Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
κστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μικσήλ κ . Δούκας 1 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σόμος, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020
Aρ. φύλλου : 4251
Ε 100
Ξεκίνησε ο δευτεροβάθμιος
έλεγχος Πληγέντων κτηρίων
από τον σεισμό
Όχι παιχνίδια και καθυστερήσεις
με τους μαθητές!!
A navouόκη, η fεvκή Διεύθυνοη onoκoτoστοσης εnumτσευν φυσικν κατο στροφν "ΔΑΕ..Κ) του unoupγείου Υnoομν και Μεταφορν την Δευτέρο
Ασυπμη η κτόστοon, onoς διαμορφνεται στη tόμο εpοη το γεγονός όυ το νn
anatneoύν nonuunνες εργοες εnoκευν
Αναλογόμενος τα στοοτία nou φέρνουν στο φως οι
των nρoματκν ονογκν, δεν ono Ελεγoo των μπονκν tοu υouprtίou Υnooμν , ο δn .
ντόνε στο ουγκεxρμένα απήματο των
των ζημν , γα την onouon στο
100% των κατοστροφν nou nροκάλε
nως τα όοα ανακονnov δεν ουn .
στουν μέτρο αντισεισμικής 0ωράonς
εκτετομένες κατοστροφές οε κτpo , uέχο 09-11.2020.
κος και στο κτηρο γa to cnoa ες κg, οpτoί εnaγγεhμaτκοί xopo .
δεν ελέyθrκov κατά τον npωτοβόθμο cnoeiκες και nonoi xpo. o υφunou .
νoς Eοuτερκν G6δωpος βνοc
τουργκές hύyu trovδυνοτήτων κατά μήκος των οδν nρόσβοσης σε ουτές nopoΜnia
Συζητenκε unopn ερτηen στη
Eν τω μεταl,να δοε Λ0ος στο οu .
μένο npoβληματα των σεοuonnnτων ευρ γo anoxατοσταση οκοοκευής .
6ονήσεων με enotiλeομα βoσε μακροοκον ελέyωv κατο τmν δενέργειο μετοσε ομκν ουτοφων , να εντοnζοντα νέες n cε μεγonύτεpη έκτοση φθορές αnό ouτές nou
ανακονθnκoν, όnuς 600 εup για - .
ής tης Λετουpγίος των ακonκν μονοδων Λογω covD . η 00φoneίος nεmοupe ου τν δεν θα tίvo εφotή nopo μνο μετο τν c8oxnnpuoη των anotουμένων τενκν
δομικν nορεμβόσεων , κοθς κα της όρonς των επνouνοτήτων nέρ οuτν. Γa tmv
Δολιοφθορά σε υδροδεξαμενή
του Δήμου Ανατολικής Σάμου
ετν, οφού ενδτα να anotneεί η nλnpης ανακατοσαυη αυτν.Eε κoθε nεptπωση
στο μετοεoμκό repβάΜoν του Δήμου Ανοτολικής Σάμου , ακόμη και η ούppoνη τη
και nόνo σντικειμενικν συνenκν, συνότπτο μετοσεομικν δονήσεων , δομονη non
ν μοnπν οε δευτερεύουοες εξοές κοτοιες upί δυνστότητο npooponς στο
το nρόβAnμα υδροδότησης του οιοσμου Nπot , δαπστθηκε nopαβίοση της
Σεισμός 30ής Οκτωβρίου
Αστυνομίος η ania επληφθnε του
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ση συnnn των 6ρ0στν σνοφ ρυ Πλαίσιο άμεσων και αναγκαίων
τopo ονο ό τoν παρεμβάσεων Προς την Πολιτεία
στη σύλληψη των δροστν , ανοφέρε
Φως ελπίδας
σεσμού , Αομβάνοντας υπόψη του και τα εmί μέρους δητήματα noυ σνέδειξε σετικά με τη Aετουp
νεργείo του Δήμου νο ψονει enoto .
Αντος nonύτμες pec no tο δτυο
στε να εντοοθεί η ΡAn Enεn κα
Υnnpεov γa touς oτες και οφεtέpou tην τατύτερ κοι εnioης onoτελεoμσικότερη ηρόληψη κατ
αντιμετπιoη φυοκν κατοστροφων
δεξαμενή μια κουβέρτα νεγοός nou
rpoxoneoε τη διoκonn ύopεuonς στο Aουκετων οοφοείος των δεξαμενν ,
inou η κά0ε xρo δωoει την υγειονομκή tης tyoon
κτpίwν των nμενκν unοδομν, του οδού &και oρδευοης , μουσείν και nonmσικν κέντρων.
σοόδοξος ότι ο εφontης θα τελεσu
κοοίες γι3 τη δοοφόhen της δημοοος μένων τuν νέων ουνθηκν μετά τον
υνείος ίκοθαρισμός χnupίωon κα σnpό copd όων tων μετανοστν
ότι η Pizer είνoι έτοpη για τη δσνομή του εμβολίου
κατά του κορωνοίού Ayες ρες οpότου eι τmν
δημόσων και ιδωτκν nou npayμaτenoouvτa
Κέντρο Πρόληψης αΦάρος
Διαδικτυακή Συνάντηση για Γονείς
Επουλνοντας τις Ψυχικές
πληγές του σεισμούν
σύμβουλος του φορμοκευτκού κο noo0oύ επισήμανε
ΕΓpήyoρη και ανέξοδη έxoοon oxοδομεν οδεν νο τmν anocatooτο on tuν nληγέντων κτρίων
τις pυθμστικές oρές σε όλο τον κόσμο nobύ, nonu
σύντομα , μέο0 σε nhτς μέρες , , Η Ρizer σναμένετα
ατομμύρια δόσες , εν στη δάρκιo του 2021 npo
0 στεδιομός tων ενερτν tου κ αντrερpε . μετηon εxτήκτν αναογ Πο
Aφοu onμνα όu τοεβono npέnει νo nopeι έγp.
του Νομού μας (nεριpερακές Ενότητος Σάμου κnι
τόνοs ou όταν μος δ0οuν το npoovo φω ou
μέτρων κονωνκής αnοστοσοοinonς γo τον αντμετοoe της navδημίoς
Α Πopέμβασn για εξοοφάλιση κατολυμάτων στους
στεδιάζει tnv unonοnon κύκou δοδικτυοκν uοστηoιτικν συναντήσεων nhmέvtες anό το σεομό κατοίκους nou txouv anootoστοσης κα ενίασης των tημθέντuν.
Ερν .
4ev κάnoo χρα μος δφαι την tyopon γρnvορα.
χημνα
onμoveι κοι ανoprrveς ζω,
0ουμε τον nnrouoμό εκτμ όι 0α μηοpέooυμε νο
enoτρέφουμε στην κονονκή un , δητντοςυστόοο
EΝo ηστήρη των γονν μέοο ενός μιων τuν Εnorpn0ευν noυ tίvo aμ000τητα
κονού ηροβhηματκομού εα της ανο . της nε toμου και της opoBtτηoης των nnnyεouvnoooύ 8.000 ευρ για tς nmtiotς εnupnoες.
ό00 και των anonμσεων των ζημν των εποt
npoκv nou εivoi noούn0εon γo τmν υneneinon των εξογιεhθέντιν μέτρων .
. rpoyopn aroκατόστοση των ημν nou επn
0ν ono το σειομό στις noonς φύοεως uroboμές θ. Εκτακτη οονομιή ενουon των σγpoτν
ακολουθύν tς οonγες των υγtονομικν ορχν , να
ογωνδη εpuτήματο nou στζοντα
6ος ο κ Mnoupλ στο τtho της ουνέντευξης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα