Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τετ αρ τη 4 Ν οεµ β ρι ου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3707 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
Êõñ. ÌçôóïôÜêçò óå âïõëåõôÝò Í.Ä.:

Íá «åíï÷ëåßôå» ôçí êõâÝñíçóç
üôáí õðÜñ÷ïõí áóôï÷ßåò

Ó Å Ë . 13

Áãéáóìüò óôï
“Óðßôé ÁãÜðçò” ÐáëáìÜ

Ôá ôïðéêÜ lockdowns
âáèáßíïõí ôá ñÞãìáôá
óôçí ïéêïíïìßá
-ÍÝ á Ý êñç îç ìå 2.166 êñïý óìá ôá
êï ñù íï ú ïý óå 24 þ ñåò

Ó ÅË. 12 & 5

Ðñïò üëïõò ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò
Ó ÅË . 2 3

ÐPOÓÖOPEÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ÃÉÁ TETAPTH 04/11
ÊÁÉ ÐEMÐTH 05/11/2020

EðéóôïëÞ ôïõ ÔÏÅÂ Ôáõñùðïý Êáñäßôóáò
ãéá ôçí ðñïâëçìáôéêÞ êáôÜóôáóç
ðïõ äçìéïõñãÞèçêå óôï äßêôõü ôïõ, áðü ôï
öáéíüìåíï ôçò 18çò Óåðôåìâñßïõ 2020 ÓÅË. 9

Èåôéêüò óôïí Covid-19
ï Ãéþñãïò Êùôóüò

Ó ÅË. 5

MÐPIZOËEÓ XOIPINEÓ.....................3,99 € ÔÏ ÊÉËÏ
KONTPA ¹ ËAIMO ØAXNO XOIPINO.......4,29 € ÔÏ ÊÉËÏ
KIMAÓ ANAMEIKTOÓ........................4,99 € ÔÏ ÊÉËÏ
MOÓXAPAKI ØAXNO........................6,99 € ÔÏ ÊÉËÏ
ZYÃOYPI MÐOYTI MÐPOÓTINO........3,99 € ÔÏ ÊÉËÏ
ÃIÄA.................................................3,49 € ÔÏ ÊÉËÏ
ËOYKANIKA XÙPIATIKA.................. 2,99 € ÔÏ ÊÉËÏ
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

Áó. Óêüíäñá: «Ç ÍÄ
óôçñßæåé Ýìðñáêôá ôïõò
ðïëßôåò. Ï ÓÕÑÉÆÁ
áñÝóêåôáé óôï íá
äçìáãùãåß»

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονοNός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

Ó ÅË. 8

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα