Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
3 Νοεμβρίου 2020
Αμφιλοχίου έπισκ. Ικονίου , Γρηγορίου Ακραγαντίνων
Σελήνη 9 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.14-Δύσις 5.08
ΑΤΤΙΚΗ Παροδικές νεφσεις και ίσχυροί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία ξος 17 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ Λίγες νεφσεις μέ άσθενείς άνέμους Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ 41815
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΧΕΙΡΟΡΟΤΟΥΝΣΤΟ ΤWTTER TΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙΑΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΩΤΕΣ
Ασυμπτωματικοί άπάτριδες
Παναγία καί τά τάνκς
Σκανδάλισε τούς
αοσμοπολίτες ή Σημαία, ή
στήν πρόσοψη τής Βουλής για τόν έορτασμό των Ένόπλων Δυνάμεων
TΗΝ ΗΜΕΡΑ πού οί Τουρκοι άνα- στοχευμένη προειδοποίηση: Άξι
νέωσαν προκλητικς την Navtex
τους γιά τίς σεισμογραφικές έρευνες του Ορούτς Ρέις στό όριο
του σκληρου πυρήνος τής έθνικής
μας κυριαρχίας, στά 6 μίλια άπό τό
Καστελλόριζο , και έν προετοιμάζονται πυρετωδς γιά την τελική άναμέτρηση (τήν άποστολή γεωτρυπάνου στήν περιοχή μετά τις τήθικς γ' αυτά πού , έν μέσω κο11 Δεκεμβρίου) , τό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμύνης μέ άπόφα - πόν ένα έντυπωσιακό βίντεο στήν
ση του ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου
Φλρου (μέ την σύμφωνη γνμη τν Ελλήνων στό όποίο άπεικοτου Υπουργού Εθνικής Άμύνης νίζοντο ή Σημαία και ή ΎπέρμαΝίκου Παναγιωτόπουλου και του
Προέδρου τής Βουλής Κστα Τα σούλα) προέβη τό Σάββατο σέ μία άπό τήν Μάχη του Μαραθνος, τίς
σε άνακοίνωση στήν όποία δμιλεϊ
για <ΥEΝΕΔοποίηση τής δημόσι
ας ζωής. Ανιστόρητοι χρήστες
έδόθησαν σμα- σμα ή μέτα όπλι- έξηγέρθησαν έπίσης καί παρομοί ασαν τήν Άθήνα μέ τήν Τεχεράνη, Εγκυραν σάιτ διεμαρτυρήθησαν για κτήν μίξη πολιτικής ίστοσταντίνος Φλρος προειδοποίη- ρίας και θρησκείας. Στήν πραγσε τούς Τούρκους: Οποιος κάνει ματικότητα τό κίτς καί ή ταρακμή
δέν είναι ούτε ή Σημαία, ούτε τά
αρματα, ούτε ή Παναγία . Κίτς και
παρακμή είναι όλοι αυτοί οί άσυμπτωματικοί άπάτριδες. Οι όποιοι
φέρουν τηνίδιότητα τουΕλληγος
Θερμοπύλες και την Σαλαμίνα έως
τούς Βαλκανικούς Πολέμους , το
1940 και τίς ή μέρες μας. Μάχες πού
οποίησε τόν έορτασμό της Ημέ
ρας τν Ενόπλων Δυνάμεων και τά
Είσόδια τής Θεοτόκου για νά άποστείλει ένα ήχηρό μήνυμα άποφα σιστικότητος στήν άπέναντι όχθη
του Αίγαίου . Άλλά καί για νά προετοιμάσει ψυχολογικς τόν έλληνικό λαό και να τόν άνορθσει
κά μέσα πού διαθέταμε ς Εθνος ,
μεταξύ των δποίων καί άρματα.
Ταυτοχρόνως δ ΑΓΕΕΘΑ Κωντόμοιραίο λάθος, θά τό πληρσειν .
ρωνοϊού, έρχονται. Προέβαλε λοιΆπό την λήξη της προβολής
του βίντεο στήν πρόσοψη της
Βουλής ξέσπασε θύ ελλα άντιδράσεωνν στά περίφημα κοινωνικά δίκτυα πού άπεκάλεσαν θέαμα πολίτου , άλλά δέν γνωρίζουν τί σηστα όρια τοϋ κίτς τό συγκεκριμένο μαινει ο τίτλος Ελλην Πολίτης.
βίντεον. Πολιτικό κόμμα έξέδωπρόσοψη του κτιρίου τής Βουλής
χος Στρατηγός Παναγία καθς και
είκόνες άπό όλες τίς 8θνικές μάχες ,
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Silence , αόλοι ελευθέρως άπό τούς προμαχνεςτου ύπολοΒενεζουελάνοι , όλοι Αργεντινοί , όλοι διεθνι- γιστή τους , άποστρέφουν τό πρόσωπό τους και τίς
στές", όλοι πολίτες του κόσμουν , άδυνατον νά ταυτίζουν μέ τήν χούντα. Τά πολιτικά γαϊδούρια!
δηλσουν το αύτονόητο: Είμαστε όλοι Ελληνες, κείμαστε όλοι πα τριτες>, έκτός άπό
όλα τά Έθνη του κόσμου άγαπάμε και τό δικό μας Εθνος .
ΣΤΑ ΕΞΙ μίλια άπό την νήσο Ρ θά φθάσει τό τουρκικό έρευνητικό Ορούτς Ρέ1φ έξαντλντας τά δρια τής ύπομονής
πού έπιδεικνύει ή έλληνική πλευρά . Η
νέα παράνομη Navtex τήν όποία έκήρυ
ξεή Άγκυρα παρατείνει τήν έρευνητική
δραστηριότητα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου ,
μέ τά πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκίας
σέ έτοιμότητα νά άναλάβουν δράση άμέσως μετά . Τουτο θεωρείται βέβαιον καθς
έχει ή δη άνακοινοθεί πς τό Ορούς Ρέ
19θά άποσυρθεί άμέσως μετά. Συμφνως
πρός τήν τουρκική άνακοίνωση, κτό πλοίο
Oruc Reis στό πλαίσιο του προγράμματος " Denre 2B συλλογής δεδομένων"
Συνέχεια στήν σελ. 3
"Όταν ύψνεται ή
γαλανόλευκη μέ βίντεο
στήν πρόσοψη του κοινοβουλίου στό σημετο
που οί Ελληνες κραδαίνοντες σημαΐες άπαίτησαν κάποτε Σύνταγμα άπό τόν "Οθωνα,
(σελ. 4).
Ο θανατηφόρος ίός
του έθνομη δενισμού
της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελβάνη*
Η ΕΣΤΙΑ της 18ης Νοεμβρίου έφερε στό φς έδάφια άπό τά άπομνημονεύματα του Ομπάμα , μέ άνατριχιαστικές λεπτομέρειες για τό πς κατα στράφηκε ή χρα μας . Πρόκειται γιά
τις μεθοδεύσεις Γερμανίας και Γαλλίας, μέ τήν στενή συνεργασία καί συναίνεση όλων των μνημονιακν μας.
κυβερνήσεων , οί όποιες και υπέγραΨαν τά έγκληματικού περιεχομένου
μνημόνια. Χάρη σέ αυτά σθηκαν οί
γερμανο-γαλλικές τράπεζες, μέ άντίτιμο τήν έξαθλίωση καί τό ξεπούλημα της Ελλάδας . Τά άπομνημονεύματα Όμπάμα άναφέρονται άκόμη:
Ήμέρα Ένόπλων Δυνάμεων
καί Ύπέρμαχος Στοατηγός
Γράφει ο Ελευθέριος ΓΣκιαδάς
σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αφορολόγητος
ή άτοζημίωσις γιά τά άκίνητα
Ξενοδοχείο
τό κτήμα Νάσιουτζικ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΣ καί άκατάσχετος θά είναι ή άποζημίωσις ύψους 50% πού θά λάβουν οί ίδιοκτήτες άκινήτων άπό τόν Νοέμβριο γιά την άπλεια του είσοδήματός τους άπό τό ύποχρεωτικό κούρεμων των ένοικί
ων . Αυτό θά προβλέπει τροπολογία πού πρόκειται νά
καταθέσει στήν Βουλή τις έπόμενες ήμέρες ό ύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας προκειμένου
νά περιορίσει τυχόν έπιβαρύνσεις γιά τούς ίδιοκτήτες
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τού Μουσείου Μπενάκη μέ πολυχρο
πολιτισμού και τουρισμου , ξενοδοχείο boutique καί
αίθουσες έπιχειρηματικν ή κοινωνικν έκδηλσεων
πρόκειται νά δημιουργηθεί στό κτήμα Νάσιουτζικ στά
Σπάτατό όποίο παραμένει κλειστό άπό τό 2018. Τό κο νωφελές ίδρυμα κληρονόμησε τό κτήμα τό 2013 μετά
τόν θάνατο του Γιργου Νάσιουτζικ. Στήν διαθήκη του
δ Γιργος Νάσιουτζικάφηνε τό τήμα (στήν πραγμα
. Στήν έσκεμμένη άργοπορία του
PSI (άναδιάρθρωση του χρέους)
που κατέληξε στό γνωστό φιάσκο
Σάλο προεκάλεσε στό Βατικανό τό ke που έβαλεό έπίσημο λογαριασμά του Πάπα Φραγκίσκου σε
μια σέξυ φωτογραφία μοντέλου άπό την Βραζίλία Ή
Αγία Έδρα έρευνα Τήν ύπόθεση, έν μέσω είκασιν ότι
κάποιος άπό τό Τμήμα δημοσίων σχέσεων πάτησε κα
τάλάθος Τό κουμπί τού lke στίς γαργαλιστικές φω
τογραφίς Τής Νατάλια Γιαριμπότο Ή 27χρονη χυ
μδης Βραζίλιάνα ποζάρει ς σέξυ μαθήτρια μέλεικό
πουκάμισο, μά άποκαλυπτική καρό φούστα και ζαφ
Τέρες Τούλάχιστον θά πάω στόν Παράδεισον σχολίασε Τό μονπέλο στό Twitter μετά τό ike, που δεγράφη ένα 24ωρο άργότερα.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ . 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Γyαντιaία έπιχείρηση διασσεως όργάνωσε μιά
όμάδα δασοκόμων στό κρατίδιο Τομίλ Ναντού της Τνδ
α, γιά νά σσουν έναν θηλυκό έλέφαντα που είχε π
σει σέ τηγάδι . Τό σημείο ήταν κεκαλυμμένο μέ βάμνους
καί δέν ύπήρχε περίφραξις Το ζο είναι νεαράς ήλικία,
δχε βάρος περίπου Τρες Τόννους άλλά έντοπίστηκκ σέ
καλή κατάσταση καί χαίρι άφας ύγεία Ολέφαντα
άνεσύρθη έπτειτα άπό περίπου 16 ρς προσπαθειν,
άπό τό πηγάδι στήν περιοχή Νταρμαπούρι.
Όταν τό άδειο κουτί γίνεται διά μιάς μαγικό
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κι έκεί πού οι ρες του
έγκλεισμού βαραίνουν και έχει μαζέψει σκόνη άπό τή δ δ σύρτης τού δεσμοφύλα - πλανή οίκοδομή καί έχεις λη- κραδαίνει ό Δεληβοριάς καιί
κα χρόνου άκούγεται πολύ
κοντά σου , πατάς τό μαγ κό κουμπί . Και τό δωμάτιο τήν καθαρίζες .
παίρνει ένα χρμα περίεργο,
κάτι άνάμεσα σε φς καί σέ
έπιθυμία Επιθυμία νά ση- μηχανικά κι είναι σάν νά
κωθες άπό τήν μπερζέρα καί
Γιά κοίτα, δέν πήγανε
γλου και την άλλη, που χαμένα τά δικά μας χρόνια ,
τότε που παίζομε στά " Μουσικά πρωινά" και στά συνοικακά κλαμπάκια Μπήτλς καιί
νά πιάσεις την κιθάρα , πού
τήν ίδρνει ό Πορτοκάλο13:00-15:00
σμονήσει νά τήν περάσεις μέ παίζουν τό Πές μου παπ τό πανάκι που τής άφέσει νά
πουν του Άκη Πάνου .
Δύο απ' όλα!,
Σέμια άκραία κίνηση προχρησε ένας πολιτικός
στήν Σρί Λάνκα, θέλοντα νά δίξε ότιΤργοντας όμά
ψέρια δέν κολλάς κορωνοίό 06χρονος πρην ύπουρ
γς Αλείας της χρας Ντιλίπ Οδενταράτσι δάγκωσε
ένα μό ψάρ, κατά τήν διάρκεια συνεντευξω Τίπου
γιά νά έθαρρύνει Τις πωλήσεις μετά Τήν ύφεση έξαίτ
α Της πανδημίας
Κι ύστερα άφήνεσαι στά Ελβι , πού παίζαμε Άνιμαλς
Κ άφού δέν σηκνεσαι , χέρια τους και στίς φωνές
τά δάχτυλά σοθ κινούνται
του , μαζί μέ έκείνες τής Νατάσας Μποφίλιου και τής Ρ
νας Μόρφη , καί μονολογείς .
καί Στόουνς καί που τά έκανε όλα έτούτα ζάφτι ό Σαββόπουλος καί άνοιξε δρόμο s
ο Κστας Γaννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
παίζεις έσύ την κιθάρα πού
Συνέχεια στήν σελ. 4
23-11-2020
771108701113