Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
18 Νοεμβοίου 2020
Πλάτωνος μεγαλομ Ρωμανου μάρτ. Ζακχαίου διακόνου
Σελήνη 4 ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.09-Δύσις 5.11
ΑΤΤΙΚΗ Νεφόσεις καί βροχές Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 18β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές . Άνεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ (Εως 16β)
Αριθμ. φύλ . 41811
"Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΟΜΠΑΜΑ: Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2009 ΑΝΑΨΕΤΟΦΥΤΙΛΙ
Γαλλία-Γερμανία συνυπεύθυνες
γιά την έλληνική χρεωκοπία!
Ολο τόχρέος τν Ελλήνων σέ εύρωπακές τράπεζες "πήγε" γιά άγορά γερμανικν-γαλλικν προιόντων
Μάς δάνειζαν άπό τό 2000 ένω ήξεραν/Μέρκελ: Μπλόφα τό Grexit-EΚΤ Ήθελε PSI άπό τό 2010>
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του τέως Άμερικα- τότίσυνέβη στήν περίπτωσή μας . Τό κεφάλαιο
νου Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα βρίσκεται
άπό χθές στίς προθήκες τν ήλεκτρονικν βι - έπιτηδευμένο Προεδρικό γράψιμο, στόχος του
βλιοπολείων (e-book) μιας και τά παραδοσιακά θά άνοίξουν μετά τήν άρση του lockdown .
Κυκλοφορεί άπό τις έκδόσεις ΑΘΕΝΣ Book
Store Publications . Ωστόσο και παρά τίς έπιλεκτικές προδημοσιεύσεις σέ ήμερήσιες έφημε
ρίδες τν Αθηνν οί όποίες άποτελούν <χορηγούς έπικοινωνία , ή δημόσια συζήτησις για κρίση, ή όποία μάλιστα τού έκανε γκριμάτσες
δσα γράφει δ πρην Πρόεδρος τν ΗΠΑείδικς για τήν διαχείριση τής έλληνικής κρίσεως-δέν έχει άκόμη άνοίξει. Άμφιβάλλουμε κελ ) . ΟΟμπάμα άποκαλύπτει ότι δέν ήταν ποτέ
και άν θά άνοίξει ποτέ καθς οί άποκαλύψεις έπιλογή τής Καγκελλαρίου ή έλληνική χρεωκοΌμπάμα γκρεμίζουν τίς κυρίαρχες θεωρίες για πία , άπλς-προσθέτουμε έμείς- άφηνε τόν Συμπλε νά έκβιάζει άνύποπτους"Ελληνες Πρωθυ- άπορρίπτοντας, προσθέτουμε έμεις, το κούρεμα
πουργούς και Υπουργούς Oίκονομικν μέ την
μπλόφα του Grexit. OΟμπάμα ύπογραμμίζει ότι
γιά την έλληνική κρίση χρέους εύθύνονται και οί
άγορές, οί όποιες δάνειζαν μιά χρα μέ γνωστά
οίκονομικά προβλήματα άπό τις άρχές της δεκα
ετίας του 2000 άλλά και οί εύρωπαϊκές τράπεζες , Παπανδρέου Τήν ραπού άλλοι έκρυβαν τά προ
γαλλικές καί γερμανικές , καθς όπως παρατηρεί έμφατικς μεγάλο μέρος του συσσωρευμέ- τους για νά μήν είναι οί πρτοι πού θά ύπαχθούν
νου χρέους τν Ελλήνων είχε πάει γιά τήν άγο- στήν διεθνή οίκονομική κηδεμονία , έέμείς τρέχαράγερμανικν καί γαλλικν έξαγγιμων προϊό - με νά άνακοινσουμε φουσκωμένα έλλείμματα .
ντων ΟΟμπάμα άποκαλύπτει ότι oi Εύρωπαϊοι
έταιροι μας άπαιτούσαν από την άρχή τό PSI τό
κόποχρεωτικό κούρεμα τν όμολογιούχων γιά νά
έχει πρόσβαση ή Ελλάς στό Ταμείο Διασσεως ,
22 τής Γής της Επαγγελίας) παρά τό σκοπίμως
δποίου είναι νά άποκαλύπτει γλυκάν τήν άλήθεια χωρίς νά προσβάλλει έν ένεργεία ήγέτες
όπως ή Μέρκελ, είναι σόκ.
του χρέους πού διακατείχαν τα τραπεζικά ίδρύματά τους . Καί τό ραιότερο) πού σημεινει: τό φυτίλι τής κρίσεως τό άναψε ή έσπευσμένη άνακοί νωσις, πρίν κλείσει δ προϋπολογισμός του 2009 ,
του έλλείμματος άπό την κυβέρνηση τοϋ Γιργου
ΌΌμπάμα περιγράφει μιά άνίκανη-όλιγωρούσα εύρωταϊκή ήγεσία νά διαχειριστεί την
βλήματά τπυς, δπως οί Ιρλανδοί για τίς τράπεζές
ότι προτείνει πράγματα κάπρεπή) όταν της ζητούσε μείωση φόρων και αίξηση δαπανων (Μέρ
ΒARACK
Ο ΒΑΜΑ
Τί γράφει ό Όμπάμα γιά τος Ιρλανδούς
και τί για έμας; Για τούς Ιρλανδούς και τούς
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δυσφορία Άγκυρας
για έπίσκεψη
Πομπέο στό Φανάρι
Πολιτικά νήπια
Κλεμμένο σπάνιο χειρόγραφ
εύαγγέλιο έπιστρέφει στήν ίερά
μονή της Είκοσιφοινίσσης
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ πού μου φθάνει άπό τήν Κύπρο
καί τήν Κωνσταντινούπολη δέν είναι καλή . Προ- Ντάμπι προκειμένου νά έορτάσει έκει τήν έθνι βλέπει σύντομα <πατατράκ στό Αίγαιο, τήν Με - κή έπέτειο .
σόγειο καί την μαρτυρική Μεγαλόνησο . Ωστόσο οί
είκόνες ντροπής πού φθάνουν στά σπίτια τα γρα - τους τά παπούτσα τήν άπόφαση του Ανωτάτου
φετα καί τά κινητά μας άπό τά χθεσινά έπεισόδια
στό κέντρο των Αθηνν γεννούν μεγαλύτερη ανη- υπερμετάδοσης του ίου διαλύοντας περισσότεσυχία άκόμη και άπό τά σχέδια πού άπεργαζονται ρο μία ήδη διαλυμένη πόλη. Καίρισκάροντας κόκ
-Ο Πρωθυπουργός άναχωρει για το Άμπου
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέ τόν Οίκουμενικό Πα
τριάρχη Βαρθολομαίο είχε ό Άμερικανός
ύπουργός Εξωτερικν Μάικ Πομπέο, δ
όποίος εύρίσκεται στήν Κωνσταντινούπολη. Η συνάντησις αυτή έχει προκαλέσει δυσφορία στήν τουρκική ήγεσία
ένο κατά τήν άφιξή του στό Φανάρι, όμάς
Τούρκων έξτρεμιστν πραγματοποίησε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χαρακτηρί
ζουσα προκλητικέφ τς ένέργειές του .
Νά σημειωθεί ότι ό κ. Πομπέο δέν συνηντήθη μέ τόν Ταγίπ Ερντογάν , τις ένέρ γειες του όποίου είχε χαρακτηρίσει κέπι
θετικέςν σέ συνέντευξη την όποία έδωσε στό Παρίσι, προηγούμενο σταθμό
- ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25 γράφουν στά παλαιά
Δικαστηρίου και διοργαννουν συγκεντρσεις
είς βάρος ήμν οί Τουρκοι . Πρτον, διότι μέ εύθύ
νη όλων τν πολιτικν δυνάμεων (κυρίως τής Αρι- έορτάσουν τί; Μία έπέτειο οί ήγήτορες της όποίκινη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊου. Γιά νά
στεράς) έπαναχαράσσονται οι σκληρές διαχωριστι - ας έθαψανν μεταπολιτευτικς άπό θέσεις εύθύκές γραμμές της δεκαετίας του 80. Το άκους στις νης τήν Έλλάδα μέ τόν δογματισμό τους . Το θέαφωνές των άκροατν στά ραδιόφωνα. Αναγεννάται μα ήταν ίλαρό: ό άρχηγός της άξιωματικής Αντιποδάντικομμουνισμός , ό άντισυριζαϊσμός και δ άντι- λίτευσης όδήγησε τόν στρατό του στό ΕAT-ΕΣΑ.
μητσοτακισμός. Οισταλινοφασίστες άπό την μια , Όπαλιμπαιδίζων άρχηγός πολιτικού κόμματος Βa το κάστυνομικό κράτος άπό τήν άλλη. Δεύτερον ρουφάκης παραβίασε όκλαδόν τόν νόμο 4683 πού
διότι ή άνωριμότητα του πολιτικού μας συστήμα-άπαγόρευε τήν συγκέντρωση άν καί ό ίδιος ψήφ (σελ. 7)
Όξεριζωμός
Αρμενίων
και ή Στρμνιτσα
Συνέχεια στήν σελ.4
είναι πρω-το-φα-νής σέ σύγκριση μέ τούς θα- σε παρν (!) όταν αύτός ένεκρίθη άπό την Βουλή.
Μείωσις άσφαλιστικν
είσφορν κατά 3 μονάδες
νάσιμους κινδύνους που διέρχεται ή χρα . Τήν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουστιγμή πού ό Έρντογάν άναγγέλλει τήν διχοτόμη- τσούμπας , συμπεριφερόμενος ς πολιτικό νήπιο
ση της Κύπρου άπό τήν Αμμόχωστο, άπειλεί ότι θά που του πήραν το γλυφιτζούρι άπό τό χέρι , θέλησε
κάνει Ναγκόρνο-Καραμπάχ τήν Θράκη και έτοιμά-νάκάνει δύο πορείες , μία στήν Βασιλίσσης Σοφίας
ζεται νά στείλει γεωτρύπανο στό Καστελλόριζο , ( μέ 300 ήλικιωμένους ) , καί μία στήν Πανεπιστημίστήν Άθήνα χθές συνέβαιναν τά έξης:
του Ανδρέα Σταλίδη*
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΣ ήμέρες είδα όρισμένα συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες στό διαδίκτυο άπό τό Αρτσάχ
(Ναγκόρνο Καραμπάχ . Είδα Αρμένιους νά καϊνε τά σπίτια τους πρίν τά
έγκαταλείψουν . Μπορούμε άραγε νά
μπουμε στή θέση τους και νά νισουμε τόν πόνο ψυχής νά καίνε τό βιός
τους; Είδα έκταφές συγγενν τους
για νά πάρουν τά όστά μαζί τους στόν
νέο τους τόπο. Είδα άργόσυρτο, όμαδικό άποχαιρετιστήριο χορό σέ λυπη
τερό τόνο, μπροστά στήν Εκκλησία
του χωριου. Έπίσης, είδα Αζέρο νά
έχει σκαρφαλσει στήν κορυφή μίας
έκκλησίας καί νά τήν ποδοπατά , όπως
ου (μέ 1.500 Κνίτες ). Δέν χόρτασε μέ την μία . Ο δέ
-Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πηγαίνει άξη-κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης
μέρωτα στό Πολυτεχνείο γιά νά καταθέσει στεφά - Παφίλης διεμαρτύρετο θεατρινίστικα ς άλλος..
νι, σάν τόν κλέφτην.
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Μπλόκο
Συνέχεια στήν σελ. 3
στό Ταμείο Άνακάμψεως
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Είκόνες ντροπής μέ εύθύνη ΚΚΕ-ΜΕΡΑ25
Απετράπη ή πορεία 1.500 άτόμων στήν Πανεπιστημίου
ΠΕΝΝΙΣ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟ τν άστυνομία άπέτρεψε την κίνησή αυτή, παρν στήν όποία
ήταν ό Δημήτρης Κουτσούμπας, ο όποϊος σέ συνομιλία
πού είχε μέ τον έπίκεφαλής
της Αστυνομίας είπε πς oί
διαδηλωτές θά τηρήσουν τά
μέτρα και θά άποχωρήσουν ,
κάτι πού έγινε στά έπόμενα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
νομικν δυνάμεων έπεχεί
ρησε χθές τό πρωί τό ΚΚΕ.
Περί τα 300 μέλη του , διαφόρων ήλικιν, έξηλθον μαζικς άπό τόν σταθμό τούμε
τρό στό Μέγαρο Μουσικής
και θέλησαν να συγκροτηθούν έπί τόπου, προκειμένου
νάβαδίσουν πρός τήν Άμερι
κανική Πρεσβεία . Η ΑστυΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
+Σraliyshow έμφανίσθηκε ό πρίγκηπας Χάρρυ!
θέλοντας νά κάνει έκπληξη σέ ένα ζυγάρι συμμετΕχόντων στό reality showχορού του BBC Strictly
Come Dancing- πρόκειται γιά βρεταννική έκδοση
του Dancing With The Sars>-ό πρίγκηπας έμφαΑΓΩΝΑΣ ΛΙΑΡΚΗΣ
ΠΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
σεις γιά τόν διαγωνιζόμενο πολύ καλό του φίλο J
Chalmers πού νπηρέτησε στό Βασιλικό Ναυτικό καί
ύπέστη πολλαπλούς Τραυματισμούς στό Αφγαν στάν. Οι δύο άνδρες γνωρίσθηκαν κατά τήν διάρκεια
τν άγνων Invictus τό 2014 καί άπό τότε έγιναν
πολύ καλοί φίλοι .
Τά. .κεμπάπ καί οί πίτσες εύρέθησαν είς τό έπίκεντρον Της λογομαχίας που είχε ή Καγκελλάριos Μέρκελ μέ τόν Δήμαρχο του Βερολίνου Μίχαελ
Μίλλερ. Ολα άρχισαν όταν ή Άγγελα Μέρκελ είσηγήθηκε Τήν λήψη έπί πλέον μέτρων σέ πόλεις όπου
δέν παρατηρείται μείωσις τν κρουσμάτων , όπως
ή γρμανική πρωτεύουσα Νάπερνάτε κι έσείς πό
T-πότε άπό τό Βερολίνον φέρεται νά είπε ή κυρία
Μέρκελ στόν Δήμαρχο, ό όποίος άντέτεινε: Ναι,
καί δέν έχω δεϊ κανέναν μέ πίτσα ή κεμπάπ τήν νυκτα στο άρκο . Βλέπετε όμως τό βράδυ τίς μεγάλες ούρές για ντονέρν έπανήλθε ή Καγκελλάριος
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τό ταίρι σας κι ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μέτήν άπλεια του Δη- έλληνική δισκογραφία. Είδα
μήτρη Ψαριανού , όρφανεύ - τόν δίσκο στήν βιτρίνα του
ει ό Μεγάλος Έρωτικό .
Εχουν πετάξει ήδη στά ψη
λά ό Μάνος Χατζιδάκις καί
ή Φλέρυ Νταντωνάκη και έξοδος μοναδική ή μουσική
δρφάνεψε έκείνη ή ύπέροχη
παραγωγή , έείνη που χάραξε είναι δικό της , μοναχικό και μοναδικό , δρόμο στήν δάκι ήταν έκείνη τήν έποχή
είδηση και δόνηση μαζί . Είχε
προηγηθεί τό μνημειδες
άλμπουμ Retlections > μέ
νά τον άποκτήσω . Ή χρα προηγηθεί Τό χαμόγελο
χες συνθέσεις.Ηταν ή δεύτε
ρη φορά πού ό Μάνος μάγευε στή Νέα Ύόρκη . Είε
13:00-15:00
δισκοπωλείου και έσπευσα
τό Άμερικανικό πόπ, μέ ύφος
κλασσικής μουσικής , συγκρότημα New York Rock
and Roll Ensemble.
βυθισμένη στήν σιωπή , διΤής Τζοκόντα μέ παραγωγό τόν έξαίσιο Κουίνσι Τζόουνs!Όταν άκουσα τόν Με
γάλο Έρωτικόν σκέφτηκα
άμέσως ότι ό Χατζιδάκις έίχε
"Δύο απ' όλα!,
καί τό βιβλίο έκείνη τή χρο νιά, τό 1972.
Ένας μοναδικής ίδιοφuf
αs δίσκος , μέ τόν Κεμάλω νά
δδηγεί μία σειρά άπό ύπέροΚάθε κίνηση του Χατζ οΚστας Πawouλόπουλος
Συνέχεια στήν σελ. 4
ο Μάνος Ισαγκαράκης
' 18,11-2020