Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ
ΡIΞΙΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
72 ΔΙΕ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΘΑ ΕΙΣΡΕΥΣΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΤΑΕΤΙΑ
ρετεί δύο κατευθύνσεις: την ΕΛΛΟ6ο του μέλ1 στροφή της 6 . τούμενα της συγυρίος ριάκος Μητοοτάκης
θνικής οικονομί με νυρίαρη την nροστο . στnν εισαγωγική τono
θέτηση του στην τηλε .
ας npoς ένα αναητυξια . σία κα τν τόνωση της ο .
κό μοντέλο εξωστρε . nooxoλnσnς , onnά του - διάσκεψη nou έγινε.
φές, καινοτόμο , εο ono . τοpova είναι και μα ευ - στο Μέγαρο Μαιμου .
0 θα σηματοδοτεί εnl καιρία Μα μια ρδκή με .
της ουσίας τmv EΜΟ6α τοστροφή της εθνικής ο Βρυξέλλες του Εθνικού
του μέλλoντος , εine σε κονομίος nρος ένα αvο Προσχεδίου Δρόσης για
μετά την κατάθεon στε
μοντέho την αonoinon των n .
noupyoς κυριάκος Μη - εEωστρεφές, καινοτό . ρων του Ταμείου Ανά.
τοοτάκης
Το σκδιο αυτό, urn. τοδοτεί εnί της ουσίας
μο, το οnoio ea σημα . καμψης
Στον Ευαγελισμό νοσηλεύεται με κορωνοϊό
ο Αρκιεπίσκοπος Ιερνυμος
Εκτέλεση εξ επαφής έδειξε η νεκροψία
στο άτυχο ζο της Μαργαρνας
Στο νοσο κομείο -Ευαγγελισμός. εισήχθη
κοες ο Μακορωτατος Αpκεnioκonoς A0nνν | ο ( ΝΗ
xθες ο Μακορωτατος Αρκιεniσκοnος Aθηνν
και ηooης ΕΛΛΟδος Ιερνυμος , με ήo συμnτ βολισμό με κυνηγετικό όlo
δειξε η νεκροφία στο τοonτων eερanovtων ιστρν του , εν σύμφωνα με
εισαγuγ του και σε Μονάδα Αυξημενης οpo
ντίδας ιΜΑΟΙ
ΕAΟΤΗΜΑΤΑ ΑΤΑΝΤΗΣΕ 59
Προτιμά την κεραλοιφή
από το εμβόλιο
Με δήθεν ειχεiρήματα τροφοδο
Τι γνωρίετε για τους ελέφαντες;
( Συνέχεια από το χθεσινό φύλλο)
τεί τους αρνητές τοu εμβολίου ο
Αn: Ο ελέφαντες μα κατόσταση αυξημέ - με επί κεφαnής το μεείναι nonuύ κονωνικά vης τεστοστερόνης νanutεpo σε niκία θn
ζο και ζουν σε arέλες και
των 15-30 στόμων , Τα wωστή ως μοστ , η ο -να του κοινωνικού τους
ορσενικά στην εpηβεία noiα τους βοηθa να a . συστήματος βρίσκετα η
εγκατοηείnουν τις οκο - noxτnoouv κυριότητα
γενειακές ομόδες και
ανήθως γίνονται μέλη νωγκή επτuφα , Μετά δια αuίσες εντός των
επιθετικότητος Λuκό καιτoι στον nupn .
οικογένεια . υndpnouv
και να έχουν αvonpa - και onλες ιερορικές
μος ομόδος αρσενικν .
την ούξευξη εnστpe , οικογενειν , α onoiες
AΠAnλenδpρούν με τς φουν και nd στην ο - συμβάλλoυν στην δηοκογενειακές ομάδες μόδα των αρσενκν μιουργία στενότερων
όταν ψάχνουν για θn Συς aγtλες κυριορχούν δεομν
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυ.
ριάκος Βελόπουλος.