Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό10 toυ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWM
L0CKDOWN
ΡΥΟΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΖΗΤΑΗΗ
,ς τελευταίες nspιορισμού κατά της ριακο
τους αγορές σε nανδημίος ,
καταστήματα
Λενικού εμπορ - τα κατοστήματα είαν nομωδoλόγοι θέτουν
Μη onκλείοντος tηv
Να σnμειοουμ ότι
ου ηpoxρηooν την no nροχωρnσi aυτό το διά.
τν όρση του Αφενός το
τές nρv to lockdowη ντίστοχο oρκετά είνoι το κρούσματα να nέoουν
σημα σε εκπτσεις Α.
nou ξεκινά ano σήμερα ραντεβού κα σε κομμω - κάτω αό 1.000 και αφε.
Σάββατο και θα διορκέ - tήρια τα onoiα κατ' εξεί
σει τρεις εβδομάδες. ρεon ea μείνουν ανοικτά τικότητος να nέσε κάτω
στο naioo των μέτρων κα ουτό το Σαpβατοκόtέpou ο δείκτης μετοδο"Είμαστε όλοι στο ηλευρό της κυβέρνησης και υπηρετούμε
ένα στόχο κοινωνικής εθνικής αλληλεγγύης"
Τόνισε ο Ευάy. Βενιzελος
Ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου
Πρέβεζας για την Πνδημία
nρensi να κάνουμε κνήoεις αντοκής και 60οωσης και
| στρατηγικό σπεδιασμό και ανοδιαρθρσεις, μεταρρυθμίσεις,|
για να ηρonopouμε την toμενη μέραr τόνισε στη διαδι|
κτυακή του napeμβοon του στο 5ο Thessaloniki sumis , a|
ναφερόμενος στις οικονομικές εnιπτσεης της κρίonς του
κορονοίο , ο κα0ηγητής Συνταγματικού Δκαίου , nρunv ο.
ντιπρόεδρος κυρερνnσεων και nponv nρόεδρος του ΠΑΟK
ο lατρικός Σύλλογος Πρέβεζας εξέδωσε a
| νακοίνωση στην οnoία ενημερνει τους no
λτες για την nανδημία του Κορωνοίού .
Στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος ανοφe
Σίσσωμη η Βουλή ψήφισε υπέρ της μετατροπς
του βασανισμού όων σε κακούργομα
Ζούμε πρωτόγνωρες
στιγμές
Την αμεση nρόnηψn 300 μόνημων για .
τρν στκ Μονάδες Εντατικής θεραnείος
αλλά και την αναγκοστική διάθεση δκωτ .
Ανάπtυξης με την
σία και μετατρέnε
ων τάχθηκε ούο .
οωμη η Βουλή .
κν κλνικν στο δημόσιο σύστημα Υγεί .
ας npoβλέnει τροnoλογία nou κατέθεσε
στη Βουλή ο Υn . Υγείας, Βοσnnς Κικίλιος