Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
16 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Παροδικές νεφσεις και μέτριοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 19β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγες νεφσεις μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 18β .
Άριθμ. φύλ , 41809
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ματθαίου του άποστόλου καί εύαγγελιστου
Σελήνη 2 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.07,-Δύσις 5.12
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣΙ ΜΕΙΝΕΤΕΜΑΚΡΥΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
Ψυχρολουσία γιά τόν Αττίλα
στήν μαρτυρική Άμμόχωστο
Άνοιξαν οίούρανοί όταν ό σουλτάνος Έρντογάν
άποπειράθηκε νά κάνει πίκ νίκ στήν περίκλειστη πόλη
Έρντογάν : ΗΆμμόχωστος δέν είναι
ή πατρίδα σας, κύριε 'Ερντογάν! Τήν φούς μας τουρκοκυπρίους άρκείνά φύ
πήρατε μέ τά κανόνια σας καί μέ τήν γετε! Νά φύγετεν .
ίσχύ τν όπλων σας. Η Άμμόχωστος
έδ καί αίωνες είναι ή δική μας πατρί
δα, κύριε Ερντογάν . Ανήκει στά παιδιά καί στά έγγόνια μας. Δέν έχετε κα
νένα δικαίωμα νά είστε έδ! Νά κλέβετε τά σπίτια και νά ρημάζετε τίς ζω
ές μας . Νά χαίρεστε πάνω στόν δικό
μας πόνο . Μείνετε μακριά! Ή Άμμόχωστος δένάνήκει ούτε σέ έσας , ούτε
στούς έπενδυτές σας, ούτε στούς έποίκους. Τάσπίτια και τάξενοδοχεία είναι
δική μας περιουσία . Μπορούμε νά ξανακτίσουμε τήν ζωή μας μέ τούς άδερΦΑΙΝΟΜEΝΙΚΩΣ οί κάτοικοι της ρωσίων άτη ύθυναν σκληρά μηνύματα
έλευθέρας Κύπρου μας όπεδέχθη σαν
σιωπηρς , μέ περιφρόνηση, τόν Αττί
λα Πρόεδρο Ερντογάν , ό όποιος συνο-σμούς . Καί νά ποδοπατήσει γή έλληδευόμενος άπό τόν έθνικιστή έταιρο νική στήν Άμμόχωστο, μετά τήν ύβριν
του Μπαχτσελί μετέβησαν χθές στήν στήν Άγία Σοφία . Καί να μάς πεί δτι τό
ίστορική Άμμόχωστο για νά έορτά- ν
σουν προκλητικς μέ πίκ νίκ τήν έπέτειο γιά τήν άνακήρυξη του ψευδοκρά
τους τους τό 1982. Φαινομενικς διο τι στό διαδίκτυο έγινε μεγάλη διαδήλωσις διαμαρτυρίας . Ο άναγνστης θέρας Αμμοχστου άκούγεται άγέρωτης Εστίας>, άδελφός μας Κύπριος
Αντνης Άντωνας, μας έστειλε ένα βί - νή μιάς νέας Κυπρίας , ή όποία στεντοντεο μέ τό όποίο οί κάτοικοι των Βαστόν Τούρκο κατακτητή ό όποίος είχε
και τό θράσος νά φαντασιωθεί έορταΗ άποφασιστική προειδοποίησι
της Κυπρίας άδελφής μας μπορεί να
μήν άπησχόλησε τόν Τουρκο Πρόεδρο
δ όποιος προσπαθεί νά άναστηλσει.
τήν δημοτικότητά του έπάνω στά κου
νέο αίτημά του είναι ή συνοσπονδία
δύο κρατν μέ άπτερο στόχο τήν δι
χοτόμηση.
φάρια τής έλληνικής πόλεως Προεκά
λεσε όμως σεισμό στό διαδίκτυο .Ίνα
άποδειχθή δτι μέ δημοσία διπλωματία
άπό την κοινωνία τν πολιτν μπορουν
ή 'Ελλάς καί ή Κύπρος νά καταστήσουν
Στό βίντεο αυτό μέ πλάνα της έλευχη, άποφασιστική, άξιοπρετής ή φω
ρεία τή φωνή λέγει πρός τόν Πρόεδρο
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τρίμηνος
Άνάδυση άπό τά βάθη τής άνυποληψίας
παράτασις στό
πόθεν έσχες
Κεφαλή του Έρμή άνεχαλύφθη
τυχαία στήν Αίόλου
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ έφερε παράταση και
στήν ύποβολή τν δηλσεων του Πόθεν Έσχες . Κανονικς ή ύποβολή
της δηλσεως έπρεπε νά γίνει έως τίς
30 Νοεμβρίου, όμως παρατείνεται έως
τις 28 Φεβρουαρίου . Η τροπολογία καετέθη στό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αναπτύξεως μέ τίτλο Λήψη συμπληρωματικν μέτρων γιά τήν έφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου καί του
Συμβουλίου της 20ής Ίουνίου 2019 γιά
τήν προθηση της δίκαι ης μεταχείρισης καί τής διαφάνειας για τούς έπιχειρηματικούς χρήστες έπιγραμμικν
ύπηρεσιν διαμεσολάβησης (L 186),
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕNΙΖΕΛΟΣ τό ξέρει καλά. Δέν έχω τόσο βάναυσα την άλήθεια , τότε μας συγχωρείτε,
έμπάθεια πρός τό πρόσωπό του. Του πιστνω καί πρέπει νά τούς φρεσκάρουμε όλίγον την μνήμη .
του χρενω όλα όσα έκανε θετικά ή άρνητικά κατά
τήν διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαορομης συνέντευξή του για νά διεκδικήσει δάφνες για τ
σέ κορυφαίες θέσεις της Πολιτείας μας . Η ιστορια έλληνικά υποβρύχια που κατατρόπωσαν τους Τούργιά την περίοδο των μνημονίων δέν έχει γραφετ βεβαίως άκόμη στό σύνολό της, και άπό όσα άκούω καί
μαθαίνω έσχάτως (θά έπανέλθω ) μάλλον δέν θά του ειχαν επιφυλάξεις για τήν άξιοπλοϊα τους, για νά
φερθεί καλά . Καί άς πασχίζει έκείνος γιά τό άντίθε - μας πει ποσο μεγάλος ήταν αύτός που ς Υπουρτο . Μιλ μέ πολύ κόσμο ό όποϊος πλέον άπελευ- yος Αμυνας τα παρέλαβε τό 2009 παρά τόν μυθο ότι
θερωμένος λύει τήν σιωπή του-ύπουργοί, άναπλη-εγερναν, και στο τέλος γιά νά μάς πεί και πόσο με ρωτές, υφυπουργοί, τεχνοκράτες του Υπουργείου Υαλος είναι ο Πρόεδρος Μπάιντεν στε να δηλ Οίκονομικν-καί μαθαίνω. Δέν είναι της στιγμης. πού νά<προσήκει στό κυρος τουν. Το μήνυμα ΒεΤο ένδιαφέρον στήν παροϋσα περίοδο όμως είναι
τό έξης: οκύριος Βενιζέλος και άλλα κορυφαία στε λέχη του ΠΑΣΟΚ της περιόδου έκείνης τά όποια μόσιο συμφέρον, άλλά είμαι άξιόπιστος και άπέναήταν βυθισμένα έπί μακρόν στήν πολιτική άνυποληψία-οι άπόρρητες δη μοσκοπήσεις που παρήγγειλε τό 2017 ό Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξαν ρε- πληρθηκαν έπί τν ήμερν του μέ έγκριση τής
κόρ άντιπάθειας πρός το πρόσωπό του και άλλων-τρόικα, την ρα που κόβονταν μισθοί καί συντάξεις.
άξιοποιουν σήμερα τήν πολιτική καί έπικοινωνιακή Άλλά άς δεχθ ότι μέ βάση όσα έγιναν τό καλοκαίρι
θαλπωρή γιά νά άναδυθουν στήν έπιφάνεια , νά ζη- στό Αίγαιο ή θυσία αύτή άξιζε.
τήσουν τά ρέσταν και νά κουνήσουν πάλι τό δά
κτυλο. Ως αδικαιωμένοι> τάχα . οχι για να οιαφυλα νά λέει τήν μισή άλήθεια και νά καλύπτει τό κόμμα
ξουν τήν ύστεροφημία τους βεβαίως άλλά γιά νά δι εκδικήσουν ρόλο στήν έπόμενη μέρα . Άν όσα λένε
"πατούσαν σέ έδαφος άληθείας, καμμία άντίρρη-λο. Στήν ίδια κυβέρνηση μετείχε . Λέει ό κύριος Βε ση. Νά τούς δοξάζαμε. Άλλά όταν διαστρεβλνουν
ΤΟ Σάββατο ό κύριος Βενιζέλος παρενέβη μέ
εΝΜηνικα υποβρυχια πού κατατρόπωσαν τούς Τούρκους στό Αίγαϊο τό καλοκαίρι, για νά μαλσει όσους
( σελ. 7)
σει ύποψηφιότητα γιά κάποιο ύψηλόβαθμο άξίωμα
νιζέλου μέσα έξων ήταν το έξης: ύπηρετ τό δηΑμείλικτα
έρωτήματα
ντι στούς συμμάχους .
Πράγματι τά ύποβρύχια παρελήφθησαν και άποΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Γιάννη Ή Πάγκαλου
τΟ ΔΕΥΤΕΡΟ κυμα της πανδημίας
προκαλεί καθημερινά τρόμο και άγω
νία. Τί δέν πήγε όμως καλά και φτά
σαμε σ' αύτούς τούς τραγικούς άριθμούς; Κατ' άρχάς θά πρέπει νά συμ
φωνήσουμε ότι κάτι δέν πράξαμε σωστά-αύτή τή φορά- δεδομένου ότι
τόν προηγούμενο Μάρτιο πανηγυρίζαμε" γιά τίς περιορισμένες άπλειες άντίθετα άπό άλλα εύρωπαϊκά
κράτη. Τρα, ή σύγκριση μέ τόν έαυτο μας καί μόνο άρκεϊ για νά άποδειχθεί πς τή δεύτερη φορά δέν κατορθσαμε να περιορίσουμε τή διασπορά του θανατηφόρου ίου. Αύτή
είναι μία κρίσιμη παραδοχή που πρέπει νά γίνει άπό τήν κυβέρνηση, τήν
όμάδα έπιστημόνων πού ήγεϊται της
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αύτό που δέν άξίζει στόν κύριο Βενιζέλο είναι
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του. Τόν Κστα Σημίτη και τόν Ακη ΤσοχατζόπουΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Είτε έπισκέπτεται κανείς μιά παραλία γυμνιστν
είτε ένα πάρκο στό Βερολίνο , είναι τό ίδιο πράγμα.
Έν Τό γυμνό στήν άμερικανική κουλτούρα θε
ωρείται γενικά κάτι τό σεξουαλικό , στήν Γερμανία ό γυμνισμός δέν είνα άσυνήθιστος σέ όρισμένες καθημερινές καταστάσεις. Ο γυμνισμός τν Γp
μανν σέ δημοσίους χρους είναι μια πράξις άνακουφίσεως (), όπως έξηγούν Γερμανοί έπιστήμονες.
Δέν πρόκειτα γιά τήν ήδονιστική πλευρά του Βρολίνου άλλά γιά τήν "Freikorperkultur", Την
" κουλτούρα του έλεύθερου σματος") . Ή κουλ
τούρα FK, όπως λέγεται έν συντομία , έχει σχέ
ση μέ τήν Άνατολική Γερμανία , στόσο ό γυμνισμός στήν χρα ς δημοσία πρακτική χρονολογείται στά τέλη του 19ου αίνος .
Άναστολή έπιταγν
για 75 ήμέρες
Έπιμένει ό Τράμπ
γιά την νοθεία
ΤΟ ΠΑΩΜΑ έπιταγν γιά 75 ήμέρες για όσους
πλήττονται άπό την πανδημία, για τήν περίοδο άπό 6
Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου, προβλέπει τροπολογία πού κατέθεσε στήν Βουλή τό Υπουργείο Οίκο
νομικν . Η ρύθμισις αύτή έκτιμάται ότι θά έχει τεράστια έπίπτωση στήν άγορά, καθς οί μεταχρονολογημένες έπιταγές άποτελούν βασικό μέσο πληρωμν και
διακανονισμού συναλλαγν.
ΟΝΤΟΛΑNT ΤΡΑΜΠ παρεδέχθη γιά πρτη φορά ότιό Τζό
Μπάιντεν κέρδισε τίς έκλογές, ύποστηρίζων όμος εύθέως ότι
έγινε νοθεία . Σέ άναρτησή του στό twitter άναφέρει: Κέρδισε (σ.σ. ό Τζό Μπάιντεν) έπειδή οί έκλογές ήταν " νοθευμέ
νες" Δέν έπετρέποντο παρατηρητές, ή ψηφοφορία άνετέθη σέ
μιά ίδιωτική έταιρεία τν άκραίων άριστερν , Dominion. Οf
ύποστηρικτές του πάντως διεδήλωσαν στήν Ούάσιγκτων, άνταποκρινόμενοι στό προσκλητήριο πατριωτικν όργανσεω .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Μπορεί ή Ελάς νά θεωρείται χρα τν καφενεί
ων και τής χαλαρότητο, όμως σύμφωνα μέ άρθρο
του BBC ύπάρχει μία πόλις στά Βαλκάνια καί συγκεκριμένα στήν γειτονική Βουλγαρία, όπου οί ά
Τοικοι γενικά χασομεράνε. Ολόγος γιά Τήν δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τής Βουλγαρία, τό Πλόβντιβ (Φιλιππούπολις) , τό όποιο περηφανεύεται
γιά Τήν φήμη που έχει, ότι δηλαδή κάνει τά πράγ
ματα μέ τόν τρόπο του . Στό κέντρο Τής πόλεως οί
άνθρωποι πλημμυρίζουν τά μπάρ καί τις καφετέ
ριες στους πεζόδρομους. Κάτω άπό τους ζωγραφισμένους Τοίχους, παρές νέων φλερτάρουν και έλέγ
χουν τά τηλέφωνά τους. Στό καφενείο δίπλα στό
Τζαμί Dzhumaya στό κέντρο, οί άνθρωποι κάθονται για ρες καί πίνουν φλυτζάνια καφέ . Άκόμη
καί οί γάτες στάλιθόστρωτα δρομάκια Τής παλιά
πόλεως φανονται πιό νωeρές άπτό ό,Τι άλλού. Αύτό
δέν είναι νέο. Ήδη άπό τον 19ο αίνα ό Βούλγαρος
ποιητής Χρίστο Ντάνωφ έγραφε μέ άπογοήτευση
για Τό πς οι άνθρωποι περνούσαν όλη τήν ήμέ
ρα στά καφενεία
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τό ένωτικό μήνυμα τού Πολυτεχνείουν
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
έκείνων τν ήμερν γνωρζουν πολύ καλά ότι ή άντίσταση κατά τν συνταγματαρχν δέν ήταν ύπόθεση
μιας παρατάξεως, άλλά ένα
καί συνελάμβανον <πρός περιποίησην δποιον τους πήγαινε κόντρω άσχέτως πο
λιτικού πιστεύων . .
τερα κάποια άπό τά στελέ
χη τής άριστεράς που έπένδυσαν σωστάν στήν έκε παρουσία τους
Είναι βέβαιο ότι όσοι έζησαν άπό κοντά, όσοι αίσθάνθηκαν την δύναμη έκείνων
τν ήμερν, τό τελευταίο
που θά ήθελαν είναι μίαδίχως νόημα-σύγκρουση σημέίο άναφοράς όλων τν
τν πολιτικν δυνάμεων μέ
άφορμή Τήν έπέτειο τν Y
γονότων τού Πολυτεχνείου . νήγησαν όποιον έκδηλωνό- γνωστό . Γνωστό είναι έπί - γεία και Τις κρατικές-ύψηλά
Όσοι έζησαν τά γεγονότα
13:00-15:00
Τά είδαμε νά συντργουν μέ πρίγκη πες φορολο"Δύο απ όλα!ν
Τό ότι ή άριστερά ακα
πέλωσε τό Πολυτεχνείο
καί κατόπιν τό ίδιοποιήθη-γικν παραδείσωνή νάύπηκε σχεδόν τό ΠΑΣΟΚ, είναι
πολιτικν δυνάμεων .
ρετούν (έκτός άπό τάνπουρ
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Ισαγκαράκης
οι συντογματάρχες κυταν ύπέρ τής δημοκρατίας
σης τό που βρέθηκαν άργοΣυνέχεια στήν σελ. 4
16-11-2020
9' 771108"701113