Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 21- Κυριακή 22
Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις καιβροχές Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ (Εος 15 β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ. (Εως 13 β )
Άριθμ. φύλ . 41814
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Τά Είσόδια της Θεοτόκου.
Σελήνη 7 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 712-Δύσις 5,09
ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝΜΟΝΟ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΑ ΑΙΑ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙΛΑΒΙΔΕΣ!
"Όταν ή Εκκλησία
τά σχεύη της γιά νά σωθεί τό Έθνος
εκποιουσε
έκποιούσε
Μήνυμα τοϋ Άρχιεπισκόπου Τερωνύμου άπό τον Εύαγγελισμό
πρός τούς καιροσκόπους πού τής έπιτίθενται γιά τόν κορωνοίό καί τήν Θεία Κοινωνία
ΣΤΙΣ άρχές Οκτωβρίου, ό Άρχιεπίσκοπος
Ιερνυμος είχε τήν εύγενή καλοσύνη νά
άποστείλει στόν Διευθυντή της στίας συνομιλητές του, θεωρεί χρέος της νά πατό νέο του βιβλίο για τήν έκκλησιαστική ρουσιάσει στούς άναγνστες της ένα άπό
περιουσία. Ή άνάγνωσή του ύπηρξε άληθινή έκπληξις . Και τουτο διότι ό προκαθή- τοϋ Άρχιεπισκόπου άπό την Μονάδα Αύξη
μενος τηςΕλλαδικής Εκκλησίας δέν πε
ριορίστηκε στήν έξιστόρηση προσφάτων
γεγονότων άλλά θερησε χρήσιμο νά περιλάβει στήν είσαγωγή τοϋ πονήματός του
άγνωστα ντοκουμέντα γιά τήν συμβολή της οφιλελεύθερους, πού έσπευσαν μέ άρθροΈκκλησίας μας στούς Εθνικούς Άγνες γραφία νά καλέσουν τήν κυβέρνηση νά λά
του 2021. Σήμερα, ύπό τό φς τνάπαρά- βει μέτρα κατά της Εκκλησίας έπειδή μέ
δεκτων διεργασιν πού πυροδότησε ή είσαγωγή και νοσηλεία του κυρίου Ιερωνύμου
Η Εκκλησία είναι συνιδρυτής του Νεότερου Ελληνικού
Κράτους. Εκποίησε τήν περιουσία της για τήν άμυνα άλλά
και για την καταπολέμη ση της
φτχειας . Πράγμα πού κάνει
έως σήμερα. Ή Εκκλησία της
Ελλάδος δέν είναι άπολογούμενη στούς έθνομηδενιστές της
πολυπολιτισμικότητος . Τά έδωσε όλα γιά νά σωθεϊ τό"Εθνος.
Καί τό 1821 και τό 1940. Τά μόνα σκεύη της πού δέν έκποιήθηκαν , ήταν οί είκόνες , τά Άγια Δισκοπότηκαι οί λαβίδες.Ω άνιστόρητοι! Τοντοκουμέντο πού παρουσιάζεται στίς σελίδες
43-47 του βιβλίου του Ιερωνύμου πού φέρει
τόν τίτλο Συνοπτική θερηση τής έκκλησιαστικής περιουσίαςν έχει ς έξής:
στόν Εύαγγελισμό μετά άπό διάγνωση κορωνοϊού, ή Εστίων, άφοϋ συμβουλεύτηκε
αυτά τά ντοκουμέντα . Είναι τό <μήνυμαν
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΌΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
μένης Φροντίδος του Εύαγγελισμού. Μήνυμα και πρός το έσωτερικό της Εκκλησί
ας άλλά κυρίως πρός τά έξω . Πρός άπαντες
τους άδημονουντες άντικληρικαλιστές νεΣΩΜΑ ΕΘΕΣΠΙΣΑΤΟ
Έπειδή νέος στόλος έχθρικός, έκπλεύσας άπό τόν Ελλήσποντον διευθύνεται καθ
Επειδή ό άσπονδος ήμν έχθρός, καίτοι νικηθείς άπό τά όπλα μας , έπιμένει
τήν Θεία Κοινωνία δέν τηρεί δήθεν τά μέ
τρα του κορωνοϊου . Τό μήνυμα είναι σαφές
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Προυπολογισμός:
"Υφεσις 10,5 %
τό 2020
Πολιτική βόμβα οί 164.223 συντάξεις
Το βραβείο Βooker
σένεοεμφανιζόμενο
Σκωτσέζο συγγραφέα
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πού περιέχει ή νέα μηνιαία έκθεση
ΚΑτλας> του Υπουργείου Εργασίας για τόν συνολικό άριθμό των έκκρεμν αίτήσεων συνταξιοδότη-λογιακές βόμβες (οί άλλες δύο είναι ή κατάσταση
σης, τόν άριθμό των αίτήσεων , τόν ρυθμό της ίκα- στήν έκπαίδευση και στήν μετανάστευση) , ή όποία
νοποίησης τν αίτημάτων καί βεβαίως για τό έτήσιο μπορει να σκάσει άνά πάσα στιγμή στά χέρια τής
κόστος πού συνεπάγεται για τόν προϋπολογισμό κυβέρνησης του Μαξίμου και των συναρμόδιων
ή δαπάνη τους , είναι συγκλονιστικά ύπό τήν έξης ύπουργν . Είναι τέτοια δέ ή κατάσταση που έπιέννοια: Ποτέ στό παρελθόν τόσες χιλιάδες"Ελληνες κρατεϊ στίς άπαρχαιωμένες δομές του Υπουργείδέν περίμεναν τόσο πολύ για την έκπλήρωση ένός
αυτονόητου δικαιματός τους, ένω τό ποσό έπιβά- θέντος άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ΕΦΚΑ, στε ή κυβέρνηση
ρυνσης τοϋ προϋπολογισμού είναι τόσο χαμηλόν: μελετά τήν πιθανότητα-δέν έχει ληφθεϊ άπόφα619.882.796 εύρ σέ έτήσια βάση, σύμφωνα μέ τόν
Ατλανταν, πού συνετάγm μέ τήν συμβολή του Προ-συντάξεων άπό τό Ύπουργείο Έργασίας και νά
έδρου του ΕΦΚΑ Ιωάννη Χάλαρη. Καί μπορείό άριθ- τήν άναθέσει (μαζί μέ το Κτηματολόγιο) στό νεομός τν έγκρίσεων νά αύξή θηκε τό πρτο έννεάμη-σύστατο Ύπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής . Πρόνοτου 2019, κατά 20.000 περίπου σέ σύγκριση μέ τό
άντίστοιχο του 2019, στόσο οί ρυθμοί αύτοί, λό- θυπουργού, ή όποία έξετάζεται. Είτε συμβεί αύτό
γω του μικροϋ άριθμοϋ ύπαλλήλων του ΕΦΚΑ πού όμως είτε όχι, άπαντες συμφωνοϋν ότι οί αίτήσεις
άσχολείται μέ τήν άπονομή τους, παραμένουν έξαι- των άσφαλισμένων, μεταξύ αυτν καί χιλιάδων παρετικς βραδείς. Καί αύτό συνιστά πολιτικό πρό-ραδοσιακν ψηφοφόρων της ΝΔ, είναι τόσες πολ
βλημαγιά τή ΝΔ, παρά τίς προσπάθειες του Υπουρ-λές στε άνά πάσα στιγμή μπορεϊ νά πνίξουν πολιγου Εργασίας Ίωάννη Βρούτση, ό όποϊος πασχίζει τικά την κυβέρνηση. Πεθαίνουν άνθρωποι χωρίς νά
νά αύξήσει τόν ρυθμό ίκανοποίησης τν αίτημάτων. προλάβουν νά πάρουν τήν σύνταξή τους. Οι άριθ Η δικαιολογία ότι φταίει ό ΣΥΡΙΖΑ και ή Αχτσιόγλου , μοί είναι συγκλονιστικοί:
έστεκε καί είχε άπήχηση πρίν άπό τίς έκλογές. Τότε
γεννήθηκε τό πρόβλημα , τότε άπε κρύβη συστηματικς ο συνολικός άριθμός των έκκρεμν συντάξε-μερα, σύμφωνα μέ τήν έκθεση, τίς 164.224 , ένω τόν
ων, τότε όλα."Όχι πιάόμως.
Τό πρόβλημα παραμένει παρά τίς ύποσχέσεις
έπίλυσης καί αποτελεϊ πλέον μία άπό τις τρεις ροΒΑΘΙΕΣ πληγές προκαλεί στήν έλληνική οίκονομία ή πανδημία του κορωνοiού, έπηρεάζοντας όλες τις προβλέψεις
του προϋπολογισμού του 2021, πού κατατέθηκε χθές στήν Βουλή. Πρόκειται γιά
έναν προϋπολογισμό πού διέπεται άπό
μεγάλες άβεβαιότητες λόγω του ύγειονομικού τοπίου, μέ τήν εύχή ή άποτελεσματικότης τνέμβολίων νά δδηγήσει σέ καλύτερες προβλέψεις. Μεγαλύτερη ύφ σις, στό 10,5% φέτος, ήτια άνάπτυξις στό
4,8% του ΑΕΠ τό 2021, μαζί μέ έκτόξευση
του χρέους στό 208,9% τό τρέχον έτος καιί
199,6% τό νέο έτος, πρωτογενές έλλειμμα
3,88% και έπιστροφή τοϋ ΑΕΠ στά έπίπεδα τού εύρισκόταν τό ΑΕΠ τό 2000, είναι
ου Έργασίας, άλλά καί στό έσωτερικό του νεοϊδρυση- νά άφαιρέσει τήν άρμοδιότητα άπονομής των
( σελ. 11)
ο κειται γιά είσήγηση στενού συνεργάτη του ΠρωΈπικίνδυνα
τετελεσμένα
Συνέχεια στήν σελ. 2
τής Μύρνας Μικολαίδου
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ φιέστα του Ερντογάν
στήν Αμμόχωστο δέν είναι μόνο θρασύτατη, προκλητική καί προσβλητική
για τόν άπανταχου έλληνισμό . Είναι
κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ό προάγγελος γιά τήν πολιτική που θά άκολουθήσουνΆγκυρα και Τουρκοκύπριοι όσον άφορά το Κυπριακό . Τόσο ό
ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν όσο καί ό κατοχικός ήγέτης Έρσίν Τατάρ όμίλησαν ξεκάθαρα και άπροκάλυπτα γιά
λύση δύο κρατν, για τήν διχοτόμηση
της Κύπρου. Καίτό άνοιγμα της Αμμο
χστου έξυπηρετεί άκριβς αυτό τον
σκοπό . Σέ πρόσφατη συνέντευξή
του στό ΤRT, ό Τατάρ άρχισε νά έξυφαίνει το σχέδιό του , καλντας τούς
Έλληνοκύπριους να έπιστρέψουν
Πρός σταδιακή
άρση τν μέτρων
άρχές Δεκεμβρίου
Τόπληθος των έκκρεμν συντάξεων φθάνει σήΛεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αίτησις γιά έγχριση τοϋ
έμβολίου άπό την Pfizer!
Oι άγορές τρόμαξαν >
τόν Ερντογάν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
PΑΓΔΑΙΕΣ όσο και ένθαρρυντικές είναι οί έξελίξεις
στό μέτωπο τν έμβολίων, μέ την Pizer και BioNTech
νά ύποβάλλουν αίτηση στήν άμερικανική Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) γιά άδεια έκτακτης
άνάγκης. Κάτι πού θά μποροϋσε να έπιτρέψει την διάθεση τουπρτου έμβολίου τους κατά του Covid-19
στά μέσα Δεκεμβρίου. Εάν έγκριθε , το έμβόλιο θά
είναι τό πιό γρήγορο πού βγήκε ποτέ στήν άγορά και
ΟΣΟκιάν δέν θέλει να τό παραδεχθεί, οι άγορές τελικά άνάγκασαν τόν Ερντογάν να έπιτρέψει τήν αύξησή
τν έπιτοκίων, έπιβεβαινοντας έτσι τήν ύποχρεωτι
κή έπιστροφή του στήν όρθόδοξη νομισματική πολιτική μετά τήν κρίση πούξεκίνησε τό 2018, όδηγντας
σέ έλεύθερη πτση την τουρκική λίρα. Ύπό τόν φόβο μιάς γενικευμένης κρίσεως , ή Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχρησε στήν αύξηση τν
. Η Αθήνα θά είναι
τό σκηνικό του κατασκοπευτικού θρίλλερ
πού γυρίζεται μέ άντικείμενο τήν άποστολή
μιας Ίσραηλινής πράκτορος στήν Τεχεράνη. Στήν πραγματι κότητα , ή Αθήνα ύποδύεται τήν Τεχεράνη! Διό
τι έδ γίνονται τά γυρίσματα Καί δέν άρκεί, βε
βαίως, τά αύτοκίνητα πού κυκλοφορούν νά έχουν
περσικές πινακίδες . Εύτυχς που τήν Τεχεράνη δέν
τήν έχουν έπισκεφθεί πολλοί για νά έντοπίσουν πόσο άτιχής έπιλογή είναι ή Άθήνα, Μοναδική όμοιότης είναι τά βουνά πέριξ τής πόλεως Έκεΐ ή Τeχεράνη σαφς ύπερέχει μέ τό έντυπωσιακό όρος
Έλμπρούζ να όρθνεται σέ ύψος 4.500 μέτρων μέ
αίνια χιόνια πάντα στήν κορυφή του . Άκόμη καί
τόν Αύγουστο. Στήν φωτογραφία φαίνεται καί τό
άλλο έμβληματικό κτίριο τής πρωτευούσης του
Ίράν. Ο τηλεπικοινωνιακός πύργος Μιλάντ. Στήν
Αθήνα τέτοια κατασκευή δέν ύπάρχει.
Συνέχεια στήν σελ. 12
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ. 6
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έλλάς, ήχρα τωνέπεισοδιακν έπετείων
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δες έργάτες του Δήμου Αθηναί- στροφν έδειχναν τήν σφοδρότητα τν συγκρούσεων που
θούν τριάντα τόνοι διαφόρων προηγήθηκαν έπί ρες τό βράδυ τής Πέμπτης, κατά τή διάρ κεια τν δποίων τρείς άνθρω ποι τραυματίσθηκαν , έν ή
Αστυνομία πραγματοποίησε
66 προσαγωγές , έκ τν όποίων 13 έξελίχθηκον σέ συλλήψεις .
Ένας πολίτης τραυματίστηκε
Ακόμη δέν πέρασε ή δοκι
μασία τής έπετείου τού Πολυτεχνείουν και έπεται άλλη έπ
τειος , Η 6η Δεκεμβρίου , ήμέρα γνωστν έπιτηδείων σέ (μιά
νομικού, γιά τήν όποία βρίσκε
ται στήν φυλακή. Ή πρόξη του ,
δμως, μετετράπη στά χέρια τν
ων, προκειμένου νά άπομακρυν
13:00-15:00
ύλικν άπό τους δρόμους τν
κατά τήν όποία κτιμάταν ή άκόμη) άφορμή γιά χαβαλέ , Έξαρχείων καί νά άπαλειφθεί ή
γιά <μπάχαλο καί γιά αυνη
γητόν μέ τήν Άστυνομία . Διαβάστε τί έγραφε τό Εθνο, στίς
8 Δεεμβρίου του 2018. Εντατικά χρειάστηκε νά δουλέψουν
άπό τά ξημερματα χθές δεκάΔύο απ' όλα!
.Όγηραιότερος αύτοκρατορικός πιγκουίνος στόν
κόσμο , ή λεγόμενη <γιαγιάν, πέθανε στόν ζωολογικό κήπο του Βούπερταλ, στήν ήλικία ρεκόρ τν
46 έτν. Νά σημειωθεί ότι τό προσδόκιμο ζωής
των αύτοκρατορικν πιγκουίνων είναι τά 20 έτη.
μνήμη του δεκαπεντοετούς Άλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τον
όποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα δ άστυνομικός
Κορκονέος στά Εξάρχεια. Καταδικαστέα ή ένέργεια του άστυείκόνα βομβαρδισμένου τοπίου που άφησαν πίσω τους τά
έπεισόδια που άμαύρωσαν τή
δεκάτη έπέτειο Τής δολοφονίας
του Άλέξανδρου Γρηγορόπουλου . Τά άπομεινάρια τν καταοΚστας Παwουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 5
21-11-2020