Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
25 Νοεμβρίου 2020
Απόδοσις των Είσοδίων . Αίκατερίνης της μεγαλομ
Σελήνη 11 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.17-Δύσις 5.08
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ. (Εως 15β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 13β )
Αριθμ. φύλ.41817
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΚΛΕΝΕΙΗΛΟΜΗΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝΔΙΠΛΗΑΝΑΠΛΑΣΗ
Το 25%
των κατοίχων της πόλεως
τν Αθηνν είναι μετανάστες!
Πησιάζουν τό 50% σέ Πατήσια-Άγιο Παντελεήμονα
-Τλέει άπόρρητος έχθεσις τής ΕΛ.ΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο ή της Ελληνικής Αστυνομίας , τήν
Εστία άνέδειξε μέ άριθμούς όποία έχει στήν διάθεσή του ό Δήμία άπό τίς πολιτικές ρολογια - μαρχος Άθηναίων Κστας Μπακοκές βόμβες πού άπειλούν τήν Κυβέρνηση σέ περίπτωση έκρήξες
της . Πρόκειται για τίς 164.224 συντάξεις πού έκκρεμουν πρός άπονομή στούς δικαιούχους τους . Σή - δτως τά Πατήσια, δΆγιος Παντεμερα άποκαλύπτουμε άκόμη μία , ή λεήμων , ό Άγιος Παυλος, ή Πλαόποία άπειλεί την κοινωνική συνοχή της πρωτευούσης . Τούς μετανά - σκονται κοντά στήν δρια της πόλε
στες , οί όποίοι αύξάνονται, πληθύ νονται καί μετά τίς τελευταϊες κυβερνητικές άποφάσεις περιφέρο - πρός τήν ίδια έκθεση οί άλλοδαποί
νται άνά τίς δδούς και τάς ρύμας .
Συμφνως πρός άπόρρητο έκθεση
γενείς"Ελληνες νά είναι όλιγτε- τική Ελλάδα λόγω του πολιτικού
ροι άπό τούς άλλοδαπούς . Οί άριθ - κόστους πού θά κατέβαλλε ή Κυμοί είναι συγκλονιστικοί! Τό οσοστό τν άλλοδαπν σέ αυτές τις Ήκολούθησε έτσι μία ένδιάμεσος
συνοικίες φθάνει τό 40-45% άνά περιοχή. Καιή κατάστασις θά έπιδεινωθεί είς τό μέλλον λόγω τής ίδιορ ρύθμου μεταναστευτικής πολιτικής ντάς τους νά έπιλέξουν που θά ζή.
πού υίοθετεί δ άρμόδιοςΥπουργός
Νότης Μηταράκης .
Ό κύριος Μηταράκης έπρεπε νά άπενεργοποιήσει την βόμβα
του μεταναστευτικού στά νησιά του
Αίγαίου μεινοντας τόν έκεί άριθμό τους χωρίς όμως καί να ίδρύσει
δομές φιλοξενίας στήν ήπειρωβέρνησις στίς τοπικές κοινωνίες .
γιάννης, σήμερα τό 25% τν κατοίκων της πόλεως τν Αθηνν είναι
άλλοδαποί, νόμιμοι και ταράνομοι .
Σέ δρισμένες μάλιστα συνοικίες
λύσις, Αποφορτίζει σταδιακς τά
νησιά άπό μετανάστες και τούς δίδει άθρόως πολιτικό άσυλο άφήνοσουν και πς θάζήσουνΩς έλεύθε ροι πολίτες. Το άποτέλεσμα αυτής
τής πολιτικής είναι νά έχουν ένοικιασθεί όλα τά ύπόγεια τν Αθηνν
άπό μετανάστες, νά καταλαμβάνεται περιοδικς ή πλατεία Βικτωρί άπό τις νέες άφίξεις και βεβαίως
τεία Βικτωρίας και άλλες πού εύρί
ως, ή μεταβολή είναι τόσο ραγδαία .
στε είναι θέμα χρόνου συμφνως
να άποτελέσουν την πλειονότητα του πληθυσμού . Καί έτσι οί γηΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Π προτείνει
ή Επιτροπή
Πισσαρίδη για
τράπεζες-φορολογία
Η άλυσίδα τής Δημοκρατίας
Τό Μουσεΐο Μπενάκη
έχπέμπει S.O.S.
ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ μίας έναλλακτικής
λύσεως γιά την άντιμετπιση τν προ
βληματικν τραπεζικν δανείων είσηγείται ή έπιτροπή Πισσαρίδη στήν Κυβέρνηση μέ τό σχέδιο γιά τήν άνάπτυξη
της έλληνικής οίκονομίας Όπως άναφέρει, θά πρέπει να καθιερωθεί σύστημα bonus/malus άπό τήν Κυβέρνηση και
τόν Ενιαϊο 'Εποπτικό Μηχανισμό γιά
άποκλίσεις άπό τούς στόχους και για δι ατήρηση έπιχειρήσεων ζόμπυ στό χαρτοφυλάκιό τους . Το σύστημα αυτό μπορεί να βασίζεται, ένδεικτικς, σέ εύνοίκτερες κεφαλαιακές άπαιτήσεις ή ευνοϊκτερη φορολογική μεταχείριση γιά
ΔΙΟΤΙ δένσυνεμορφθησαν πρός τάς ύποδείξεις: Υπόδειξη είναι το Σύνταγμα της Ελλάδος , τό
Έτσι αίτιολόγησε πρωτοσέλιδα χθές έγκυρη προ - όποιο προβλέπει στό άρθρο 11 παράγραφος 2 ότι
οδευτική έφημερίδα τήν άπόφαση της δικαιοσύ- είναι δυνατή ή άπαγόρευση συγκεντρσεων γιά λόνης να καλέσει σέ έξηγήσεις τους τρείς άρχηγούς γους δημοσίας άσφαλείας καί προστασίας της κοιτων κομμάτων της Αριστεράς, κυρίους Τσίπρα, Κου - νωνικής ζωής; Εάν είναι <ύπόδειξη -έμετς γνω
τσούμπα, Βαρουφάκη στό πλαίσιο προκαταρκτικής ρίζουμε ότι ή τήρηση του Συντάγματος έπαφίεται
έξέτασης γιά τίς πορείες του Πολυτεχνείου. Μέ τήν στόν πατριωτισμό των Ελλήνων κατά το 1-1-4- γιαδιάσημη φράση των άρχων άσφαλείας της δικτατο-τί δέν ζήτησε κανείς τήν άναθερησή του στήν τερίας. Ταυτίζοντας έτσι τήν δικαιοσύνη μέ χούντα. λευταία διαδικασία του 2019; E; Υπόδειξην άραΌχι τυχαία βεβαίως . Τούς προκαλούν αυτούς τούς Υε είναι ο νόμος 4689 πού παρείχε την έξουσιοδότίτλους οί ίδιοι οι άρχηγοί καί τά μέλη των κοινοβου - τηση στόν άρχηγό της ΕΛΑΣ νά προχωρήσει στήν
λευτικν όμάδων της Άριστεράς μέ κάθε εύκαιρία εκτακτη άπόφασή του για λόγους προστασίας της
( σελ. 7)
δημόσιας ύγείας; Χαρακτηρίζεται σοβαρά "ύπόδειέπιδικοντας τήν θυματοποίησή τους. Είναι φανε ρό ότι οι άνθρωποι ζουν σέ άλλον αίωνα . Στόν πε - ην ο νόμος άπό τούς ίδιους τούς νομοθέτες κυρί ρασμένο αίνα . Τούς κυνηγούν φαντάσματα. Κα- ους κυρίους Τσίπρα, Κουτσούμπα, Βαρουφάκη, οί
καί ή δημόσια
έχπαίδευση
τατρύχονται άπό συμπλέγματα . Ίδεοληψίες. Η Άρι όποιοι συμμετείχαν στήν ψηφοφορία και άποδέχθηκαν τό άποτέλεσμά της γιατί αυτό είναι δημοκρατία;
στερά είναι γι' αύτούς ή θυμαν ή μνήμαν. Μ8 την (ο Βαρουφάκης μάλιστα είχε δηλσει παρν, δεν
παραμικρή άφορμή βλέπουν τήν δικτατορία στον είχε καταψηφίσει τήν έξουσιοδότηση για άπαγόρευύπνο τους και στόν ξύπνιο τους: Στήν παραγγελια ση συγκεντρσεων λόγω Covid.)Υπόδειξην μήπως
ένός δημοκρατικού είσαγγελέα γιά προκαταρκτική ή άπόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στό όποιο
έξέταση, στήν διαταγή ένός μετριοπαθοϋς άρχηγου προσέφυγε ό Πρόεδρος του Μέρα25 καίχαρακτήριτης ΕΛ.ΑΣ., στό βίντεο ένός άποφασιστικου άρχη-σε καί προδικαστικά και έν Όλομελεία συνταγματιγου ΓΕΕΘΑ. Καίγια αύτό είναι ξένοι, έντελς ξένοι, κότατη τήν άπαγόρευση τν συγκεντρσεων; "Η τέπρός την πραγματικότητα. Μέ αύτό που ζουν οί συ- λος "ύπόδειξη- θεωρείται ή προκαταρκτική έξέτα
ση που παρήγγειλε ό είσαγγελέας μετά άπό άναφοΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Δρος Εύριπίδη Στ. Στυλιανίδη *
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΤΟ 2007 ς νέος Υπουργός Παιδείας παρέλαβα ένα φλεγόμενο έκπαιδευτικό σύστημα. Ό ΣΥΡΙΖΑ μέ πρωταγωνιστή τότε τόν άρχηγό του έργαλειοποιοϋσε τούς μαθητές , προκαλντας πάνω άπό 5.000 καταλήψεις
στά 15.000 σχολεία της χρας. Αντι μετωπίσαμε μέ Ψυχραιμία τίς έντάσεις . Σεβαστήκαμε τούς μαθητές ,
τούς έκπαιδευτικούς και τους γονες
στά δίκαια αίτήματά τους . Παλέψαμε
για λύσεις στά εύλογα ζητήματα της
έκπαιδευτικής καθημερινότητας πού
έπίχρόνια παρέμεναν άλυτα. Προχωρήσαμε παράλληλα μέ συστηματικότητα τίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς νά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μπολίτες τους.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Συνεμορφθησαν πρός τίς ύποδείξεις οί καη- ράπολίτου για παραβίαση τν κειμένων διατάξεων ;
μένοι λοιπόν. Άλλά ποιές είναι οι <ύποδείξεις";
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η υπεύθυνη ένός μικφού καφέ μπάρ στήν Ρμη
άπεφάσισε νά άπαγορεύσει Τήν συζήτηση γιά τον
1ό της πανδημίας μέσα στό μαγαζί της, Μέ μία χε ρόγραφη έπιγραφή πού κρέμασε , προτρέπει τούς
πελάτες Της νά μιλήσουν γιά κάτι άλλο . Μιλάμε
γιά τό ίδιο πράγμα έδ καί μήνε, έτοι έπιλέξαμε νά
έλαφρύνουμε τήν άτμόσφαιραν άναφέρει ή Κριστ να Ματτιόλι, μάνατζερ του Feeling Bar, Τής ίτα
λικής πρωτευούσης
Κλιμακνουν οί Τουρκου
σέ Αίγαιο- Βαρσια
Μητσοτάκης: Άορίστου
χρόνου οι ίατροί τν ΜΕΘ
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ οί τουρκικές προκλήσεις μέ την
έκδοση τριν νέων Νavtex διά τν όποίων τίθεται ζήτημα άποστρατιωτικοποιήσεως έξινησιν του Αίγαίου (Ικαρίας , Πάτμου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Σαμοθράκης ) . Αλλά και στήν Κύπρο τό κατοχικό καθεστς άπε
φάσισε να μετονομάσει την λεωφόρο Κέννεντυ τν
Βαρωσίων σε Σεμίχ Σαντζιάρ, δίδοντας τό όνομα του
άρχηγού τοϋ στρατού κατά τήν διάρκεια τής είσβολή .
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ νέων θέσεων στε όλοι οί ίατροί
πού ύπηρετουν μέ συμβάσεις όρισμένου χρόνου στίς
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας τουϋ ΕΣΥ νά καταστουν
άορίστου χρόνου, άφου όμως άξιολογηθούν, προανήγγειλεδ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά
την διάρκεια τηλεδιασκέψεως. Παρουσίασε τίς βελτι σεις τν ύποδομν ύγείας και άνέφερε ότι τήν προσεχή έβδομάδα θά γίνουν οί άνακοινσεις γιά τά μέτρ .
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Αξιωματούχοι καί πολίτες συγκεντρθηκαν στόν
Ζωολογικό Κήπο Τής Ίσλαμαμπάντ γιά τό άποχαιρετιστήριο πάρτυ Του Κααβάν, του μοναχικού έλέ
φαντα, ό όποιος θά ξεκινήσει μία νέα ζωή στήν Κα
μπότζη. Άκτιβιστές γιά τά δικαιματα τν ζων
άγωνίζοντο έπί χρόνια για τόν Κααβάν, διαμαρτυρόμενοι γιά Τις άσχημες συνθήκες κάτω άπό Τς
όποίς ζούσε τό παχύδερμο, χωρίς συντροφιά άλλων
έλεφάντων Τελικά Τήν Κυριακή ό Κααβάν θά μεταφερθεί άεροπορικς σέ ένα καταφύγιο ζων . Μέτήν
εύκαιρία αύτή, πολλοί βουλευτές, ό ύπουργό Κλιματικής Άλλαγής καί δεκάδες πολίτες συγκεντρθηκαν στόν ζωολογικό κήπο, που ήταν στολισμένος μέ
μπαλόνια γιά νά άποχαρετίσουν τό ζο.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Πιάσ'τ' αύγό κούρευ' το είς τάς Εύρπας ..
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. Τό σπίτι όπου έζησε στήν παιδική του ήλικία
δ Τησούς Χριστός υποστηρίζει ότι άνεκάλυψε ένας
Βρεταννός άρχαιολόγος κάτω άπό τά έρείπια ένός
μοναστηριού στήν Ναζαρέτ. Τόν 190 αίνα είχε
τοποθετηθεί μιά πινακίδα στά έρείπια του σπιτΙού στό βόρειο Ίσραήλ, πού άνέγραφε ότι πρόκειται
γιά τά κατάλοιπα της κατοικίας του Ίωσήφ. Καί
μολονότι άπό την δεκαετία του 1930 άρχαιολόγοι
είχαν άπορρίψει Τόν ίσχυρισμό αυτό, ό Κίν Ντάρ
καθηγητής Άρχαιολογίας καί Ίστορίας στό Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ μετά 14 χρόνια έρευνν στό
σημείο, δηλει ότι έχει άποδείξεις!
Έπιτρέψτε μου νά έκφρά- όποίο άπειλεί νά σκεπάσει
σω για μία άκόμη φορά τήν τίς χρες του Νότου και θα
πικρία και τήν άπογοήτευ- Ελθει καί ή σειρά μέ τήν πρό- έξάλειψη τής άστεγίας έως σβαση σέ ύπηρεσίς όπως ή
σή μου γιά τήν Ενωμένη
Εύρπη . Τήν Εύρπη ή
όποία έχει δημιούργησε , μέ
τήν πολιτική τής λιτότητος κό μας Κοινοβούλιο, δηλακαί τής άδιαφορίας πρός τον
άνθρπινο παράγοντα, ένα
τεράστιο κύμα φτχειας , τό
δα γιά την μισθοδοσία του
καί τήν συντήρησή του! Η
ποιήσουν τήν άστεγία και
νά παρέχουν ίσότιμη πρό13:00-15:00
οδο του χρόνου τν χωρν τό 2030 πρέπει νά γίνει στότου Βορρά .. οτάξτε τρα χος τής ΕΕ. Μία άπό τις σοτί κάποφάσισεν τό Εύρωπα- βαρότερες μορφές φτχειας Κοινοβούλιο ένέκρινε σειρά
περίθαλψη, ή έτπαίδευση και
oί κοινωνικές ύπηρεσίες . Τό
Δύο αn' όλα!ν
δή ένα Κοινοβούλιο μέ ύπερ- τικές, θεσμικές καί προσωπι βολικά μεγάλο άριθμό βου- κές παραμέτρους. Τά κράτη
λευτν και μέ ύπέρογκα έξο- μέλη πρέπει νά άποποινικοπου άποδίδεται σέ διαρθρω - συστάσεων γιά τήν καταπολέμηση τής άστεγίας καί τό
τέλος του άποκλεισμού άπό
ο Κστας Πawoυλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
25-11-2020
9771108701137