Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
10 Νοεμβρίου 2020
Ολυμπα, Τερτίου κ.λπ. έκ των 70. Αρσενίου όσίου
Σελήνη 25ήμερν ! Άνατολή ήλίου 7,01,-Δύσις 5.17
ΑΤΙΚΗ Τοπικές βροχές και ίσχυροί βόρειοι ανεμοι Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λιακάδα μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 18β.
Αριθμ. φύλ . 41804
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΑΜΕΤΡΑΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙΗΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗΡΑΠΤΗ
Απ' εύθείας διαδικτυακή σύνδεσις
μέψυχολόγο για τούς άσθενείς στίς έντατικές
υσθενε
Ψυχίατροι στά Κέντρα Ύγείας-Τηλείατρική γιά τούς κατοίκους τν άκριτικν νησιν
ΕΝΑ πλήρες σχέδιο έμψυχσεως τν
έκατοντάδων άσθενν πού νοσηλεύονται λος έπικοινωνίας μέ καταρτισμένους ψυχι
στίς έντατικές κλινικές μέ κορωνοϊό , χωρίς να έχουν τήν δυνατότητα έπικοινωνίας μέ συγγενείς, και ύπό τόν φόβο να έπιδεινωθεί ή κατάστασίς τους, έχει καταρτί- περιβάλλον πλήρους άπομονσεως . Τά
τό Υπουργείο 'Υγείας καί δή ή άρμο- ipad δέν πρόκειται νά είναι κδρο στούς
δία υπουργός Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη . άσθενείς, άλλά έργαλείον για την βελτίω
Πρόκειται για ένα σχέδιο πού έχει ς βάση τήν Ψυχολογική στήριξη τν άσθενν ,
είτε μέσω της τεχνολογίας, είτε μέ απ
εύθείας έπικοινωνία μέ έπιστήμονες γυχικής ύγείας . Μέ έξοδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας θά άγορασθούν ipad τά
όποία θά διανεμηθούν σέ όλους τούς άσθε νείς πού νοσηλεύονται στις έντατικές κλινικές. Μέ αυτόν τόν τρόπο θά άνοίξει δίαυΤο έπιτελείο της κ . Ράπτη γνωρίζει ότι
τυχαίο ότι ή τηλείατρική θά έπικεντρωθεί
τό πρόβλημα χρήζει άμέσου άντιμετωπί - στήν άρχή στά άκριτικά νησιά , οί κάτοικοι τν όποίων τόν χειμνα είναι κάποκλεισμένουν, καθς ή συγκοινωνιακή
περιορισμένη. Στά πρτα
νοβόρες , τότε προβλέπεται νά παρέμβει νησιά πού θά έφαρμοσθεϊ τό σύστημα συτό Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τό όποιο γκαταλέγεται τό Καστελλόριζο . Η τηλεθά άναλάβει να καλύψει τις άνάγκες σέ ϊατρική θά ένισχύσει τό αίσθημα άσφαΨυχίατρους, άναλαμβάνοντας και τό κό - λείας τν άκριτν, άφου θά μπορούν άνά
πάσα στιγμή να συνδεθούν μέ άρμοδίους
ίατρούς και νά λάβουν άπαραίτητες όδηγίάτρους, οιόποιοι θά άναλάβουν τό δύσκολο
έργο νά στηρίξουν τούς άσθενείς πού βιονουν τά συμπτματα του ίου , μέσα σέ ένα
σεως και γι' αυτό σχεδιάζει την πρόληψή
τους μέ ταχύτατες διαδικασίες . Εάν δμως
διαπιστωθεί ότι οί διαδικασίες είναι χρο- σύνδεσις είναι
ση της ύγείας τους.
Η ένδυνάμωσις της ψυχολογικής καταστάσεως τν άσθενν, πού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήν άποκατάσταση
τής ύγείας τους , δέν περιορίζεται μόνο
στήν τεχνολογία . Το έπόμενο διάστη μα
προβλέπεται να προσληφθεϊ σημαντικός
- άριθμός ψυχιάτρων στά Κέντρα Υγείας .
στος τν προσλήψεων.
Το τρίτο μέρος του φιλόδοξου καί
άκρως άπαραιτήτου σχεδίου του Υπουρ
γείου Υγείας έπικεντρνεται στήν τηλεί
ατρική, πού τά τελευταϊα χρόνια έχει άποδείξει πόσο άποτελεσματική είναι, κυρίως στίς άκριτικές περιοχές Έτσι δέν είναι
πιση του κορωνοϊού όσο και για άλλες νόσους . Η κ. Ράπτη έχει μπροστά της ένα
δύσκολο καί περίπλοκο έργο , άφού οί
Συνέχεια στήν σελ 3
του Μανλη Κοττάκη
Αλβέρτος Μπουρλά
Ο Θεσσαλονικιός
πού έδωσε χαρά
σέ όλον τόν πλανήτη
μέτό έμβόλιο της Pfzer
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μπαϊντενόπουλος ή Μπαίντένογλου;
Ο Μπάιντεν διαφωνε μέ την
διακοπή τής τελωνειακής
ένσεως ΕΕ-Τουρκίας
Η ΠΡΩΤΗ συνέπεια τν άμερικανικν έκλογν αφθοράς. Καί όχι μόνον αύτός! Τό γεγονός άλλως
είναι ότι άποφεύγουμε κατά πάσα πιθανότητα τό τε ότι μετά τήν άνάδειξη Μπάιντεν στήν Προεδρία
θερμό έπεισόδιο. Δέν θά άποφύγουμε όμως τό με - των ΗΠΑ έσπευσε νά τηλεφωνήσει στόν Νικο Δένγάλο τραπέζι του διαλόγου και σε βάθος χρόνου δια ό πολλά βαρύς Τσαβούσογλου, αύτό σημαίνει .
τόν έπδυνο συμβιβασμό. Όπως και νά έχει φαί - Οι Τουρκοι άναπροσαρμόζουν ταχύτατα τήν τα
νεται ότι κερδίζουμε χρόνο και άναπνοές. Ο Πρό - κτική τους έως ότου ίχνηλατήσουν το νέο τοπίο.
εδρος Έρντογάν άλλαξε άμέσως τήν τακτική του
άπέναντι στόν νέο Αμερικανό Πρόεδρο γιατί γνω - Department , πού διακρίνει τήν χρυσή εύκαιρία νά
ρίζει καλά ότι έάν αύτός θέλει μπορετ νά άποτε- έπιστρέψει τόν Ερντογάν στό μαντρί της Δύσης.
λεισει τόν ίδιο πολιτικά και τήν χρα του οίκονο- Θά τόν πιέσει και θά τόν έκβιάσει άλλά είναι άμφίμικά σέ έλάχιστο χρόνο .
Τακτική όχι όμως στρατηγική άλλάζει και τό State
βολο άν θά τόν "τελεισει , Θά τόν έκβιάσει γιατί πράγματι άπό το 2017 ό Άμερικανός πρεσβευΛεπτομέρειες στήν σελ. 3 καί 5
Απόρρητη έκθεση ξένου οίκου που είναι σε τής στήν Αθήνα Τζέφφρυ Πάυατ έλεγε σέ συνομιγνση του Υπουργου Έξωτερικν Νίκου Δένδια λητές του ότι ή άμερικανική δικαιοσύνη δέν παί δείχνει ότι άν οί ΗΠΑ τό θελήσουν (δέν θά το θε - ζειν όταν πρόκειται για ύποθέσεις όπως αύτή τή
λήσουν ), τότε άρκει ή έπιβολή οίκονο μικων κυρω- ίρανικής τράπεζας . Θά τόν δελεάσει όμως καί με
σεων για τούς S400 άντίστοιχων μέ τίς κυρσεις
στήν Κίνα , στε νά καταρρεύσει μέσα σέ δέκα μέρες ή τουρκική οίκονομία. Ο Πρόεδρος Ερντογάν
ό όποιος θεωρεί ότι ο Μπάιντεν όργάνωσε τό 2016 ωρουν αεύπρόσδεκτη τήν ένταξη της Άγκυρας
τήν άπόπειρα πραξικοπήματος έναντίον του (άρα στόν άγωγό Eastmed. Αναφέρομαι στίς πρόσφατες
τόν φοβάται) , γνωρίζει έπίσης ότι άν οί ΗΠΑ θέ, δηλσεις Πάυατ. Καί ένόχλησε, διότι έγινε πλήρως
λουν τόν τελεινουν πολιτικά μέσα σε μια βραδιά κατανοητό ότι ένταξη της Τουρκίας στό έγχείρημέ τήν έξ άναβολής δίκη για την ίρανική τράπε- μα σημαίνει πρτον διέλευση του άγωγου άπό τήν
ζα Halk στήν Νέα Ύόρκη τόν Μάρτιο . Καί γι' αύτό έλεύθερη Κύπρο , τά Κατεχόμενα και τό έδαφος
σπεύδει τρα σέ άνύποπτο πολιτικό χρόνο νά ξε- της Τουρκίας (άρα έγκαταλείπεται ή χάραξη για
φορτωθεί άπό Υπουργό τόν γαμπρό του Αλ Μπαί - διέλευση μέσω Πελοποννήσου ) , δεύτερον ότι θά
ράκπού φαίνεται άναμε μιγμένος στό σκάνδαλο δι Ο ΠΠ0 διάσημος άνθρωπος στόν κόσμο είναι άπό χθές δ διευθύνων σύμβουλος της Pizer, ο Θεσσαλονικιός Αλβέρ
τος Μπουρλά, ό όποίος άνεκοίνωσε ότι
Καί πάλι
προσφορές .
Συνέχεια στήν σελ.4
τά Πανεπιστήμια
Ένόχλησε ή άποκάλυψή μας, ότι οί ΗΠΑ θετου Εύάγγελου Γαλούση*
Η ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ της συνόδου των
Πρυτάνεων Η βία σέ όποιαδήποτε μορφή της σωματική ή ψυχολογι
κή, άπό όποιονδήποτε , και κάτω άπό
όποιεσδήποτε συνθήκες δέν έχει
καμία θέση στά Πανεπιστήμιά μας
καί <Η διασφάλιση τής όμαλής λειτουργίας των πανεπιστημίων άποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση για τήν
άκαδημαϊκή πρόοδο καί τήν έλεύθερη άνταλλαγή ίδεν , είναι εύθύνη
όλων μας νά συνδράμουμε πρός τή
κατεύθυνση αύτήν, γιά όσους έχουν
έστω και άπλή αίσθηση-ύπόνοια πανεπιστημιακής γνσης των συνθηκν προκαλεί θυμηδία έπιεικς.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Αίσθηση προεκάλεσε ή δημόσια έμφάνισις
τής 94χρονης Βασίλισσας Ελισάβετ, ή όποία
παρέστη στό ίδιωτικό
προσκύνημα στόν τάφο Του Άγνστου Πολεμιστού στό Άββαείο
του Γουέστμινστερ γιά
νά τιμήσει τά 100 χρό
νια άπό Τήν ταφή . Όχι μόνο για Τήν έπιλογή της
νά τιμήσει τους πεσόντες έν μέσω πανδημίας άλλά
καί για τήν κομψοτάτη έμφάνισή της Ή 94χρονη
έπέλεξε μια μαύρη μάσκα μέ λευκό περίγραμμα , ή
όποία κατασκευάστηκε άπό τήν ένδυματολόγο τής
βασιλίσσης, Angela Kelly Τήν μάσκα τήν συνδύασε μέ ένα μαύρο μίντι παλτό, μαύρο καπέλλο και
μαύρα παπούτσια Σημειωτέον πς τόν προηγούμενο μήνα ή βασίλισσα ένεφανίσθη χωρίς μάσκα
στό Εργαστήριο Επιστήμης καί Τεχνολογίας ΑμύΌ ΟΤΕ έπλησε τό 54%
της Telekom Romania
Ράλλυ τής λίρας μετά την
παραίτηση Άλμπαϊράκ.
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ του 4% της έταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Telekom Romania στήν Orange Ρουμανίας
άνεκοίνωσε δ όμιλος ΟΤΕ. Το τίμημα για την πόλη
ση του 100% της Telekom Romania συνεφωνήθη σε
497 έκατ. εύρ και τό άναλογούν στόν ΟΤΕ ποσόν βάσει του ποσοστού συμμετοχής του άνέρχεται σε 268
έκατ. εύρ , έξαιρουμένων τν ρευστν διαθεσίμων
και του δανεισμού .
ΣΕ ΕΝΑ ξέφρενο ράλλυ εύρίσκεται άπό προχθές τό
βράδυ ή τουρκική λίρα -τό μεγαλύτερο τά τελευταία
δύο χρόνια, μέ τήν ίσοτιμία της να αύξάνεται σχεδόν 6% έπειτα άπό τήν αίφνιδιαστική άποχρηση
του ύπουργού Οίκονομικν-και γαμπρού του σουλ
τάνου - Μπεράτ Άλμπαϊράκ άλλά και της μυστηρι δους άπομακρύνσεως του διοικητού τής κεντρικής
τραπέζης τής χρας , Μουράτ Ούζάλ. Το Reuters
Συνέχεια στήν σελ . 5
Θυμίζει τήν σκηνή ταινίας του
Indiana Jones, όπου μαυροφορεμένος
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ELLADR
νης , κάτι που έπικρίθηκε άπό πολλούς.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Τήν φετινή διαφήμισή της διάρκειας τριν
λεπτν έδωσε στήν δημοσιότητα ή Disney γιά τά
πλέον περίεργα φετινά Χριστούγεννα , που κανείς
δέν ξέρει πς άκριβς θά έορτασθούν . Άν θά καταφέρει νά τά περάσει μέ τά άγαπημένα του πρό
σωπα. Στήν διαφήμιση πρωταγωνιστούνή γιαγια Λόλα, ή έγγονής της και ό διαχρονικός αστάρ
Τής Disney, Μίκυ Μάους . ίστορία ξεκινά άπό
τό 1940 καί τήν μικρή τότε Λόλα που παίρνει γιά
πρτη φορά δρο Τόν άγαπημένο της ποντικό.
Καί πράγματι μας Ταξιδεύει στόν όμορφο αύτό κόσμο τν παραμυθιν . Ή ένλόγω διαφήμισις γιά
τά Χριστούγεννα σηματοδοτεί τήν σμπλήρωση
40 έτν τής συνεργασίας Τής Disney μέ τήν όργάνωση Make-A-Wish.
Είναι πιο έξυπνος άπό έμας ο κορωνοϊός
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πόσους κατοίκους έχει τό Βέλγιο και τήν Ούγγα - τεράστιο πρόβλημα μέ τόν έχει άρχίσει νά γίνεται έπικορωνοϊό . Πολύ πιό μεγάλο βλαβής γιά τό κοινωνικό σύνολο αύτή ή καραμέλα του
<φταίει γιά όλα ή κυβέρνηση Επειδή άνοιξε τά σύνορα
τό καλοκαίριν ή πετάξαμε
στόν κάλαθο τν άχρήστων
δ,τι χτίσομε τήν Άνοιξην καί
τό Βέλγιο ; Πόσους έχει ή ρία ;
ούγγαρία; Ανοιξαν τό καλοκαίρι τά σύνορά του
Και μήν μέ ρωτήσε άπό τό δικό μας, και παρά
13:00-15:00
τε πς μού ήρθε τρα το Υεγονός ότι τό δικό του
τό Βέλγιο καί ή Ούγγαρία στό μυαλό τό Βέλγιο και ή Σύστημα Ύγείας είναι καλύτερο άπό τό δικό μας .
στόν τουρισμό; Εχουν νη- ούγγαρίον γιατί μάλλον τό
σιά και Aίαίο τό Βέλγιο έχετε μαντέψε .
και ή Ούγγαρία; Υπάρχουν
<Δύο αn'
όλα!ν
Καί γιατί μας τά λές
αύτά; θά διερωτηθείτε . Έ,
Ευρωπαίοι πού έπιλέγουν ή Ούγαρία , μέ πληθυσμό άφού διερωτάσθε , θά σάς
Τό καλοκαίρι γιά διακοπές σχεδόν όσο ή Ελλάς , έχουν π τό γιατί . Διότι κάπου
Τό Βέλγιο, λοιπόν καί
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τά τοιαύτα .
Συνέχεια στήν σελ. 4
10-11-2020
'771108701120