Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

19oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 58%-89% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:24 - Δύση ηλίου: 17:25

Éïß óêåðôüìåíïé êé åîáðáôçìÝíåò åõöõÀåò

Τι σημαίνει ότι ένας ιός μεταλλάχθηκε; Πού χωράει μυαλό σε
μια τόσο μικροσκοπική δομή, ώστε να ανιχνεύει τα εμπόδια
στην ανάπτυξη της και να προσαρμόζει αναλόγως τη μελλοντική συμπεριφορά της; Η απάντηση κρύβεται στις πληροφορίες του γενετικού
υλικού και στο ίδιο γεγονός της γέννησης και του θανάτου. Δεν σκέφτεται ο ιός, το είδος του είναι που «σκέφτεται». Προαπαιτούμενο,
άτομα να γεννιούνται και αφού αναπαραχθούν ή όχι να πεθαίνουν, ώστε το φίλτρο της ικανότητας αναπαραγωγής να επιβάλλει την
προσαρμογή. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ•ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ 3»

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5238

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΑ

Óôá äõï ôï äçìïôéêü óõìâïýëéï
• Äéåêüðç åðåéäÞ
Ýêëåéóå ôï êýêëùìá

ÁóöáëÞò ðñïïñéóìüò ç ÊÝñêõñá ãéá ôïõò ÅããëÝæïõò

• ÏíïìáóôéêÞ
øçöïöïñßá
æÞôçóå ï Êáñýäçò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με τη δήμαρχο, τον
Τρεπεκλή και τον Πουλή να υποστηρίζουν την εισφορά σε χρήμα
και τους Σαρλή, Καλούδη και
Λα.Συ., Εκκίνηση, την επιλογή σε
γη, ξετυλίχτηκε η τηλεδιάσκεψη
στα όρια του επιτρεπόμενου χρόνου. Η ψηφοφορία αναμένεται τη
Δευτέρα, όπως και η τοποθέτηση
της δημάρχου, Μ. Υδραίου. Δεν αναμένονται εκπλήξεις.

Áäéáíüçôï
íá åðéôñáðåß
ìåôáêßíçóç
ãéá êõíÞãé »
3

Θεωρητικό (σε επίπεδο τουριστικής φήμης) το κέρδος για το νησί των Φαιάκων και τους υπόλοιπους 4 ελληνικούς προορισμούς (Ζάκυνθος, Κρήτη, Ρόδος, Κως), καθώς πρακτικό αντίκρισμα δεν υπάρχει, δεδομένης της απουσίας απ΄ ευθείας πτήσεων από το Μεγάλο Νησί. 5»

Ïé ðñïôÜóåéò
ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôá
ðåñéöåñåéáêÜ ÌÌÅ

Êé áí äçìéïõñãïýóáìå
ôï äéêü ìáò, Êåñêõñáúêü
Þ Éüíéï, íüìéóìá;
7»

o ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ•ΣΕΛΙΔΑ 9»

Ç ÅÐÓÊ ãéá ôçí ðñïåããñáöÞ
ôùí ðïäïóöáéñéêþí óùìáôåßùí
óôçí ðëáôöüñìá ôçò ÃÃÁ 14&15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα