Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ C
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
17Νοεμβρίου 2020
Άριθμ. φύλ . 41810
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Γρηγορίου έπισκ. Νεοκαισαρείας. Γενναδίου άρχιεπ. Κων/λεως
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μπωφόρ. (Εως 20β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι άνατολικοί έως 4 μπωφόρ. (Εως 18β.)
Σελήνη 3 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 7.08-Δύσις 5.12
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ
Ή Αριστερά ίστορίας
φοβάται τήν κρίση τής
Τό Πολυτεχνείο έρριξε τόν Παπαδόπουλο, όχι τήν
δικτατορία -Έφερε τόν Τωαννίδη καί τόν Άττίλα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ μερικά χρόνια δ Διευθυντής αννίδης άφησε τό Πολυτεχνείο να έξελιτης Εστίαςφ) ύπό άλλη ίδιότητά του ζήτη- χθεί (άν δέν τό προεκάλεσε μέ προβοκάσε άπό την έκφωνήτρια του ραδιοφωνικού
σταθμού τού Πολυτεχνείου Μαρία Δαμανά
να του μιλήσει στήν τηλεόραση γιά τά
γεγονότα τού Νοεμβρίου του 1973. Ή Δα
μανάκη ήρνήθη εύγενικά , μέ το έπιχείρη-έποχής να αίσθάνονται άβολα .
μα ότι δέν έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτά . Ό δημοσιογράφος θερησε τό κόχυ της δείγμα
σεμνότητος . Δέν ήταν άκριβς έτσι . .
ζει: Πρτον, ότι οί δυνάμεις τής Άριστεράς θήσαμε να προσδσουμε σοβαρότητα σέ
ήταν συγκεντρωμένες στήν Νομική , όχι μία κατάσταση πού είχε διαμορφωθεί σέ
στό Πολυτεχνείο, άποκαλύπτοντας μάλι - έδαφος πού δέν είχαμε έπιλέξεν. Άν δέν
στα ότι κατά την διάρκεια της καταλήψεως τό είχε έπιλέξει όμως ή Αριστερά , τότε πο
στήν Σόλωνος κάποιοι προσπαθοϋσαν νά
τούς παρασύρουν πρός τά έκει . Δεύτερον , κή συνεδρίαση άνερωτήθη καί γιατί δέν
ότι ατόσο τό ΚΚΕ δσο καί τό ΚΚΕ 'Εσωτσια, όπως άρχικς ύπεστήριξε τό ΚΚΕ μέ
τόπερίφημο τευχος της Πανσπουδαστικής
νούμερο 8) γιά νά άνατραπεί δ Παπαδόπουλος, άσφαλς και κάνει τούς ήγέτες της
οί, Ο Γρηγόρης Φαράκος σέ μία κομματι τό έκανε;, όταν ό Κστας Κάππος έπεσήμανε ότι ή δικτατορία μπορούσε να έκκ Έπειδή ή Ιστορία, δμως , είναι χρήσιμο
να φρονηματίζει έκτός άπό τό νά άπονέμει
παράσημα , θά θυμίσουμε μερικές τολμηρές
Μέτά χρόνια, διαβάζοντας προσεκτικά μαρτυρίες. Ο άείμνηστος Λεωνίδας Κύρκος
σέ μία έξομόλόγησή του στόν Άνταίο Χρυ
τερικού ήταν προσανατολισμένα στήν διεξαγωγή φοι τη τικν έκλογν και όχι στήν νσει τό Πολυτεχνείο άπό την πρτη βραπρόκληση γεγονότων πού θά όδηγούσαν σέ
μετωπική άναπόφευκτη σύγκρουση δόπως
τό Πολυτεχνείο .
δειά. Ίδού τά βλάσφημα έρωτήματα . . .
Αν άπαντηθούν, τό συμπέρασμα θά είναι
δτι είχε δίκιο τό ΚΚΕ, δταν άρχικά όμίλησε για προβοκάτσια πού παρέσυρε τήν Άρι
στερά άπό την Νομική στό Πολυτεχνεί .
Θά είναι ότι ή εξέγερσις άξιοποιήθηκε άπό
τόν Ιωαννίδη-Συμμάχους για να ρίξουν
τόν Παπαδόπουλο πού είχε άρνηθεί στό
τίς διαθέσιμες πηγές και άκούγοντας ίδιω
τικές διηγήσεις, καθίσταται σαφές ότι ή σι σοστομίδη στάς δυσμάς τής ζωής του είπε
ωτή της , έκτός άπό σεμνότητα , όφείλεται θαρραλέα ότι τό Πολυτεχνείο δέν δδήγησε στην κατάρρευση της δικτατορίας. Ακόμη πιό τολμηρός είναι ό Νίκος Μπίστης, δ
όποίος στό βιβλίο του Προχωρντας καί
Η έκ τν ύστέρων συνειδητοποίησις άναθεωρντας (έκδόσεις <Πόλιςν) θέτει
της άληθείας, ότι ό άόρατος δικτάτωρ 'Ιω- βλάσφημα έρωτήματα. Ό Μπίστης θυμίΕπισημαίνει: Τά δύο Κ.Κ. και ή πλει
οψηφία τν μελν τον έπιτροπν προσανατολίζονταν σέ άγνα διαρκείας πού δέν
προέβλεπε Πολυτεχνείο. Δέν τό προετοι
μάσαμε έμείς τό Πολυτεχνείο, δέν τό θελήσαμε τό Πολυτεχνεΐο, άλλά πολύ σωστά, όταν προέκυψε, μπήκαμε και προσπα
και σέ άμηχανία . Καίνά ήθελε, δέν θά μπορούσε να πεί δλη τήν άλήθεια, ίσως .
Συνέχεια στήν σελ. 3
<Εσπασε
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
τό άριστερό μέτωπο
ΤΟ Μπλέ καί το Κόκκινο
Σύοιζα - Κινάλ
Πδέν πάνε πορεία
Οχ καί άπό τό ΣΤΕ
Έντοπίσθηκε τό βασιλικό
έμβλημα του βασιλέως
Γεωργίου Α' στό Τατόι
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 , λίγο πρίν άπό την έπέτειο της τικς κατοχυρωμένου δικαιματος, ούτε γιά διάλο25ης Μαρτίου καίτό Άγιο Πάσχα: έκδίδεται ή Πράξη γοπού δέν έγινε, τίποτε! Τσιμουδιά.
Νομοθετικού Περιεχομένου " για τά πρόσθετα μετρα άντιμετωπίσεως του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊο. Η όποία πράξη κυρνεται άμέσως, ενα Παρασκευής και ή συνάθροιση της Άναστάσεως,
άκριβως μήνα μετά , μέ τόν νόμο 4683/2020(ΦΕΚΑ καμμία σημασία . Ποιό Σύνταγμα, ποιά άτομικά δι83/10.04 2020 ). Στό άρθρο 68 παράραφος 2 ό νόμος
αύτός όρίζει ρητς:
Αφου κατηργείτο ή παρέλαση της έθνικής έπετείου και άπαγορεύτηκε ή <πορεία- της Μεγάλης
Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ δέν θέλησε έν
τέλει να άναλάβει την εύθύνη μιας έξαπλσεως τής πανδημίας έξ αίτίας συγκε
ντρσεως καί πορείας στό Πολυτεχνείο,
και μέ δήλωση μιά στό καρφί και μιά
στό πέταλον άφησε μόνους τό ΚΚΕ και
τόν Γιάννη Βαρουφάκη να έπιμένουν .
Μέ δήλωσή του ναί μέν έκάλεσε τόν κ.
Μητσοτάκη ανά άποσύρει την άντισυνταγματική διάταξην για τήν άπαγόρευση τν συγκεντρσεων, άλλά έζήτησε
και άπό τούς πολίτες νά μήν συμμετάσχουν σέ μαζικές έκδηλσεις για τήν
έπέτειο του Πολυτεχνείου φέτος ή σέ
έκδηλσεις πούυ δέν θά είναι άπολύτως
Συνέχεια στήν σελ .3
καιματα, ποιές έλευθερίες. Αφοϋ δεχόταν πλήγμα
ή έθνική μνήμη και ή θρησκευτική έλευθερία , ό
. Γιά έπιτακτικούς λόγους άντιμετπισης σο-σταυρός και ή σημαία κανένα πρόβλημα . Καλοδεβαρού κινδύνου δημόσιας ύγείας πού συνίστανται χούμενη ή πράξη νομοθετικοϋ περιεχομένου, καστήν μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνο- λοδεχούμενη καί ή άναστολή της άσκησης δικαιΙου Covid 19 είναι δυνατόν μέ άπόφαση του Άρχη- ωμάτων, ζήτω ή κυβέρνηση της ΝΔ! Στίς 26 Όκτωγού τής Ελληνικής Αστυνομίας μετά άπό γνμη της βρίου 2020 δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τευχος τής
Έθνικής Έπιτροπής γιά τήν Δημόσια Ύγεία έναντι Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άριθμός φύλλου
του κορωνοίου Covid 19 νά έπιβάλλεται για τό άνα-4743) υπουργική άπόφαση που έφερε την ύπογραγκατο άπολύτως χρονικό διάστημα σε όλη τν έπι- φή των συναρμοδίων Υπουργν Προστασίας του
κράτεια ή σέ όρισμένη μόνο περιοχή άπαγόρευση Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Παιδείας και Θρησκευδημόσιων συναθροίσεων στίς όποίες μετέχει ένας μάτων Νίκης Κεραμέως, Υγείας Βασίλη Κικίλια, Ποέλάχιστος άριθμός άτόμων . Όταν ψηφίστη κε ό λιτισμού Λίνας Μενδνη καί Εσωτερικν Τάκη Θενόμος μέ τήν συναίνεση της άξιωματικής Άντιπολί- οδωρικάκου που έφερε τόν τίτλο "Αναστολή διετευσης-θαρρ- κανείς άπό τούς πολιτικούς, τούς νέργειας παρελάσεων έθνικής έορτης 28ης Όκτωάναλυτές ή τούς συνταγματολόγους (οί όπΟΤοι κά- βρίου για τό έτος 2020 . Μιλάμε για δεκαπέντε
νουν σήμερα άντιστασιακή καρριέρα στά ραδιόφω- μέρες πρίν . Πάλι ούδείς άπό τούς πολιτικούς, τούς
να καί τίς τηλεοράσεις μέ άφορμή τήν άπαγόρευση αναλυτές και τους περισπούδαστους συνταγματης πορείας για τό Πολυτεχνείο) δέν έβγαλε τσι - τολόγους μέ το έπαρχιτικο άξάν δέν είπε τίποτε.
μουδιά. Ούτε για την παραβίαση της άρχής άναλο-Αρισταδέκαν γιά τήν κυβέρνηση! Γιά τό ΚΚΕ, τόν
Συνέχεια στήν σελ. 3
(σελ. 7)
Τί άντιπολίτευση
χρειαζόμαστε;
του Κωνσταντίνου Δ. Μπλούχου*
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ άραγε παράξενο σέ βουλευτή κυβερνητικοϋ κόμματος νά
ύποβάλει τέτοιο έρτημα; Η Δημοκρατία, αύτός ό τρόπος ό όποιος άποτελεϊ τό συμφωνημένο ύπονοούμενο
του δημόσιου βίου μας, άπαιτεί την
σμωση τοϋ πολιτικου λόγου καί της
πολιτικής πράξης στε νά δημιουργήσει έλλογες πλειοψηφίες , φέλιμες
κυβερνήσεις καί δημιουργική δυναμική στό κοινωνικο-πολιτικό μας γίγνεσθαι. Θά ήταν δείγμα ύγείας, στήν κυβερνητική δράση καί τόν κυβερνητικό
λόγο , νά ύπάρχει μιά διαρκής πρόκληση για διάλογο άπό τήν άντιπολίτευση μείζοναή έλάσσονα, διάλογος πού
θά βοηθά σέ διαρκή δημοκρατικό
άναστοχασμό. Διότι ό άναστοχασμός
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
γικότητας μάς είπαν, ούτε για άναστολή συνταγμαΠΕΡΙΕΡΓΑ
Στό 95% ή άποτελεσματικότης
του έμβολίου της Μoderna
Μέτρα στηρίξεως
έως καί τόν Απρίλιο
. Οί κάτοκοι τής Σαγκάης πού περνούσαν άπό
την άνατολική συνοικία Huangpu της πόλεως τόν
περασμένο Όκτβριο, άντίκρισαν ένα άσυνήθ στο θέαμα: ένα κτίριο νά περπατάν . Πράγματι
ένα δημοτικό σχολείο 85 χρονν αξερριζθηκε
όλόκληρο καί μετεγκαταστάθηκε χρησιμοποιντας Τήν νέα τεχνολογία πού όνομάστηκε αμηχανή βαδίσματος (walking machine) . Στήν Τελευταία προστάθεια Τής πόλεως νά διατηρήσει ίστορικές κατασκευέ, μηχανικοί προσήρμοσαν σχεδόν
200 κινητά στηρίγματα κάτω άπό τό πενταροφο κτίριο . Τά στηρίγματα λειτουργούν σάν
μποτικά πόδια . Χωρίζονται σέ δύο όμάδες πού
έναλλάσσονται και μιμούντα τό άνθρπινο βήμα .
οι συνημμένοι αίσθητήρες βοηθουν στόν έλεγΥχο
του Τρόπου μέ τόν όποιο Τό τίριο κινείται πρός
τά έμπρός . Είναι σάν νά δίνεις στό κτίριο πατερίτσες, στε νά μπορεί νά σηκωθεί και μετά νά περπατήσειν άνέφερε ό μηχανικός που είχε έπιμεληθεΐ του έργου . Τό κτίριο μετακινήθηκε προκειμέ
νου νά δημιουργηθεί χρος για ένα νέο έμπορκό συγκρότημα κι ένα συγκρότημα γραφείων, Τό
όποιο θά όλοκληρωθεί έως τό 023.
ΝΕΑ αίσιόδοξα μηνύματα έρχονται άπό τό μέτωπο
τν έμβολίων. Η άμερικανική έταιρεία βιοτεχνολογίας Mοderna άνεκοίνωσε δτι τό ύποψήφιο έμβ λιό της έχει άποτελεσματικότητα 94,5% . Αύτό προκύπτει άπό ένδιάμεση άνάλυση, πού έδημοσιεύθη
χθές και ή όποία έβασίσθη σε 95 έπιβεβαιωμένους
άσθενείς τής Covid-19.Η έταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει τρα νά ύποβάλει αίτηση στήν άμερικανική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ στηρίξεως μέτρα έως και τόν προ σεχή Απρίλιο θά περιλαμβάνει ό Προϋπολογισμός
του 2021 λόγω τής άβεβαιότητος πού προκαλεί ή πανδημία. Παραλλήλως , τό οίκονομικό έπιτελείο άφήνει
άνοικτό τό ένδεχόμενο διευρύνσεως τν έπιδομάτων
άναστολής έργασίας στά 800 εύρ και γιά τόν Δεκέμβριο, καθς τό Γενικό Λογιστήριο έχει προβλέψει
τήν παράταση τν μέτρων έως και τις 10 Δεκεμβρίου .
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ροΣυνέχεια στήν σελ. 5
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έδ Πολυτεχνείο,
καί ήμείς άδομεν!
Ώστε δέν μπορεί νά όμο- σφάζουν ) , ο άδίστακτος καΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τό όποίο έχυσαν οί Τουρκοι άδομεν . Ή πανδημία μας
νοήσει ή πολιτική μας ήγε- τά φαντασίαν σουλτάνος σφαγες και γενοκτόνοι, αίμα έχει ξεφύγει, οί νεκροί γίνοντα σιγάσιγά άπλοί άριθμοί, οί ΜEθ στερεύουν , όκό
σμος είναι στά κάγκελαo, τά
έμβόλια κόλο έρχοντα , και
ήμείς άδομεν. Ο λαός ύπο13:00-15:00
. Τό Εuropean Southern Observatory άνεκήρυξε ς Είκόνα τής Εβδομάδαςν έναν . . αδιαστημικό
πόλεμον μέλαίηζερ μεταξύ της Γής καί του Νεφελματος Της Τρόπιδος (Carina Nebula) Το
νικό πού θυμίζει Star Wars άπεικονίζει ένα μείγμα
άερίων, σκόνης και ίσχυρν λαίηζερ, που φαίνεται ς ένα έντυπωσιακό ρόζ σύννεφο στόν καθαρό ούρανό . Το Νεφέλωμα Τής Τρόπιδος είναι ένα
άπό τά μεγαλύτερα νεφελματα , όρατό άπό τόν
νυκτερινό ούρανό του νοτίου ήμισφαιρίου
σία! Δέν μπορούν cνά τά γράφει στά παλαιότερα γε
βρούνν οί ρχηγοί τν κομμάτων. Ο Έρντογάν έκανε
<πίκ-νίκω στήν Άμμόχωστο, άποψη τν πελιδνν χαρίερό και δεσμοί άκατάλυτούπέστη γιά μία είσέτι φοδιεθνν όργανισμν καί τήν ρά ό μαχαίρι τν βαρβάρων, έγκαταλειφθείς άπό
oί Άρμένιοι καίνε τά σπίτια τογιακάδων τής ΕΕ , καί τους κατ' όνομα μόνο συμ
μενιά του τίς άποφάσεις τν
Δύο απ'όλα!ν
μήν τά πατήσει ό Τούρκος άρμενικός λαός-μάς έννει
( Αζέρος-Τούρκος , τό ίδιο
και τίς έκλησίες τους γιά νά ήμεϊς άδομεν. Ό άδελφός μάχους καί προστάτεξ φέρει , τά χρήματα έξαφανίόπως άκριβς οί Έλληνες ζονται πρίν προλάβουμε νά
Συνέχεια στήν σελ. 4
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
τό αίμα τν προγόνων μας
τής Μικράς Ασίας . Και ήμες
17-11-2020
771108 "701120