Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
(Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7209
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Εφορία: Φόρουs
3,5 δισ. ευρ θα πληρσουμε
έωs το τέλ0s του 2020
θα κοστίσει
το νέο
lockdown
ελληνική
οικονομία
- Ο λογαριασμός Που θα πρέπει να εξοφληθεί μέσω
Πανδημίαs και lockdown
Ένα βαρύ φορολο.
γικό λογαριασμό που
υπερβαίνει τα 3,5 δι .
ευρ καλούνται να
πληρσουν εν μέσω
πανδημίας και Ιockdown οι φορολογούμε.
νεται να διευρυνθούν
περαιτέρω με την
πτση του τζίρου στην
αγορα και της καταναλωσης λόγω της οικονομικής
Από τη στιγμή που
ελήφθη η απόφαση
για γενικό lockdoνn
στο υπουργείο Οικο νομικν έχει σημάνει
συναγερμός καθς
τα δημοσιονομικά με γέθη θα μεταβλη
συνέχεια στην 11
καραντίνας
και των περιοριστικν
υγειονομικν μέτρων
για την αναχαίτιση της
πανδημίας .
Στο δίμηνο Νοεμ.
βρίου-Δεκεμβρίου οι
φορολογούμενοι θα
πρέπει να πληρσουν
τις δύο δόσεις του
φόρου εισοδήματος,
τις δύο δόσεις του
τους ΕΝΦΙΑ, τις τρέχουσες
ρυθμίσεις για τις οφει.
λές στις οποίες έχουν
ενταχθεί καθς και τα
Η οικονομική στενότητα σε συνδυασμό με
την αβεβαιότητα και
την ανασφάλεια για
την επόμενη ημέρα
λειτουργούν ως τροχοπέ δη στην ανταπό.
κριση
φορολογούμενων στις
υποχρεσεις
προς την εφορία μεγα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
Σε 800 εκ . ευρ ο
από 3,5 δισ. ευρ .
Ειδικότερα:
Σε 800 εκ. ευρ ανέρ.
χεται ο φόρος εισοδή- φόρος εισοδήματος
ματος που πρέπει να
πληρσουν μισθωτοί,
-Καταβολή λνοντας ακόμη πε
εποχικού
επιδόματ0s ρίση της πανδημίας
ρισσότερο τη τρύπα
που έχει ανοίξει στα
που καλούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήτέλη κυκλοφορία . Ο συνταξιούχοι , ελεύθε φορολογικά έσοδα η συνολικός λογαρια - ροι επαγγελματίες και
σμός για τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα διαμορφνεται σε πάνω
αυτο απασχολούμενοι
Σε 850 εκ. ευρ ο
ΕΝΦΙΑ που πρέπει να
Σε 1,1 δισ . ευρ τα
οχημάτων nou πρέπει
κυκλοφορίας
Οι απλειες για τα
κρατικά τα μεία αναμ
συνέχεια στην 10
Επίδομα
θέρμανσηs 2020
LITRES
Σε πλήρη εξέλιξη
είναι οι πληρωμές για
το εποχικό επίδομα
του ΟΑΕΔ για το
οποίο θα
ρωμές των δικαιού.
χων κάθε Παρασκευή.
Ειδικότερα η πληρωμή των δικαιούχων
του εποχικού δικαιματος από τον ΟΑΕΔ
θα γίνεται κάθε Παρα
συνέχεια στην 2
- Το Δεκέμβριο η καταβολή ,
φυσικό αέριο και υγραέριο
στο παιχνίδι, τα κριτήρια και
οι δικαιούχοι
Σελίδα 9