Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Πολλά
προβλήματα
στη σύνδεση με
το Webex σε
δημοτικά της
Κοζάνης

σελ ~ 13

Θετικά
στον κορωνοϊό
γουνοφόρα από
τέσσερις ακόμα
φάρμες στο
Βόιο Κοζάνης

Μετά από χρόνια στηρίζονται
τα Μ.Μ.Ε. από την Περιφέρεια
και κάποιοι διαμαρτύρονται…

σελ ~ 24

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός νέου
νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας - Πνευμονολογική
κλινική, αιμοδυναμικό και αιμορροφιλικό εργαστήριο στα
άμεσα πλάνα του Γ.Ν. Κοζάνης - Από τις 200 στις 300 κλίνες
σελ ~ 3

7348

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Νίκος Σαμαράς,
ορθοπεδικός
Μποδοσάκειου:
Περί του νέου
νοσοκομείου της
Δυτ. Μακεδονίας
στον κόμβο της
Εγνατίας ο λόγος

σελ ~ 6

Ο Σύλλογος
εργαζομένων
«Μαμάτσειου»
Νοσοκομείου Κοζάνης
και Κέντρων Υγείας
για τη μετατροπή της
ψυχιατρικής κλινικής
σε κλινική Covid-19

σελ ~ 5

617 κρούσματα σε ένα
μήνα στην Π.Ε. Κοζάνης,
374 στο δήμο Κοζάνης
- 40.052 έλεγχοι, 513
παραβάσεις - Σταθερή
μέση τιμή τα 19 κρούσματα

σελ ~ 2

σελ ~ 5

Με το 100% των
πωλητών οι δύο
λαϊκές αγορές
της Κοζάνης σε
Σκ’ρκα και Αγία
Παρασκευή