Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Νοεμβρίου
Καδημερινή ικονομική eιδική cρημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιρωστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7219
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.004
Επίδομα ανεργίαs
ΟΑΕΔ:
Ξεκινάει
Πληρωμέs
pαν Πολλν ταχυτήτων
η πληρωμή
για τη δίμηνη
Παράταση
ρηση βάσει ΚΑΔ ή έχει
κλείσει με κρατική εν τολή . Όσο αφορά την
επιστρεπτέα προκατα.
βολή 4 οι πληρωμές θα
Σε διαφορετικούς
χρόνους θα πληρω.
θούν οι ενισχύσεις που
ανακοίνωσε η κυβέρ .
νηση και το οικονομικό
επιτελείο για όσους γίνονται σταδιακά στο
πλήττονται από την
νέα καραντίνα . Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα πληρωθούν το
επίδομα των 800 ευρ,
οι εργαζόμενοι σε αναστολή ανάλογα αν ερ .
γάζονται
επιχειρήσεις
έκλεισαν με κρατική
εντολή ή σε πληττόμε.
| νες επιχειρήσεις βάσει κριτήρια της απόφα
ΚΑΔ. Οι επιχειρήσεις
θα πιστωθούν την επι στρεπτέα προκατα .
βολή σε διαφορετικές στολν συμβάσεων
ταχύτητες
Οι ημερομηνίες για
τις αναστολές και την
αποζημίωση ειδικού
σκοπού των έως 800 εργαζόμενους τους Νοεμβρίου εν για δότη.
ευρ διαφέρουν ανάλογα με το αν είναι
πληττόμενη
μοντέλο που ακολου θήθηκε με την επ στρεπτέα 3 που είχαμε
σχεδόν δύο πληρωμές
ανα εβδομάδα . Να
Μέσα στον μήνα θα
ξεκινήσει η πληρωμή
της δίμηνης παράτα.
σης των ανέργων του
ΟΑΕΔ Πυ έληξε η
επιδότηση ανεργίας
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτβριο, Νο.
έμβριο και Δεκέμβριο
καθς δημοσιεύθηκε
συνέχεια στην 11
υπενθυμίσουμε
όσοι λάβουν την επ στρεπτέα και το κρα .
τικό δάνειο θα έχουν
ακούρεμα ύψους 50%
εφόσον πληρούν τα
τόμενες βάσει ΚΑΔ κι
εργαζομένων
τους λήγει στις 7 Δεκεμβρίου .
Οι πληρωμές της απο
ζημίωσης ειδικού σκοοι εργαζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλ.
δηλσεις στην πλατ.
φόρμα suυpporemployees.services.gον.gr
μόνο εάν η σύμβαση
εργασίας τους τίθεται
για πρτη φορά σε
αναστολή , ανεξαρτήτως προσπου εργοτων
υπεύθυνες
σης που ήδη έχει εκδοθεί.
Η υποβολή των αναΤέλ0s
στο Δρο
Χριστουγέννων
επί του ονομαστικού μισθού
εργασίας Νοέμβρίου θα γίνει για τους εργα.
ζόμενους που έκλεισε
η επιχείρηση με κρα.
τική εντολή στις 27
ξεκίνησε και η προθεσμία για τις επιχειρήσεις
που έχουν
λήγει στις 24 Νοεμ
βρίου εν για τις πληταυτές που έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ στις 11
Δεκεμβρίου .
Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος ήταν σε
συνέχεια στην 10
κλείσει
επιχεί Πράσινο φωs
από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για
1ο0μ ύού pά βοήθεια 823 εκατ. ευρω
Τέλος στα σενάρια
για δρο Χριστουγέν.
νων επί του ονομαστι στέλεχος του υπουρ.
Οικονομικν
μετά τα 13,4 δις . τυ
ελλείμματος γενικής
κυβέρνησης στο δεκάμηνο, και του πρωτογενούς
ελλείμματος 9,056
συνέχεια στην 2
γείου
σε 19 χρες ανάμεσά
τοUs και η Ελλάδα
Σελίδα 9