Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 20.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7487
28 χρόνια
ΠΟΜΙΔΑ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ζητά αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλσεων COVID
Βορείου Ελλάδος
Κομισιόν:
Στην αναμονή η νέα εξαγωγική στροατηγική
Καθυστερεί η στρατηγική
ενίσχυσης των εξαγωγν
Κατά Της
Εντός των χρονοδιαγραμμάτων Που έχουν τεθεί και βάσει των
δεσμεύσεων Που έχουν αναληφθεί, κινούνται οι μεταρρυθμιστικές
διαδικασίες στους τομείς των αγορν Προϊόντων, του ανταγωνι
σμού και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως
αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν Που δημοσιοποιήθηκε χθες
Παραφωνία, ωστόσο, εξακολουθε να αποτελί η εκπόνηση της
εθνικής στρατηγικής για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας
δηλαδή του εξωτερικού εμπο
ρίου, Που , όπως εισημαίνα,
Παρά την πρόοδο, καταγράφον
ται ελλείψεις στο θεσμικό
Πλίσο και η νέα στρατηγική
δεν έχε ακόμη δημοσευθα
Ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα 9 δισ. στο 10μηνο
Την περίοδο Ιανουαρίουu-Οκτωβρίου 2020, Το
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης
Παρουσίασε έλλειμμα 14.911 εκατ. ευρ, ένανΤΙ Πλεονάσματος 101
αντίστοιχη περίοδο του 2019, γνωστοποιεί με
ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.
εκατ. ευρ , από 40.495 εκατ. ευρ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες Του τακτικού ΠρουΠολογισμού, αυτές διαμορφθηκαν σε 47.646
εκατ. ευρ, από 41.543 εκατ. ευρ την περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2019.
εκατ. ευρ την
Το ταμειακό Πρωτογενές έλλειμμα φτάνει τα
9,04 δισ. ευρ ένανηΙ Πλεονάσματος 5,5 δισ.
ευρ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
την περίοδο αυτή, Τα έσοδα Του τακτικού
Προϋπολογισμού διαμορφθηκαν σε 34.604
Το Επαγγελματικό ενίσχυση
ΕΠιμελητήριο Αθη- πληττόμενων
νν , με επιστολή φυσικν
ΤOυ Προς Τον ΥΠΟυργό Οικονομικν
κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Τον Υπο| υργό Ανάπτυξης κ.
Αδωνι Γεωργιάδη , Ειδικότερα, Τονίζον-υργία νέου προ
ζητά την Παρέμβασή τους για άμεση συνθήκες Που επινομοθετική ρύθμιση κρατούν στην οικοστόχο
δεύτερου κύματος προσπων,εστιά-ιασμό . Ουσιαστικά
της πανδημίας και
την αδυναμία δανειΤων
δηλαδή ένα νέο
πρόγραμμα Που θα
ζοντας κυρίως σε
όσους έχουν Προ
σφύγει σε Τραπεικό βασίζεται στην επιτδανεισμό
σημεινοντας
νομικν Προσπων οληπτν να ανταμε τη μορφή επιδότησης δόσεων δανει ακν οφειλν.
υχία Του Προγράμ
Ποκριθούν
υποχρεσεις τους
Το Ε.Ε.Α. καταθέτει επαγγελματικό τους
Το αίτημα για δημιο- ακίνητο , συμπερ στις
ΠροΤΟ
<ΓΕΦΥΡΑ
ματος
έτσι στε να μπορέ σουν να ανταπεξέαAαλίστατην στην ατ .
μηρίωτη κρτκή της
λαμβάνοντας όμως λθουν στις ανειλ και όλα τα είδη ημμένες οικονομικές
τας Τις δυσμενείς γράμματος Που θα
επιδοτεί Τις δόσεις επιχειρηματικν ζυποχρεσεις τους ,
δανείων
φυσικν δανείων , Πχ ανοχτό κυρίως έναντ των
νομικν αλληλόχρεο λογαρ- Τραπεζν .
την νομία λόγω του
Created by Universal Document Converter
Coronaνirus