Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΠΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ Η
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 14 - Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2020
Φιλίππου άποστόλου έκτων ιβ . Γρηγορίου του Παλαμ
Σελήνη 29ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.05 -Δύσις 5.14
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 19β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις . Άνεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 18β )
Αριθμ. φύλ . 41808
"Ετος 144ον
Τιμή 2ε
HΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑΤΗΣΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝΒΟΥΛΗ
Μητσοτάκης: Στήν τυράν τά σενάρια
τα σεναρια
για κυβέρνηση έθνικής ένότητος!
ενότητος
Μήνυμα του Πρωθυπουργού σέ έξωτολιτικά κέντρα πού έπιθυμούν οίκουμενικές έξελίξεις
Το σσκάκυ Τσίτρα μέ τήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τό Συμβούλιο Αρχηγν-Οίαίχμές Κουτοούμπα
ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ πρό ήμερησίας Γραμματεύς του ΚΚΕ. Αίτία της
διατάξεως συνεδρίασις τής Βουλής κδευτερεύουσας άντιπαραθέσεέπικεντρθηκε κυρίως στήν κριτική τν κομμάτων της άντιπολιτεύσεως προς την Κυβέρνηση για τήν γός της άξιωματικής Άντιπολιπανδημία . Γιά πρτη φορά μετά τεύσεως γιά τόν διορισμό οίκου - P
τίς έκλογές του 2019 συνεκρότη- μενικού ,Υπουργού Ύγείς και ή
σαν ένιαίο μέτωπο έναντίον της.
Όστόσο πίσω άπό τίς γραμμές καί
τις κορνες διεξήχθη ένας έξαιρε- μένη μάλιστα τής πρτης κόντρας
τικς ένδιαφέρων διάλογος μεταξύ του μέ τήν Πρόεδρο τής Δημοκρατου Πρωθυπουργού και τοϋ άρχη- τίας Αίκατερίνη Σακελλαροπούγού τής άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως στόν όποίο μπήκε σφήναν .
μέ δηκτικά σχόλιά του ό Γενικός άναβάλλει τό έπίσημο δείπνο πρός
τιμήν του συμμάχου μας Αίγυπτί - θέση του Σωτήρη Τσιόδρα τήν καου Προέδρου Σίσι λόγω πανδημί - θηγήτρια Αθηνά Λινοϋ , ή όποία
έπέμενε για την λήψη μέτρων άπό
ραδέκτως Τήν μεθεπομένη έπίσης τόν Σεπτέμβριο. Ζήτησε σχέδιο
δράσεως κκοινής άποδοχής γιά
την πανδημία. Έπέμεινε στήν σύ
γκληση τού Συμβουλίου Άρχηγν
ύπό την Πρόεδρο πού στοχοποίησε μέ τυχαία άφορμή, γιατί θεωρείκάδύναμο κρίκον τουύ συστήματος και θέλει νά τήν πιέσει . Εθεσε ς προαπαιτούμενο για εύρύτερη συναίνεση τήν απόσυρση
ως στήν σκιά της πανδημίας ήταν
το αίτημα πού διετύπωσε δ άρχηας. Καί άπό τό όποίο άπείχε άπαάναρτήσες του στό Twitter γιά τό
Κυπριακό στήν τουρκική !
Ό άρχηγός τής άξιωματικής
Άντιπολιτεύσεως είχε άνεξήγητο
ύφος στήν Βουλή πού δέν δικαιολογείται ούτε άπό τίς δη μοσκοπήσεις ούτε άπό την κατάσταση πού
εύρίσκεται τό κόμμα του . Υπέδειξες οίκουμενική ΥπουργόΥγεί
ας ή Πρόεδρο της Επιτροπής στήν
ίδέα του γιά σύγκληση Συμβουλί ου Πολιτικν Άρχηγν. Τήν έπολου άπό τήν όποία ό κύριος Τσίπρας άπήτησε τηλεφωνικς νά
Η Κοινοβούλιο: φωτογραφία άρχείου
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άπεβίωσε ό ίστορικός
ήγέτης του ΣΕΒ Θεόδωρος
Παπαλεξόπουλος
Ό πάτρων της άντιπολιτεύσεως
Πρός κλείσιμο
καί τά δημοτικά σχολεία.
κείμενων πολιτικν έξελίξεων . Πιθανν έκλογν
Η ΒΟΥΛΗ σηματοδοτει τίς έπερχόμενες πολιτι κές έξελίξεις. Έμείς οί παλαιοί> τό πιστεύου- μέσα στό 2021 δηλαδή. Γεγονός που άγχωσε τόν
με. Καί γι' αύτό παρακολουθούμε μέ "θρησκευτι-Τσίπρα ό όποτος άρχισε νά ζητα πολιτικά συμβούκή εύλάβειαν τί διαλαμβάνεται στίς συνεδριάσεις λια άρχηγν και οίκουμενικούς ύπουργούς ύγείτης . Είδικς στίς πρό ήμερησίας διατάξεως συζη- ας . Ο Πρωθυπουργός γνωρίζοντας μέ την σειρά
τήσεις σέ έπίπεδο άρχηγν κομμάτων. Η προχθε- του τά εύρήματα άπό τίς πρτες δημοσκοπήσεις (ή
σινή συνεδρίαση για τήν πανδημία που έγινε μέ άποδοχή της πολιτικής του για τήν πανδημία βαίνει
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης καί όχι της άντιπο- μειούμενη ραγδαίως) έσπευσε νά όρίσει έκεινος
λίτευσης ήταν μία τέτοια συνεδρίαση . Τροχιοδει - πρό ήμερησίας διατάξεως συζήτηση γιά νά βάλει
κτική. Ήταν ή πρτη μετά τίς έκλογές του 2019 τήν άτζέντα έκεινος, πρίν άπό τήν άντιπολίτευση
που μας έδειξε ότι τό έκκρεμές κινείται. Πς τό κέ ντρο βάρους του πολιτικού συστήματος σημει-(έδειξε τούς νέους ς αίτία της ύπερμετάδοσης) ,
νει έλαφρά μετατόπιση. Πς ή κυβέρνηση θά όδη- μολονότι γενναία αύτο κριτικός όσο κανείς στήν
γηθεϊ άναγκαστικς σέ άλλαγή στρατηγικής. Πρίν θέση του στόπαρελθόν (έφησυχάσαμε) , βρέθηκε
άπό αυτή την συνεδρίαση ή παράταξη των δυνά- έν τέλει μπροστά σε ένα έντελς νέο κοινοβου
μεων στίς προηγούμενες κοινοβουλευτικές άνα- λευτικό περιβάλλον.
μετρήσεις ήταν ή έξής: Η κυβέρνηση και ό πρωθυπουργός είχαν το πάνω χέρι, ή άντιπολίτευση ήταν διασπασμένη ένω ή άιωματική άντιπολίτευση-είδικς-βολόδερνε . Ό άρχηγός της,
σκιά του έαυτοϋ του, ήταν σε μόνιμο μετεκλογικό τολογια ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜεPa25 κοινή , ίσως ή
πένθος . Η περίοδος πολιτικής χάριτος πρός τήν Γεννηματά μόνον νά ήταν έναν τόνο πιό κάτω . ΝτυΝΔ διαρκουσε. Από τήν ήμέρα που άνακοινθηκε μενη στά κόκκινα όμως . Επιτάξεις, ΜΕΘ, Τηλεκπαίόμως το δεύτερο lockdown (άπαγορευτικό ) ή πολι- δευση, συγκοινωνίες, ΕΣΥ, τουρισμός, πορείες, Ποτική και κοινωνική άτμόσφαιρα άλλαξε . ΌΠρωθυ - λυτεχνειο, όλα τά θέματα ήταν κοινά . Κατά τήν δι πουργός τό άντελήφθη άμέσως , γι' αύτό καί φρό- αρκεια της συνεδρίασης συνέβησαν μάλιστα τά
ντισε τήν ίδια μέρα τής συνέντευξης μέ τόν κ. Τσι - εξης που έχουν μεγάλη σημασία έν όψει άπλής
όδρα νά άπαντήσει σέ έρτηση τής ΕΡΤ περί κέπι Η ΕΠΘΕΤΙΚΗ αύξησις τν κρουσμάτων
άναγκάζει τήν Κυβέρνηση-έκτός άπροόπτου- νά κλείσει άπό μεθαύριο Δευτέρα και
τάδημοτικά σχολεία, τάνητιαγωγεία και τους
βρεφονητιακούς σταθμούς. Μένει στόσο νά
διευκρινισθεί έάν θά κλείσουν μόνο στίς έπι
βαρυμένες περιοχές τής Βορείου Ελλάδος και
τής Θεσσαλονίκης ή πανελλαδικς
και να περιορίσει τήν φθορά . Μολονότι τολμηρός
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥ
ΛΟΣ μία έμβληματική φυσιογνωμία της
έλληνικής βιομηχανίας και του Τιτάνος
πού έδωσε τό κπαρν στήν πρτη γραμ μή του έπιχειρείν έπί 50 έτη, έφυγε άπό
την ζωή καί έκηδεύθη χθές τό πρωί σέ
στενό οίκογενειακό κύκλο . Κατά την
"Όταν δ Μπάιντεν
'Η άντιπολίτευση ένωμένη μέ κοινή άτζέντα έναντίον του . Πλήν Βελόπουλου. Το άντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο του 2018 έγινε άντι-ΝΔ μέτωπο τό 2020. Η θεμαζητούσε συγγνμη
άπό τόν Έρντογάν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τά Μίνκ ς γούνες
τής Μύρνας Νικολαίδου
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ πολιτική δέν είναι
μαύρο ή άσπρο . Μπορεί νά είναι και
γκρί, Αύτή θά μποροϋσε νά είναι ή
άπάντησις στο μέγα έρτημα των
ήμερν γιά το έάν θά άλλάξει ή στάσις των ΗΠΑ άπέναντι στήν Τουρκία
την έπόμενη τετραετία . Παρ ' ότι κατά τήν προεκλογική περίοδο ό Τζό
Μπάιντεν είχε άπειλή σει μέ κυρσεις τήν Άγκυρα γιά τούς S-400 καί
είχε άνεβάσει τούς τόνους για τίς
Του Τηλέμαχου Μαράτου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έντυπωσιακές άεροφωτογραφίες
Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ίερά Σύνοδος: Άνοικτοί
ναοί τά Χριστούγεννα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ούς τόνους για τίς
προκλήσεις άπέναντι σε Ελλάδα
καί Κύπρο, στήν πράξη τά πράγματα
μπορεί νά είναι άρκετά διαφορετικά.
. Ποιά είναι ή λέξις τής χρονιάς για τό 2020;
Μά τί άλλο άπό τό lockdown (όριζόντιο καθεστς άναστολής δραστηριοτήτων) , τό μέτρο
καραντίνας που έχουν λάβει τά περισσότερα
κράτη για να ανασχέσουν τήν διασπορά τού
κορωνοϊού Ήλέξις αύτή ψηφίσθηκε λέξις Τής
χρονιάς γιά τό 2020 άπό τόν έκδο τικό όμιλο του
άγγλικού λεξικού Colins . Τό lockdown ύπάρχει σέ έναν κατάλογο μέ 10 λέξεις, οί περισσότερες άπό τίς όποιες συνδέονται μέ τήν πανδημία
τής COVID-19, πού έξεδόθη άπό τους λεξικογράφους του Collins , oί όποιοι άσχολούνται μέ
τήν έξέλιξη τής άγγλικής γλσσης. <Ηγλσσα
άντανακλά τόν κόσμο που μάς περιβάλλει καί
στό 2020 κυριάρχησε ή παγκόσμια πανδημίαν
ύπογραμμίζει ή Έλεν Νιούστεντ, σύμβουλος
Υλωσσικού περιεχομένου στό Collins .
ΜΕ ΕΠΤΟΛΗ πού άπηύθυνε σέ όλους τούς άρμοδίους φορείς ή ΔιαρκήςΙερά Σύνοδος δηλνει ξεκά
θαρα ότι δέν πρόκειται νά δεχθεί νά είναι κλειστές oί
έκκλησίες στίς έορτές τν Χριστουγέννων . Τήν άποκάλυψη έκανε ό Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας καί Φι
λαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ σέ διαδικτυακή όμιλία.Όπως
είπε δ Μητροπολίτης Γαβριήλ, ή Εκλησία έχει άποκτήσει πλέον τήν έμπειρία νά διαχειρισθεί τήν μεγάλη
Η σχέσις του Μπάιντεν μέ τόν
Έρντογάν έπί έποχής Όμπάμα ήταν
Συνέχεια στήν σελ. 1Ο
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ε ΤΟ Ρωμακό Άμφιθέατρο στήν Αρλ
ELLADR
Σελ. 9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έκεΐ Πολυτεχνείο,
έδ έλλειψη σοβαρότητος. .
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. Ελλην ίδιοκτήτης έστιατορίου στό Μπρέμερχαφεν της Γερμανίας παρήγγειλε άπό τό Μουσείο
τής Μαντάμ Τισό στό Λονδίνο ένα κέρινο όμοίωμα τής Γερμανίδος Καγκελλαρίου Άγγλα Μέρκελ
γιά νά διακοσμήσει , όπως λέει , τό έστιατόριό του.
Έκτός άπό θαυμαστής τής Μέρκελ θεωρεί ότι ή κiνησις αύτή θά τόν φελήσει καί οίκονομικά μεσοπρόθεσμα . Είναι ένα είδος έπενδύσεως καθς ή ΤΙμή Τής κέρινης Μέρκελ θά έκτοξευθεί όταν άποχωρήσει άπό τήν Καγκελλαρία. Ο Όμπάμα τρα
κοστίζει 13.000 εύρν έτιμα ό ίδιο, κοιτντας τό
όχι και Τόσο μακρινό μέλλον .
Μέ όλο τόν σεβασμό πόρτερ) άπό τήν πρτη μέ
πρός έκείνους οί όποίοι και
πίστεψαν καί δοκιμάστηκαν Ούδεμία σχέση είχε έκείνο
στό Πολυτεχνείο , κρίνεται
άπαράδετος θεατρινισμός ή
έπιμονή δρισμένων γιά πο
ρείο έν μέσω πανδημίας στς
17 Νοεμβρίου . Στά γεγονό- λούς οί όποίοι , πράγματι, μνότης, όμως και σοβαρότη-μοκρατικού και βλαβερού
τα του Πολυτεχνείου ήμα-έκτισαν ακαριέρες έκμεταλσταν έκειν παρν (ς ρε - λευόμενοι τήν έκει παρουσία τους , Καριέρες, oί όποίες όχι ς άπλή άνάμνηση ή ς
χρι τήν τελευταία στιγμή . μεταφράζονται σέ θέσεις σέ μοναδικό τρόπο άποδείξε
13:00-15:00
ως Τής ύπάρξες του , άλλά
ς φόρο τιμής πρός έκεί
νους , οί όποίοι συνέβαλανδσο συνέβαλαν- στήν ττση ένός καθεσττος άντιδηδργανα τού ακαταραμένου
Καπιταλισμούν και σέ άποπού ζήσαμε μέ όσα άκολούθησαν. Καπηλεία , έκμετάλ- λαβές τίς όποίες δέν θά τους ν
λευση, σέ βαθμό μεγαλύτερο ξασφάλιζαν τά πτυχία και
του ύπερθετικού , άπό πολΔύο απ' όλα!ν
οί σπουδές τους . Καί σεο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τααγκαράκης
γιά τήν εύρωπαϊκή πορεία
τα άπό έκείνους οί όποίοι Τ
μησαν και τιμούν Τήν έπέτειο
Συνέχεια στήν σελ. 5
14-11-2020
771108"701267