Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σελίδα 20
ΧΙΩΓΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟEMΒΡΙΟΥ 2020
ΔΙΑΦΑNΕΙΑ
Χιτικη
Διαφάνει α
Αιναίου
ΠΟ5 .Ο FM
www.diafaneia.eu
www.ant 1 aigaiou.gr
Κοινότητα Βολισσού: Ζητάμε από τη ΔΕΥΑΝΧ
να ορίσει ως τόπο εγκατάστασης του βιολογικού τη θέση Χαλικιά Β
Συνέχεια από σελ. 1
Επιστολή έστειλαν οι κάτοικοι τns Βολισσού ,
Προs τοUs Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβου λίου Χίου κ.
Παύλο Καλογεράκη, Αντιδήμαρχο Αμανήs κ.
Κυριάκο Ζωάνο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. tns
ΔΕΥΑΝΧ κ. Βασίλειο Μυριαγκό , υπογεγραμ
μένη από 678 κατοίκοUs σχετικά με το ήτηα
τns χωροθέτησηs μονάδαs επεξεργασίαs λυμά- βορει ότερα από το αρχικά υποδειχθέν ση μείο)
των Βολισσού.
Στην επιστολή τουs aναλυτικά αναφέρουν :
ΚΕμεis Που υπογράφουμε την Παρακάτω επστολή διαμαρτυρίαs εκφράζουμε την πικρία μαs
για την περιφρόνηση των αποφάσεων τns Λαϊκnς Συνέλευσηs σχετικά με τη χωροθέτηση του
βιολογικού καθαρισμού τms Βολισσού.
Όπωs γνωρίζουν όλοι, η Λαϊκή Συνέλευση
Που έγινε σus 9 Ιουλίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα την εγκατάσταση τns Μονάδas Επεξεργασίαs Λυμάτων στη θέση Χαλικιά Β (400 μέτρα
αποτέλεσμα το ΔΣ τms ΔΕΥΑΝΧ να αποφασίσει
την εγκατάσταση τns μονάδαs στιs Αμμουδάρες ,
αγνονταs τη δική μαs απόφαση.
Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και να ανοίξει έναs διάλογos μέσα
από τον οποίο θα γνει καταφανές Πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι η Πρότασή μαs και
Πόσο αστήρικτεs οι αιτιάσεις τηns ΔΕΥΑΝΧ.
Ζητάμε από τη ΔΕΥΑΝΧ να σεβαστεί την ομό φωνη απόφασή μαs, να εγκαταλείψει την εμ μονή τns και να ορίσει ωs τόπο εγκατάστασns τη
θέση Χαλικιά B .
και οι Παριστάμενοι εκπρόσωποι τns ΔΕΥANX
υποσχέθη καν ότι θα σεβαστούν την απόφαση
τns τοπικής κοινωνίas.
Η υπόσχεση Που δόθηκε δεν τηρήθηκε με
Γιατί δεν Πάνε οι υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου Χίου στα άδεια γραφεία του Πρην ΙΚΑ
Του Γιργου Φωτ. Παπαδόπουλου
Συνέχεια από σε . 1
Για τη μετεγκατάσταση
ων υπηρεσιν πρόνοια
- να επιλεγεί κτίριο
ενιαίas , μόνιμns, στέγασηs
Οι Πρόσφατεs σεισμικές δονήσειs στάθηκαν αφορμή, να ξεΚινήσει για μια ακόμη φορά
έλεγχos στατικής επάρκειαs των
δημοτικν και δημοσίων κτιρίων και ανάμεσα σε αυτά εκείστεγάζουν
Υπηρεσίε Πρόνοιαs του Δήμου, στο Πρην κινηματοθέατρο REX)
Εκεί, λοιπόν, Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση Δήμου- Περιφέρεια
- Δημοσίου-Υπουργείου Εργασίαs και Κοινωνικής Αλληλεγγύns
και να στεγαστούν σε 7-8 γραφεία όλεs οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Πρόνοιας του Νομού. Οι Υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται εκ των
Πραγμάτων και είναι επιβεβελημμένη και για πρακτικούs λόγοus n
συστέγασή τoυs ίδού πεδίον δόξηs λαμπρόν. Εάν το επόμενο θέρ0s
δεν λειτουργήσει η Πινακοθήκη, σύμφωνα με τον ρόλο ύπαρξηs
τns, η δημοτική Αρχή θα έχει αποτύχει να επιλύσει το κτιριακό Πρό
βλημα των Υπηρεσιν του Δήμου , μάλιστα αφού εγκατέλειψε τη
Πληροφορήθηκα, Πρόσφατα, ότι η σημερινή δημοτική Αρχή εγκατέλειψε το σχέδιο αυτό, καίτοι βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο.
Κατά τη γνμη μου μέγιστο λάθ0s. Πρτον , διότι καθέναs επόμενοs
δεν πρέπει να καταστρέφει όσα δημιούργησε ο Προκάτοχός του (μάλιστα όταν γί αυτά υπήρχε κοινή συναίνεση ή αυξημένη Πλειοψηφία
στα συλλογικά όργανα λήψηs αποφάσεων του Δήμου ) . Και δεύτερον, διότι θα πρέπει-εγκαταλείπονταs ένα σχέδιο- να έχει έτοιμη ,
άμεση λύση αντί του σχεδίου αυτού και όχι να "Ψάχνεται " να δειτ
θα Πράξει εκείνη τη στιγμή.
Πληροφορηθήκαμε , επίσns, ότι οι Υπηρεσίες Πρόνοιαs μετεγκα- μετεγκατά στα ση σο κτίριο τns Ένωσηns Μαστιχοπαραγωγν .
ταστάθηκαν στο κτίριο τns Πινακοθήκηs-Παλαιά λουτρά ) , κατε
ξοχήν χρο Πολιισμού επισκέψιμου στο κοινό για εκθέσεις. Εφόσον
υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνει, as γίνει , αλλά όχι επί μακρόν .
Διότι, θα καταλήξει και η Πινακοθήκη ωs γραφεία, όπωs κατέληξε
και το Μουσείο Νίκου Γιαλούρn (στο δημοτικό ακίνητο τns οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου 75-γνωστού στουs συμπολτεs μαs, Παλα ότερα, ωs αΠεριηγητική λέσχην ) το οποίο ίδρυσε η δημοτική Αρχή
του Μάρκου Μεννή (το 2005-2006) και οι μετέπειτα το μετέτρεψαν
σε γραφεία υπηρεσιν και τα έργα του Γιαλούρη ξαναμπήκαν στα
υγρά υπόγεια τns Πινακοθήκηs, ευρισκόμενα στη λήθη μέχρι σήμερα. Δυστυχς , ουδείς έχει ενδιαφερθεί τελευταία με όλα τούτα σοβαρά και - ωs γνωστόν- ου δέν μονιμότερον του Προσωρινού.
Γί αυτό σπεύδω, σήμερα, με τούτο το λιτό σημείωμά μου, να καταθέσω μια άποψη, την οποία Πάλιν και Πολλάκιs έχω Παρουσιάσει
( δυστυχs , δίχως ανταπόκριση) , να υπάρξει μια ενιαία, μόνιμη
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής , οφείλω να καταθέσω και μια
ακόμη Παράμετρο. Το λάθοs με την μετεγκατά σταση των Υπηρεσιν
Πρόνοιαs έγινε το έτοs 2011, όταν εσπευσμένα ο Δήμοs θέλησε να
εγκαταλείμει το κτίριο Που ενοικίαζε n Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
για την Πρόνοια και την Πολεοδομία στην οδό Κουντουριτου .
Τότε , λησμονήθηκε κάτι βασικό . Επειδή οι δυο αυτές Υπη ρεσίες
(Δνση Πρόνοιas και Δ/νση Πολεοδομίαs) μεταφέρθηκαν στοUs Δή
μουs τns χραs από us πρην Νομαρχίεs το 201 1, το Ελληνικό Δη
μόσιο ανέλαβε την κάλυψη του κόστουs δαπάνηs ενοικίασηs των
κτιρίων Που τs στέγαζαν επ' αόριστον. Το αυτό ισχύει και για τα κτί ρια Που στεγάζουν τα κοονωνικά ΠαντοΠωλεία και τιs αποθήκες των
Υπηρεσιν πρόνοιαs Πανελλαδικά. Συνεπs, ήταν λάθ0s η τότε με
τεγκατάσταση στο cREX . Η μόνη δικαιολογία είναι η αποφυγή εξό δων ενοικίασns από Πλευράς Δήμου Που, όμωs , όπωs Προείπα, δεν
καταβάλει ο Δήμ0s αλλά η κεντρική Πολιτεία. Αλλά και τότε ακόμη,
η περίπτωση του κτιρίου ΙΚΑ είναι n καλύτερη. Και δεν θα υπάρχει
ενοίκιο και θα συστεγάζονται οι Υπηρεσίες και θα απελευθερωθούν
αρκετά γραφεία σε Δήμο και Περιφέρεια για αλλότριες χρήσειs. Και
οπωσδήποτε, δεν πρέπει να αργήσει η ημέρα εκείνη και η ρα Που
θα ξαναδούμε ανοικτή την Πινακοθήκη με εκθέσεις (περιοδικές και
αλλεπάλληλεs) των έργων του Νίκου Παλούρη, που σήμερα σαπ
zουν στο υπόγειο τns Πινακοθήκns και Που έφτυσε αίμαν ο ΜάρKOS Μεννής , επί Δημαρχίαs του , να έλθουν στο Δήμο και να μην
Πάνε αλλού νων
επί του κεντρικού λιμέν0s τns Χου.
Θυμάμαι ότι , στην ίδια κατάσταση είχαμε βρεθεί και άλλεs 2-3
φορές στο Παρελθόν (οπότε υπηρετούσα ωs Αντιδήμαρχοs Πρό νοιαs στο Δήμο ) , το έτ0s 2005 αλλά και τα έτη 2016-2017. Και τότε
ο Δήμοs είχε Προβεί σε έλεγχο στατικήs επάρκει as όλων των δημοτικν ακινήτων και των σχολείων του Δήμου (μάλιστα από κλιμάκια
Που ήλθαν επί τούτου από τον Οργανισμό Σχολικν Κτρίων και το
ΥΠουργείο Δημοσίων Έργων και ενήργησαν μαζί με τοUs μηχανι κούs των Υπηρεσιν Δήμου και Νομαρχίαs-Περιφέρεια s).
Τότε, τέθηκε σοβαρά επίτάπητ0s και το ήτημα τns στέγασns των
υπηρεσιν πρόνοιαs σε άλλο ακίνητο, αν και ο στατικός έλεγχοs
των μηχανικν για το κτίριο του REX) είχε συμπεράνει (τότε) ότι το
κτίριο μπορεί για λίγα ακόμη χρόνια να στεγάσει τιs Uπηρεσίες αυτές
(υπάρχει το σχετικό τεχνικό Πόρισμα ) . Η Προηγούμενη δημοτική στέγη όλων των Υπηρεσιν Πρόνοιαs ns Χίου. Πριν Πολλά χρόνια,
Αρχή έκρινε ότι, η μετεγκατάσταση θα έπρεπε να γίνει μέσα στα επό εχα Προτείνει το ενίαν (γραφεία στο ισόγειο και τον 1ο όροφο και
μενα 2-3 χρόνια, σύμφωνα και με τis υποδείξεις των ειδημόνων . ξενναs βραχείαs Παραμονής στον 2ο όροφο για άστεγοus και Πα Έτσι, έπειτα από σχετική διαδικασία, επελέγη το κίριο τns Ένωσns
Μαστιχοπαραγωγν Χίου, Πολύ κοντά στο κέντρο τηs Πόλns και
Πολύ κοντά στον κοινόχρη στο χρο στάθμευσηs Tns οδού Αλλατίου , για να στεγάσει τη Δ/νση Πρόνοιαs , αλλά και τμήματα τns
Δίνσns Οικονομικν, Σχολικν Εππροπν και άλλα αυτοτελή γραρεπιδημούντεs εμπερίστατοus) . Αυτός o σχεδιασμός εξέλειπε ωs ιδέα
τη στγμή που θα αξοποηθείτουριστικά από τον Όμιλο Τσάκου (και
Πολύ σωστά).
Σήμερα, περισσότερο από Ποτέ , υπάρχει η ανάγκη πλήρουs αξο
Ποίησns του κτιρίου του ΙΚΑΧίου, στην περιοχή Λέτσαινα, όπου
απέραντοι χροι στεγάζουν μικρό αριθμό εργαζομένων σε αυτό.
φεία.
ΕFFEΕ
Λεωφόρ0s Αιγαίου 78, Χios
Διαφημιστείτε στο P/Σ"ΑΝT1 ΑΙΓΑΙΟΥ, τη "Χιτικη Διαφάνεια" και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr
φωνή. . . Παντού και Πάντα !
Τηλ.: 2271 0.41 224 & 41 120 , Fax: 2271 0.26590 .e-mail: kon kyd Θotenet.gr
Εκεις