Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 06.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7477
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πς θα αξιοποιηθούν τα δίκτυα 5G στην Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Crimson
Το περίπου 5% των γερμανικν εισαγωγν
Seed less
αpναnί αnλiςΠου στέλνουμε στη Γερμανία
Μικρό είναι το κκαλάθιν των επιτραπέζιων σταφυλιν Που στέλ
νουμε στη Γερμανία, καθς σε ένα απεδίον εισαγωγν άνω των
600 εκατ. ευρ, η αξία των εξαγωγν μας σε σταφύλια μόλις Που
Προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρ.
Μακράν, την Πρτη θέση ,
διατηρούν οι παλοί, οι
οποίο , εκτός από τα δικά
τους εξάγουν στη Γερμανία και ελληνικά σταφύλια.
Παρατείνεται για 3 μήνες η ημερομηνία Προθε - ανωτέρω δηλσεις, Τονίζει σε ανακοίνωσή του
σμίας ανάρτησης των σχεδίων και λοιπν
εγγράφων για δηλσεις με ημερομηνία μεταφοράς από Τον ν . 4014/2011 (Α' 209 ) στον ν.
4178/2013 (A 174) ή εξόφλησης του παραβό ευθύνη του ΤΕΕ θα κλειδνονται όλοι οι λογαλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και συν
στούμε στους μηχανικούς να προβούν άμεσα εμότητες στο σύστημα, συμπληρνει
στην ανάρτηση των σχεδίων Που αφορούν στις
το υπουργείο Ενέργειας.
Μετά την Πάροδο της Παράτασης και με
ριασμοί των μηχανικν Που θα έχουν εκκρΠανελλαδικό καθολικό
Ιockdown
Κοντοζαμάνης Γραμματεία
ο Γενικός Πολιτικής ΠροΓραμματέας στασίας, σχετικά με τον τρόΠο
τον Πρωθυπο-Οικονομικν θα Πολιτικής Προ- Προστασίας εφαρμογής των
υργός Οικονο-Μαξίμου.
μικν Χρήστος
Σταϊκούρας, από Στις 18:00, ο
Υπουργείο Υφυπουργός Εμπορίου
Μετά Τις ανα>>
κοινσεις από
ΥΠ. Τουρισμού:
Τα US0 ITO0 υργό Κυριάκο παρουσιάσει τα
στασίας
Καταναλωτή μέτρων
ΠροΠο Πλαίσιο συνεργοσίας
για την τουριστική
εκπαίδευση
Μητσοτάκη για μέτρα οικονομιr Διαχείρισης Παναγιτης -στασίας για την
την αντιμετπι-κής στήριξης, Κρίσεων Νίκος Σταμπο υλίδης, ανακοπή
θα προβούν σε εξά πλωσης του
σε το γραφείο Υφυπουργός ανακοινσεις κορωνοϊού.
ση της
όπως ανακοίνω- Χαρδαλιάς,
δημίας
15:00 ο
ΥΠΟΤύπου
Υγείας Βασίλης από τη Γενική
Created by Universal Document Converter