ούόλτ
Ντίσνευ ή οί Γερμανοί άδελφοί Γκρίμ.
"Όλοι τους χρησιμοποίησαν τή συνταγή του Αίσπου και έδωσαν άνθρπι
να χαρακτηριστικά, λογική και φωνή ,
"Όταν ίδρύθησαν
Αίσχοοδικεία σέ Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα
ρία μας: Crisis.
τόν έαυτό μου. Γράφω το σημερινό στημείωμα μέ
Στούς καιρούς μας ή φτχεια είναι διαφορε - αφορμή τήν συζήτηση που έγινε στήν Βουλή μετατική . Ή νέα φτχεια . Είμαι φτωχός δέν σημαίνει ξυΠρωθυπουργου και άρχηγού άξιωματικής Αντιπλέον πεθαίνω της πείνας, άν καί μέσα στήν κρί - πολίτευσης γιά το έλάχιστο έγγυημένο είσόδημα .
των μνημονίων συγκλονιστήκαμε μέ τα μαγκάΤου Ελευθερίου Γ Σκιαδα
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ύπέρ τν έκκλησιν τό
Άντατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
Τό κουφό παιδί
τν Νταλί
ΠΕΝΝΙΕΣ
EL NiNo SECREO
DE LOS DALί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΘΕΣΗ ύπέρ τν έκκλησιν έλαβε τό Άντατο Δι καστήριο των ΗΠΑ, άκυρνοντας τούς περιορι
σμούς λόγω κορωνοϊοϋ στίς θρησκευτικές τελετές στήν Νέα Ύόρκη τίς δποίες είχε έπιβάλει ο κυ
βερνήτης Άντριου Κουόμο στό πλαίσιο τν μέτρων άναχαιτίσεως τής πανδημίας , Η άπόφασις
έλήφθη έπειτα άπό προσφυγές τής Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής του Μπρούκλιν και δύο συναγωγές
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ άποκαλύπτει
ότι ό Σαλβαδόρ Νταλί και ή
σύζυγός του είχαν υίοθετήσειν ένα άγόρι στήν Ίσπα
νία, τό όποίο φρόντιζαν γιά
χρόνια και του έφέροντο σάν
νά είναι δικός τους γυιός . Η
άποκάλυψις της σχέσεως του
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κάτι ίδιαίτερο έχει φέτος ή 21η Δεεμβρίου. Δν
είναι μόνονή ήμέρα Τού χειμερινού ήλιοστασίου,
άλλά ταυτοχρόνως οί δύο μεγάλοι πλανήτες Τού
συστήματός μα, ό Δίας καί ό Κρόνος, θά πλησάσουν τόσο πολύ ό ένας τόν άλλο που θά μοιάζουν σάν είναι ένας διπλός πλανήτης. Το θεαμαΤικό αύτό άστρονομικό φαινόμενο είναι ή πρτη
φορά που θά είναι όρατό άπό τόν γήινο νυκτε
ρινό ούρανό, άπό τήν έποχή του Μεσαίωνα καί
συγκεκριμένα Τό έτος 1226. Οι προσεγγίσεις τν
δύο πλανητν-όπως φαίνονται άπό τόν δικό μας
πλανήτη-είναι σχετικά άραιέ, καθς συμβαίνουν
κάθε 20 περίπου χρόνια Όμως ή φετινή σύνοδος
είναι ξεχωριστή, έπειδή Δίας και Κρόνος θά έλθουν
έμφανς τόσο κοντά.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όχι κάπό έχεί πού μείναμεν άλλά άπό τό μη δέν
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δυό βιβλιοθήκες βιβλία , πού κρή καί μαύρη (κατάμαν- φορά έγκειται στό δτι στούς
έχουμε έντρυφήσει και είς τά ρη) άλήθεια είναι ότι ή κρί- δρόμους τν πόλεων και
Άκούμε τούς πολιτικούς
- σέ όλο τόν κόσμο- νά μιλούν μέ αίσιοδοξία για τήν τής πολιτικής (άπό την
έπόμενη μέρων . Νά προσπα
θούν νά παρουσιάσουν τήν χαράς πολλή) , τά λόγια γωτής πανδημίας, δέν έχι
αίσιόδοξη πλευρά τής μe
τά covid 195 έποχής. Γιά
έμας, που έχουμε μιά (με - οδοξία ή όποία χορηγείτα άκολούθησαν τούς δύο μερικοί και δύο) ήλικία , πού
έχουμε διαβάσει και κανα13:00-15:00
. Φρεσκοκουρεμένος έν μέσω καραντίνας καί μέ τά
παρισινά κουρεία κλειστά , ένεφανίσθη στήν τηλεόραση ό Εμμανυέλ Μακρόν! Ή έμφάνισις μάλιστα αυτή συνεζητήθη στά μέσα κοινωνικής δικτυσεω, πολύ περισσότερο άπό Τό διάγγελμα τό
όποιο άπηύθυνε, σχετικς πρός Τάμέτρα προστα
σίας άπό τόν κορωνοϊό. Χωρίς νά έχει γίνει γνωστο πς πράγματι κουρεύτηκε ό Γάλλος Πρόεδρο,
οί είκασίες του διαδικτύου συγκλίνουν ότι μάλλον ή
σύζυγός του Μπριζίτ ακρατούσε τό ψαλίδν.
ση στήν όποία έχει περιέλθει στήν περιφέρεια δέν διεξάγονται μάχες, δέν κπέφτουν
oί σφαίρες σάν τό χαλάόποία άπεντρυφήσαμε μετά ή παγκόσμιος oίκονομία λόπού άκούμε, οί παραινέσεις τίποτε νά ζηλέψειν άπό ζι. Ο έχθρός αυτή τήν φοπου είσπράττουμε, ή αίσιΔύο απ' όλα,
έκείνες τίς κρίσεις οί όποΐες ρά είναι άόρατος και άθόρυβος . Και Τσως γι' αύτό είναι
ο Κστας Γανουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
περισσότερο έπικίνδυνος.
κατά τοκτές δόσεις, άκούγο- γάλους πολέμους του ερα
νται σάν κοροϊδία Ή πΙσμένου αίνος. Ή μόνη διαΣυνέχεια στήν σελ. 4
27-11-2020
,771108"701151