Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
20 Νοεμβρίου 2020
Προεόρτια των Είσοδίων της Θεοτόκου
Σελήνη 6 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 710-Δύσις 5.10.
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βόρειοι έως 7 μπωφόρ (Eoς 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (Εως 15 β )
Αριθμ. φύλ41813
"Ετος 14ον
Τιμή 1,50ε
Ίδού τά έπίχειρα του δικαιωματισμού
Παρίστανε τόν πρόσφυγα καίζητούσε πολιτικό άσυλο Συρος τζιχαντιστής,
δόποιος συνελήφθη χθές
στόν Ελαινα
κδικαιωματιστέςν μας τόν θερησαν απρό - μπλοκν και τήν άποσόβηση περαιτέρω
σφυγαν. Τόν φιλοξένησαν στήν άνοικτή καταστροφν. Μέ την συνδρομή τής Άντιδομή του Ελαινα, όπου διέμενε σάν οίκογενειάρχης μέ την σύζυγο και τά πέντε
παιδιά τους. Γνωστό είναι πς οι τζιχαντι - στήν συνέχεια στήν σύλληψη τού έν λό
στές, κατά τρόπο πού είναι γιά έμας άκατανόητος, χρησιμοποιουν οίκογένειες και
παιδιά ς κάλυψη γιά την κακοποιό τρομοκρατική τους δράση .
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά είναι μία άπλή είδη - Βρίθει τό διαδίκτυο είκόνων του νά μετέ σις του άστυνομικού δελτίου : Συνελήφθη
στήν Ελλάδα ένας τζιχαντιστής του ISIS
Τά πράγματα, όμως, δέν είναι τόσο άπλα.
Άπό τό 2018, δ τρομοκράτης αυτός, πού
ήλθε άπό τήν Συρία, έφιλοξενείτο άπό τό
έλληνικό κράτος και , μέ μέσα πού του είχε δίκτυα και τό διαδίκτυο.
παραχωρήσει τό έλληνικό κράτος, έπαιζε
τόν ρόλο του, άναμεταδίδοντας μηνύματα έκτός άπό τούς ήμετέρους της ύπηρεσίας
και άσκντας συντονισμό σέ πράξεις τής άσύλου, πού τόν περιέθαλψαν , τόν φιλοτρομοκρατικής όργανσεως στήν όποία
άνήκει. Τό ψηφιακό άποτύπωμαν τν
ένεργειν του έξετάζεται άκόμη άπό τά
έργαστήρια της Αστυνομίας Όσο για τίς ασθεί σάν κάσυνόδευτος άνήλικος! Θά
πράξεις, συμφνως τουλάχιστον μέ τήν δικογραφία πού έχει σχηματισθεί, πρόκει ται γιά άμεση συνδρομή σέ άνθρωποκτο- άσυνόδευτον και θά διαπιστσει ότι μό - δμως έθεωρείτο έν δυνάμει πρόσφυγας.
νίες , μέ δόλο, σέ ήρεμη ψυχική κατάσταση, άπό κοινού και κατά συρροή .
χει σέ πολεμικές-τρομοκρατικές πράξεις
του ISIS . Όίδιος φωτογραφιζόταν μέ τούς
όπλαρχηγούς του ISIS και διακινουσε βιντεοληπτικό ύλικό μέ τά φρικαλέα έγκλήματα στά όποία συμμετείχε στά κοινωνικά
τρομοκρατικής, οί άστυνομικοί προχρησαν στήν προσαγωγή τν ύπευθύνων και
γω τρομοκράτη .
Κατά τήν έπιτόπια έρευνα τού κλιμακίου τής Αντιτρομοκρατικής, στόν οίκίσκο δ
όποίος είχε παραχωρηθεί στόν πρόσφυγαΔέν έφθανε όμως ή συγκεκαλυμμέ - οικογενειάρχην τζιχαντιστή, κατεσχέθησαν ψηφιακά πειστήρια , τά όποία θά άποσταλούν στά έγκληματολογικά έργαστήρια γιά διενέργεια περαιτέρω έξετάσεων.
Όλη ή ύφήλιος, δηλαδή, τόν έγνριζε
ξενούσαν και έπεξεργάζονταν τήν αίτη
σή του για μόνιμη παραμονή στην χρα
μας Πάλι καλά πού δέν έχει παρουσινη τρομοκρατική του δράσις. Ό συλληφθείς ήτο και ταραξίας , γεγονός πού έντέ λει δδήγησε και στήν σύλληψή του. Όλα
άρχισαν όταν την Τετάρτη, στήν δομή το
Ό 27άχρονος συλληφθείς θεωρείται
θρομεταναστν διαφορετικν έθνικοτή- μεσαϊο στέλεχος στίς τάζεις της τρομοτων και όμάδων για θέματα διαμονής έντός κρατικής όργανσεως ISIS/DAESH καί
φέρεται νά παραδέχθηκε τήν συμμετοχή του σέ αυτήν , ένω όμολόγησε πς είχε
συμμετάσχει σε άρκετές άνθρωποκτονίες ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
πεί κανείς ότι είναι 27 έτων . Δέν είχε τέ - ξεις τν τζιχαντιστν , μέ άκραϊες πράξεις Ελαινα, ξέσπασαν έπεισόδια μεταξύ λα
τοιο περιθριο, Άς δεί όμως ποιοί είναι οί βίας και συμμετοχή σέ δολοφονίες . Εδ
νον άνήλικοι δέν είναι . Μπορεί νά είναι Του άνεγνωρίζοντο κδικαιματα και του
και 27χρονοι!
τής δομής .
παρείχετοάσυλο .
Είχε είσέλθει στήν χρα στίς 28 Μαρ-κράτης . Μοιραία ήταν ή παρέμβασις της
τίου 2018 ς λαθρομετανάστης. ΌΟμως , οί Άστυνομίας για τόν τερματισμό τν συΣέ αυτά πρωτοστάτησεό Συρος τρομοΓνωστός άπό τό 2013, δ-κατά δήλωσίν
του-Σύρος αυτός φανατικός ίσλαμιστής . τίς εύρωπαϊκές Άρχές γιά δράση στίς τά Όσυγκεκριμένος, δμως, άπασχολούσε
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή Εκκλησία
σέ δοκιμασία
λόγω κορωνοϊου
Τά κοίκογενειακάν τής Άριστεράς
Το ευρ έκθρόνισε τό
δολλάριο στίς συναλλαγές
ΔΥΟ άπό τούς κορυφαίους Ιεράρχες της
Ορθοδοξίας, ο Αθηνν και πάσης Ελλάδος Ιερνυμος και δ Άλβανίας Άνα στάσιος , νοσηλεύονται , άφου εύρέθησαν θετικοί στόν κορωνοϊό . Το γεγονός
αυτό φέρνει τήν Εκκλησία στά πρόθυρα
κρίσεως , δεδομένης τής προκεχωρημέ
νης ήλικίας τν δύο Αρχιεπισκόπων . Ο
ΑρχιεπίσκοποςΙερνυμος νοσηλεύεται
μέ ήπια συμπτματα στόν Εύαγγελισμό .
Άρχικς μετήχθη σέ θάλαμο άρνητικής
πιέσεως , στόσο στήν συνέχεια είσηχθη σέ Μονάδα Ηύξημένης Φροντίδος,
για καθαρά προληπτικούς λόγους , λόγω
ήλικίας Συγκεκριμένα μετεφέρθη στόν
90 όροφο τοϋ Εύαγγελισμού σέ πτέρυγα
Συνέχεια στήν σελ.3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ τήν μεταβολή κατά την περυσινή πο- δεξιά ήταν όρος ύπαρξης για τήν Αριστερά . Μαζί
ρεία για τό Πολυτεχνείο καί τήν κατέγραψα άμέ- δέν έκαναν καί χρια δέν μπορουσαν. Τρα που ό
σως μολονότι ήταν νωρίς . Ή ΝΔέδρεπε άκόμη τό- Μιχαλολιάκος αμετακόμισε στόν Δομοκό και ξέτε τίς δάφνες της νίκης των έθνικν έκλογν και μειναν άπό το σκιάχτρο του φασισμου, απλακούδείς άσχολεϊτο μέ <λεπτομέρειες τέτοιου τυπου . Είς τί συνίστατο ή μεταβολή; Η πορεία ήταν άκροδεξιάν.
έξαιρετικά μεγάλη γιά τά πολιτικά δεδομένα της
έποχής. Σέ αύτή μετειχαν ένιαία , μαζί , όλα τ
μπλόκ της Άριστεράς. Το ΚΚΕ, ό ΣΥΡΙΖΑ, Ο ΑΝΤΑΡ- Υκεντρωση έξω άπό τό Εφετείο ήταν και πάλι μεΣΥΑ, όλη ή έξωκοινοβουλευτική Άριστερά καί βε - αλη, καθως συνέρρευσαν έκει αί γενεαί αί πασαι
βαίως ο έλευθεριακός χρος, οί άναρχικοί Άνα - της Αριστεράς.Εως και μικροσυμπλοκές θερμόαι φέρω είδικά τόν ΑΝΤΑΡΣΥΑ γιατί ή συνήθης κατηγορία πού άπευθύνεται σέ κάποιον πού δέχεται
έσωκομματικό μαχαίρωμα στό ΚΚΕ είναι πς είναι ομως! Το μείζον και πάλι ήταν ότι σύμπασα ή Άριυποπτος φλέρτ μέ τόν ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θεωρείται πα ρέκκλισις. Καί όμως! Οι κέχθροίν συμπορεύτηκαν
τόν Νοέμβριο του 2019 έναντίον της Δεξιάς. Το
καμπανάκι πού κτυπήσαμε πέρασε άπαρατήρητο. επισφράγιση της όσμωσης . Η υπογραφή κοινού
Ποιός άσχολείτο; Είχαμε άδικο γιατί είχαμε δίκιο κειμένου ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ-ΜΕPA25 για τό Πολυτεπολύ νωρίς, όπως θά έλεγε και ό συγχωρεμένος όΧνειο ισοδυναμεί μέ μεταπολίτευση, γιά τά άριστεΛεντάκης. Ή όσμωση μεταξύ των συνιστωσν τής ρα χρονικά Είδικς άν ληφθεί ύπ' όψιν ότι έβαλαν
Αριστεράς, κομμουνιστικής, άνανεωτικής, έξω κοι - την υπογραφή τους κάτω άπό αυτό δύο κόμματα
νοβουλευτικής στόν δρόμο συνεχίστηκε μέσα καί (ΚΚE-ΣΥΡΙΖΑ) πού έχουν διασπαστεί τό 1968 καί τό
έξω άπό τίς αίθουσες του Εφετείου στήν δίκη για 1989, και άν έπίσης ληφθεί ύπ' όψιν ότι οί τελευτην Χρυσή Αύγή στίς όποιες παρήλασαν ή σύζυ- ταιες κοινές πρωτοβουλίες τους άνατρέχουν τό
γος του άρχηγου της άξιωματικής άντιπολίτευσης, καλοκαίρι του 1989 μέ τήν συμμετοχή τους στήν
ο ίδιος ο άρχηγός της άξιωματικής άντιπολίτευ- κυβέρνηση Τζαννετάκη .
νονταιν μέ την Αστυνομία . Αύτήν όρισαν ς ανέα
Τήν ήμέρα της έκδοσης της άπόφασης ή συμων μελν του ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέ μέλη της ΚNE έπιασανν οι κάμερες της τηλεοράσεως . Λεπτομέρειες
(σελ. 5)
στερά βρέθηκε κάτω άπό το ίδιο το μπλόκ άπέναντι στήν κυβέρνηση Μητσοτάκη . Όσα συμβαίνουν αυτές τίς ήμέρες δέν άποτελουν παρά τήν
Ό άστισμός
και οί συνέπειές του
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
ΜΕΡΟΣ Β
Έπίταξις 200 κλινν
στήν Θεσσαλονίχη
ΤΑ ΕΘΝΗ, κατά τούς όρισμούς αύτής
της new order-πού δέν είναι καθόλουνέαν, είναι ή ίδια παλιά τάξην
άλαζόνων ίμπεριαλιστν που δέν
διαθέτουν άλλο μέσον υπάρξεως και
δράσης παρά μόνον τήν ίσχύ του ξ φους καί του χρήματος- είναι πληθυσμιακές και διοικητικές όντότητες
( κράτη) , άπλά προσφερόμενες καί δι αθέσιμες πρός έκμετάλλευση. Καί τιποτ' άλλο . Στούς καιρούς μας ή κατάληψη- ή ακατάκτησην βρήκε τό
άκαταμάχητο ψευδνυμο: κέπένδυσην, το νέο Camelot - πύργο σωτηρίας. Η ανέα τάξην θέλει νά έπιβάλει
καί τήν άρχιτεκτονική των ούρανοξυστν- (skytowers) στή χωροταξική
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ό Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κ.ά . Η άκροΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΟΥ: Η άπαγόρευσις
κυκλοφορίας δέν είναι
ή μόνη λύσις
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συρρικννεται τό
προσωπικό τν τραπεζν
Άγνωστο σκίτσο του Τησού
άποδίδεται στον Ντά Βίντσι
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ συρρίκνωση τού δικτύου τν τραπεζικν καταστημάτων καί τν θέσεων άπασχολήσεως
έν συγκρίσει μέ την ΕΕ καταγγέλλει ή Όμοσπονδία
Τραπεζουπαλληλικν Οργανσεων Ελλάδος. Συμ
φνως πρός τήν ίδια, ή άπασχόλησις έμειθη κατά
34,3% στό διάστημα 2011-2019 έναντι 14,6% στό ίδιο
διάστημα στήν Εύρωζνη . Τήν ίδια ρα οί τράπεζες
συνεχίζουν τά νέα γενναία προγράμματα έθελουσίας.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΕΝΑ σχέδιο πού άπο τυπθηκε στό χαρτί
μέ κόκκινη κιμωλία
και απεικονίζει την
βιβλική φιγούρα του
Τησού Χριστού είναι
ένα άγνωστο δημιούργημα τού μεγάλου
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Καί ύποβρύχια μεταφέρουν ναρκωτικά; Είναι
γεγονός . Μάλιστα ένα έξελιγμένο ύποβρύχιο μετα
φοράς κοκαίνης και ήρωίνης βρέθηκε κατά τήν διάρκεια κοινής έπιχειρήσεως του Κολομβιανού ΝαυτIκού καί τής Υπηρεσίας Διξεως Ναρκωτικν τν
ΗΠΑ. Το ύποβρύχιο πού ήταν άκόμη στό ναυπηγείο ύπολογίζεται ότι κόστισε στά ακαρτέλν 1,5
έκατομμύριο δολλάρια είναι μεταφορικής ίκανότη
τος έξι τόνων ναρκωτικν άξίας 120 έκατομμυρί.
ων δολλαρίων . Οι Κολομβιανοί έμποροι ναρκωΤικν έπενδύουν στήν έρευνα και άνάπτυξη ύπο
βρυχίων μέσων γιά Τήν παράνομη μεταφορά τού
θανατηφόρου έμπορεύματος στίς ΗΠΑ, τά όποία
συνήθως έχουν ίκανότητα άποθηκεύσεως 1,6 τό
νου περίπου. Τό συγκεκριμένο ύποβρύχιο συνιστά
άπληξη καθς για πρτη φορά έντοπίζεται πρωτότυπο πολύ μεγαλύτερης μεταφορικής ίκανότηTOς σύν τό έξελιγμένο σύστημα προσεως Η Άμε
ρικανική Ακτοφυλακή έχει πραγματοποιήσει σωρεία άναχαιτίσεων και συλλήψεων πολλν ναρκK-υποβρυχίων.
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLRDA
Παρά θν'άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Ή Ελληνική Ναυτιλία παρούσα στήν πανδημία
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πολύ θά θέλαμε νά άκού- (σέ τονάζ) στόν κόσμο! Νά γίνεται άπρόσκοπτα ή άντ σουμε κάποιον άπό τους άσχοληθε , δηλαδή , Τό κρά- κατάσταση τν πληρωμάτων τν πλοίων τής Ναυτβλημα τά πληρματά τους
και νά παραμένουν οί ναυτ
κοί πού θά ξεμπαρκάρουν σέ
13:00-15:00
βουλευτές ή τους ύπουργούς μας νά κάνει στό Κοινοβούλιο μιά άναφορά στά
τεράστια προβλήματα τά
δποία άντιμετωπίζει σήμερα ή Ναυτιλία μας . Δηλα-λαμε, άς πούμε, νά άκούσουδή ή πρτη Ναυτιλία στήν
Εύρπη καί ή μεγαλύτερη
τOς μας μέ τήν άνακούφιση
τής μεγάλης αύτής δυνάμε- λίας μας, τρα , στήν έποχή κάτοιο ξενοδοχείο δσο διάστημα χρειαστεί νά μείνουν
σέ άπομόνωση . Δέν θά μπορούσε νά έχει γίνει κάτι τέ
τοιο; Η ναυτιλία , πάντως,
ωs, Τήν όποία έπικαλούμε- τής πανδημίας . Καί μήν μας
ν πούν ότι δέν ύπάρχει τρό πος. Ας εύρισκε ή Πολιτεία
ένα έλληνικό λιμάνι , δπου
κ.Δύο απ' όλα!,
θα στά δύσκολα , άλλά τήν
ξεχνάμε πολύ συχνά. Θά θέ
με ότι ή χρα μας προσπαθεί
νά βρε έναν τρόπο στε νά
θά μπορούσαν τά βαπόρια χωρίς τυμπανοκρουσίες,
Συνέχεια στήν σελ. 4
ο Κστας Πawνουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
μας νά άλλάζουν χωρίς πρό
20-11-2020
19771108701151
PHOTO: IΝΤΙΜΕ NEWS