Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
9 Νοεμβρίου 2020
Όνησιφόρου μάρτ . Νεκταρίου Πενταπόλεως τού έν Αίγίνη
Σελήνη 24 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.00-Δύσις 5.18
ΑΤΙKΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 21 β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 3 μπωφόρ . ( Εως 20β.)
Αριθμ. φύλ , 41803
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΠΟΚΟΜΟΣΤΑΤΑΡΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ
Η Κύπρος διχοτομείται όριστικς
δριστικς
Ό Ερντογάν τροσαρτάν τά Κατεχόμενα στήν Τουρκία στίς 15 Νοεμβρίου
<Νερήν ή Όμοσπονδία
για νά γλυτσει τήν λαϊκή όργή άπό την κατρακύλα της λίραςΚ
ΗTΑΝ 15 Νοεμβρίου 1982 έπί Πρωθυπουρ
γίας Ανδρέα Παπανδρέου και Προεδρίας
Σπύρου Κυπριανού , όταν ό Ραούφ Ντενκτάς άνεκήρυξε τά Κατεχόμενα ς Τουρ- Νοεμβρίου στήν Άμμόχωστο για νά άνα
κική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου . κοινσουν άπό κοινού τήν cνέα πορεία . δοκράτους Τατάρ. Αυτός μας πρόλαβε τά
Τό γνωστό σέ έμας ψευδοκράτος. Εκτοτε Τν έγκατάλειψη της Ομοσπονδίας και την νέα , δτι ή Ομοσπονδία είναι νεκρήν! Μέή Ελληνική και ή Κυπριακή Δημοκρατία λύση τν δύο κρατν στό νησί . Τήν έναρέπεδόθησαν σε έναν πολυετή διπλωματι - ξη τής διπλωματικής προσπάθειας διεθνους
κό μαραθνιο για νά άποτρέψουν τίς άνα- άναγνωρίσεως του κρατιδίου και της έντάγνωρίσειςλίαν έπιτυχημένο-ένω κατά φεραν νά χρεωθεί τό ναυάγιο τής τελευταί - τήν όριστική de jure διχοτόμηση της Κύας προσπάθειας λύσεως στό Κράν Μοντανά στήν Τορκία . Ο Πρό εδρος Ερντογάν ,
όμως , θυμωμένος άπό τήν έκβαση τν δη- στήν Μεσόγειο. Η Λευκωσία θά άποκτήμοψηφισμάτων για τό σχέδιο Άννάν άλλά
και πιεζόμενος στό έσωτερικό της χρας
του άπό την κατρακύλα της τουρκικής λίρας χρόνο στιγμή για τόν Ελληνισμό . Γιά μία φαση του λαούμου πρέπει νά γίνει άποδε- Έλληνοκυπρίων τό 2004 όσο καί στήν κα-καρατόμησε τόν κεντρικό τραπεζίτη πού
έφήρμοζε τίς έντολές του-φαίνεται πς τήν ένημέρωση γι' αύτό άνέλαβε νά κάνει
άλλα σχέδια . Επιθυμεί νά διοργαν - μέ άποκλειστικότητα έλλαδίτικη έφημε - στό παρελθόν. Είναι λοιπόν ή ρα γιά κά
Αναφορικς πρός τόπεριβόητο και κασει κπίκ νίκν μαζί μέ τόν έθνικιστή έταϊρο ρίδα, ή όποία έδημοσίευσε πρωτοσέλιδα
του Μπαχτσελί την έπομένη Κυριακή 15
τι καινούργιο στή βάση της καλής γειτονί - ταδικαστέο άνοιγμα μέρους της Άμμοχας Η δική μας θέση άφήνει άνοιχτό τό πε
τήν συνέντευξη μαχαιριά για τοΕθνος το
ίπποκόμου του Ερντογάν, ήγέτου τού ψευ- ριθριο της συνεργασίας άνάμεσα στά δύο
στου , ο Τατάρ άπήντησε και πάλι έπί τή βά
σει τν δύο κρατν .
κράτη γιά τό καλό των δύο λαν μας . Ναί, ή
<Η πραγματικότητα στήν Κύπρο είναι
όμοσπονδία στήν Κύπρο είναι νεκρή. Και λύση δύο κρατν , την όποία όλαός μου έπέδέν φέρουμε έμείς τήν εύθύνη για αυτό . Τή λεξε διά της ψήφου του Είτε οι έξωτερικές δυνάμεις τό άποδέχονται είτε όχι. Το
πού πλησιάζαμε σέλύση ή έλληνοκυπρια- είδος της μελλοντικής σχέσης άνάμεσα
στά δύο κυρίαρχα κράτη στήν Κύπρο θά
έξαρτηθεί άπό τήν άναγνριση αυτής της
πραγματικότητας άπό τή διεθνή κοινότητα, όπως τό έτραξε σέ άλλα μέρη τοϋ κόσμου . Στό μεσοδιάστημα έπικεντρνουμε τίς προσπάθειές μας στήν άνάπτυξη της
"ΤΑBΚ" έσωτερικά καί έξωτερικά στό με
γιστο τν δυνατοτήτων της. Ήδιάνοιξη της
σω τν στηλν του έλληνικού Τύπου.
Οί Τουρκοκύπριοι μέ έξέλεξαν μέ συζητούσαμε άπό το 1977, άλλά κάθε φορά
την έντολή να άναζητήσω μιά λύση δύο
κρατνν δήλωσε δ Τατάρ στά Νέαν , για κή πλευρά τήνάπέρριπτε. Τάδύο πιό σημανά συμπληρσει: Υποστήριζα αύτή τή θέσηστή διάρκεια της προεκλογικής έκστρατείας άλλά και άνέκαθεν στήν πολιτική μου
ξες του στούς κόλπους του ΟΗΕ Έντέλει
ντικά παραδείγματα ήταν τό Σχέδιο Άνάν
τό 2004 καί ή διάσκεψη του Κράν Μοντα
νά τό 2017, ή όποία κατέρρευσε συνεπεία
σει δύστυχς σύνορα μέ την Άγκυρα . Προ - καριέρα . Πιστεύω άκράδαντα ότι είναι ή της έλληνοκυπριακής άδιαλλαξίαςν προσέ
θεσε, παραπέμποντας τόσο στό ζΟχυ των
πρου μας . Μέ ό,τι θά ση μάνει για τις ΑΟΖ
μας και για τά κυριαρχικά δικαιματά μας
κειται για μία όριακή μέσα στόν ίστορικό
πιό ρεαλιστική και βισιμη λύση. Η άπόμείζονα ύποχρησή του . Και τό πιό πικρό : κτή άπό όλους . Δέν καταφέραμε νά είμαστε τάρρευση τν συνομιλιν στήν Ελβετία
καλοί συνέταιροι μέ τούς Ελληνοκύπριους πρίν άπό τρία χρόνια .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
5 δισ. το κόστος
του lockdown
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό Εξυπνος πατριωτισμός
Habemus Μπάιντεν
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ προκαλούν οί έκτιμή σεις, ότι τό δεύτερο lockdown θά δηγήσει σέ αύξηση τν <κόκκινων δανείων
κατά 10 δισ. εύρ έν την ίδια ρα ή ζημία για τις έπιχειρήσεις ύπολογίζεται σέ
περίπου 5 δισ. ευρ .
Τά νέα περιοριστικά μέτρα μαζί μέ
τό μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στίς μικρομεσαϊες έπιχειρήσεις πού ύπολογίζεται σε περίπου 17 δισ. εύρω, δημιουργούν
ένα έφιαλτικό σκηνικό για τό έγχριο
έπιχειρείν , καθς μία στίς τρείς έπιχειρήσεις είναι άμφίβολον έάν θά παραμεί
νει ζωντανή μετά την άρση της νέας καραντίνας .
ΤΗΝ προηγούμενη έβδομάδα έπανέφερα στήν δη- Θρησκευμάτων χωρίς νά τολμήσει νά τόν κατονομόσια συζήτηση όρισμένες σκέψεις που διατυπ- μάσει. Περιττό να σημεισω ότι τό λουκέτο αύτό
νω σταθερά άπό αύτό τό βήμα άπό τό 2017 καί με - έγινε πρτο θέμα στόν τουρκικό Τύπο καί άποδειτά, υπό τόν γενικό τίτλο "Εξυπνος πατριωτισμός . κνύει ότι ή Πολιτεία άν θέλει μπορεί να κλείνει τά
Αφορμή ή έναρξη της λειτουργίας του δημόσιου τε - παράνομα τζαμιά.
μένους των Αθηνν μέ έπταμελές διοικητικό συμ βούλιο στό όποιο την πλειοψηφία έχει ή έλληνική
πολιτεία . Πυρήνας της σκέψης μου ήταν καί είναι-μου της προηγούμενης έβδομάδας και τίς ήμέρες
βιβλίο όλόκληρο έγραψα το 2000 άπό τίς έκδόσεις
Λιβάνη- ή άποψη , ότι ή Τουρκία ένοχλείται άπό την
έθνική πολιτική ένσωμάτωσης του Ισλάμ στίς δομές κε στήν Ελλάδα έπειδή τό τέμενος που σχεδίασε
της έλληνικής πολιτείας. Πολεμα τούς νόμιμους τό έγνωσμένης φήμης άρχιτεκτονικό γραφείο Το
μουφτήδες στήν Θράκη, οι όποιοι είναι και ιεροδι- μπάζη δέν έχει μιναρέ Τό χαρακτήρισε κάποθήκη-.
καστές (σαρία ) , πολεμά τούς άποφοίτους του τμήματος ίσλαμικν σπουδν του Αριστοτελείου Πa - άπαραδέκτως-άπό άγνοια-τίς έλληνοτουρκικές
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πολεμά τούς μουσουλ- σχέσεις μέ τότέμενος. Έν, όπως έξηγήθηκε στόν
μάνους δασκάλους τής Είδικής Παιδαγωγικής Ακα- Πρόεδρο Έρντογάν σέ άντατο έπίπεδο στήν Αθήδημίας, πολεμά βεβαίως καί το δημόσιο τζαμί το
Βοτανικού μέσω συγκεκριμένων δικαιωματιστν μερές τό θέμα, τόζήτημα αυτό είναι έκτός άτζέντας.
μουσουλμάνων τν Αθηνν. Τό πολεμα γιατί θά
όδηγήσει στό κλείσιμο τν παράνομων τζαμιν τν
Αθηνν καί γιατί άκυρνει τά σχέδιά της να έμφανι- Ελληνίδα μουσουλμάνα στήν πρτη της προσευστεί ως ο άρχηγός τον μουσουλμάνων Αθηνν και χή στό τέμενος του Βοτανικού . Όσα άναφέρονται
Δωδεκανήσων."Ήδη τό Ύπουργείο Παιδείας έβα- στίς δηλσεις της άλλά και στό κείμενο όμοιάζουν
λε λουκέτο σε ένα άπό αύτά στόν Πειραιά τό καλοκαίρι τοϋ 2019 και δ δικαιωματιστής μουσουλμά- Ότι τό τέμενος όμοιάζει μέ ΚΕΠ (ό μουσουλμάνος που τούς έκπροσωπεϊν έκανε λόγο για αέλλη- νος σύζυγός της τό είχε χαρακτηρίσει περίπτερον
νικά γουρούνια . Έννοούσε τόν Γενικό Γραμματέα
Τήν έπομένη της δημοσίευσης του σημειματός
1. Ή τουρκική έφημερίδα Χουρριέτο έπιτέθη( σελ. 5 )
2. Η ΕΡΤ στήν πρωινή έκπομπή της συνέδεσε
Ό παραγωγικός ίστός της χρας θά
ύποστεί σοβαρούς κλυδωνισμούς άφο
τρείς έβδομάδες καραντίνας θά προκαλέσουν μείωση του τζίρου στό σύνολο των
έπιχειρήσεων και όχι μόνο σέ έκείνες
που κλείνουν μέ κρατική έντολή , τής τά
ξεως περίπου 5 δισ. εύρ . Μόνο γιά τις
Συνέχεια στήν σελ. 2
Φρεγάτες ΜMSC :
Άστοχη
καί έπικίνδυνη
έθνικά έπιλογή
να τό 2017 όταν αυτός έπιχείρησε νά καταστήσει δι3.Οδιαδικτυακός τόπος Vce άκολούθησε γνωστή
του . Θ. Μάζη*
συμπτωματικς μέ όσα γράφει ό τουρκικός Τύπος.
ΗΔΗ άπό τίς άρχές της δεκαετίας
του 2000 τό Πολεμικό Ναυτικό , μετά την άπόσυρση των άντιτορπίλικν -Charles F. Adamsv, όπλισμένων
μέ πυραύλους Επιφανείας-Αέρος
SM- 1, εύρέθη μέ κενά είς τήν άεράμυνάν του άναφορικς μέ τά μεγάλα βεληνεκη . Τοιουτοτρόπως , έπεδίωξε την άγορά πλοίων άεράμυνας
περιοχής (area defense), θεωρόν ότι
ή έποχή τν φρεγατν "γενικν κα αν θηκόντωνν είχε όριστικς έκπνεύσει . Έν όλίγοις , έπεδίωξε νά αύξήσει δραστικά το βεληνεκές των συστημάτων άεραμύνης του στόλου,
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ό Σημίτης στηρίζει
Μητσοτάκη
Άπεβίωσε
ό Δημήτρης Φατούρος
. Μπορεί όλος ό πλανήτης νά άνέμενε μέ άγωνία
ποιός θά είναι ό 460ς πρόεδρος τν ΗΠΑ, στόσο
ύπήρξαν καί κάποιοι που είχαν έναν λόγο παραπάνω νά θέλουν νά μπεί ένα Τέλος σέ αύτό τό πρωτοφανές έκλογικό θρίλλερ. Πρόκειται γιά τους ρε
πόρτερ πού έμειναν άγρυπνοι για ήμέρες περιμένοντας νά βγεί λευκός καπνός . Φανερά έξουθενωμένη, ή δημοσιογράφος Τσέλσι Στρούμπ, ή όποία
είναι άνταποκριτής τής θυγατρικής της ΑΒC
WNEP , άπεφάσισε νά παραφράσει τους στίχους
του Τραγουδιού. Al want forChristmas2, άποκαλύπτοντας Τήν χριστουγεννιάτικη εύχήν κάθε
<ρεπόρτερ τρα , όπως είπε. Δέν θέλω μιά άγά
πη γιά τάΧριστούγεννα, δέν είναι αύτό πού χρειάζομαι αύτή Τήν στιγμή. Θέλω μόνο νάβγεί άτποτ
λεσμα γιά τό ποιός θά ήγηθεί, στε νά κοιμηθ λίγο .ν άνέφερε μεταξύ άλλων παραφράζοντας τούς
στίχους τού γνωστού Τραγουδιού.
Η ΑΥΣΤΗΡΗ κριτική- του πρην Πρωθυπουργο
Κστα Σημίτη σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ ός πρός την
στείρα άντιπολίτευση στό lockdown στέλλει μήνυμα
στηρίξεως στό Μέγαρο Μαξίμου, τό όποίο δέχεται τά
πυρά της άντιπολιτεύσεως για άργά άντανακλαστικά
καί λανθασμένες άποφάσεις. Η έπίθεσις πρός τόν ΣΥ
PIΖΑ για έλλειψη σχεδίουν έπεκτείνεται και στό KI
ΝΑΛ, φωτογραφίζοντας τήν Φφη Γεννηματά , χωρίς
ΣΕ ήλικία 92 έτν άφησε τήν τελευταία του πνοή στήν Θεσσαλονίκη ό σπουδαίος άρχιτέκτων ,
είκαστικός και συγγραφεύς Δημήτρης Φατούρος, Όμότιμος
Καθηγητής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και ύπουργός Παιδείας .
Συνέχεια στήν σελ . 7
Συνέχεια στήν σέλ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Καραντίναν σημαίνει σαράντα ήμέρες. .
. Μιά είδησις που προεκάλεσε θλίψη καί συγκίνηση στους άπανταχού φιλόζωους καί όχι μόνο . Ή
γάτα έμβλημα τής Άγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, ή 16χρονη Gli, άφησε τήν τλευταία της
πνοή τό άπόγευμα του Σαββάτου Μέμία γλυκειά
και συγκινη τική άνάρτηση oί διαχειριστές του λογαριασμού της στό Instagram άνέφεραν: αΓεννήθηκα στήν Άγία Σοφία, στήν καρδιά Του κόσμου και
μόλις άποχαιρέτησα τή ζωή και τους έκατομμύρια
άνθρπους που γνρισα στή ζωή μου. Έγινα καΒρέφτης γιά τήν άγάπτη και τό φς τν άνθρπων
Εύχαριστ όλους, όσοι έχουν Τήν γατίσια πατού
σα μου στήν καρδιά τους
Είναι Σάββατο , 7 Νοεμ-φτόμουν τό Πάρε δ,τι θέλεις
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και κάποια πουλόβερ καί τά έκείνων Δέν άποφασίζω νά
βρίου του 2020. Εκκωφα-παλιατζήν στήν πρτη ήμ μπουφάν . Τά κοστούμια και βγστόν δρόμο . Δέν μ' άρe
σει αυτή ή νέκρα . Άλλά θά
μία άκόμη χρονιά. Κι λεγα βγ τό μεσημέρι νά περπαΤήσω . Θά περπατήσω όσο
πιό πολύ μπορ , γιά νά
νισω ότι μέ κρατούν άκόμη
τάπόδια μου . Οσο περνάνε
τά χρόνια , νά φροντίζεις τά
ρα τής δεύτερης καραντίνας τάπαλτά θά περιμένουν γιά
ντική ή ήσυχία στόν δρό μο μας. Σέσημείο πού σέ κάναι νά έπιθυμες τό μεγάφωνο
13:00-15:00
του 2020!
Σκέφτομαι νά άνέβω νά κατεβάσω έφέτος κι έκείνη
του παλιατζή , μέ τήν φωνή στήν ταράτσα νά κοιτάξω τήν καμπαρντίνα μέ τά φαο
διά πέτα που είχα άγοράσει
στήν Ούάσιγκτων, όταν τήγαμε ταξίδι μέ τον (μπαμπ )
κές φόρμες , δυό τρία τζήν Μητσοτάκη, τ καιρ
Δύο αΠ' όλα!,
μέσα άπό τήν κασέτα <ολα
τά παλιά μαζεύων Πού νά
τό φανταζόταν ό μακαρί -νιάτικα . Δηλαδή τίς άθλητ της ό Στράτος, δτι θά σκετά λουλούδια . Αλλά πρέπει
νά κατεβάσω καί κάτι χειμωο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
9-11-2020 .