Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Σάββατο 7-Κυριακή 8
Νοεμβρίου 2020
Τον έν Μελιτινή 33 μαρτύρων. Σύναξις Μιχαήλ καί Γαβρήλ
Σελήνη 22ήμερων !Ανατολή ήλίου 6.57,-Δύσις 520
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι έως 7 μπωφόρ. (Εως 19β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 19β.)
Άριθμ. φύλ . 41802
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΟΠΡΕΣΒΥΣΤΩΝ ΗΠΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ-ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΡΙΝΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΟΝΙΚΗΤΗΣ
Στροφή Μπάιντεν ύπέρ Τουρχίας
καλημέραν!
Πάνατ Εύπρόσδεκτην ή Άγευρα στήν συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Αίγύπτου-Ίσραήλ για τόν EastMed
Της Μύρνας Νικολαίδου
<Υποστηρίζουμε τόν ρόλο της
Έλλάδας στό East Med Gas Forum.
'Υποστηρίζουμε δ,τι έχει κάνει
- ράγοντα στήν έξίσωση: την Γερντεν. Φυσικά , οι έν λόγω άναφορές μανία καί την ΕΕ. Λέξεις σχεδόν άπαγορευμένες έπί προεδρί
ας Τράμπ. Η άπάντησις είναι ή
διπλωματία και οι συνομιλίες, συάπέναντι στό ΕρντογάνΌπως έχει μπεριλαμβανομένης της άναβισεως τν διερευνητικν συνομιλιν , ή όποία άποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα για τίς Ήνωμένες
Πολιτείες , έπίσης για τήν Γερμανία, και γιαά όλους τούς έταίρους
της Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή
πε Ένωσην, ύπεγράμμισε δ Πάνατ ς
προπομπός της άμερικανικής έξωποιηθεί σε μιά κυβέρνηση Μπάι
ΤΙΣ ΝΕΕΣ κατευθύνσεις άλλά και
δέν συνάδουν διόλου μέ την υποτιθέμενη σκληρή στάση πού θά υίοθετήσει μιά κυβέρνησις Μπάιντεν
τίς σταθερές σέμιά κυβέρνηση υπό ή Ελλάδα μέ την Αίγυπτο, μέ τό
τόν Τζό Μπάιντεν άπεκάλυψε ό δεΊσραήλ, μέ τήν Κύπρο, στήν ένερδηλωμένος <Δημοκρατικός πρέ- γειακή συνεργασία στήνΆνατολ
σβυς τν ΗΠΑ στήν Ελλάδα Τζέφ -κή Μεσόγειο. Ώστόσο, χαιρετίζουπροβληθεί πολλάκις άπό έλληνικά
ΜΜΕ και όχι μόνο .
φρυ Πάυατ. Πρός άπογοήτευση
ολων όσοι πίστευαν ότι θά ύπάρξει
μια θεαματική άντιτουρκική στροφή, δκ. Πάυατ όχι μόνο δέν μίλησε
με έπίσης τήν προοπτική ή Τουρκία, έάν είναι πρόθυμη νά συμπεριφερθείβάσει του διεθνους δικαίου
να είναι ένας άπό τούς έταίρους
για κυρσεις έναντίον τής Άγκυρας της συμμαχίας. Αλλά αυτό δέν γίνεται μονομερς . Πρέπει γίνει μέ
περίφημων S-400, άλλά έκτίμησε τήν συμμετοχή δλων τν ένδιαφε δτι ύπάρχει θέση και για την Τουρ- ρομένωνν άνέφερε ό Τζέφφρυ Π υατ, πού δέν άποκλείεται να άξιοΈπίσης, δ Πάνατ, στήν συνέ ντευξή του' στήν Άλεξία Τασούλη στό πλαίσιο του Thessaloniki
Summit, έπανέλαβε τήν πάγια θέ
ση τν HΠΑ ύπέρ τής έπιλύσεως τν διαφορν μέσω τής δι πλωματικής όδου , προσθέτοντας τερικής πολιτικής έπί Μπάιντεν .
δμως έναν άκόμη σημαντικό παόσον άφορα την ένεργοποίηση τν
κία στόν άγωγό EastMed!
"ΌΤζό Μπάιντεν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
"Εξοδος ...
Χριστουγέννων
πρίν άπό τό Ιockdown
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οί Σολζενίτσιν τής Δύσεως
Όλοταχς πρός τόν
Λευκό Οίκοδύποψήφιος
τν Δημοκρατικν
ΦΘΑΣΑΜΕ μέχρις έκεί, λοιπόν! Νά λογοκρίνεται ύποστήριξαν άνάλογα πράγματα στόν ίστό. ό έρστόν άέραν άπό τηλεοπτικούς σταθμούς ό Πρόε- τημα είναι : Ποιός όρίζει την άλήθεια; Ποιός διορίζει
δρος της χρας που σέ υποδέχεται στό λιμάνι της τόν έαυτό του έπόπτη της άλήθειας; Πότε μαθαί μέτό άγαλμα της Έλευθερίας . Νά διακόπτεται βάρ- νουμε τήν άλήθεια; Καί άκόμη πιό προβοκατόρικα:
βαρα ή ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικου διαγγέλμα- ή έλευθερία τής έκφρασης σε μιά δυτική δημοκρατός του . Καί τό χειρότερο: νά ένδύεται ή άσύλληπτη τία έπιτρέπει τήν διατύπωση άνακριβν ίσχυρισμν ;
αύτή λογοκρισία μανδύα ίδεολογικό:
ΑΠΟ τήν στιγμή πού ό Τζό Μπάιντεν πέρασε μπροστά στίς σημαντικές Πολιτείες
τής Τζρτζια και της Πενσυλβάνια , τό
άποτέλεσμα είναι πλέον μή άναστρέψι
μο, και δ ύποψήφιος τν Δημοκρατικν
βαδίζει πρός τόν Λευκό Οίκο.
Παραπλανητικν άπόψεων; Ακόμη καί ψεμμάτων;
Διακόπτουμε τήν μετάδοση διότι Πρόεδρος
παραπλανα καί δέν λέει τήν άλήθεια. "Ετσι δικαιο - δύσκολα έρωτήματα πού μας έβαλέ ή Αμερική μέ
λόγησαν τό μαύρον οί χασάτηδες της Νέας Ύόρ- τίς έκλογές της, άς άπαντήσει πρτα στά έξής φιλοκης και της Ούάσιγκτων. Αποφεύγω νά ξεκινήσω σοφικά: είμαστε σίγουροι ότι μάς λένε τήν άλήθεια,
το σημείωμά μου ρωτντας πως θά χαρακτήριζε ότι δέν μας παραπλανουν όσοι λαμβάνουν άποφάή Δύση τόν Πούτιν, τόν Έρντογάν , τόν Κίμ Γιόνγκ σεις για τήν πανδημία μέ βάση έναν άλγόριθμο προουν, τόν Όρμπάν , τόν Καζίνσκι και τόν Μπολσονά- βλέψεων; Είμαστε σίγουροι ότι μας έλεγαν τήν άλήρου-ήγέτες, όχι άπλς έναν τηλεοπτικό σταθμό-θεια όσοι τήν άνοιξη μας καθησύχαζαν ότι ή ύφεση
άν τυχόν διέταζαν τήν βάρβαρη λογοκρισία διαγ- θάπεριοριστεί στό 4% και όχι στό 10-12% που φθάγέλματος άντιπάλου τους . Αποφεύγω γιατί αυτά
που συμβαίνουν στόν Δυτικό κόσμο τά τελευταία τότε ; Είμαστε σίγουροι ότι μας έλεγαν τήν άλήθεια
χρόνια άνταγωνίζονται όρισμένες στιγμές τά καθεσττα της Βορείου Κορέας καί τή βαθιάς Άνατολίας, άπλς τρα τά συνειδητοποιουμε και έπι - κρατήσει μέ 51 %, Ως παλαιός σέ αύτή τήν δουλειά
σήμως. Θά θέσω όμως ένα συγκεκριμένο έρτημα . πλέον μπορω νά σας π μέ βεβαιότητα ότι εύκολα
Οι δημοσιογράφοι των άμερικανικν τηλεοπτικν διακρίνουμε τήν πιθανότητα να μας λέει κάποιος
δικτύων διέκοψαν τόν Πρόεδρο της χρας τους άνακρίβειες ή άκόμη και ψέμματα . Καί τί νά κάνουτήν στιγμή πού ύποστήριζε ότι έγινε νοθεία στίς με όμως πού τό διακρίνουμε ; Νά του άφαιρέσουέκλογές . Τό Twitter έβαλε προειδοποιητική σήμαν - με τον λόγο; Νά του φιμσουμε τά χείλη; Νά τόν
ση στά τιτιβίσματα του ίδίου καί του υίου του, όταν
Πρίν βιαστεί νά άπαντήσει κανείς σέ αυτά τά νέα
Συνέχεια στήν σελ.5
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ήταν χθές ή κίνησις σε
όλη τήν Αττική, έλάχιστες ρες πρίνάπό
την έπιβολή του δεύτερου Ιockdowη πού
θά έχει ίσχύ τούλάχιστον τρείς έβδομάδες. Οί κεντρικοί έμπορικοί δρόμοι τν
Αθηνν θύμιζαν χριστουγιεννιάτικη
"Όταν οί σεισμοί
καί άλλα φυσικά
φαινόμενα
έπηρεάζουν
τήν πολιτική
νει σήμερα δοθέντος ότι τά σημάδια ύπηρχαν άπό
Συνέχεια στήν σελ. 4
όσοι ύποστήριζαν βάσει άνακριβν δημοσκοπτήσεων ότι στό δημοψήφισμα του 2016 τό ναί" θά έπιΣτό τραπέζι ή άναβολή
έφαομογής του πτωχευτικού
του Τίτου ω. Αθανασιάδη
Λεπτομέρειες στήν σελ.. 2
Η ΙΣΤΟΡΙΑ έχει άποδείξει ότι έντονα
φυσικά φαινόμενα και ή γεωγραφία συγκεκριμένων περιοχν έτηρεάζουν τίς
Πολιτικές άποφάσεις και στρατιωτικές
ένέργειες άντιπάλων δυνάμεν , ύπέρ
της μίας ή της άλλης. Ένίοτε κατά τρόπο καταλυτικό.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Κυκλαδική έγκατάστασις τής
3ης χιλιετίας π.Χ. στήν Κύθνο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κλείνει τά παράνομα τζαμιά
ό Κούρτς στήν Αύστρία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μάλλον βρέθηκε ή
καλύτερη στολή Του
φετινού Halloween
Σέ ένα βίντεο, πού
κάνει τόν γυρο τού
διαδικτύου, έμφανίζεται ένα παιδί πού ντύθηκε Transformer καί .
<μετατρέπεταιν μ τρομερή έπιτυχία σέ αύτοκίνητο! Και όχι όποιο καί όποιο αύτοκίνητο, άλλά ένα
Tesla Cybertruck. Το άγόρι είναι σέ ένα πάρκινγκ,
μέ τους γνείς του νά Τραβάνε Ττό βίντεο , καί ξαφνικά, κδιπλνεταιν μέ τέτοιο τρόπο, πού μεταμορφνεται σέ ένα μικρό αύτοκίνητο .
ΚΛΕΙΝΟΥΝ στήν Βιέννη τά τζαμιά τν ριζοσπαστν
μετά την αίματηρή τρομοκρατική έπίθεση πού συνετάραξε τήν Βιέννη. Συμφνως πρός πληροφορίες, ή Αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνα
στό τζαμί Meidlingy τής Βιέννης, χωρίς νά έχει γίνει
γνωστό έάν έγιναν συλλήψεις.Ωστόσο, άνοικτό παρέ
μενε χθές τό τζαμί Οτακρινγκ) στήν Hasnerstrasse,
στό όποιο φέρεται νά προσευχόταν ό τρομοκράτης
Άξίζει γι' αύτό να ύπενθυμίσου
με ότι ο ρωσσικός χειμνας κατέστρεψε όλοκληρωτικά δύο έκστρατείες κατά της Μόσχας . Του Ναπολέογτος, το
1812. Καί του Χίτλερ, το 1941. Ό Ναπολέων κατάφερε νά μπεϊ στή Μόσχα, τήν
13 Σεπτεμβρίου. Δέν μπόρεσε όμως νά
Συνέχεια στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ .5
( σελ. 11)
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τελικά οί νυχτερίδες είναι πο
λύ πιό μπροστά
Μεγάλη ύπόθεση τά άπλά, σωστά έλληνικά
άπό έμας στόν
τρόπο άντιμετωπίσεως μολυσματικν άσθενειν. Όμάδα
έρευνητν του
Μουσείου Φυσικής Ίστορίας του Βερολίνου και έπιστημόνων άπό τις ΗΠΑ διεπίστωσαν μέ έκπληξη
ότι οί νυχτερίδες βαμπίρ άπομακρύνονται άπό τό
είδος τους όταν αίσθάνονται άρρωστε. Υποψιαζόμασταν ότι ή Τήρησις Τής άποστάσεως είναι μιά
ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πάμε πρτα μέ τά
έλληνικά . Ή Υλσσα μας
είναι πάμπλουτη σέ λέξεις καρίτης ό Άνδρέας , πουκαι έννοιες. Σπουδαίο ρό - συνηθισμένος στά άμεριλο στήν έκφρασή μας παίζει ή σύνταξη . Οί λέξεις μας
είναι άμέτρητε, πανέμορ- άντίστοιχεs άμερικανικές .
φεs, έκφραστικές.
ύποστεί κατά μέτωπον έπίθεση! Πρωτοστάτησε ό μαμε λέξεις μέ τήν κατάλη ξη γλσσας, ούδεμία...Τοίη
..ποίησην!
ση περιέκλειε , άλλά ή ζηΗ άρχή έγινε μέ τήν μια Εγινε, και είναι άνεπα<άποχουντοποίηση ν, άκο-νόρθωτη.
13:00-15:00
κάνικα-έφτιαχνε λέξεις, λούθησε ή τσιμεντοποίημεταφράζοντας άπό τίς
Τά παιδιά, λοιπόν καί
σην , ή κάνεξαρτητοποίη- oί έφη βοι που μεγάλωσαν
σην , ή κσταλινοποίησην , ή μέσα στήν πασοκοποίησην τής χρας , μοιραία
Βεβαίως , δλη αύτή ή έχουν άποκτήσει καί τις
Συνέχεια στήν σελ. 4
Δύο αΠ' όλα!ν
Πήρε τήν κατάληξη Ψηφιοποίησην και λοιπά.
Τά τελευταία , δμως , cing καί τής άλλαξε τά
χρόνια , ή γλσσα μας έχει φτα! Έτσι, άποκτήσα- έπέλαση κατά τής έλληνικής
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
φυσική άντίδρασις δηλνουν οί έρευνητέ.
7-11-2020.
PHOTO: EUROKINISSI ΒΑΣΙΛΗΣ PΕΜΠΑΠΗΣ