Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 197-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
12 Nοεμβοίου 2020
ΑΠΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ (Εως 19β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοίέως 3 μπωφόρ . (Εως 16β )
Αριθμ. φύλ . 41806
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Πωάννου του έλεήμονος, πατριάρχου Άλεξανδρείας
Σελήνη 27 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.03-Δύσις 5.15
ΚΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ STATE DEPARTΜΕΝΤ ΣΤΗΝΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ!
Γκρίζα ζνη γιά τίς ΗΠΑ
ό έθνικός έναέριος χρος μας!
Σιωπή
για τίς ύπερπτήσεις άνω τν 6μιλίων-Αποστάσεις και για τά χωρικά ύδατα
Ήδικαίωσις της <Εστίας για την στάση
τής ύπερδυνάμεως άνεξαρτήτως Προέδρου
ΗΝΩΧΛΗΣΕ άρκετούς παραδοσι ακούς φίλους τν Ηνωμένων Πο
λιτειν άκόμη και καλόπιστους λούν οί γνστες, χαράσσει πολιτι άναγνστες μας ή άποκάλυψις του κή άνεξαρτήτως του Προσπου πού
περασμένου Σαββάτου ότι και μέ ήγεΐται της Αμερικής. Η άπάντησις
Προεδρία Μπάιντεν ή ύπερδύναμις θά παραμείνει κατά βάσιν φιλό- ξη στό Κογκρέσσο για τόν άριθμό
τουρκος . Λόγω τν έθνικν συμφερόντων της βεβαίως και όχι από Αίγαίο καί παρέμεινε μυστική έως
άντιπάθεια πρός ήμας, Μέ λύπη δι - χθές , δείχνει πς ούτε ό Πρόεδρος
απιστνουμε όμως δτικαί οί νετε -Τ
ρες έξελίξεις , οι όποίες τίθενται ύπ'
όψιν μας, ένισχύουν τηνπεποίθησή βάσει των μέχρι στιγμής άποτελεμας αυτή . Καί τουτο διότι το State
Department , τό Υπουργείο Εξω -βλημά μας. Τά πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα. Τό 'Υπουρ- Μαρτίου. Η θέσις αυτή συμπαραγείο Εξωτερικν της συμμάχου σύρει σέ άμφισβήτηση και τό δι
χρας στήν άπάντηση της περασμένης άνοίξεως, ή όποία άγνωστο
μέποία κριτήρια έδόθη στήν δημοσιότητα χθές και άνηρτήθη άπό τό
Κυπριακό Πρακτορείο Είδήσεων ,
δέν άναγνωρίζει ς έθνικό έναεριο χωρικά ύδατα της Ελλάδο Τό γεχρο τήν άπόσταση μεταξύ 6-10 μιλίων στόν άέρα . Καίκατά τουτο δηλνει πρός τό Κογκρέσσο την άδυ
ναμία του νά έκφέρει γνμη για σβητηση τό δικαίωμα της στην
τό πόσες παραβιάσεις του έλληνι- χρήση τοϋ έναερίου χρου άπό
κού FIR έκαναν οί Τούρκοι πιλότοι
στό έπίμαχο διάστημα Ιανουαρίου
τερικν τν ΗΠΑ, ή άμερικανική
γραφειοκρατία όπως την άποκακαίωμα της Ελλάδος νά έπεκτείνει
τά χωρικά ύδατά της στά 12 μίλια.
Τό State Department ς άλλος
Πόντιος Πιλάτος δηλνει δτι κδέν
ύπάρχει ξεκάθαρη είκόνα για τά
που έστειλε την περασμένη άνοιτν τουρκικν παραβιάσεων στό
γονός βεβαίως δτι ή Ελλάς ήσκη
σε άκλυτα χωρίς τουρκική άμφιΤράμπήτοτό πρόβλημά μας ούτε δ
νεοκλεγείς Πρόεδρος τν ΗΠΑDEPARTMEΤ
το 1934 έως τό 1974 , γεγονός πού
σμάτων-θά είναι ή λύσις στό πρόΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οί άνεύθυνοι
Status iσχυρής δύναμης
τής Αριστεράς
διοργαννουν πορεία
για τό Πολυτεχνείο!
Τά γούρια για τό 2021
του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης
ΤΙΠΟΤΕδπως άποδεικνύεται δέν άνησυχεί και δέν προβληματίζει την Άριστερά, και δή τόν ΣΥΡΙΖΑ, δ όποιος έν κα ταγράφονται χιλιάδες κρούσματα κορω
νοϊου καθημερινς καί οί νεκροί και οί
διασωληνωμένοι συνεχς αύξάνονται
θέλει νά τιμήσει τήν έπέτειο τού Πολυτεχνείου μέ πορεία! Ηήγεσία του ΣΥΡΙ
ΖΑ όχι μόνο περιφρονεί τά αύστηρά μέ τρα πού έχουν ς στόχο την μείωση των
κρουσμάτων και τήν θωράκιση του Εθνι κου ΣυστήματοςΥγείας άλλά κατηγορεί
την Κυβέρνηση πς μέ τήν άπαγόρευση
τν έκδηλσεων την 17η Νοεμβρίου
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι μέ τήν Τουρκία μας χωρίζουν δι - ντας τον νά μετάσχει στήν είρηνευτική δύναμη μεαφορές αίνων και τά συμφέροντά μας είναι άντι- τάτην Συρία καί τήν Λιβύη στήν αύλή της Αρμενίτιθέμενα , δέν άποτελεϊ λόγο για νά μήν άναγνωρί - ας του άπένειμε στήν παγματικότητα-όπως λέσουμε τήν νέα πραγματικότητα πού διαμορφνε - νε αύτοίπού ξέρουν- Status μεγάλης δύναμης. Σέ
ται στήν εύρύτερη περιοχή μας μετά και τήν έκβα- τρία τούλάχιστον θέατρα της εύρύτερης περιοχής
ση της άναμέτρησης στό Ναγκόρνο-Καραμπάχ Η μας στόν Καύκασο και στήν Μέση Άνατολή ή Άγκυ
γείτων μετείχε σέ έναν άκόμη πόλεμο, τόν τέταρτο ρα είναι παροϋσα και έχει λόγο . Καί διεκδικεί ένα τέ
στήν σειρά, μετά το Ίράκ, τήν Συρία και τήν Λιβύη , ταρτο, τήν Μεσόγειο. Ο Πούτιν έκμεταλλευόμενος
τήν ρα μάλιστα που ή οίκονομία της κλυδωνίζεται τήν μακρά μεταβατική περίοδο στήν όποία θά εύρίκαί το άποτέλεσμα ήταν νά εύρεθεί μέ την πλευρά σκεται ή Αμερική , πιθανόν και μέχρι την προσεχή
τον νικητν Αζέρων. Νικητν οί όποιοι ένίκησαν μέ άνοιξη, έμβαθύνει κατ ' ούσίαν καί σφραγίζει την
τήν άνοχή της Μόσχας, ή όποία ήθελε λέγεται, συμμαχία του μέ τόν Έρντογάν . Τόσο καλά στε
νά δσει ένα μάθημα στό Έρεβάν για το εύρωπα- όση πίεση καί νά άσκήσει στό μέλλον στόν Σουλτάίκό φλέρτ του ένάντια στά συμφέροντά της στήν νο, ο όποιος Αμερικανός Πρόεδρος, δύσκολα θά καέκει περίμετρο. Ο Πούτιν άφησε μαεστρικά τήν κα- ταφέρει νά τόν άποκολλήσει πλήρως άπό την έπιρτάσταση νά έξελιχθεϊ έξω άπό τό Ναγκόρνο-Κα-ροή του . Οι Ρσσοι βεβαίως δέν είναι άφελείς . Γνωραμπάχ και όταν πλέον ό ύπέρτερος σέ δυνάμεις ρίζουν άριστα ότι οι Αμερικανοί θά κάνουν τά πάντα
στρατός τν Αζέρων , μέ την βοήθεια των Τούρκων γιά νά έπαναφέρουν τήν Τουρκία σέ δυτική τροχιά
και τν μισθοφόρων , έφθασε κοντά στήν έπίμαχη καίγονται μετά τίς στρατηγικές άπλειες του
περιοχή (έχοντας προηγουμένως άνακτήσει έδάφη ράν και τού Πακιστάν. Τίποτε όμως δέν θά είναι τό
πού διεκδικούσε στό παρελθόν ) , έπενέβη . Η Ρωσ σία θά άναπτύξει είρηνευτική δύναμη σέ ούδέτε- πλέον λεπτές και άν τά πράγματα γίνουν άσφυκτιρη ζνη μεταξύ του Ναγκόρνο και της άρμενικής κά μέ δίλήμματα του τύπου ή μέ έμας ή έναντίον
ένδοχρας, καί σέ αύτήν την ζνη θά μετάσχουν μας", ούδείς γνωρίζει πού θά όδηγήσουν.
ς κέγγυητές και οί Τουρκοι !
( σελ. 7 )
Πς καθαιρέθηε
ό θείος Μπέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Α. Π Δημόπουλου*
ίδιο όπως παλιά. Οί ίσορροπίες έχουν άλλάξει, είναι
ΛΟΙΠΟΝ Ο Μπέν πού καθαιρέθηκε δέν
είναι πρόσωπο άλλά προσωποποιημέ
νο έμπορικό διακριτικό -διάσημο μάλιστα.Πορτοκαλί κουτί, προϊόν ρύζ, παγκόσμια διαθεσιμότητα έδ και
πολλές δεκαετίες καί ή είκόνα του
aUncle Ben> (Μπάρμπα Μπέν κατά
τήν έλληνική μετάφραση ) , του μαύρου ριμου άνδρα μέ τά λευκά μαλλιά, ένστικτωδς άναγνωρίσιμη άκόμα
και άπό αύτούς που καμία σχέση δέν
έχουν μέ τήν κουζίνα . Καί όμως , αύτή
ή παγκόσμιας άναγνωσιμότητας έμπορική προσωποποίηση διανύει τάτελευταϊα της , ό θείος Μπέν θά είναι μόνο
για λίγο άκόμα έδω (ή άπόφαση καθαίρεσης έχει ληφθεί , ή ύλοποίηση έπικειται. ) Τό ρύζι θά άποκαλείται πλέον
Actum est de Republica
Του Αλεξάνδρου Λ. Παπαγεωργίου
Προσμετρντας καί τά νέα δεδομένα λοιπόν
Σελ. 6
Η συγκεκριμένη χειρονομία του Πούτιν πρός που προκύπτουν άπό τό τουρκικό άγκυροβόλιο>
τόν Ερντογάν δέν είναι διόλου άμελητέα . ΚαλΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ό άλ Σίσι έτίμησε
τόν Άγνωστο Στρατιτη
Άπαγόρευσις κυκλοφορίας
άπό τίς 9μ. μ. σέ όλη τήν χρα
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Άν και άκόμη δέν έχει
είσέλθει στόν Λευκό Οίκο, ή
Τλ Μπάντεν άπέδειξε ότι
έχει έπιρροή όσον άφορά
στήν μόδα Ή 6χρονη Τζηλ
Μπάιντεν φόρεσε ένα φόρεμα άξίας 5.690 δολλαρίων
του διασήμου oίκου Oscar
de a Renta, Τό ΣάββαΤο Τό βράδυ, όταν άνέβηκε
στήν σκηνή του Γουλμινγκτον στό Ντελαγουέρ, μέ τόν σύζυγό της Τήν έκλεγμέ
νη άντιπρόςδρο Καμάλα Χάρρις καί τις οίκογενεις του ,
μετά τήν άνακοίνωση τής νίκης τού Τζό Μπάιντεν. Το
σκούρο μπλέ φόρεμα έγινε προγματικά άνάρπαστο καί
έξαντλήθηκε μέσα σέ λίγες μόλις ρε, Περιείχε δέ κεντημένα άμπελόφυλλα κάπι πού σύμφωνα μέ τόν οίκο μόδας
Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ κατάστασις στήν Βόρειο Ελλάδα
και είδικς στήν Θεσσαλονίκη και ή διαπίστωσις ότι
πραγματοποιούνται περιττές μετακινήσεις πού έντεί νουν τήν μετάδοση του ού, ήσαν οί ίτίες πού ήνάγκα
σαν τήν Κυβέρνηση νά έπιβάλει άπό αύριο τό βράδυ στίς 9 έως τις πέντε τό πρωί άπαγόρευση κυκλοφορίας σέ όλη τήν χρα . Όπως δήλωσε χθές δ ύφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ,
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου
Καραντίνα κανονική, μπάς καί ξεφύγουμε. .
ήταν ένα σημάδι έλπίδος.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ρούν πλέον νά φλερτάρουν χω ρίs πρόβλημα , έν ό φίλος μου
δΗλίας έπιμένει δτι είναι καλύτερα νά κυκλοφορούμε μέ μάσκα και ύπό συνθήκες άπαγορευτικού , διότι έτσι δέν κινδυνεύουμε άπό τίς θαυμάστριες
μίατρο . Εύτυχς , έχουμε τόν
Σπύρο Φραδέλο , έκ Λευκάδος,
στήν δό Ηρων Πολυτεχνεί
ου (πρην Βασιλέως Κωνσταντίνου και πρην Σωκράτους)
συμβεβλημένο μέ τό ταμείο μας
και έσπευσα, καθς λόγω τής
που δέν μας άφήνουν ήσυχουs! ύπερβολικής έκθέσεως στόν
ύπολογιστή μεσολάβησαν κά
ποιες κσυννεφιές μεταξύ τν
και καθηγήτριες δέν θά μπορούσα νά τούς άναγνωρίσω
τρα που τούς βλέπω πρη
φορά χωρίς νά φορούν μάσκα!
ο Όβραβειμένος μέ Νόμπελ Μουχάμαντ Γουνούς ζή
τησε έναν έξωφρενικά τολμηρόν Τρόπο σκέψης στε νά
άναδιαμορφωθεί ή κοινωνία μετά τόν κορωνοίό Πς; Μέ
τήν δημιουργία ένος νέου τίπου Τράπεζας για νά βοηθήσει έκατομμύρια έργαζομένους , τν όποίων τά μέσα
βιοπορισμού έπλήγησαν άπό τήν πανδημία . Ο Μπα
γκλαντεσιανός οίκονομολόγο, γνωστός ς ό τραπεζίτης τν φτωχνν, δήλωσε ότι ή κρίσις άποτελεϊ μία
είκαιρία νά δημιουργηθεί ένα πιό δίκαιο καί πιό απράσινο μέλλονν γιά Τόν κόσμο, που αντήν τήν στιγμή είναι
Μού έγραψε ή φίλη μου ή
Γιάννα . Τό πιό περίεργο πού
άκουσα αύτές τίς μέρες και που
ή άλήθεια είναι ότι δέν είχε πε
ράσει άπό τό μυαλό μου . Ή Είναι τόσο περίεργο πού τους
κόρη μου , άπαντντας στό
πς πηγαίνουν τά μαθήματα στό σχολείο μέσω "Ζoom" ξέρω πς είναι! Τί ζούμε,
μου είπε : "Μαμά , είναι τρομε ρό, tάν δέν ήξερα τό πρόγραμμά μας , κάποιους καθηγητές
13:00-15:00
βλέπω τρα πς είναι πραγματικά ! Αλλά είναι ραίο νά
Δύο απ όλα!ν
άγαπητοί ; Βέβαια , όπως λένε
κάποιοι φίλοι, ή μάσκα βολεύεν τους άσχημους , πού μποΠάμε τρα στά σοβαρά.
Χθέ , στίς 5.30 τό άπόγευμα .
είχα ραντεβού μέ τονόφθαλο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος οαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ . 4
quία ρολογιακή βόμβαν .
12-11-2020
9771108701144