Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
19 Νοεμβρίου 2020
Αβδιού προφήτου. Βαρλαάμ μάρτ .
Σελήνη 5 ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.10-Δύσις 5,11
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βροχές Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . (Eως 16β ).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές. Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 14β.)
Άριθμ. φύλ. 41812
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΟΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΜΕ 69%-7HΤΕΙΤΑΙΝΕΟ ΚΟΜΑ ΜΕ 489%
<Καταρρέενή έμπιστοσύνη
στούς πυλνες τής Δημοκρατίας
Δημοσκόπησις Kappa Research για"Ίδουμα Φρήντρy Νάουμαν:
Υποχωρουν Προεδρία Δημοκρατίας, Κοινοβούλιο, Δικαιοσύνη,
ΜΜΕ, Έκκλησία, Συνδικάτα
της ήρωικής άνταποκρίσες του στήν ροπούλου νά άναφέρει πόσο ύπεχπρόκληση τής πανδημίας, ή Κυβέρνη- ρησε ή έμπιστοσύνη στόν θεσμό καί
σις λόγω τής έπιτυχίας της στό πρτο
κυμα τής πανδημίας καιή ΕΛ.ΑΣ Παράτις μεγάλες άπλειες στήν δημοτι κότητά της στό δεύτερο κύμα .
Η ΕΛΛΑΣ ξεπέρασε την κρίση τν
μνημονίων κατά την διάρκεια της κές και δύο αυτοδιοικητικές, οί βασιόποίας άνεπτύχθη έντονη άντιπολιτική άτμόσφαιρα , άλλά σύμφωνα μέ βαθειά άμφισβήτη ση: ή Προεδρία
τά στοιχεία της τελευταίας πανελλαδικής έρεύνης της Kappa Research
για τό"Ιδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν και ή Αύτοδιοίκησις (βάθρα της καδέν φαίνεται να ξεπερνα άκόμη τήν τά τόν Άνδρέα Παπανδρέου) βρίσκοκρίση της άντιπροσωπευτικής δημοκρατίας . Μολονότι ή Δημοκρατία άντεξε ς πολίτευμα μέσα σέ ένα
κλίμα γενικής άμφισβητήσεως τν
θεσμν καί μεταξύ 2010-2020 διεξήχθησαν ύποδειγματικς τέσσερεις
έθνικές άναμετρήσεις, δύο εύρωπαϊ
στό πρόσωπό της μέσα στήν πανδη μία. Η Δικαιοσύνη-έτερος πυλν
του πολιτεύματος-κατατάσσεται 9η
σέ έμπιστοσύνη μεταξύ τν θεσμν .
Τήν έμπιστεύεται κπολύν μόλις τό
89% τν Ελλήνων, κάρκετάν τό 34%
έν τό 58% των Ελλήνων την έμπιστεύεται άπό κλίγον έως καθόλου .
κοί τυλνες της σήμερα γνωρίζουν
τής Δημοκρατίας, τό Κοινοβούλιο, τά
Κόμματα , ή Δικαιοσύνη, τά Συνδικάτα
νται στά τάρταρα της έκτιμήσεως τν
πολιτν . Οί μόνοι θεσμοί πού έμπνέ
ουν και παρέχουν σιγουριά και άσφάλεια στούς"Ελληνες είναι ό Στρατός ,
δόποίος σκαρφαλνει στήν κορυφή
τν προτιμήσεν τους , το ΕΣΥ λόγω
Άντιθέτως: ή Προεδρία της Δημοκρατίας ς θεσμός δέν έννει τούς
Ελληνες . Μόνο τό 48% τήν έμπιστεύεται, ένω τό 52% την άπορpι- Στήν 12η θέση έμπιστοσύνης καταπτει. Η έρευνα παραλείπει μάλιστα τάσσεται τό Κοινοβούλιο . Δέν το
για λόγους προστασίας τής άρχηγοϋ
του κράτους Αίκατερίνης ΣακελλαΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καμπανάκι για
<κόχχινα δάνεια,
άνεργία καί χρέος
Ποιός φιλελευθερισμός;
Τήν παραίτη ση της Έβερτ
ζήτησε ό Μπακογιάννης
ΕΥΣΗΜΑ άλλά και καμπανάκια για την
άνεργία , τά ακόκκινο δάνεια και τό δημόσιο χρέος περιλαμβάνουν οί άξιολογήσεις της Κομμισσιόν στό πλαίσιο της
όγδοης έκθέσεως ένισχυμένης έποπτεί
ας άλλά καί της έκθέσεως Μηχανισμο
Προειδοποιήσεως, πού άνοίγουν τόν δρόμο για τήν έκταμίευση 761 έκατομμυρίων
εύρ τόν προσεχή Δεκέμβριο. Η Κομ
μισσιόν προειδοποιεί ότι λόγω του ύψηλού δημοσίου χρέους της χρας μας και
πρίν άπό τό ξέσπασμα τής πανδημίας,
είναι σημαντικό γιά τήν Ελλάδα να δι ασφαλίσει ότι λαμβάνοντας τά δημοσιΙονομικά μέτρα στηρίξεως δέν θέτει σε
κίνδυνο μεσοπρόθεσμα τήν βιωσιμότητα
ΜΙΑ έξαιρετικς ένδιαφέρουσα δημοσκόπηση για ζω όμως ότι αυτό που ψάχνουν ύπάρχει Η Ελλάς
τόν φιλελευθερισμό στήν Ελλάδα μου έστειλε προ - δέν είναι φιλελεύθερη χρα όπως τήν έννοούν,
χθές πρός μελέτη ό φίλος έπί κεφαλής της έταιρείας δημοσκοπήσεων Κappa Research Ντινος Ρου- ρες λύσεις σέ έξαιρετικς έκτακτες περιστάσεις .
ντζούνης μαζί μέ τά συμπεράσματά της και ένα ση.
μείωμα του δρος Αθανασίου Γραμμένου ό όποιος σεις ή έπικίνδυνους πρωθυπουργούς όπως τό ΠΑήγειται τοϋ έλληνικου παραρτήματος του Ίδρύμα - ΣΟΚ του 1989 ή ό ΣΥΡΙΖΑ του 2019.Οί φιλελεύθεροι
τος Φρήντριχ Νάουμαν στήν Άθήνα . Το Γερμανικό
Ίδρυμα ήταν ό έντολεύς της δημοσκοπήσεως και
άν κρίνω άπό τίς καταληκτικές έρωτήσεις πού υπο- καλείται νά "σπάσειν τόν κανόνα . Γιατί βραχυβίως;
βλήθηκαν στούς πολίτες, αυτό πού διευρευνήθηκε
δέν ήταν μόνο ό βαθμός άποδοχής του φιλελευθε- δοσιακός κορμός της έλληνικής κοινωνίας και ό φρισμού στήν Έλλάδα άλλά και ή πιθανότης επιτυχί λιάζει μέ πρωτοπορίες τόν κορμό . Δέν είναι αύτός
και οι πολιτες προσφεύγουν σέ άμιγως φιλελεύθε Γιά νά άπαλλαγουν άπό κακές , κάκιστες κυβερνήμεταπολεμικς κυβερνουν βραχυβίως την Έλλάδα καί ό Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ό πρτος πού
Διότι ο συντηρητισμός είναι ό πλειονοτικός παρα( σελ. 4)
ρισμού στήν Ελλάδα άλλά και ή πιθανότης έπιτυχί- λελευθερισμός ο μειονοτικός πλουτος πού μποας ένός άνεξάρτητου κόμματος του φιλελευθερου κορμός της έλληνικής κοινωνίας όμως . Η έρευκέντρου στίς προσεχεις-μέ άπλή άναλογική- έκλογές. Στά Αριστερά της ΝΔ. Τά έγχειρήματα του Ποταμιου, της Φιλελεύθερης Συμμαχιας και της Δn νότης των ψηφοφόρων της ΝΔ είναι συντηρητικο.
μιουργίας Ξανά που δοκιμάστηκαν σε προηγουμε- Μέ τήν καλή έννοια . Είς τρόπον στε άν έπρεπε να
νες άναμετρήσεις άπέτυχαν. ΌΕλλην Γκένσερ δέν
εύρέθη, άκόμη άναζητείται. Διάβασα μέ συμπάθεια ίδρυθείάνεξάρτητο κόμμα του κοσμοπολίτικου κέτήν έρευνα-ς μέλος τής ΔΑΠ-ΝΔΟΚειχα παρακο-ντρου άλλά άνεξάρτητο κόμμα του πατριωτικού κέλουθήσει πολλές φορές ήμερίδες των Ίδρυμάτων ντρου . Κόμμα που νά συνθέτει καί όχι νά γκετοποι
Άντενάουερ (κυρίως ) καί δευτερευόντως Νάουμαν ει. Και κατά τοϋτο άπορ μέ τό συμπέρασμα του
( στήν Ελλάδα έπισήμως άπό το 2012 ) , και γνωρίζω δρος Αθανασίου Γραμμένου, ότι ή έρευνα ένθαράριστα τί τά άπασχολεί Τί ψάχνουν.
λελευθερισμός ό
να το άποδεικνύει περίτρανα: τόσο ό κορμός της
έλληνικής κοινωνίας όσο και ή συντριπτική πλειο<Νικόλ προδότη ,
παραιτήσου!>
Συνέχεια στήν σελ. 2
τεθεί ένα έρτημα αύτό δέν θά ήταν άν πρέπει νά
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν διάσημη άποστροφήτου Enoch Powell, κάθε πολιτική καριέρα καταλήγει στήν άποτυχία άλλά
κάποιες άποτυχίες βινονται σίγουρα πιό έντονα άπό άλλες . Καί αύτό
γίνεται αύτή τή στιγμή πολύ αίσθη
τό στήν Άρμενία , μέ τήν πρωτεύουσα Yerevan νά έχει παραλύσει άπό διαδηλσεις, μέ αίτημα τήν παραίτηση
του Πρωθυπουργού Nikol Pashinyan,
στόν άπόηχο της ταπεινωτικής συμφωνίας μέτήν όποία ή Άρμενία ύποχρεθηκε νά δεχθεί την άνακατάληψη μεγάλου μέρους της αυτόνομης
(άλλά έθνικά άρμενικής ) περιοχής
του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, άπό τόν
στρατό του Άξερμπαϊτζάν, μετά έναν
μίνι πόλεμο μερικν έβδομάδων,
Ηύξήθησαν οί άπονομές
συντάξεων στό έννεάμηνο
ρύνει τήν ίδρυση φιλελεύθερου κόμματος . Κωδικοποι άπαντήσεις:
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Παρά τήν σαφή πρόοδο πού υπάρχει άπό τό 1990
στήν κοινωνία μας , είδικς στήν νέα γενιά, δένομίΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πρόσκλησις Μητσοτάκη
σέ Τουρκία γιά διάλογο
Χάθηκε τζίρος 13,1 δισ.
τόγ τοίμηνο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τό καρναβάλι τού Ρίο έπεσε θυμα Του κορωνοΙου Η πανδημία έφερε τήν άναβολή του καρνα
βαλιού φέτος , έν άρχικά τό πλάνο ήταν να γί
νει ή παρέλασις Τόν Φεβρουάριο τού 2021. Μέ τήν
πανδημία στόσο νά συνεχίζει να χτυπάν σκληρά τήν Βραζιλία, οί διοργανωτές είχαν άποφασίσει τήν έπ' άόριστον άναβολή του . Τρα-πάντα
αύτό ύπό προύποθέσεις- ύπολογίζουw τήν διεξαγωγή τουκαρναβαλιού τόν έρχόμενο lούλιο, μήνα
πού μάλλον οί καιρικές συνθήκες στό νότιο ήμισφαίριο θά είναι χειμωνιάτικες μίν, ήπιες δέ Ακόμη πάντω, δέν ακλειδνουνw συγκεκριμένες ήμερομηνί
εs, καθς αύτό θά γίνει άπό τήν κυβέρνηση πού θά
περιμένει τίς έξελίξεις μέ τό έμβόλιο και τό πότε θά
είναι διαθέσιμο.
ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ της Ελλάδος νά άρχίσει διάλογο μέ
την Τουρκία καλή τη πίστει προκειμένου νά λυθούν οί
διαφορές τν δύο χωρν έπανέλαβε ό Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν 66η Ετησία Σύνοδο της Κοινοβου
λευτικής Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ Επεσήμανε ότι άν
ή πρόσκλησις παραμείνει άναπάντητος, θά είναι άναπόφευκτο γιά τήν ΕΕ νά λάβει μέτρα γιά νά διασφαλ
σει τά στρατηγικά συμφέροντα τν κρατν μελν της.
ΤΟ τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν καί για τήν οίκονομία καταστροφικό, άφού ό κύκλος έργασιν τοϋ
συνόλου τν έπιχειρήσεων συρρικνθηκε κατά 13,1
δισ. εύρ. Συμφνως πρός τήν έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ,
γιά τό σύνολο τν έπιχειρήσεων καί τν δραστηριοτήτων της οίκονομίας τό τρίτο τρίμηνο άνηλθε σέ 69 ,8
δισ. εύρ , σημεινοντας μείωση 15 ,8% συγκριτικς
πρός τό τρίτο τρίμηνο 2019, πού είχε άνέλθει σέ 82,9
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γιατί δέν θά γινόμουν πρίγκηπας ή κάτι άνάλογο
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τά δύσκολα Τής έποχής είναι οί άσφάλειες τν
δικτύων . Έτοι τό Twitter, εύρισκόμενο ύπό αυξανόμενη πίεση λόγω όλοένα σοβαρότερων παραβιάσεν του σέ θέματα άσφαλείας , άνέθεσε σέ έναν
άπό τους διασημότερου χάκερς του κόσμου την
θέση Του υπευθύνου κυβερνοασφαλείας. Πρόκειται
για τον Πέπερ Ζάτκο, γνωστό μέ τό παρατσούκλι
Mudge. Ό Ζάτκο άνέλαβε εύρείsς άρμοδιότητε
προκειμένου νά έπιφέρει άλλαγές σέ διάφορα πεδία που άπτονται τής άσφαλείας του Twitter . Θά
άναφέρεται άπ' εύθείας στόν διευθύνοντα σύμβουλο Τζάκ Ντόρσυ
λειά! Δηλαδή ή Αύτής Με βέβαιος ότι τους έχει άλλάξει γαλειότης δέν έχει δοκιμάσει
κυδνια; Δέν έχει άνοίξει πε
δέν νοείται "Έλληνας δίχως τά τροσωλήνες και γυαλιστερές
Δέν έχει γευθεί άχινοσαλάτα
και πίνε ; Δέν έχει μυρίσει τό
ίδιο που άναδύεται άπό τά
Νά, λοιπόν, που τό έμα- δοχοι του θρόνου , άλλά και βετ! Γιά τόν Φίλιππο είμαι
θα κι αύτό. Ύπάρχει ένα έδε
τά κοντινά συγγενικά τους
σμα, τό όπϊο άπαγορεύεται πρόσωπα, καθς θεωρείται τάφτα στάκρυφά, κα ότι
13:00-15:00
νά γευθεί ή βασιλική οίκογέ ότι ύπάρχει μεγάλος κίνδυνεια τής Μεγάλης Βρεταννίας , Απαγορεύεται δέ νά τό
παραγγείλει άκόμη και όταν
γευματίζει έξω! Ποιό είναι
αύτό ; Τά όστρακοειδή, άπό χάνει ή φιλτάτη καί συμπα
τά όποία άπέχουν οί διά - θεστάτη Βασίλισσα Ελισσά
νος νά δηλητηριαστούν άπό
αυτά!
θαλασσινά του ! Έξ άλλου τό
δτι όδηγεί άκόμη μόνος του
Γιά κοίτα νά δείς Τί χά - Τό αύτοκίνητό του παρ' ότι
του έχει άφαιρεθεί τό δίπλωΔύο απ' όλα!>
στρείδια όταν διαρρήξεις τό
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσα γκαράκης
νει ή Βασιλική Οίκογένεια, τιί
μα, δείχνει ότι τά όστρακο - όστρακό τους μέ την μύτη
Συνόχεια στήν σελ.4
ειδή έχουν κάνει καλή δου19-11-2020 .
9 771108 "701144