Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) y
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015),
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
26 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ (Εως 14β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 15β )
Αριθμ. φύλ . 41818
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Νίκωνος του μετανοείτε, Στυλιανου Παφλαγόνος
Σελήνη 12ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.18-Δύσις 5.07
ΤΕΧΝΗΤΗΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΑΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΝ
12,7 δισ. εύρ δάνεια σέ έπιχειρήσεις
μέ σχεδόν μη δενικό έπιτόχιο
Πς μοιράζονται τά 32 δισ.
του Ταμείου Άνακάμψεως-Ήλεκτρονκός άτομικός φάκελος ύγείας
νται στις άρχές του α έξαμήνου του έτους . κτρικά όχήματα . Μεταρρύθμιση του πολεΩς πρός τήν πράσινη μετάβαση, οι έπενδύσεις και οί μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διασύνδεση έγκυρα και άμέσως για τις δυνατότητες χρήτων έλληνικν νησιν , ή όποία θά μεισει
σημαντικά τό ένεργειακό κόστος νοικοκυ
ριν και έπιχειρήσεων καί θά έπιτρέψει τήν
καλύτερη άξιοποίηση τού δυναμικοϋ της
χρας σέ Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας.
Έγκατάσταση έκατομμυρίων έξυπνων τηλεμετρητν ένέργειας μέ στόχο τήν ένεργει- για την διευκόλυνση τής μεταβάσεως στήν '
ακή έξοικονόμηση. Έκτεταμένο πρόγραμ - χρηση δικτύων όπτικν ίνων άπό έπιχειμα ένεργειακής άναβαθμίσεως κατοικιν ,
κτιριακν ύποδομν έπιχειρήσεων, καί δημοσίων κτιρίων και ύποδομν . Ανάπτυξη
προσβασίμων σταθμν φορτίσεως για ήλεοι δράσεις του Ταμείου άφορουν τήν
πράσινη μετάβαση , μέ έπιχορηγήσεις 6,2
ΕΠΙΧΟΡΗΤΗΣΕΙΣ 19,4 δισ. εύρ και δάνεια 12,7 δισ. πού μπορεί να άλλάξουν τό
άναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της δισ . εύρ , τήν ψηφιακή μετάβαση μέ 2,1
χρας και να την θέσουν σέ τροχιά μόνιμη, δυναμικής άναπτύξεως τά έπόμενα έτη,
θά άξιοποιηθοϋν μέ συνδυασμό δράσεων , ωτικές έπενδύσεις και τόν μετασχηματιέπενδύσεων και μεταρρυθμίσεων όπως προ - σμό της οίκονομίας προβλέπονται 4 δι .
βλέπει το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου εύρ , έν 3 δισ. εύρ άφοροϋν δράσεις του
Ανακάμψεως και Άνθεκτικότητος. Κλειδί του σχεδίου είναι ή κινητοποίησις ίδιωτικν έπενδύσεων , καθς 12,7 δισ. θά δοθούν ς δάνεια στίς έπιχειρήσεις σχεδόν
μέ μηδενικό έπιτόκιο . Προϋπόθεσις για
την λήψη αυτν τν δανείων θά είναι ή συμπλήρωσις τούλάχιστον του 50% τής έπεν- άρχές του 2021. Η έλευσις τν εύρωπαδύσεως άπό τραπεζικά καί ίδια κεφάλαια.
οδομικού σχεδιασμού μέ την είσαγωγή πο λεοδομικν σχεδίων πού θά πληροφορουν
δισ, δράσεις άπασχολήσεως δεξιοτήτων
καί κοινωνικής συνοχής μέ 4,1 δισ. Για ίδι
σεως γής γιά σχεδόν τά 445 της χρας
Γι την ψηφιακή μετάβαση οι έπενδύσεις και οί μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων : προεγκατάσταση ύποδομής όπτικν ίνων στά κτίρια
REACT-EU, μέρος τν όποίων θά άξιοποιηθεί για τήν άντιμετπιση τν συνεπειν
τής πανδημίας.
Τό τρτο έργο άναμένεται νά άνακοινωθεί τόν Δεκέμβριο, ένω ή κρατική δαπάθά ξεκινήσει να πραγματοποιείται στίς
ρήσεις και νοικοκυριά . Άνάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στούς έλληνικούς αύτοκινητοδρόμους . Ψηφιακό μετασχηματισμό
Συνέχεια στήν σελ. 2
ίκν πόρων όμως άπό τό Ταμείο προβλέποτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τί άλλάζει
στήν ίδιοκτησία
μέ τό νέο
πολεοδομικό σχέδιο
Έκατομμύρια μικρά όνειρα
Απειλές άντιποίνων
σέ έλληνικά πλοία
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας τού 2000, λίγα μόλις ρα. Στό σημετο αύτό φαίνεται ότι εύρίσκεται σήχρόνια μετά τήν ένοποίησή της και τήν κυκλοφο- μερα ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
ρία του εύρ, ή άλλοτε κραταιά Γερμανία παρέ -όποιος θαυμάζει τήν θητεία μεταρρυθμίσεων τοϋ
παιε . Δέν είχε τόν σεβασμό τν έταίρων της . Ή Σρέντερ . Θεωρεί -τό θεωροϋσε και πρό της κοάνταγωνιστικότητά της ήταν χαμηλή , ή κοινωνία ρωνο-ύφεσης- ότι ή Ελλάς χρειάζεται μιά μεγάτης ήταν κομμένη στά δυόν έν και οι δημοσιο- λη σπρωξιάν για νά άνατάξει τήν οίκονομία της ,
νομικές έπιδόσεις της ήταν κακές-κάκιστες . Τόσο άρκεί νά γίνουν θαρραλέες μεταρρυθμίσεις άκό
κακές στε ό τότε"Ελλην Υπουργός Οίκονομίας μη και μέ άντιλαϊκό πρόσημο.
Νίκος Χριστοδουλάκης να πειράζειν τόν Γερμανό όμόλογό του στά περιθρια των Eurogroup, οτι σημειωτέον σπανίως πατά τό πόδι του στίς συνεή Ελλάδα . .έπιανε τούς στόχους του Μάαστριχτ δριάσεις της Άκαδημίας Αθηνν), που έδωσε προάλλά ή Γερμανία όχι! Ό σοσιαλδημοκράτης καγκε- χθές στήν δημοσιότητα ο Πρωθυπουργός, στήν
λάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ ό όποΤος είχε ως δόγ- ούσία μάς άποκαλύπτει τήν μεταρρυθμιστική φιλομα του τήν άποψη , ότι κή πολιτική εύθύνη έκτεί-σοφία του : Σέ σύγκριση μέ τά μνημόνια της τρόικ
νεται πέρα άπό τά όρια της δικής μου ζωης , απε- αύτήν τήν φορά τό σχήμα της άγωγής άντιστρέφάσισε νά έφαρμόσει τόν Όκτβριο του 2008 ένα φεται: Τότε τό μάρμαρο της χρεοκοπίας το πλήσκληρόπρόγραμμα μεταρρυθμίσεων , τήν Ατζέντα ρωσε μέ βαρειά φορολογία ή μεσαία τάξη, αυτήν
2010, το όποιο είχε ς στόχο τόν δραματικό περι - τήν φορά καλεϊται νά τό πληρσει τό κράτος και
ορισμό του κοινωνικου κράτους , την αύξηση της οιέξαρτμενες κοινωνικές όμάδες άπό αύτό.Η
άνταγωνιστικότητας και τήν έπιστροφή της Γερ- προσαρμογή δέν θά γίνει άπό την φορολογία άλλά
μανίας στήν χορεία τν προηγμένων κρατν. Οι άπό τίς δαπάνες . Από τά έπιδόματα , άπό τις συμεταρρυθμίσεις που έφάρμοσε ξε σή κωσαν τήν ντάξεις, άπό τόν άριθμό των δημοσίων ύπαλλήλων
κοινωνία έναντίον του, όδήγησαν στήν άπλεια κ.λπ. Όίδιος ό Πρωθυπουργός δέν κρύβει άλλωτης έξουσίας το 2005-άπό τότε έχει νά άναδει χθεί σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος στήν γή των
Τευτόνων-άλλά άποτέλεσαν τό βασικό μονοπάτι
στό όποιο βάδισε (όχι μέ τόν ίδιο άκριβως τρόπο) γραφέα Γιουβάλ Νε Χαράρι στό πλαίσιο του
ή Μέρκελ για νά κάνει την Γερμανία ίσχυρή χΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στην δόμηση καί
τήν ίδιοκτησία φέρνει τό χωροταξικό και
πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος . Η ριζική τομή στόν
τομέα τής ίδιοκτησίας άφορά στήν κατάργηση τής δομήσεως σέ οίκόπεδα
κάτω άπό τά 4 στρέμματα και την πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο δύο έτν
στε νά έκδοθεί ή οίκοδομική άδεια ,
γιά όσους διαθέτουν μικρότερα οίκόπε
δα πού μέ τό ίσχυον καθεστς δομήσεως
μπορούσαν νά κτισθούν . Ταυτοχρόνως
ένεργοποιείται ή διαδικασία μεταφοράς
ΠΑ άντίτοινα είς βάρος έλληνικν έμπο
ρικν πλοίων όμιλεϊ ή τουρκική έφημερίς
<Γενή Σαφάκν μετά τήν νηοψία πού έπιχειρήθηκε σε τουρκικό πλοϊο άνοικτά της
Λιβύης στό πλαίσιο τής έφαρμογής του
έμπάργκο δπλων πρός την χρα . Σύμφωνα
μέ την έφημερίδα, ό τουρκικός στόλος έτεθη σέ έπιφυλακή , έν τό δημοσίευμα άφήνει άνοικτό τό ένδεχόμενο έπεμβάσεων
Το σχέδιο του νομπελίστα Πισσαρίδη (ό όποϊος
Συνέχεια άπό τήν σελ.3
Ό Ελληνισμός άπό τή
Θράκη μέχρι τό Αίγαίο
καί την Κύπρο καί
ή Τουρκία του Ορούτς
Ρέις καί τού πίκ νίκ .
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
στε τίς προθέσεις του.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Στήν πρόσφατη συζήτησή του μέ τόν συγ
ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ πού περναμε τόσο στήν
Έλλάδα όσο και στήν Κύπρο είναι δύ
σκολες. Πέραν άπό τή γνωστή κατάσταση σε οίκονομικό , πνευματικό ,
ύγειονομικό έπίπεδο ύφιστάμεθα μία
άπίστευτη πρόκληση έθνικής κυριαρχίας , συνέχειας και έπιβίωσης . Η
Κυπριακή Δημοκρατία σέ συνεργασία μέ την άντίστοιχη της Ελλάδας ,
μέ βιασύνη που φανερνει ΕΚΒΙΑΣ
ΜΟ, λένε ότι διαπραγματεύονται τή
αλύσην τής Διζωνικής Δικοινοτικής
Όμοσπονδίας και τή συνεκμετάλλευση στό Αίγαΐο στή βάση , όπως
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η Καμάλα Χάρρις, έκλεγμένη άντιπρόεδρος τν
ΗΠΑ, πρτη γυναίκα στό άξίωμα αύτό , έχει τά
δικά της μυστικά γιά τήν γαλοπούλα τό παραδοσιακό έδεσμα τν Άμερικανν γιά τήν Ήμέρα
τν Εύχαριστιν, που είναι σήμερα . Τά άπεκάλυ
Ψε όμως πρίν άπό έναν χρόνο , μιλντας γενικς
γιά οίκογενειακά τραπέζια Επέμεινε ότι ό δικός της
ρόλος είναι νά μαγειρεύει . Καί σέ ένα βίντεο 90 δευΤερολέπτων , που γνρίσθηκε ένδιάμεσα σέ μια συνέντευξη, περιέγραψε τήν δική της συνταγή γιά
γαλοπούλα Ή Καμάλα Χάρρις προτείνει προετομασία μέ χρήση άλμης , είτε ύγρής , είτε ξηρής . Είτε
δηλαδή θά άφήσετε τήν γαλοπούλα γιά κάποιες
ρες σέ άλατόνερο ή θά άπλσετε στό δέρμα της
ένα μείγμα άλατιού καί θά τήν άφήσετε για ρες
νά αψηθείν μέ τήν άλμη, πρίν μπεί στόν φουρνο .
Άπεβίωσε ό θεός
του ποδοσφαίρου
Χριστούγεννα στό Νιάρχος
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ θλίνις . Ό
.Θεός του ποδοσφαίρουν
Ντιέγκο Άρμάντο Μαραντόνα κέφυγε χθές σέ ήλικία 60 έτν και πήγε να συναντήσει τον Δημιουργό του ! Ντρίμπλαρεν πολλές φορές τόν θάνατο, άλλά
Συνέχεια στήν σελ. 3
Έν τά Χριστούγεννα πλησιάζουν , ό έπί κεφαλής έπιδημιολόγος τν ΗΠΑ Δρ Άντονυ Φάουτοι σπεύδει νά καθησυχάσει τά παιδιά δηλνοντας ότι ό Άγιος Βασίλης δέν μεταδίδει Τόν κορωνοιό Μέέκατομμύρια Άμερικανούς νά άσθενούν ήδη
μέ Covid-19, φόβοι για τόν Άγιο Βασίλη έζωσαν
τά παιδάκια, είδικά γιά αύτήν Τήν παραμονή Χριστουγέννων όταν θά έπισκεφτεί άναρίθμητα σπί
τια Επί πλέον , μιας και είναι ήλικιωμένος καί υπέρβαρος, είναι έπικίνδυνο νά νοσήσει καί ό ίδιος. Έτσι
όΔρ Φάουτοι άνέλαβε νάβάλει τά πράγματα στήν
θέση τους: Ο Άγιος Βασίλης δέν πρόκειτα νά με
ταδσει σέ κανέναν καμμία μόλυνσην διεβεβαίωσε
5ΙEMENS
Συνέχεια στήν σελ.5
Λεπτομέρειες στήν σελ7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μουαμάρ, Σαντάμ, Ταγίπ, καί τά άλλα παιδιά.. .
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τέλιστεί άλλη φορά ή Εύρ - ρωσσικό άεροσκάφος μέ τον
πη τόσο πολύ όσο αύτόν
τόν καιρό άπό τόν Τούρκο , έγκαταλείπει τά έγκόσμια!
σχεδόν σουλτάνο!
Δέν νομίζω νά έχει έξευ- νικέ χρε ) ήδη καταρίψει νεύοντας τους 243 έπιβά-και παρέδωσε τόν έναν στήν
τες, 16 μέλη του πληρ - Δύση. Ποτέ , όμως, δέν παρα
ματος και 11 πολίτες , που δέχθηκε ότι ήταν και ό διος
άναμεμιγμένος . Όταν , δμως ,
τάσυντρίμμια του άεροσκά- ότρομοκράτης άφέθηκε Ελεύθερος έπειδή είχε φθάσει στό
τελευταίο στάδιο του καρκί
νου, Τόν ύποδέχθηκαν στήν
13:00-15:00
ένα έκ τν δύο πιλότων νά
βρήκαν τραγικό θάνατο άπό
. Τό κάπολίθωμαν ένός άγνστου έως τρα γαλαξία, κρυμμένου στά βάθη του δικού μας , άνεκά
λυψαν άστρονόμοι . Ογαλαξίας αύτό , που όνομάσθηκε cHρακλή , πιθανότατα είχε συγκρουσθε
πρίν άπό δέκα δισεκατομμύρια χρόνια μέ τόν δικό
μας άπό τόν όποίο Τελικά άπορροφήθηκε. Όταν
έγινε ή σύγκρουσις, ό δικός μας γαλαξίας ήταν άκό
μη σέ ανηπιακήν ήλικία .
Δύο αn'όλα!
Νά θυμίσουμε ότι και ό
Καί όχι μόνον ή Εύρ - Καντάφι cκορόιδευεν τήν
πη, άν σκεφθεί κανείς ότι έχει Εύρπη όταν αδικοί του
ή άεροπορία του Ερντογάν άνατίναξαν στόν άέρα τό
Boeing 747 έπάνω άπό τό
στάν και άλλες μουσουλμα - Λόκερμπι τής Σκωτίας, φοφους που έπεσαν στήν ππολη Λόκερμπι , τόν Δεκέμβριο
του 1988. Πολύ άργότερα ,
ό Καντάφι παραδέχθηκε ότι Λιβύηoς ήρωα! Η Δύση δ ν
Συνέχεια στήν σελ . 4
ο Κστας Γawoυλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
(μέ πιλότους άπό τό Πακιοί τρομοκράτες ήταν Λίβυοι
26-11-2020
|9'771108"701144