Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
24 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. φύλ. 41816
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Κλήμεντος έπισκ. Ρμης, Πέτρου έπισκ. Αλεξανδρείας
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 17β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Άνεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 14β )
Σελήνη 10 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 716-Δύσς 5.08
120 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑEGEAΝΑΠΟ ΤΕΛΛΗΝΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πανδημία κρατισμού
Τό κράτος μέτοχος έπιλεκτικς
σέ έταιρείες του ίδιωτικού τομέως-Σσημείο χαμπής ή οίκονομία
ΤΟ ΣΗΜΙΟ ΚΑΜΠΗΣ πού άνέ- τήν μεταπολίτευση έως σήμερα .
μεναν Στήν πρτη και στήν δεύτερη φάση της πανδημίας τό κράτος στήρι
κρίσις έχει γονατίσει χιλιάδες έται- ξε κατά τρόπο σοσιαλιστικό όλες
ρείες , μικρές και μεγάλες, οί όποίες τίς έπιχειρήσεις, μικρές καί μεγάλες, καταβάλλον τούς μισθούς τν
έργαζομένων τους . Είτε μέσω της
διαδικασίας τν άναστολν είτε
σις ήνάγκασε άκόμη καί φιλελευ- μέσω του κοινοτικού προγράμμασιο θά άποκτήσει δικαιματα προέταιρείες, τράπεζες και προσεχς
σέ έλλειμματικές ΔΕΚΟ. Ή άρχή αιρέσεως γιά τίς μετοχές της έταιέγινε μέ την διάσωση και κρατικο- ρείας έντός της προσεχούς τενταποίηση τής Τραπέζης Πειραις , ετίας έπιστρέφοντας τρόπον τινά
της όποίας το έλληνικό Δημό- στήν έποχή της Ολυμπιακής Αεροσιο έγινε οίονεί μέτοχος . Η συνέ - πορίας . Της όποίας έπίσης τις μετοχεια έδόθη χθές μέ την άνακοίνω - χές-τό πλειοψηφικό πακέτο όμως
ση τής κρατικής ένισχύσεως τρός ήγόρασε άπό ίδιτη. Τόν Αριστοτήν άεροπορική έταιρεία Aegean , τέληΩνάση Δέν είναι βέβαίον ότι
ή όποία πρό της κρίσεως ήταν ύγι έστατη οίκονομικά και είχε προ - γάλες και έμβληματικές έταιρείες
χωρήσει σέ γιγαντιαίο έπενδυτικό
πρόγραμμα άνανεσεως του στόλου της μέ τήν παραγγελία 60 νέων μιουργική καταστροφήν στήν άγοAirbus . Χθές άνακοινθηκε ότι τό ρά , δρο πού χρησιμοποίησε κατά
Δημόσιο θά της διαθέσει 120 έκα - κόρον στήν κρίση του 2008 δλαν
όλοι μετά τό ξέσπασμα της
πανδημίας φθάνει . Η οίκονομική
λόγω τν άλλεπάλληλων 1ockdown
άντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότατα
προβλήματα βιωσιμότητος. Η κρίθέρους πρωθυπουργούς και ύπουρ
γούς Οίκονομικν δπως οί Κυριάκος Μητσοτάκης , Χρήστος Σταϊτος Sure,.
τό κράτος θά διασσει όλες τις μεΤήν λέξη κσοσιαλιστικόν την
κούρας και Θεόδωρος Σκυλακάκης έχει χρησιμοποιήσει καί δ Κυριάκος Μητσοτάκης για νά περιγράψει
την πολιτική του μέσα στήν κρίση.
Τό σημείο καμπής όμως έχει ήδη
φθάσει. Το κράτος έν όψει του τρίτου κύματος πρέπει νά άποφασίσει ποιούς θά άφήσει νά ζήσουν
πού δοκιμάζονται άπό τόν κορωνοΤό. Θά γίνει ή κατά Σουμπέτερ κδη
νά άλλάξουν την προσωπική θερηση τν πραγμάτων και άπό όπαδοί τής άγοράς πού ρυθμίζει μόνη τά
πάντα νά γίνουν προσκαίρως κρατιστές Οκύριος Σκυλακάκης έχει νά
τόλέει άλλος τε ότι είναι δ,Υπουργός πού έχει ύπογράψει τις περισσότερες κρατικές πιστσεις άπό
φόβος για ένα τσουνάμι άπολύσε ων την άνοιξη είναι ύπαρκτός και
άποτελεί έφιάλτη για τό Μέγαρο τίς διαθέσεις της. Εκτός άπό πανΜαξίμου. Όμολογείται παρασκη
νιακς και διαμορφνει τόν πολι- μία κρατισμού σέ άεροπορικές σες της. Πρακτικά όμως τό Δημότικό σχεδιασμό τής ΝΔ . Η Κυβέρ- τομμύρια εύρ , τά όποία μαζί μέ Γκρίσμαν.
νησις τίς τελευταίες μέρες δείχνει
τά 60 έκατομμύρια εύρ πού θά βά λουν άπό τήν τσέπη τους οί μέτοχοι
θά άποτελέσουν τό σχέδιο διασό .
Είναι πάντως βέβαιον ότι τό
κράτος θά ήταν πιό πειστικό την
και ποιούς θά άφήσει είτε να έξα - - δημία κορωνοϊού έχουμε πανδηγορασθούν είτε και νά κλείσουν. Ό
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παρέμβασις
είσαγγελέως γιά τίς
πορείες του ΚΚΕ
Ήτέλεια καταιγίδα
Βουλευτές έθελοντές
στήν μάχη κατά
του Covid-19
ΕΝΤΟΛΗ για έρευνα έδωσε ή Είσαγγελία Πρωτοδικν Αθηνν για τήν πα ρουσία τν τριν πολιτικν άρχηγν
στό κέντρο της Αθήνας στό πλαίσιο
του έορτασμού για την έπέτειο του Πο λυτεχνείου . Κατόπιν σχετικής καταγ γελίας του δικηγόρου Φαήλου Κρανιδιτη, ή προϊσταμένη της Είσαγγελίας
Πρωτοδικν Αθηνν έδωσε έντολή γιά
τήν διενέργεια προκαταρκτικής έρεύνης στό πλαίσιο της όποίας θά διερευνηθεί άν κατά τήν έπέτειο του Πολυτεχνείου έτελέσθησαν άξιόποινες πράξεις
άπό τούς Άλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα καί Γιάνη Βαρουφάκη .
Συνέχεια στήν σελ3
οι ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ όλων μας είναι αυτόν τόν καιρό άφι - ύφυπουργου του ΣΥΡΙΖΑ Ίωάννη Αμανατίδη τό 2016
ερωμένες στόν Άρχιεπίσκοπο Αθηνων και πάσης (τόμόνο μέλος του υπουργικού συμβουλίου Τσίπρα
Έλλάδος Ίερνυμο , στόν Αρχιεπίσκοπο Αλβανί - πού είχε είκόνα του Χριστου και της Παναγίας στό.
ας Αναστάσιο καί στόν Άρχιεπίσκοπο Κρήτης Είρη- γραφείο του, οί άλλοι είχαν τόν Βελουχιτη) και συναίο. Ο πρτος νοσηλεύεται στόν Εύαγγελισμό μέ ζητήσαμε έπί μακρόν γιά τήνποιμαντορία του στήν
κορωνοϊό, ό δεύτερος και ό τρίτος βγήκαν νικητές Άλβανία άλλά καί τήν ζωή του. Συζήτηση συγκλονιάπό τήν μάχη και έλαβαν έξιτήριο. 82, 92 καί 87 έτων στική, βάθους, μέ έξομολογήσεις, off the record πού
άντιστοίχως είναι ήλικιακς οί ήγέτες της Εκκλη- είχε ς άποτέλεσμα νά μου άποστείλει όλα του τά
σίας μας. Τόν Άρχιεπίσκοπο Ιερνυμο είχα τήν τύ- βιβλία τά όποια για κάποιο λόγο έχω διαρκς μπροχη νά γνωρίσω καλύτερα άπό κοντά τά τελευταία στά μου ς ύπόμνηση ότι πρέπει νά τά μελετήσω .
χρόνια και είδικως μέσα άπό τό τελευταίο του βι- Πολύ νωρίς ό Άναστάσιος άπό το 1974 άνακάλυψε
βλίο . Έκκρεμούσε μια συνάντησή μας στό Συνοδι- τόν όρο παγκοσμιότητα", τόν πρόδρομο της πακό Μέγαρο τέλη Οκτωβρίου για νά μου λύσει άπορί - γκοσμιοποίησης, καί τόν τοποθέτησε στό έξφυλες σχετικς μέ όρισμένα γραφόμενα στό βιβλίο του λο των βιβλίων του . Απέναντί μου τρα που γράφω
άλλά και για νά του ζητήσω νά δσει τό παρν έχω το βιβλίο του Στήν Άλβανία, Σταυρός καί Άνάφέτος ή του χρόνου στήν έορτή του Αγίου Νεκτα - σταση (Λιβάνης) . Ο Ιερνυμος ό Α τόν ήθελε διάρίου στό νησί μου . Δέν είχε τύχει νά παραστεί ποτέ δοχό του στήν Αρχιεπισκοπή Αθηνων, άλλά άλλαι αί
στά δδεκα χρόνια της ποιμαντορίας του , καί ή συ- βουλαί του Κυρίου .
μπλήρωση έκατό χρόνων άπό τήν έκδημία του Άγιου άπό την Σηλυμβρία της Θράκης, του Ανθρπου γνωρίσω . Μόνο τόν μακαριστό μητροπολίτη του Πέ
του Θεού σύμφωνα μέ τόν τίτλο τής ταινίας πού θά τρας Νεκτάριο που έφυγε προρως γνρισα στόν
προβληθεί προσεχς , ήταν μία καλή άφορμή. Εχε Αγιο Νικόλαο τό 2013 (σεπτή μορφή). Καί οι τρείς
τεθεί όμως ήδη σέ καραντίνα στήν Βοιωτία , όπότε Άρχιεπίσκοποι είναι προσωπικότητες . Ο Ιερνυκαίνά έορτάζαμε κανονικς και όπως του άξιζε τόν μος έλέγχεται για πολλά κατά τήν δωδεκαετή ποιΆγιο, προστάτη και φίλο μας όπως τόν νοιθουμε μαντορία του (στό σκέλος της έπιρροής της Εκκλη
( δέν τά καταφέραμε), δέν θά ήταν δυνατόν.
(σελ. 4)
Κορωνοϊός,
Κλιματική Άλλαγή
καί Ένεργειακή
Μετάβαση
Τόν Άρχιεπίσκοπο Είρηναϊο δέν έτυχε νά τόν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Κ Ν Σταμπολή *
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, στίς άρχέ
του περασμένου Μαρτίου, ότι ή
πανδημία του Covid 19 δέν άποτελουσε άπλά μία Κινεζική υπόθε-.
ση άλλά έξελίσσετο τάχιστα σέ παγκόσμιο φαινόμενο, άκολούθησαν
τά άκραία φαινόμενα στίς ένεργειακές άγορές μέ τήν άπότομη καί μεγάλη πτση της ζήτησης (λόγω περιορισμν στίς μετακινή σεις ) και
τήν συνεπακόλουθη κατακρήμνιση
της τιμής του πετρελαίου, πού συμπαρέσυρε αύτήν τού φυσικού άερίου, ένω σέ πολύ μικρότερο βαθμό
έπηρεάστηκαν οί άγορές ήλεκτρισμού.
σίας στήν κοινωνία) , άλλά κατάφερε νά κρατήσει
Μέ τόν Αρχιεπίσκοπο Άλβανίας Άναστάσιο κλει - την Έκκλησία ένωμένη (παρά τίς άντιτιθέμενες
στήκαμε μόνοι έπί μιάμιση ρα στό γραφείο του
. Τίμπορεί νά σημαίνει ήλέξις πρόσφατο; Διαφορετικό είναι όταν άναφέρεται στήν έφήμερη ζωή μας
και άλλο όταν έχουμε νά κάνουμε τήν αίωνιότητα
του σύμπαντος Ετσι όταν οι έπιστήμονες λέγουν
ότι βρήκαν ένδείξεις ήφαιστιακής έκφήξεως που συνέβη στό πρόσφατο παρελθόν του πλανήτη Άρη,
έννοούν πρίν 53000 χρόνια! Ο Άρης θεωρείται ότι
είναι πρό πολλού άνενεργός, άλλά Άμερικανοί έπιστήμονες πιστεύουν ότι πρίν άπό περίπου τέσσε ρα δισεκατομμύρια χρόνια (αύτό τούλάχιστον δν
μας Τό λένε γιά πρόσφατο) ό ακόκκινο) πλανήτης
είχε ποτάμια, λίμνες θάλασσε, κεανούς, και ίσως
ζωή. Όμως, έδ καί πάρα πολύ καιρό ξεράθηκε καί
ή άτμόσφαιρά του διέφυγε στό διάστημα, έν καί.
ή τεκτονική δραστηριότης του σταμάτησε Σήμεe
ρα πιά είναι ένας νεκρός πλανήτης ή τούλάχιστον
έτσι δείχνει έκ πρτης όψεως
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό Μπλίνκενύπουργός
Έξωτερικν τν ΗΠΑ
Ό Πισσαρίδης προτείνει
μείωση του κόστους έργασίας
Ο ΑΝΤΟNY ΜΠΛΙΝΚΝ
θά είναι όνέος ύπουργός Εξωτερικν τν ΗΠΑ, όπως έπιβεβαίωσε χθές δ Τζό Μπάιντεν. Ο 58χρονος Μπλίνκεν έχει συνεργασθεί μέ
τόν έκλεγέντα Πρόεδρο τν
ΗΠΑ και στό παρελθόν καί
Η ΔΡΑΣΤΚΗ μείωσις του κόστους στήν έπίσημη
έργασία μέ μείωση του φορολογικού και άσφαλιστικού
βάρους άποτελείκλειδί γιά τήν άνάπτυξη της χρας καί
τήν αυξηση τής άπασχολήσεως, συμφνως πρός τότε
λικό σχέδιο της έκθέσεως Πισσαρίδη, πού έπαρουσιά
σθησέτηλεδιάσκεψη ύπό τόν Πρωθυπουργό. Σέ αυτήν
τήν κατεύθυνση βοηθούνή μείωσις τν άσφαλιστικν
είσφορν μέσω ένός σταθερού ποσου είσφορν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ . 5
Συνέχεια στήν σελ. 4
e Μπορεί ένα βιντεοπαιγνίδι, όσο προηγμένο
καί άν είναι, να προκαλεί αύξηση τν προτάσεων γάμου, Καί όμως, συμφωνα μέ Τό έξειδικευμένο
μέσον Push Square, Τό τελευταίο διάστημα μέ τό
PayStation 5 νά βγαίνει σταδιακά σέ όλο τόν κό
σμο, έχει παρατηρηθεί αυξημένος άριθμός προτά
σεων γάμου, που συνδυάζεται μάλιστα και μέ τήν
συγκεκριμένη συσκευή. Αρκτά ζευγάρια φέροντα
νά άρραβωνιάζονται μέ άφορμή Τήν παράδοση Του
PayStation 5 στό σπίτι του!
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άς άφεθεί ή πίστη τν Έλλήνων στά Θεία ήσυχη
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δηλαδή, γιά νά καταλά
βουμε . Ένόχλησε ή προβο- αύτοί οί άνθρωποι ; Πόση
λή τής μορφής τής Παναγίας σχέση έχουν μέ τήν πραγμαστό κτίριο τού Κοινοβουλί- τικότητα; Πόσο βαθειά νυ ουή τό γενικό κόνσεπτο πε
ρί του έορτασμού τής Ημέρας άντιπολίτευση πού άσκούμε
τν Ενόπλων Δυνάμεων ; Τί
άκριβς ένόχλησε τους κόρ- τάχέριατης Κουραστικό και
στερούς, Ή Παναγία; Ό
Στρατός ; Και τά δύο μαζί;
ΣΕποιά χρα, άλήθεια, ζούν
φανατικούς, οί όποίοι θεωραις) του ΣΥΡΙΖΑ Γεωρ - ρούν τήν πίστη στά Θεία
ακίτο, Τηνρα που οί ίδιοι παρίστανται ή έπιδοκοινά διεκυρινίσουμε ότι ούδείς μάζουν δποια άλλη έκδήλωση μπορεί νά βάλει ό νους
άκούει αυτές τίς ξένες πρός του άνθρπου . Από την
τήν έλληνική πραγματικό- πικετοφορία γιά τήν προΤικός , Τ. Βουλευτής (Α ΠειΜισούσης Της πανδημίας του κορωνοίού και μέ
τά σύνορά του κλειστά άπό τόν περασμένο ΜάρΤιο , Τό Βιεντάμ καιχάται γιά τό ρτο-καί μοναδικό στό είδος του- <χρυσόν ξενοδοχείο πού άνοιξε Τις πίλες του φέτος στό Άνόι . Τό Dolce Hanoi
Golden Lake έλαβε τήν περασμένη έβδομάδα πιστοποιητικό ς Τό μόνο ξενοδοχείο στόν πλανήτη
μέ έπιχρυσωμένους τοίχους και πλακάκια, έν τά
120.000 τ.μ. της προσόψες τουείναι έπίσης κεκαλυμμένα μέτό πολύτμο μέταλλο.
γία Γεννιά . Επιτρέψτε μας ,
άγαπητή καί εύσεβής κυρία ,
13:00-15:00
χτωμένοι είναι; D πότε ή
Δύο αn' όλα!ν
κτρίβει τάχέρια του δταν
θά κάνει τήν δεξιά νά τρίβει
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
στασία τής πρασινοκίτρινης
τητα άπόψεις . Και είναι νά
στό διαδίκτυο ή έκπαιδευ- άπορεί κανείς μέ κάποιου
έμμονικό καταντάε έγραψε
Συνέχεια στήν σελ. 4
24-11-2020