Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή
6 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βροχές Ανεμοι βόρειοι έως 7 μπωφόρ. (Εως 19β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι έως 5 μπωφόρ . (Εος 17β )
Αριθμ φύλ . 41801
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Παύλου Κων/πόλεως όμολογητου
Σελήνη 21 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6,56-Δύσις 521,
ΕΡΩΤΗΣΙΣΤΗΣ ΕΡΤΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΙΑ ΠΟΛΙΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΕΕΙΣ
Περίοδος χάριτος, τέλος!
Ήκοινωνία δυσανασχετεί μέ τό δεύτερο lockdown , άλλά θά κάνει υπομονή έως τίς 3011
οριστικν μέτρων . Καί τουτο δι
σε τρίτο lockdown μετά τις έορ- ότι ή Κυβέρνησις είχε δλον τον
τές), είχε έν τέλει και πολιτικό διά χρόνο άπό τόν Μάιο πού έληξε ή
ταυτα . Τήν λέξη τήν χρησιμοποίη- πρτη καραντίνα έως σήμερα νά
σε μόνος του ό ίδιος ό Πρωθυπουρ - άνοίξει πολλές νέες έντατικές για
να μήν πιέζεται το σύστημα . Λε φτά όπως έδειξε και ή διάθεσις 20
έκατομμυρίων για την λίστα Πέ τσα υπήρχαν . Και μάλιστα δανεικά , άπό τίς άγορές μέ χαμηλό
Η ΧΘΕΣΙΝΗ συνέντευξις του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο τάκη για τήν έξαγγελία του δεύτε - ξις είχε καί μαστίγιο (τό δεύτερο
lockdown είχε ίσχυρότατη δοση πολιτικού ρίσκου. Μολονότι
δ Πρωθυπουργός άξιοποίησε ς
άσπίδα συνυπευθυνότητας τόν Σωτήρην (μέ αύτόν τόν τόνο οίκειότη- άρχάς θά διαρκέσουν έως τίς 30 Νοτος άποκαλούσε διαρκς τόν καθηγητή κύριο Τσιόδρα) καί μολονότι ασθούν οί λαϊκές άντιδράσεις (τά
έγκατέλειψε τά μοναχικά ήγετικά
διαγγέλματα, στήν ούσία δ κύριος
Μητσοτάκης έκτέθηκε πρτη φο - εύρ για τούς μακροχρονίως άνέρρά κατά τήν διάρκεια τής πρωθυ- γους ) , είχε αυτοκριτική (γιά την καπουργίας του σέ μείζονα πολιτικό
κίνδυνο . Εν γνσει του . Ο αυτο-Θεσσαλονίκη) , είχε αίχμές κατά
σχεδιασμός στόν δημόσιο λόγο , οί
γκριμάτσες άκόμη και τά χαμόγελα
κρύβουν παγίδες σέ σύγκριση μέ τό
ετοιμο κείμενο πού άναγιγνσκερεία ) , είχε φόβο (δέν άπέκλειται άπό τό μηχάνημα πού άγγλιστί
όνομάζεται auto cue. Η συνέντευρου
καθολικό έθνικό Ιockdown μέ περιορισμούς στήν κυκλοφορία και
άναστολή οίκονομικν και σχολικν δραστηριοτήτων πού κατ
γός: Αμφισβήτησην
ΕΑΛΗΝΙΚΜ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στόν ένάμισι χρόνο πού κυβερνα είναι ή πρτη φορά πού ή
μεγάλη πλειονότης τν πολιτν
άκόμη και ίσχυρού τμήματος έκεί
νων πού συγκροτούν τήν έκλογική επιτοκιο . 16 δισ. εύρ Όπως ύπετου βάση στέκονται κριτικά άπένα ντί του και άπέναντι σε Υπουργους έστίαση, ή άπλεια του έλέγχου
του, μέ δυσθυμία . Δέν πείθονται
άπολύτως άπό τό έπιχείρημα, δτι ή
εκθετική αύξη σις τν κρουσμάτων
τν τελευταίων πέντε ήμερων , σε
συνδυασμό μέ τις αύξημένες είσα πρωτες ρωγμές στήν έμπιστοσύνη
γωγές άσθενν στίς ΜΕΘ , ηταν ή
αίτία της έπιβολής τον νέων περιεμβρίου) , είχε καρότο γιά νά μετρι 800 εύρ τής άναστολής των συμβάσεων καί τά έπιδόματα τν 400
ρηφανεύτηκε χθές τό Υπουργείο
Οίκονομικν . Το λουκέτο στήν
τής πανδημίας στήν Θεσσαλονίκη, ή διαρκής άλλαγή άποφάσεων
άπό μέρα σέ μέρα δημιουργοϋν τίς
θυστερημένη λήψη μέτρων στήν
των πολιτν (ψεκασμένου, κέφησυχασμένου, <ή νεολαία δέν υπάκουσεν ) , είχε ύπερβολές (τί νά
κάνουμε ,
του κόσμου πρός τήν Κυβέρνηση
νά γεννήσουμε λεωφο Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πέτσας: Άοσις
των μέτρων μόνο
δταν τά κρούσματα
πέσουν κάτω άπό 400
Η Δημοκρατία στήν Άμερική
Of Ενοπλες Δυνάμεις
θωρακίζουν Γαύδο
καί Οθωνούς
ΑΜΕΣΩΣ μετά τό πρτο διάγγελμα Τράμπ μέ το αύτή μέ το ζόρι . Ήχειραγγηση καί το άσφυκτικόόποτο ό Πρόεδρος των ΗΠΑ άμφισβήτησε την δι - άπαξιωτικό κλίμα πού έπικράτησε στόν δημόσιο διαδικασία τής έπιστολικής ψήφου και έθεσε ζήτημα άλογο έναντίον του Τράμπ όδήγησε έκατομμύρια
νοθείας στίς έκλογές, έμφανίστηκαν στήν ούάσι- πολίτες νά άποκρύψουν την ψήφο τους άπό τούς
γκτων άλλά και στήν Αθήνα οί συνήθεις πάστορες χειραγωγείς τους. Σέ συνθήκες Δημοκρατίας! Και
για το καθιερωμένο κήρυγμα . Οί προστάτες της βεβαίως όδήγησε στήν άνακοτή της δυναμικής της
Δημοκρατίας που δηθεν άπειλετται άπό την προ- ύποψηφιότητας Τράμπ στό άμερικανικό έκλογικό
σφυγή του πλανητάρχη στό Αντατο Δικαστήριο σμα. Πλέον των δημοσκοπήσεων συγκλονιστι τής χρας του . Πράγματι ή Δημοκρατία άπειλείται . κός ήταν καί ό τρόπος που κάλυψαν τά ΜΜΕτίς καΚαί στίς Ήνωμένες Πολιτεΐες άλλά και στήν πατρί - μπάνιες τν ύποψηφίων. Η καταγγελία των Δημοδα μας. Ότρόπος μέ τόν όποιο διεξάγονται οί έκλο-κρατικν" γιά τήν φοροδιαφυγή Τράμπ σκέπασε
γές άλλά καί όργαννεται ό δημόσιος διάλογος στίς τόν τηλεοπτικό ούρανό . Ή άποκάλυψη της Νιού
δυτικές δημοκρατίες στίς ήμέρες μας άπέχει παρα-Γιόρκ Πόστ για τήν διαφθορά του υίου Μπάιντεν
σάγγας άπό αύτόν πού γνωρίζαμε στό παρελθόν. όμως στήν Ούκρανία έξαφανίστηκε . Δέν μεταδόθηΚαί άπό αύτόν που περιγράφει ό Άλέξις Ντέ Τοκβίλ κε πουθενά . Κάποιο άόρατο χέρι παρενέβη και τήν
στό κλασικό βιβλίο του Ή Δημοκρατία στήν Άμερι - έστειλε στόν κάλαθο των άχρήστων. Στήν πραγμακή. Τί είδαμε στίς ΗΠΑ πού συμπτωματικως τό βλέ - τικότητα τά Μέσα στίς ΗΠΑ όπως και συχνά στήν
πουμε σέ παραλλαγές και έδ; Τήν δικτατορία των Ελλάδα παραβίασαν κάθε έννοια ίσότητος έναντι
δημοσκοπήσεων , ή όποία συγκρατει διά της χειραγγησης τό μεγάλο κυμα άπό το ά γίνει τεράστιο
πολιτικό τσουνάμι.
ΑΠΟ τόν βορρά έως τόν νότο της χρας
ένισχύουν πλέον τήν παρουσία τους οί
"Ενοπλες Δυνάμεις , στέλλοντας μήνυμα.
στήν Τουρκία και γενικτερα σέ όλες
τις γειτονικές χρες.
Έτσι άπεφασίσθη να σταλούν στρα
τιτες στήν Γαυδο, τό νοτιτερο σημείο
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ιockdown πού άνεκοί νωσε χθές ό Πρωθυπουργός συνοδεύε
ται μέ έπί πλέον έπιδόματα και οίκονομικές ένισχύσεις , καθς είναι διάχυτος
δ φόβος ότι μεγάλη μερίδα τν Ελλήνων δέν πρόκειται νά άντέξουν τό κλεί σιμο τν έπιχειρήσεων . Η δήλωσις σόκ
του κυβερνητικού έκπροσπου χθές τό
άπόγευμα , δτι ή καραντίνα θά πάψει νά
ίσχύει μόνο όταν τά κρούσματα πέσουν
κάτω άπό 400, έπιβεβαινει όσους λένε
ότι οίκονομικές βοήθειες μέ έπιδόματα
800 εύρ, έπί πλέον ένίσχυση 400 εύρ
σέ άνέργους και μείωση ένοικίου, είναι
έλάχιστη βοήθεια μπροστά στήν έπερχομένη καταστροφή.
Συνέχεια στήν σελ.3
οι όροι έπιβίωσης
των Λαν
των ύποψηφίων .
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Λεπτομέρειες στίς σελ. 23
Τό διαδίκτυο που τό 2016 άποτέλεσε καί άποτελεϊ μέχρι και σήμερα το ίσχυρό όπλο του ΠροέΘά σας πω μια ίστορία, άληθινή.
Έπί μήνες οι έταιρείες μετρήσεων στίς ΗΠΑ δρου Τράμπ καθς διά του twitter και του acebook
ίσχυρίζονταν ότι ή lame dack Μπάιντεν πού δέν κατήργησε τούς ένδιάμεσους νταβαντζήδες και
θυμάται ούτε το μικρό όνομα του άντιπάλου της έγκαθίδρυσε μία άπ' εύθείας σχέση μέ τόν λαό, δέν
προηγείτο του Τράμπ μέ διαφορά 10-12 μονάδες υπτήρξε ούδέτερο, έπίσης . Οί ίδιοκτησίες του ποσέ έθνικό έπίπεδο . Άπεδείχθη στίς κάλπες ότι δέν λέμησαν τόν Πρόεδρο των ΗΠΑ. Εφθασαν νά του
προηγήθηκε παρά άπό μία έκατοστιαία μονάδα και
ΕrΩ, που είμαι παιδί ,του βουνο
και της ύπαίθρου, άκουγα (και άκού
όταν βρίσκομαι έκει , στά βουνά μου)
τίς νύχτες τά τσακάλια νά φωνάζουν.
Άλλοτε καί τούς λύκους . Ποτέ δέν
έτυχε ν' άκούσω άλεποϋδες . Σήμερα θά σας μιλήσω για τά τσακάλια . Τά
αμωρά> μου , όπως έλεγα τά παιδιά
μου, που δέν είχαν μεγαλσει άκόμη,
σήμερα ό Γιωργάκης έχει δύο άγόρια τόν Βύρωνα Jr και τόν Άποστόλη μας καί ή Κωνσταντίνα, τήν Έλενίτσα και την Τατιάνα μας . Ή Μαργαρίτα μας όχι άκόμη . Ο Γιωργάκης
λοιπόν , καί οί δίδυμες, M.+κ. , κοιμόμασταν όλοι μαζί στό ίδιο εύρύ καί χαμηλό κρεβάτι, μέ ένιαΐο στρμα , της
Τζιχαντιστές στην Αρκαδία
γκιουλενιστές στην Ήλεία
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Δικαστήρια θά κρίνουν
τήν έκλογή στίς ΗΠΑ
Στά έπίπεδα του 2002
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
θά έπιστρέψει τό ΑΕΠ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ δραματική αύξηση τής ύφέσεως, την έκτίναξη του δημοσίου χρέους και την συρρίκνωση όλων
τν οίκονομικν μεγεθν και δεικτν όδηγεί τό δεύτερο Ιockdown, πού θά άρχίσει νά ίσχύει άπό αύριο
στήν χρα . Πρόκειται γιά μία καταστροφική έξέλι ξη γιά τίς έπιχειρήσεις , τά είσοδήματα των νοικοκυριν και τόν παραγωγικό ίστό της χρας . Δεδομένου
ότι κάθε μήνας καραντίνα κόβει 39% άπό τό ΑΕΠ και
ΕΝΩ ή έπιστολική ψήφος και ή τεχνολογία ύποτί
θεται ότι θά διευκόλυναν τήν διαδικασία έκδόσεως
τν έκλογικν άποτελεσμάτων, συνέβη άκριβς τό
άντίθετο. Οί κάλπες στίς ΗΠΑ έχουν κλείσει πάνω
άπό δύο ήμέρες και μέχρι άργά χθές τό βράδυ τελικό
άποτέλεσμα δέν ύπήρχε! Ελάχιστες Πολιτείες έχουν
άπομείνει μέ τάέποτελέσματα νά καταμετρνται άκόμη, άλλά μέ την πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τν δύο
. Αστρονόμοι στήν Βόρειο Τρλανδία, μέ έπί κε
φαλής τόν Έλληνα Δρ . Άπόστολο Χρήστου, άνε
κάλυψαν ένα άστεροειδή κοντά στόν Άρη , τον
όποιο περιέγραψαν ς πιθανό χαμένο έδ καί
καιρό δίδυμο άδελφόν τής Σλήνης. Θεωρούν ότι ό
ένλόγω άστεροειδής <1998 VF31 μπορεί νά άπε
κόπη άπό τό φεγγάρι τής Γής καί άργότερα νά
παγιδεύθηκ άπό τό βαρυτικό πεδίο του Άρεως Οi
έρευνητές Του Αστεροσκοπείου καί τού Πλανηταρίου Αρμαγκ έκαναν τήν σχετική δημοσίευση στό
περιοδικό Icarus, άφού βρήκαν ότι ό συγκεκριμένος άστεροειδής έχει πολύ όμοια χημική σύνθεση
μέ τήν Σελήνη Αύτό μπορεί νά συμβαίνει είτε έπειδή κάποτε άποτελούσε κομμάτι της Γή , είτε γιά
άλλο λόγο, όπως ή μακρόχρονη έκθεστίς του στην
ήλιακή άκτινοβολία.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Προέχουν,
, άσφαλς, ή ζωή καί ή ύγεία μας
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μπορεί νά μήν έγινα θηγητέ . Ένας δέ έξ αύτν
γιατρό , δπως διακας έπιθυμούσε ό πατέρος μου (πέ
ντε παιδιά έκανε και ούδείς
άκολούθησε τό έπάγγελμά ρά ό δίμηνο νά κάνω χρή- χυμούς , Τό άλλο, σπανίως..
του άν καί ύπήρχε πελατεία στρωμένη> και όνομα
άπό τά καλύτερα) , άλλά ή
παρέα μου άποτελείται σχε- γίνεται τρα μέ τόν κορω
δόν όλη άπό γιατρούς-κα- και φροντίζεις για τήν σωστή λειτουργία του πεπτ θά τραβάμε κι ένα μηνιαίο
μού έχει συστήσει μιά φορά κού συστήματο μού έχει κάπαγορευτικόν (όρθς πα. Η καραντίνα άποκαλύπτει πόσο σημαντικό είναι
γιά τους Γρμανούς Τό στιΤικό ψωμί Σύμφωνα μέ τά
στοιχεία πού άνεκοινθησαν, οί καταναλωτς έστπευσαν ξανά νά άποθηκεύσουν πέρα άπό χαρτιά τουα
λέττας και άντιση πτικά, ύλικά γιά είδη άρτοποιίας.
Σίμφωνα μέ τά στοιχεία τής Στατιστικής Υπηρεσίαα Τής χρας , οί καταναλωτές έσπευσαν νά άποθηκεύσουν ύλκά ψησίματος Ψωμιού, μέ Τις πωλήσεις
άλευριού νά αυξάνονται κατά 101% άπό τά έπίπΕ
δα πρό κρίσεως καί Τις πωλήσεις μαια και ζάχαρης νά αύξάνονται κατά 74% καί 63% άντιστοίχω .
τ πεί. Κάποιες φορές θυμάμαι ρενέβη δ Μπαμπινιτη ).
τήν έρδομάδα νά τρέφομαι
13:00-15:00
και έφαρμόζω έείνο μέ τους γιά νά μπορούμε νά κρατάμε
τό Σύστημα Ύγείας σέ ίσορ ροπία! Συναντ , που λέτε
χθές τό μεσημέρι στέλεχος
τής κυβερνήσεως , άπό τά
πλέον σοβαρά. <Γιατί δέν τά
μόνο μέ χυμούς και μία φοΔύο απ'όλα
ση του φαρμάκου τό δόποίο
προηγείται τής κωλονοσκοπήσεως , Διατηρες έτσι μιά δή βλέπω ότι κάτι τέτοιο
.ίσορροπία στόν όργνισμό
Πς μού ήρθε στό μυαλό αύτή ή σκέψη; Μά έπει
ο Κστας Παννουλόηουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
νοϊό. Κάθε δυο -τρείς μήνες ,
Συνέχεια στήν σελ.4
6-11-2020
|9771108
701151
PHOTO: EUROKINISSIΓPΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)