Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ νή4 1
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
μ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
13 Νοεμβρίου 2020
Πωάννου άρχιεπ. Κων/τόλεως του Χρυσοστόμου
Σελήνη 28ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.04-Δύσις 5.15
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ . (Εuς 19β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί έως β μπωφόρ (Εως 16β)
Αριθμ φύλ 41807
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ο ΑΠΣΤΕΥΤΟΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣEΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
Ο Πρωθυπουργός θέτεν φρένο
ωθυποι
κθέτειν
στήν δικτατορία της Άριστεράς
πορεία ΚKΕ-ΣΥΡΙΖΑ για τό Πολυτεχνείο ό Κυριάκος Μητοοτάκης
Απαγορεύει την
Περισσός-Μέρα25 έπιμένουν παρ, ότι τά κρούσματα χθές έφθασαν τά 3.316!
Η όμιλία Κουτσούμπα χθές ήταν
ένδεικτική: ύπεστήριξε δτι ή πο
ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ σύγκρουση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο- νειακής παραδόσεως έχει διαχροτάκη μέ τόν Γενικό Γραμματέα του
ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα έξε- ρισσό , άν και δύο φορές μέσα στήν
λίχθηκε ή χθεσινή πρό ήμερησί - πανδημία δ ίδιος έπέδειξε άνοχή
ας διατάξεως συζήτηση στήν Βου λή για την πανδημία . Αίτία ή άπό- ο (Πρωτομαγιά-ΠΑΜΕ/Εφετείο
φασις του κυρίου Μητσοτάκη νά Χρυσή Αύγή), αυτήν την φορά δέν
άπαγορεύσει αυτήν τήν φορά την υ έδωσε τόπο στην όργή. Άνεκοίνω προγραμματιζόμενη πορεία άπό τό
ΚΚΕ, τόν ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα πρός τήν άμερικανική πρεσβεία μαρτυρόμενος άπό τά έδρανα ό Δηστίς 17 Νοεμβρίου, τήν ήμέρα έορ- μήτρης Κουτσούμπας, άλλά έμεινε
τασμού του Πολυτεχνείου. Άν καί δ
"Εδειξε άποφασισμένος, συμ φνως πρός τούς συνεργάτες του ,
νά θέσει φρένο στήν κδικτατορίω ρεία γιά τό Πολυτεχνείο δέν άπειτων κομμάτων της Αριστεράς , τά
όποία παραβιάζουν προκλητικς ΚΚΕ τηρεί καλύτερα τά ύγειονοκάθε φορά που προκύπτει θέμα κινητοποιήσεως τά μέτρα για τήν
πανδημία . Κάνουν κήρυγμα για μπερδέψει μέ τό Πολυτεχνείον και
τήν έκκλησία , για τίς παρελάσεις, άπήτησε τόν έορτασμό μέ τό πρόγια τά σχολεία, για τόν τρόπο λειτουργίας τν τουριστικν γραφεί - εμβρίου του 1974 διεξήχθησαν
ων άλλά όταν έρχεταιή σειρά τους
νά τηρήσουν τά μέτρα καί να σεβα - τεύσεως, Σέ άσυνήθιστους τόνους
σθούν τό πλαίσιο καύθαδιάζουν !
κύριος Μητσοτάκης ένεκα οίκογε
νικς καλές σχέσεις μέ τόν Πελεί τήν δημόσια ύγεία έπειδή τό
μικά πρωτόκολλα ( ) , ίσχυρίσθηκε ότι ή Κυβέρνησις θέλει νά ξε σέ συγκεντρσεις της Άριστερας
σθετο έπιχείρημα ότι την 17η Νοσε ότι ή τορεία δέν θά γίνει. Πρέπει νά ντρέπεστεb τοϋ φναξε διαοί πρτες έκλογές της μεταπολιάτάραχος .
Συνέχεια στήν σελ 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κολοκοτρνης,
Τσακάλωφ,
Καποδίστριας:
Συλλεκτικά νομίσματα
για τό 2021
Έπαναστάτης ποπολάρος
Οίκονομική στήριξις
στά νοικοκυριά καί
άναστολή πλειστηριασμν
ΑΝ ΕΕΡΕΙΣ πρόσωπα καί πράγματα στήν Ελλάδα δέ Υπουργός Εξωτερικν πράγματι βρίσκεται σέ δυχρειάζεται νά κάνεις , άπό μια ήλικία και μετά, πο- σμένεια. Άλλά όχι αυτή που περιγράφεται στό δηλύ ρεπορτάζ Σέ όδηγει ή έμπειρία. Παρατηρεις μοσίευμα . Βρίσκεται στήν δυσμένεια δύο , τουλάπου γράφεται κάτι , τίγράφεται, γιά ποιόν γράφεται χιστον, μπορε και τριν πασοκογενν Υπουργν,
και έξάγεις τά συμπεράσματά σου. Στήν κατηγορία οι όποιοι μέ συνεντεύξεις , κοινοβουλευτικές πααυτή άνήκει ο Υπουργός Έξωτερικν Νίκος Δέν - ρεμβάσεις , βιβλία, στέλνουν μηνύματα στόν ξένο
διας. Διαβάζεις σέ ποιό έντυπο ή σέ ποιό site διατυ- παράγοντα ότι έμείς είμαστε πιό εύέλικτοι, θά τό
πνονται αίχμές έναντίον του καί άντιλαμβάνεσαι κάνουμε καλύτερα. Άρα προκρίνατε τήν ύπουργοάμέσως ποιός του τραβάν τό χαλί κάτω άπό τάπό - ποίησή μας!>. Όπου καλύτερα σημαίνει παραχωδια. Ποιός τόν θεϊ πρός τήν έξοδο άπό τήν Κυβέρ-ρήσεις κυριαρχίας, βεβαίως . Είς έκ τν Υπουργν
είναι γνωστός στά ένδότερα της Κυβερνήσεως μέ
τό προσωνύμιο φίδι . Μή νομιστει βεβαίως ότι καί
ό Δένδιας είναι κάποιος έπαναστάτης ποπολάρος.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ έκανε δεκτές τις
είσηγήσεις τν κ.κ. Τσίπρα και Βελόπουλου
και έξήγγειλε την άναστολή τν πλειστηριασμν και τήν οίκονομική στήριξη τν άδύ
ναμων νοικοκυριν τά Χριστούγεννα. Είναι
σωστό, καταγράφεται καί θά γίνει ή πρόταση
Συνέχεια στήν σελ.3
νηση. Γιατί τόν θεϊ πρός τήν έξοδο. Παλαιότερα τ
κτυπήματα τά δεχόταν άπό ίστότοπο γνωστής έσωο
κομματικής έπιρροής. Τρα τά κτυπήματα τάδέχεται μέσα άπό το Μέγαρο Μαξίμου άπό κυβερνητικό νας ρεαλιστής στρατηγικός παίκτης της Δύσε
ως είναι , μέ ίσχυρές άκρες στό διεθνές οίκονομι
κόσύστημα, άλλά και μέ συγκεκριμένα όρια . Υπάρχουν πράγματα που μπορεί νά άποδεχθεί καί πράγ Έμπειρος συνάδελφός μου , μέ διαχρονική έπιρ-ματα που δέν μπορει νά άποδεχθεί , είναι κόκκινες
ροή στούς πασοκογενείς πολιτικούς όπου και άν γραμμές γι ' αύτόν . Καί πού σέ μια διαπραγμάτευαυτοί στεγάζονται σήμερα-ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ , άλλαχου-ση, άν είναι αύτός ο Υπουργός , θά τά μπλοκάρει .
ύποστήριξε προχθές στήν στήλη του ότι ο Υπουρ - Τότε ναι, σέ τέτοιες άκραϊες περιπτσεις πού διαγός Εξωτερικν τελεϊ ύπό δυσμένεια γιατί δέν ζητά κυβεύεται ή έθνική άξιοπρέπεια , αυτός ο μειλίχιος
τήν έγκριση του Πρωθυπουργου γιά συγκεκριμένες Κερκυραίος μπορεϊ νά γίνει και έπαναστάτης ποποέπιλογές του . Του καταλογίστηκε έπίσης άστοχία λάρος. Μπορεϊ καί νά τά αστυλσειν. Ένας άστός
μέ τό ταξίδι στήν Αρμενία-το όποίο ήταν προγραμ- πατριωτης πολιτικός άδυνατεϊ νά διαπραγματευτε
ματισμένο δύο μήνες πρίν και τυχόν άναβολή του κομμάτια έθνικής κυριαρχίας όταν του άπαγορεύει
θά έστελνε τά λάθος μηνύματα σέ παραδοσιακούς ρητως τό Σύνταγμα τής Ελλάδος.Οποιος άλλως τε
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ συλλογή για την έπέ
τειο των 200 έτων άπό την Ελληνική Επανάσταση, συλλεκτικά και σπάνια νομίσματα του Ελληνικού Κράτους , όπως ή πρτη
Συνέχεια στήν σελ.4
Ό άστισμός
καί οι συνέπειές του
κέντρο , πλησίον του Πρωθυπουργου, χωρίς αυτό νά
είναι άπαραιτήτως είς γνσιν του Πρωθυπουργού.
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣΑ
Φρούριο τής έποχής
του Δαβίδ άνεχαλύφθη
στό Ισοαήλ
URBISM καί urbanism , άπό τή λατινική λέξη urbs-urbis πόλη , και ή διαδικασία έπίτευξής της , του άστισμουurbanization, είναι , χωρίς άμφιβολία,
ένας άφύσικος τρόπος ζωής. Η πληθυσμιακή συγκέντρωση στίς πόλεις
και ο έγκλεισμός στά διαμερίσματα είναι τυποποίηση, ασαρδελοποίησην μέχρις άσφυξίας καί μηχανή-αίτία
παράγουσα πελριο και καταθλιπτικό ψυχικό άγχος . Όπωσδή ποτε τρόπος έκπτωτικός της έλευθερίας , σέ
μικρό ή μεγάλο βαθμό. Η συνάθροιση άγνστων μεταξύ τους άνθρπων
είναι άντικοινωνική έκδήλωση . Είναι
μια άναγκαστική οίκείωση χωρίς συναισθηματικό χυμό , σχεδόν ζωδης.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
συμμάχους μας . Στήν πραγματικότητα, έκτιμ , ό
ΠΕΝΝΙΕΣ
Χαριστική βολή άπό
την TUI στούς ξενοδόχους
Ο Χρ. Ζερεφός Γεν. Γ0αμματεύς
τής Ακαδημίας Αθηνν
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό κακό έχει ήδη γίνει . Oί θεωρίs συνωμοσίας
και ή παραπληροφόρησις Τροφοδοτούν τήν Ελλειψη
έμπιστοσύνης στά έμβόλια καί ένδέχεται νά περιορσουν τό ποσοστό έμβολιασμού κατά Τής cονid-19
στίς ΗΠΑ και τήν Βρεταννία κάτω άπό Τό έπίπεδο
πού άπαιτείται γιά νά προστατευθεί ή κοινότητα
άπό τήν άσθένεια Αύτό άναφέρει έρευνα που διεξήχθη σέ 8.000 άνθρπους στίς δύο χρες καί κατέ
ληξε στό συμπέρασμα , ότι λιγτεροι άνθρωποι θά
κάνουν κσίγουραν τό έμβόλιο κατά του κορωνοίού
άπό τό 55% του πληθυσμού, Τό όποιο οί έπιστήμονες έκτιμούν ότι άπαιτείται νά έμβολιασθεί γιά νά
έπιτειχθεί ή λεγόμενη κάνοσία Της άγέληφ.
ΘΕΜΑ έπιβισεως τίθεται για πολλά έλληνικά ξενοδοχεία, έπειτα άπό την άπόφαση τής Tui νά καθυστε ρήσει την πληρωμή τν ποσν πού τούς χρωστά για
την φετινή χρονιά έως και τόν Μάρτιο του 2021.Η Κυβέρνησις παρακολουθεί τήν κατάσταση προκειμένου
νάζητήσει τήν παρέμβαση τν εύρωπαϊκν όργάνων
για νά στηριχθεί ο τουριστικός τομεύς . Το πρόβλημα
έφεραν στήν δημοσιότητα οί (Financial TimesS πού
Συνέχεια στήν σελ.2
ΤΗΝ ΘΕΣΗ του Γενικού Γραμματέως της Άκαδημίας Αθηνν για την προσεχή πενταετία άναλαμβάνει
δάκαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός , κατόπιν έκλογής
του άπό την Όλομέλεια τής Ακαδημίας Αθηνν.
Είναι τακτικό μέλος τής Άκαδημίας Αθηνν άπό τό
2007 στήν έδρα της Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας
και άπό τό 2019 διετέλεσε Γραμματεύς έπί τν Πρα
κτικν της Άκαδημίας
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τούς Φλέμινγκ, τούς Κόχκαί τούς Παπανικολάου
. 059χρονος Ρόν Κλάιν , συνεργάτης του ζό
Μπάιντεν έπί σειρά έτν και έμπειρο στέλεχος του
Δημοκρατικού Κόμματος, θά είναι ό νέος Προσωπάρχης τού Λυκού Oκου. Ο Ρόν γιά μένα ύπήρξε
άνεκτίμητος συνεργάτης τά πολλά χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Ήμεγάλη έμπειρία Του καί ή ίκανότητά του νά συνεργάζεται μέ άνθρπους όλων τν
πολιτικν όριζόντων είναι αυτό άκριβς πού χρειάζομαι άπό Τόν Προσωπάρχη ΤουΛευκού Οίκουν
δήλωσε ό Μπάιντεν. Ό Μάν είχε διατελέσει, έπί
Προεδρίας Μπαράκ Όμπάμα, Προσωπάρχης τού
Μπάιντεν καθς και συντονιστής Τν ένεργειν
τής άμερικανικής κυβερνήσεως γιά Τήν έπιδημία Του
Ebola , πού είχε πλήξει κυρίως τήν δυτική Αφρική.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τηρούνται τά πρτα κρού- ξει μετάδοση τού ίου στή
σματα κορωνοϊού σέ κρου- χρα λόγω τού άνοίγμα - ή
αζιερόπλοια ό πατριάρχης τος πού έπιχειρούσε τότε τό
Όταν άρχισαν νά παρα - σήμανε τόν κίνδυνο νά ύπάρ- άπάντηση πρός τόν συντάκτη της . Είναι γνωστή
πολιτική ταυτότητα το
νη ή όποία δέν διδάσκεται
σέ κανένα Πανετιστήμιο καί
σέ καμία Ίατρική Σχολή . Ή
13:00-15:00
Άνδρέα Ποταμιάνου . Άρα, έπιστήμη τής γνσεως ή
δποία άποκτά κανείς μέ τά
αΔύο απ' όλαν
τής έλληνικής κρουαζιέρας ύπουργείο Τουρισμού στήν ούδείς μπορεί νά του προκρουαζιέρα και τόν τουρισμό
γενικότερα . Δέν νομίζουμε νά
σάψει άντιπολιτευτική διά - χρόνια. Τί έλεγε ό Ποτα
Άνδρέας Ποταμιάνος άπέ στειλε έπιστολή πρός τον
θεση πρός τήν κυβέρνηση .
ύπουργό Εμπορικής Ναυτι - έλήφθη σοβαρά ύπ' δψιν ή Απλς , μιλούσε ή πείρα, μιλούσε ή συσσωρευμένη σο στε βέβαιοι ότι δέν ύπήρξε φία , μλούσε ή έπιστήμη έκεi μιάνος, Είναι λοιπόν εύκαιρία τήν ρα που βαλλόμεθα
άπό ένα " άόρατο" έχθρό νά
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τααγκαράκης
έν λόγω έπιστολή , και είμα- λ
λίας, τήν ότποία κοινοποίησε
στόν πρωθυπουργό και έπε
Συνέχεια στήν σελ . 4
13-11-2020
|9771108701151
PHOTO: ΕUROKINISSI ΚKONΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
PHOTO: ΕUROKINISSI ΚONΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ