Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Καδημερινή ικονομική eιδική cρημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιρωστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7226
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Επίδομα
Θέρμανσns
Αναδρομικά:
Οι τρειs νέεs Πληρωμές
έωs τα Χριστούγεννα
2020-2021
Ανάβει το nρόσινο φωs
εησχύονται nepισσότεροι
- Ποιοus συνταξιούχουs αφορούν
Ζεστό χρήμα" στους
Τις πρτες μέρες συνταξιούχους καθς
από σήμερα Τρίτη και
έως τα χριστούγεννα
θα καταβληθούν σε
50.000 συνταξιούχους
που εν τα δικαιούνταν , δεν έλαβαν τα
σχετικά ποσά στις πλη
ρωμές του Οκτωβρίου
του Δεκεμβρίου ανα.
μένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για
το επίδομα θέρμανσης 2020 στην ΑΑΔΕ.
Το υπουργείο Οικονομικν , την Τρίτη , κα.
τέθεσε στη Βουλή
τροπολογία με την
οποία επαναπροσδιο
συνέχεια στην 11
παλαιούς και νέους ή έλαβαν μικρότερο
συνταξιούχους ανα .
δρομικά σε τρεις γύρους. Από σήμερα και
έως την Παρασκευή 27
Νοεμβρίου μαζί με τις
πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου κα ταβάλλονται και οι
αυξήσεις στις προσωρινές συντάξεις αλλά
και τα αναδρομικά σε
η Προσκόμιση 65.251 συνταξιούχους
ποσό από αυτό που δι
καιούνται
11 μηνο Ιούνιος 2015Μάιος 2016. Σειρά θα
πάρουν στη συνέχεια,
ξανά τον Δεκέμβριο
όσοι συνταξιοδοτήθη .
καν με πάνω από 30
έτη ασφάλισης και κυ ρίως όσοι έχουν απο
χωρήσει από 13 Μαΐου
2016 και μετά .
Όσον αφορά στις
εν αναμονή συνταξιού - αίτησης κι εφόσον
χους, κυμαίνονται από αυτή υποβλήθηκε μετά
1.100 έως 6.900 ευρ τον Μάιο του 2016, στο
80% του μέσου μισθού
τελευταίου
12μηνου , έναντι του
50% του μέσου μισθού
τελευταίου
12μηνου, όπως ίσχυε
συνέχεια στην 10
Τέλ0s
φορολογικής Θα ακολουθήσει κατά
ενημερότηταs | εντός Δεκεμβρίου η
στον e-ΕΦΚΑ καταβολή αναδρομιπερίπο .
Η προσωρινή σύνταξη
στα Ταμεία των μισθωτν του ιδιωτικού
τομέα αυξάνεται ανα δρομικά από την ημε.
πιθανότητα rpοσωρινές συντάξεις,
τα ποσά που καταβάλ.
λονται από σήμερα και
έως την Παρασκευή 27
ρωμή σε περίπου Νοεμβρίου σε χιλιάδες ρομηνία υποβολής της
κν- με έκτακτη πλη.
Παραμονή
στην εργασία για
Πάνω από 35 έτη
Από ένα σημαντικό
γραφειοκρατικό
βάρος απαλλάσσονται
πολίτες και δημόσια
Διοίκηση, καθς από
σήμερα ο e-ΕΦΚA ξε.
κινά να αξιοποιεί την
διαλειτουργικότητα
για την αυτόματη
φορολογικής
ενημερότητας για την
συνέχεια στην 2
με Παροχή
κινήτρων
Σελίδα 9