Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

17oC, 20:00

11oC - Υγρασία 51%-98% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 17:17

€0.80

Ç ìðÜëá óôá ìíÞìáôá

Η επινόηση των περιφερειακών ΦΟΔΣΑ έλκει την προέλευσή της από τον διοικητικό κατακερματισμό
των μικρών νησιών του Ν. Αιγαίου. Προστέθηκε και το Ιόνιο ώστε η ρύθμιση να μην είναι φωτογραφική.
Όμως η διοικητική οπτική που για την αιγαιακή μικρονησία μπορεί και να λύνει το πρόβλημα, στα Ιόνια μάλλον το παροξύνει. Η επίκληση των προδικαστικών ενστάσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών για την ανέγερση του εργοστασίου στην Κέρκυρα, υπαινίσσεται την αδυναμία των κερκυραϊκών Δήμων να διαχειριστούν το θέμα τους. Η εικόνα της διάστασης απόψεων και των αντεγκλήσεων ανάμεσα στους δημάρχους, μέλη της διοίκησης
του ΣΥΔΙΣΑ/ΦΟΔΣΑ, αθροίζεται αρνητικά. Κι έτσι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μοιάζει να είναι η λύση. 3»

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5247

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ

ÁíôÜñôéêï ÊÝñêõñáò & Áñãïóôïëßïõ
• Åîþäéêï ôçò ÐÉÍ
• ÁíôéäñÜóåéò
áðü ôï Áñãïóôüëé
• Ðïëåìéêü êëßìá
óôçí óõíåäñßáóç
ôïõ äçìïôéêïý
óõìâïõëßïõ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εξωδικό της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, απειλή για τον
κεντρικό, κερκυραϊκό Δήμο. Αρνείται
να συναινέσει στην κατάργηση του
ΣΥΔΙΣΑ και τη διακοπή των διαδικασιών προκήρυξης του εργοστασίου, η Μερόπη Υδραίου. Επιφυλάσσεται και στη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΔΙΣΑ
στον διαβαθμιδικό Φορέα. Η τελευταία προθεσμία για την παράδοση η
30η Νοεμβρίου. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίαζε για να αποφασίσει τις κινήσεις της δημοτικής Αρχής. Από την άλλη, η περιφερειάρχης, δηλώνει ότι όλα προβλέπονται
από τη νέα νομοθεσία και δεν υπάρχει εναλλακτική ούτε παραθυράκι
διαφυγής. Η εισήγηση της δημάρχου
στην ΣΕΛΙΔΑ 14»

ÊáìðáíÜêé êéíäýíïõ ãéá ôïí
õðåñêïñåóìü ôçò ôïõñéóôéêÞò
ÄáóéÜò • Ôé æçôÜåé ôï ÔìÞìá
Êåñêýñáò ôïõ ÔÅÅ
Όχι απλώς να δοθεί έκταση, αντί χρημάτων, στη Δασιά, αλλά να υπάρξει και ενοποίηση με το παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι του Ύψου, προτείνει ως την ιδανική επιλογή το Παράρτημα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την επένδυση στην περιοχή του πάλαι ποτέ Club Mediterranee. ΣΕΛΙΔΕΣ 8,9,10 &11»

Ãåíéêü áðáãïñåõôéêü ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé 7 Äåêåìâñßïõ

Virtual ç ÷èåóéíÞ
áðåñãßá óôçí ÊÝñêõñá

4»

5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα