Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

16oC, 20:00

13oC - Υγρασία 44%-68% - Άνεμοι: Α 4-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:31 - Δύση ηλίου: 17:20

€0.80

Ëåñíáßá ¾äñá

Όταν θαυμάζουμε στις κερκίδες ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου τη δημιουργία του «κύματος» από τους θεατές, παρατηρούμε ένα αποτέλεσμα του οποίου η αρχή δημιουργίας είναι απλή: κάθε θεατής έχει την «αποστολή» να σηκώσει το χέρι του με το κασκόλ της ομάδας αμέσως μόλις δει να το κάνει ο εξ αριστερών του. Κάθε θεατής λειτουργεί
διπλά. Όταν κάνουν το κύμα στην απέναντι εξέδρα τούς παρατηρεί, όταν έρχεται η στιγμή να το κάνει ο ίδιος, παρατηρεί αποκλειστικά το διπλανό του. Θα λέγαμε πως η παραπάνω κατάσταση είναι πότε ρόλος και πότε θέαση. Πότε πρωταγωνιστής και πότε θεατής. Πότε πεπρωμένο και πότε αμέτοχη παρατήρηση. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ•Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ•Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟ

Áðáéôïýíôáé 200 ÷éë. ãéá ôï test
• Õðüäåéãìá ç êáëÞ
ðñáêôéêÞ ôçò Ìáäñßôçò
• Óôü÷ïò ç áðïôñïðÞ
ôçò õðåñöüñôùóçò ôïõ
íïóïêïìåßïõ êáé ôçò
ãåíéêÞò áðáãüñåõóçò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην περιφερειακή και
τις δημοτικές Αρχές, τους βουλευτές
και κάθε άλλο εκπρόσωπο των κερκυραϊκών, κοινωνικών Φορέων, απευθύνεται ο Ιατρικός σύλλογος,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της επείγουσας αποτύπωσης της επιδημιολογικής κατάστασης σε Κέρκυρα και Παξούς.
Σελίδα 5»

Ôé èá ãßíåé ìå ôá âåñåóÝäéá ôçò TUI;

Σε διελκυστίνδα ανάμεσα στους ξενοδόχους και την TUI, με
παρατηρητή τον Έλληνα υπουργό τουρισμού, εξελίσσεται η υπόθεση των πληρωμών για την συνεργασία τους, το
περασμένο καλοκαίρι. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6&7»

Áßôçìá áíÜêëçóçò áðüöáóçò
ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ãéá ôç
ÄáóéÜ áðü ôçí ðáñÜôáîç ÓáñëÞ »
8

ÏéêïíïìéêÞ óôåíüôçôá êáé Üëëåò
äõóêïëßåò õðáãüñåõóáí ôçí åðéëïãÞ
ìáò, ëÝåé ç äÞìáñ÷ïò Ì. Õäñáßïõ »
9

Ïé ËáìðñÜêçäåò
ôçò Ëåõêßììçò
ôïí ÖëåâÜñç
ôïõ 1964
14&15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα