Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Νοεμβρίου
(Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξεων-Δημοιριστν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7220
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αύξηση
μισθν από
την Πρωτοχρονιά
Σύνταξη Πριν τα 62
Πs θα κερδίσετε
έωs 7 έτη
ο ασφαλισμένος στον
τελευταίο ενταχθέντα
φορέα πριν από την αί .
τηση συνταξιοδότησης
οι ή τη διακοπή της
Μεινονται οι ασφα
λιστικές εισφορές
κατά 3% από την 1η
Ιανουαρίου του 2021
μέχρι 31 Δεκε
του 2021 φέρνοντας
αύξηση στους μι.
σθούς του ιδιωτικού
τομέα που φτάνει
Ευνοημένοι με το νέο
σύστημα διαδοχικής
ασφάλισης είναι περί.
που 15.000 διαδοχικά
ασφαλισμένοι,
οποίοι θα μπορέσουν ασφάλισης , προκειμένα ανοίξουν ταχύτερα
την πόρτα της εξόδου
την επόμενη πενταε.
τία , κερδίζοντας μέχρι
και επτά έτη ασφάλιρίου
νου να συνταξιοδοτη.
θεί από τον e-ΕΦΚΑ με
τις συνταξιοδοτικές
προϋποθέσεις του τε λευταίου ενταχθέντος
φορέα , τομέα, κλάδου,
λογαριασμού .
Έτσι αποφάσεις εξπρές - για συντάξεις με
διαδοχική ασφάλιση σε για την υποβολή αίτη.
δύο ή περισσότερα Τα.
μεία θα βγάζει στο
εξής ο ΕΦΚΑ, καθς
με τον νέο ασφαλι στικό νόμο 4670/2020 ,
ο οποίος μπαίνει ουετησίως , Τα αναλυτικά ποσά και τι κερδί .
ζουν στους μισθούς
συνέχεια στην 11
σης .
Ειδικότερα, με τις
διατάξεις του νέου
ασφαλιστικού νόμου
Βρούτση,- και τη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από τον
e-ΕΦΚΑ- στο σύστημα
της διαδοχικής ασφ .
λισης επέρχονται οι
700 ευρ σε |Παρακάτω αλλαγές
σης, και σε 300 αντί
500 στην τελευταία
5ετία , εν εξαλείφον
ται ενδιάμε σα στάδια
με στόχο την επί
σπευση της απονομής
συντάξεων.
Οι νέες διατάξεις
απλοποιούν τη διαδισεων και καταλαμβάνουν όσες αιτήσεις
υποβλήθηκαν
13/5/2016 και μετά και
είναι ακόμη σε εκκρε
μότητα .
Εκτιμάται ότι θα
βγουν από τον "πάγο
πάνω από 45.000 εκκρεμείς αιτήσεις για
Έκτακτο
επίδομα
Μεινεται ο αριθμός σιαστικά τρα σε ισχύ,
σπουδαστές των ημερν ασφάλι.
σης που απαιτείται να
έχει πραγματοποιήσει
μεινονται οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλι .
σης σε 1.000 αντί 1.500 κασία έκδοσης αποφά
συνέχεια στην 10
Εισφορές:
Μεινονται από
επίδομα
Έκτακτο
των 700 ευρω ως οικοενίσχυση
στους σπουδαστές
των ΙΕΚ και της Τάξης
Μαθητείας
Στους μαθητευό μενους των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κα.
τάρτισης (.Ε.Κ.) και
του Μεταλυκειακού
Έτους Τάξη Μαθη.
τείας της πράξης" Μα
συνέχεια στην 2
νομική
1n Ιανουαρίου
κατά τρειs μονάδεs
Όσα προβλέπει το νομοσχέδιο
Σελίδα 9