Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

16oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 63%-98% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:30 - Δύση ηλίου: 17:21

Ìçí ãåëéÝóôå, êáíåßò äåí ðéóôåýåé üôé äåí ìðïñåßôå!

Η υπόθεση της Δασιάς δεν τελείωσε στο δημοτικό
συμβούλιο. Τώρα άρχισε. Η απαίτηση της ικανοποίησης πολεοδομικών προϋποθέσεων είναι κάτι που σε τελική ανάλυση προστατεύει και την αξία της οποιασδήποτε επένδυσης εκεί και αλλού. Οπουδήποτε. Διότι η γενικότερη υποβάθμιση, η δραματική υστέρηση σε δημόσιους χώρους και δίκτυα, υποθηκεύει την ποιότητα ζωής αλλά και την εικόνα, μακροπρόθεσμα και την απόδοση, των επενδύσεων. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος για την απόκτηση της δυνατότητας χωροταξικών/πολεοδομικών διευθετήσεων,
όχι ως αντάλλαγμα, αλλά κυρίως ως προϋπόθεση λειτουργικότητας, εντέλει και ομορφιάς. Και γι’ αυτό χρειάζεται πρωτίστως η απαιτούμενη γη. Μια μίζερη λογική, θέλει τις τουριστικές επενδύσεις να οδηγούνται σε πολυτελή γκέτο, απολύτως βιομηχανοποιημένης παροχής υπηρεσιών, προδήλως προπληρωμένων τύπου all inclucive, δραστικής απόδοσης κεφαλαίου, που αφυδατώνουν τον πόρο με τους ρυθμούς και τον τρόπο που τον εκμεταλλεύονται. 3»

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5242

ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ÊåñêõñáúêÞ ìðñéãÜäá óôï Á×ÅÐÁ
Äýï íïóçëåýôñéåò êáé Ýíáò
íïóçëåõôÞò ôçò ÌÅÈ, åêäÞëùóáí ôçí åèåëïíôéêÞ
ôïõò ðñïóöïñÜ, íá óõíäñÜìïõí óôçí ðñïóðÜèåéá
ôùí óõíáäÝëöùí ôïõò óôç
Èåóóáëïíßêç.

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Αιμοδοσία» στο ΕΣΥ
της βόρειας Ελλάδας, θα παράσχει
και το Νοσοκομείο Κέρκυρας. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε ο Διοικητής του Γ.Ν.Κ., η βοήθεια αυτή
προς το δοκιμαζόμενο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης, γίνεται κατόπιν εθελοντικής πρωτοβουλίας νοσηλευτών από την Κέρκυρα.
Σελίδα 3»

ÔÝóóåñá ôá íÝá
êñïýóìáôá ÷èåò
óôçí ÊÝñêõñá,
áðü ôïí ÅÏÄÕ 4»

Σήμερα αεροπορικώς θα μεταβούν στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η Δέσποινα, η Αγάπη και ο Μιχάλης στους οποίους ο Διοικητής του Νοσοκομείου και ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους
και τον θαυμασμό τους».

Óðýñïõ ãéá ÄáóéÜ:

Êáñýäçò: Íá áíáôñáðåß
ç êáôáóôñïöéêÞ áðüöáóç
ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ 9»

ÐñïóôáôÝøôå
ôç ãç ìáò ãéá ôéò
åðüìåíåò ãåíéÝò 6» Ï ×. Ìðïýêáò ãéá ôç ÄáóéÜ 10»

Ãéá ôçí áðïôñïðÞ
ôùí óôçìÝíùí ðáé÷íéäéþí
óôá ãÞðåäá êáé ôï...
óôïß÷çìá
13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα