Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική είδική εgημερίδ Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7218
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00e
Πρόγραμμα
Γέφυραν
Πράσινο
φωs από την
Κομισιόν
ΟΑΕΔ: Αλλάζουν όλα
στα προγράμματα
απασχόλησns
Ποια θα τρέξουν από τον Δεκέμβριο
συνολικό προϋπολογισμό 1,13 δισ. ευρ.
νέων προγραμμάτωνγια την πρόσληψη Τη νέα χρονιά θα ενερ 44.000
αναμένεται να προχω.
ρήσει σταδιακά από
τον Δεκέμβριο ο ΟΑΕΔ
Δύο από αυτά αφορούν 12.000 δικαιούχους
ολοκληρωθούν εντός
Το καθεστς ενίσχυσης , ύψους 665
Υοποιηθούν
τύπου προγράμματα
κατάρτισης,
ζόμενα σε αυτό που
αέτρεξεν με την πο λυεθνική Google , τα
ανέργων
σε νοικοκυριά , τα
οποία κινδυνεύουν να
χάσουν την πρτη κατοικία , λόγω της πανδημίας
κορωνοϊού, ενέκρινε
η Ευρωπαϊκή Επτροπή , κρίνοντας ότι
συνάδει με τους κα
συνέχεια στην 11
οποία στοχεύουν στην
επιβράβευση
νέων έχουν προσόντα
προσαρμοσμένα στις
ανάγκες της ψηφιακής
εποχής. Η δη ο ΟΑΕΔ
έχει λάβει εντολή να
προετοψάσει τις νέου
τύπου δράσεις , η
χρηματοδότηση των
οποίων θα γίνει μέσα
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με την έλευση της
νέας χρονιάς , θα ακοκαι
τα υπόλοιπα θα μεί.
νουν ανοιχτά και τους
επόμενους μήνες . Με
δράσεις
Δεκεμβρίου συμπληρνονται τα 19 προγράμματα που είχε
εξαγγείλει ο διοικητής
του Οργανισμού , Σπύρος Πρωτοψάλτης, με
την επιδότηση συνολικά 129.000 νέων θέ .
σεων απασχόλησης και λουθήσει
δέσμη προγραμμάτων
κατάρτισης, τα οποία
θα αξιολογούνται και
την υλοποίηση τέτοιων
στοχευμένων
γραμμάτων, κατάρτι σης με παρόχους είναι
το πρόγραμμα που
υλοποίησε ο ΟΑΕΔ σε
προ Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4
Μέχρι Πότε
μπορείτε να
κάνετε ατήσειs
προσφέρουν
πραγματική
βάθμιση των δεξιοτήανατων των εργαζομένων , συνεργασία με την
προκειμένου να λ .
βουν την οικονομική
ενίσχυση που προβλέ πεται . Γνμονας για
Google , με αντικείμενο
τις ψηφιακές δεξιότη.
τες και το ψηφιακό
συνέχεια στην 10
και νέα
Τέλη κυκλοφορίαs 2021:
Εκτύπωση με
αλλά και
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν περιθ.
ριο να υποβάλλον
αιτήσεις στην πλατ .
φόρμα MyBusinessS u pport ,
αυτοαπασχολούμενοι
και επχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν
οικονομική ενίσχυση
μέσω του τέταρτου
κύκλου της Επιστρε.
πτέας Προκαταβολής.
Σύμφωνα με την
συνέχεια στην 2
χωρίs κωδικούs
ΤΑXISnet
(οδηγός )
Σελίδα 9