Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
5 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. φύλ. 41800
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Γαλακτίωνος καί Επιστήμης των μαρτύρων
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ. (Εως 20β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές Άνεμοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 17β )
Σελήνη 20ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.55-Δύσις 52
Η Άμερική σέ περιπέτεια
ή Τουρχία σέ πειρασμό
Βραχεία κεφαλή προηγείται ό Μπάιντεν-Στό Άντατο Δικαστήριο προσφεύγει ό Τράμπ
Ο Ερντογάνέστειλε
τό Μπαρμπαρός στήν κυπριακή ΑΟΖ καί έτοιμάζεται για τετελεσμένα
ΤΟ ΦΕΡΟMΕΝΟ προβάδισμα δέκα έκατοσταίων μονάδων Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις δέν έπιβεβαιθηκε στίς κάλπες τν Προεδρικν έκλογν στις ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος Τράμπ έμεινε όρθιος , άν και τίς τελευταί
ες ρες δ Μπάιντεν άπέκτησε ένα μικρό προβάδισμα
στις κρίσιμες πολιτείες . Και έμεινε όρθιος γιατί οί έκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν μέ κριτήριο την οίκονομία.Όχι μέ κριτήριο τά φυλετικά κινήματα. Εμεινε
όρθιος διότι έκατομμύρια άνθρωποι τής άγοράς έμπι
στεύτηκαν ξανά τόν Τράμπ, είδικς μετά τό άκουσμα
τής πληροφορίας ότι Υπουργός Εργασίας θά άνελάμ
βανε σέ τυχόν νίκη τν Δημοκρατικνν ό κομμουνι
στής για τάάμερικανικά δεδομένα Μπέρνι Σάντερς.
"Εμεινε όρθιος γιατί έκατομμύρια Λατινόφωνοι με
τανάστες πού ζουν και έργάζονται στίς ΗΠΑ τηντελευ
ταία δεκαετία έπέλεξαν αυτόν γιατί δέν θέλουν νά μοιρασθούν τόν πλούτο πού κέρδισαν μέ άλλους νέους με τανάστες άπό τίς χρες τους . Συμφωνουν να
τά σύνορα κλειστά . Εμεινε τέλος όρθιος γιατί οί Δημοκρατικοί πρό έτους καιί πρίν περιπλακουν τά πράγματα μέ τόν κορωνοϊό έχρισαν ς ύποψήφιό τους έναν
εύγενή, καλόκαρδο, έμπειρο πλήν προχωρημένης ήλι
κίας ύποψήφιο πού άκόμα και άν νικήσει δέν θά διεκδι
κήσει δεύτερη θητεία λόγω ήλικίας και έτσι θά άνοίξει
δ δρόμος γιά την Μισέλ Όμπάμα ή όποιον άλλο. Αύτό
πού δέν έγινε άντιληπτό στις εύρωπαϊκές πρωτεύουσες
είδικς στό Βερολίνο άλλά και στήν Αθήνα στε κάποιοι έπιπόλαιοι βουλευτές της ΝΔ στήν Ελλάδα νά
όμιλούν γιά όροφή 42% του Τράμπ, είναι ότι ό Πρόεδρος τν ΗΠΑ κέρδισε θετική ψή φο άπό αυτούς πού
ψήφισαν στήν κάλπη Οχι ψήφο άντι - Μπάιντεν, Ενω ό
μείνουν
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γενικευμένο
lockdown άνακοιννει
ό Πρωθυπουργός
Άνεπανόρθωτα έχτεθειμένοι
ΔΙΚΑΙΣΙΣ ΤΗΣ <ΕΣΤΙΑΣ
Ηνωχλημένοι οί Τοϋρκοι
άπό τό τζαμί στήν Αθήνα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ δύο έβδομάδες γευμάτισα μέ κορυφαϊο παραμονή των έκλογν . Αύτή ή άλλαγή κλίματος
κυβερνητικό παράγοντα την κρίση και την πληρο- ήταν όδοδείκτης.
φόρηση του όποίου έκτιμω ίδιαιτέρως . Εχουν
κριθεϊ οί Προεδρικές έκλογές στίς ΗΠΑ. Δέν γυριζει το παιχνίδι! Πρίν τρείς έβδομάδες ό Τράμπ Υω τους δεκτες, διαβάζω διαδίκτυο, άκούω άναλυήταν άκόμη "ζωντανός", τρα πιά οχι. Θα κεροι - Δέν κερδίζει ό Τράμπ, δέν κερδίζει καθαρά καί ο
σει ό Μπάιντεν καθαρά μου είπε με κατηγορη- Μπάιντεν. Μέ 10 μονάδες διαφορά μάλιστα οπως
ματικότητα. "Έτσι τόν είχαν ένημερωσει ανεξαρ- υποστήριζε προχθές τό βράδυ στήν ΕΡΤ ό γνωστός
τητες πηγές πού έμπιστεύεται. Δεν αμφισβητη- υπερφίαλος Βουλευτής της ΝΔ πού φέρει τον τιτ σα την έκτίμησή του , συνήθως οί προβλέψεις του
είναι εύστοχες και μέ άκρίβεια . Τό μόνο πού έκα.
να άπό τότε μέχρι νά άνοίξουν οί κάλπες στίς ΗΠΑ για την πατρίδα μας στήν προκειμένη περίπτωση
χθές-έπειδή ποτέ δέν κατάλαβα πς μπορείς νά
μπείς στό μυαλό 200 έκατομμυρίων άνθρπων 15
μέρες πρίν άπό τίς έκλογές και νά είσαι σίγουρος κό-έπιχειρηματικό-μιντιακό κατεστημένο σύστητί θά κάνουν-ήταν νά παρατηρ μέ προσοχή τ
έλληνικά συστημικά μέσα ένημέρωσης καί τόν τρό- εργασια στίς ΗΠΑ και κάνει μονίμως-και τό 2016
πο που κάλυπταν τήν καμπάνια. Τί είδα; Εν μετά
τό πρτο ντιμπέιτ τό κλιμα στά κανάλια, στό διαδί - Βεβαιότητα . Γεγονός . (Τό πράττει βεβαίως καί γιά
κτυο, στόν Τύπο ήταν πανηγυρικό ύπέρ του Μπάι ντεν, αίφνης μετά τό δεύτερο ντιμπέιτ στό όποιο πεις πως συμφωνουν νεοφιλελεύθεροι τηλεοπτιό μεταμορφωμένος Τράμπ έπικράτησε κατά κρά - κοί σταθμοί, παραδοσιακές συντηρητικές έφημετος σέ θέματα οίκονομίας και μετανάστευσης, τό ριοες με ταχα άλλες κεντροαριστερές έφημερίδες
κλιμα άλλαξε . Διέκρινα μία κάποια παγωμάρα. "Η στις προβλέψεις κατά Τράμπ . Πς δεξιοίν πολιτι
καί κάγωνία για νά χρησιμοποιήσω μιά λέξη πού
είδα σε πρωτοσέλιδους τίτλους χθές . Ήταν κάτι
πού έπισήμανα και σέ κορυφαίο κομματικό παρά - Ακόμη χειρότερα είναι τά πράγματα για όσους
γοντα της ΝΔ , ό όποιος μου ζήτησε πρόβλεψη τήν
ΟΙΑΚΡΩΣ έπικίνδυνες διαστάσεις πού
λαμβάνει ή πανδημία στήν χρα μας άναγκάζουν τόν Πρωθυπουργό νά άνακοινσει-έκτός άπροόπτου- σήμερα τό μεσημέρι γενικό lockdown σέ όλη τήν χρα .
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας δι πλα του τόν Σωτήρη Τσιόδρα γιά νά έξηγήσει τούς ίατρικούς λόγους αύτής της
Καί φθάσαμε στήν σημερινή μέρα. Όπου άνοίγω τούς δέκτες, διαβάζω διαδίκτυο, άκούω άναλυ
ο Ιραμπ τές και οί Προεδρικές έκλογές "δέν έχουν κριθε .
λο του καθηγητή Διεθνν Σχέσεων . Το πρόβλημα
σει συνέντευξη Τύπου για νά έξηγήσει πς θά λειτουργήσει ή νέα καραντίνα, ή ότοία άναμένεται να έχει όρισμέ
νες διαφορές άπό έκείνη της άνοίξεως .
Η καραντίνα θά έχει διάρκεια ένός μηνός , και άναμένεται νά στοιχίσει περίπου 5 δισ. εύρ! Αύτό πού έξόρκιζε τούς
( σελ. 3)
είναι διπλό, άφου άνεξαρτήτως του τελικού νικητή,
το άποτέλεσμα είναι όριακό : το έλληνικό πολιτιΤο <μπλέκύμαν
μα άρνειται νά παρακολουθήσει τήν κοινωνική δικαί τρα- το ίδιο λάθος: τήν έπιθυμία του είδηση .
του Α. Π.Δημόπουλου *
Συνέχεια στήν σελ. 3
τά έλληνικά πράγματα. ) Είναι έντυπωσιακό νά βλέΜΠΟΡΕΙ νά μήν έχει άκόμα κριθεί , μέ
άπόλυτη βεβαιότητα , ποιός θά είναι ό
έπόμενος Πρόεδρος των Η.Π.Α.-κανείς άπό τους διεκδικητές της προεδρίας δέν έχει άκόμα συμπληρσει τόν μαγικό έκλεκτορικό άριθμό
| 270%. Έντούτοις, άνεξαρτήτως τελικού άποτελέσματος , οι πολιτικοί
ήττημένοι και οι πολιτικοί νικητές της
άναμέτρησης είναι ήδη έδω , άρκεί νά
κοιτάξει κανείς πίσω άπό τους άριθμούς καί τίς λέξεις. Άλλωστε οί έκλογές αυτές είχαν έδω και καιρό προσομοιωθει μέ ένα <μπλέ κύμαν (τό
χρμα των Δημοκρατικν ) , το όποιο
θά συμπαρέσυρε (ύποτίθεται ) Προεδρία και Γερουσία (άφου ήταν δεδομένο, ότι οι Δημοκρατικοί θά διατηρούσαν τόν έλεγχο της Βουλής
τν Αντιπροσπων), παραδίδοντας!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
κοί συμφωνουν μέ Συριζαίους. Πς ίδρύματα όπως
τό ΕΛΙΑΜΕΠ συμφωνουν μέ διπλωματικές άρχές .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η αίσθητική είναι προσωπική ύπόθεσις . Ή
τούλάχιστον έτσι νομίζαμε Έτσι νόμιζε και ή Nοζηλανδή συγγραφεύς Όλίβια Πήρσον, ή όποία
έτόλμησε νά σχολιάσει τό τατουάζ που έχει στό
πρόσωπο ή υπουργός Έξωτερικν τής χρας της
Νανάια Μαχούτα. Ή τελευταία είναι μία 1θαγενής
Μαορί Νεοζηλανδή καί όπως όλη ή φυλή της έχει
πλήρως ένταχθεί στήν κοινωνία τής χρας της Κατά Τις παραδόσεις των Μαορί, έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στό πηγούν της. Δικαίωμά της.
Δικαίωμα καί της συγγραφέως όμως νά δηλνει
δημοσία ότι τό θεωρεί κάσχημο . Καί όμως αύτός
ήταν ό λόγος γιά τόν όποιο έδόθη έντολή τόβιβλίο της νά άποσυρθεί Κάποτε τό λέγαμε λογοκρισία. Σήμερα όνομάζεται κπολιτική όρθότης ..
Θρίλλερο
ΖΕφυγενό Νότης Λαλαΐτης
τν θρυλικν The Idols>
θρίλλερ
για νέα άναδρομικά
ΣΤΙΣ 15 Ιανουαρίου τό ΣτΕ πρόκειται νά είσαγάγει
σεως τν Συνταξιουχικν 'Οργανσεων τόν προσεχή
Ιανουάριο. Οί όργανσεις ζητούν νά άκυρωθεί ς άντι συνταγματική ή πρόβλεψις πού καταργεί τά ποσά άναδρομικν άπό δρα και έπικουρικές . Τήν αίτηση άκυρσεως κατέθεσαν το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων κα
θς και συνταξιουχικές όργανσεις.
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 75 έτν άφησε την τελευταία του πνοή
ό Νότης Λαλαΐτης, ίδρυτικό μέλος, πιανίστας , όργνίστας και τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος The Idols πού μεσουράνησε κατά την δεκαετία
του 1960 άλλά και μέλος του συγκροτήματος του Ντέμη Ρούσσου. Τά αίτια του θανάτου του δέν έγιναν γνωστά. Ο Νότης Λαλαττης γεννήθηκε στίς 2 Μαρτίου
1945 στήν Αλεξάνδρεια της Αίγύπτου . Εκεί τελείωσε
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Καίό κορωνοϊός έπαιξε τόν ρόλο του στίς άμερικανικές έκλογές και συγκεκριμένα στήν Βόρειο Ντα
κότα, όπου ξλέγην ένας Ρεπουμπλικανός ύποψήφιος, που έπέθανε τόν περασμένο μήνα άπό Covid
19 Όλόγος για τόν Νταίηβιντ Ανταλ πού άν και
ύπέκυψε τόν περασμένο μήνα σέ ήλικία 55 έτν, όχι
μόνον παρέμεινε στό ψηφοδέλτιο τν Ρεπουμπλικανν άλλά άπέσπασε και τό 35% των Ψήφων.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μιά χαρά περνάμε έδ μέ την δημοκρατία μας
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. Δείίγματα σπέρματος άπό άσθενείς μέ κορωνο ό
άρχισαν να συλλέγουν βιολόγοι στήν Νορβηγία.
Υπάρχει βεβαίως έπιστημονικός λόγο, άφού στόχος τους είναι νά μελετήσουν κατά πόσον ή λοίμωξις άπό τόν κορωνοιό έπηρεάζει τήν άνάπτυξη του άνοσοποιητικού συστήματος τν άσθενν
καί μπορεί νά έπηρεάσει τό άνοσοποιητικό σύστημα τν άπογόνων τους . Μέχρι στιγμής 50 άσθενείς
ήλικίας 30 έως 40 έτν έχουν δσει σπέρμα , έν θά
άκολουθήσουν άλλοι νετεροι. Μετά άπό 12 μήνε
θά γίνει έκ νέου συλλογή σπέρματος άπό τά ίδια
άτομα για νά διαπιστωθούν Τιχόνάλλαγέ .
Βρέ , τί όμορφα πού
περνάμε έδ στήν Ελλάδα! πουργία και νά παρουσιάΤί όμορφη καί καλοκουρδι - ζαμε, ς δυτική δημοκρασμένη δημοκρατία που έχου- τία , τήν είκόνα που παρουμε! Πόσο σωστά και ήρεμα σιάζει σήμερα ή μέχρι πρό Τήν συνέντευξη Τύπου του
γίνονται καί περατνοντα
oί διαδικασίες ! Γιά σκέψου
νά είχαμε κάτι σάν την άμε
ρικάνικη δημοκρατία και νά νέβη στήν έφημερίδα που
έπαιζαν μπουνιές οί δύο
ύποψήφιοι για τήν πρωθυ- έκλογν του 2000 και κάμοκρατία πήγανε μπροστά
νετε τήν σύγκριση . Μέ είχε και θεωρούσαμε όλοι βέβαη
τήν νίκη της . Μπαίνοντας
Ζάππειο γιά νά καλύψω στό Ζάππειο, συναντ τόν
άείμνηστο Σεραφείμ Φυντα
στείλει ή έφημερίδα μου στό
13:00-15:00
τινος κορυφαία ύπερδύνα-νικητή τν έλογν . Πήγα νίδη. Αντε, κερδίσατε , έπί
νωρίτερα στό Κέντρο Τ "Δύο απ' όλα!
τέλους! μού λέει γελντας .
μη, οί ΗΠΑ! Επιτρέψτε μου
να σας άποκαλύψω Τί συπου μέ μιά καλή συνάδελφο ήν ίδια στιγμή χτυπά
τό τηλέφωνό μου . Ήταν δ
ο Κστας
Γιαννουλόπουλος
γιά νά δουμε τήν ροή τν
άποτελεσμάτων. Η Νέα Δηο Μάνος Τσαγκαράκης
έργαζόμουν το βράδυ τν
Συνέχεια στήν σελ.4
5-11-2020
|9771108 "701144
PHOTO: ΕΡΑTURKISH PRESIDENT PRESS OFFCE HANDOUT