Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
κστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μικσήλ κ . Δούκας 1 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Ap. φύληου : 4250
Σάμος, Σάββοτο 14 Νοεμβρίου 2020
Ε 1.00
792 μη κατοικήσιμα κτήρια
στον Δήμο Δυτικής Σάμου
Εκκένωση Περιοχν
στον Δήμο Ανατολικής Σάμου
Φυσικές Καταστροφές
Ο Πρόσφατος Σεισμός της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο
792 χορακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμο μέχpr τον δευτεροβάομο έλεγo κοι
nnμupν, 6άβρωσης . onoyuuωσης και εpημonoingnς , οι τελευτοίες, ενούοντο erμοντικό κοι
end tη δρόoη nupκον. α cnoες onογνυνωνουν
Εκκενοις ntpoxov στον Δήμο Ανο.
οφοδρότητος των φανομένων οuτν , σε συνδυοομό
και με τα έντονο κοpκό φονόμενα tnς κλματικής
onoμaxρυνon noλιτν noυ κατοικούν
oονομικ εniεdo καθς ο ουνnμής τους στη
χή στο ούνοnο του Δήμου Ανατολής
And onuερο ξεxvdη οδικοοα noo . Enimtioεων ουοκν κατοστpοφuν, |
τοκonnoυ ουτοψίοε εneνυν κα του unoυργείου Υnedeμν κηι Μετ .
ετομρρoοwν κτηpίωv npoς κατεδό . φορν , nεpi εντenομού tnονδυνο .
yούν στην εκδλωοη φυοκν καταστροον.
. Την nepoκοnoύ0non και τον tAγo nepoxν στς
cnoiες αναμένεται η εκδnon φυοκν κατοστρο
φν , Ε
. Τη 6είρon tων φυοικν κστοστροφuν
να uos nλnpnς εκόνα Ενημερ . onμάνoες και onoκλειoμοί nεριακένε
κν μον6δων κο uφοων μέου του οnρίου κn .
ντρο το οon0000 npο βoρεια της Εoμου. θρηνoντoς την έχpοon των ντων οσγονομν οε nobovoνους στων τuν φυοων εατοστροφν , Το npeΛματο
δύο ανορrνες &ές , npoxonuντος κατοστροφές μροοργοnομούς nx. κορονoo
ελεγeεί στήνη στα τηέφωνo 22753 οίστηκε η anoμάκρυνon nonτν nou ντρο το 0αoooo xapο βόρεa της Σμου θpnνντος την έxeon των ζντων οογονομν οε noooνους
εδ είναι δύο
Δήμος Δυτκής Σόμου.
χρος και ηopyou
Κλειστά τα σχολεία έως
την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Σομωτν. Apακό εvo oκόnμο να γνe ονοφορο στς Λεομο της nupαγός tης καταηδος rnc nhnu0ρος νoνωσης, με τη λογική του dneuoc nponoβε ., με ono
στο Αγe0, ano t0 θεoμό του 1956 στην Αμοργό.
Με 20nοφοσες του ντnεppεpεoρn tάμου napotoonκε η διακοnn Aeποup Heatn Orρoniasioni κκαι τmν naόσμα Βόσn Δεδομέ , οι φυσές κστοστροφες στη χρα μος, καρακτηρgo.
γίας των σολείων όλων των βοθμίδων της Σάμου tως και την Παpασκευή 20
Nοεμβρίου 2020, για Λόγοuς npoστοσίος της ονοpnνος δυής στην tpέxoooo ΕventsDstab35e) τoξνομούντοι ο Φυοικές Κατοστρο - στο γεγονός όuη ΕΛ60 aiεi oε έναν οομογενή
unooτήpξη των npoonoθεν ουτν ono epyaνuμt .
| νων γιοτς ουές κατοστροφές ΕM-AT Emerpency ντο on oυνoτπt κοι οφοδρότmτa . Aυτό οφεnεta νες δnτημονικές οεργοσίες Εργοστηρoκν Μ κρo , στο όρο δύο τικτονικν ηλaν Ευραοατική Η δεηστημoνκότητα npenΕ να δtnει ες ενέpγειες
τουργίa tων σκοκν μονόδων και τmν
νους cεoμν , τοουνάμκοι ηpooτεαής δροστηρο
επιστητού , να nopoδεμα δεν μηορεί κανένος να
anμετρο μήκος οκτνn κο0ς και έντονη Yεωμορ . τα 0ουνομ
τουουroνος Σεισμός στη Σάμο: Τα μέτρα στήριξης
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
Ανατολής Σάμου Eτάντζος ο οντι
aνοκ Μπα ο0ς |
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
Δεκέμβριο
και βλέπουμε ..
ηe Εxnoδευoης teuουE Δικέτερα το Υnouorεο οκονομικν , σε οuνεργο ψεις των ορμοδίων φορtων nροκειμt . ωοpaμας ΕΚaυς 10μου | tητη Αρχή Δημοσίον todδων AAΔΕΙ, ονακοννε
νου να βρεθούν Aoεκ στέγnaης να τη Α Εμοοunn0ou. 0 npoεoος της
cxobeia nou έnouν unootεί μές κο 5015Κ 13640ς Εμου κνιοικης κοι φυοκν npoounuv nou εnλήynoa ono τον
napεμβάσες γο την opωγή και στήριξη των νομκν
21:00-05:001 , το κρούοματα ουξόνονται δροματικό
θυμξοντος ότι ουμβοίνει ήo nonu , σε neΛtς xρες
Αεπουοα, μοο στον εtμnoe ρίu. τς εntp0ς naδίος pο0μιος Εκ Αναστολή φορολοτκον uηοχοασεων
και αvοστετoι η nnρωμή όnων wv εκxpεμν
Με αυτό το δεδομένα και εφόοον δεν oAόξει κότ
| unopεσεων , τόοο για tκ mxtpnoεις όο0 κα
Η 108 Επέτειος της Ενσεως της
Σάμου μετά της Μητρός Ελλάδος
Ο Μητροπολίτης Σάμου για την
Ένωση της Σάμου
μετά τις 3ο Nοεμβρίου, καθς οι τρες εβδομόδες δεν
μέχpι και tmv 30.04.2021 οι rpoeεομες κατοpβoλnς στς onoς npοxpnoε to nporyoύμενο δστμ3
των βεβουμένων στς 0Υ / Ελεγκό κέντpo το Υnouprtio oικονομικν, σε tξοpετικές nεpπτ
οφελν uων φυοκν o νομκων npoounuv σεις όnου nopaτηρουντα cnμοντικές και εκτετομέ .
Σάμου nou Ληyοuν n hnEov ano 30.10.2020 μέοι
χεται npoκαταβολή έναντι του συνολικού noooύ
Αρθpo του Μητρononin Σάμοu , iκoρος & Κοpοεν κκ Ευσέβου , mιa tmv 10| 3o04.2021. nς tην δo nμερομηνo κοι γ tς τn nuopnmons
nonu μεγόλο διάστημα εφαρμογής των nepopστικν
ι γεννuloι πργονοί μας μ πίση npo0εoμες καταβολnς των δο0εων ρυθμεευν / δ
Πορoκή στεγοστικής συνδρομής για anoκaτόστο eaι δείξΕ η εμπερία του nρτου κύματος υpίως
cε κpες nou είtε ήδη npoxωρήoει η εnonμα όταν
nhnpuμn των βεβαομένων και Λnnpooκομων την neponuν , με επoτεύδον το Υnoupγtio Μετoφορν
3on Οτωβρίου 2020 οφειλν των ανωτέρω npοoυ - κe Ynooopν neptxtta στεγοσuκή ουνoρομή
στην tολα rpeoστηκαν δύο μήνες ooown για να
tνος σατκός tnεγoς της tnoημίος , Το ερτημα
ανακατοσκευή των κτιρίων noυ επλήymoσν ano το
Η Σάμος , ευτuς μέχρι ciμεpo εridexνύει xομηho
υλουμε yγνμeσίnη ες μενυ , εναι unεuουνο νo εneοpήmon 30%-20%
μος δεν έει οutε ένα κρούσμα στις οναoνoες του
ΕΟΔ, cnοτελντος μα οooδοη τponn μέοo στην
onίστευτη cepo npoβλημάτων nου την βοοανζουν
8δ και κοpά Μετονοστευτκό , οcovομ στο νοp
ραή στεγοστικής ουνδρομής σε φυσική και νομκά
108η έπέτειο τής Ενέσες του μέ τή
ένωμίνο μέ tν λεύθερο κορμό tnς οpnγmonς βοpανειτo npopoμμο Δuοοuν Entv 60% καιάτοκο δάνεο 40%, Κα στις δ0ο nεpntiσεκ
.Η ουνεεm στη στA 9 tn ενεη Δευουνon Φκονομκν Υηnpεoν του wν Enevouσεων.
βγει νκήτρια , ακόμη μο φορό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα