Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 04.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7475
28 χρόνια
Το 5G θα δημιου ργήσει έως 69.000 νέες θέσεις εργασίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΕΛΣΤΑΤ
Ζητούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
Ποια έξτρα μέτρα
ηiγυο στήριξης ζητά η εστίαση
Πίεση για νέα βαθύτερα μέτρα στήριξης ασκείο κλάδος της εστία σης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων περιοριστικν
μέτρων έναντι της πανδημίας, κατεβάζοντας ρολά για έναν του.
λάχιστον μήνα.
Σύμφωνα με ακηροσπους του κλά
δου, εκτός από τη δραστική κάμψη
Τζρου κατά τους Προηγούμενους
μήνες, το νέο lockdown στην εστίαση
εκτός από τον τζρο του Μοεμβρίου ,
ενδεχομένως να στερήσει και τον τζρο
του Δεκεμβρίου από Τις επιχειρήσεις,
καθς το ασήμαν Που δίνεται, είνα
Πως τα εστιατόρια και τα μπαρ αποτε
λούν χρους υερμετάδοσης του ού.
Την ίδα στιμή επισημαίνουν ότι Την
Γερασμένη άνοιξη, η εσταση θεωρήθηκε ότ έδωσε διέξοδο από ο
φανομενο του συνωστισμού στις ΠλαΗ Δεθνής Οργανισμός Πολτικής Αεροπορίας Εξωτερικν Ν. Δένδια , αναφορικά με τον Πρό(ICAO) υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται καμία
αλλαγή στα ισχύοντα όρια και αρμοδιότητες για
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) Αθη
νν, αναφέρουν διπλωματικές πηγές από την
Αθήνα .
σφατα εκδοθέντα Παράνομο τουρκικό κανονισμό για τα όρια και αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) Αθηνν, υπ
γραμμίζει ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα
όρια και αρμοδιότητες SAR Αθηνν , επιβε
βαινοντας για μια ακόμα φορά το δίκαιο της
ελληνικής θέσης.
Η Γενική Γραμματέας του ICAO Fang Liu στην
απαντητική της επιστολή Προς τον Υπουργό
ΕΣΠΑ:
νοτομν
ΕΠΑVΕΚ , σχετικά
Η συνολική δημό- ευρ αντιστοχεί
δαπάνη
υποβάλουν
ένσταση κατά της
στα 587 έργα Του
Κύκλου
Δημοσιεύθηκε
στην ηλεκτρονική
σελίδα Του ΕΣΠΑ
η 20η
Ποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων
ενισχύσεων στο
πλαίσιο της δρά απόφασης
την Τετάρτη 18
Νοεμβρίου 2020
και οποιαδή ποτε
την ένταξη ανέρχεται
επιπλέον 43 ερευ535.649.026,80 δημόσια δαπάνη
ευρ και αφορά
Το σύνολο Τν
νητ κV
έργων/πράξεων
με συνολική δημόύ
213.746.944,53
ευρ αντιστοιχεί ένσταση υποβστα 451 έργα Του
Β' Κύκλου.
ΤροΠΟΥΠΕΝ:
Δλτυ προσταστας
τον οικοτόπων
1.038
ερευδαπάνη νητικν έργων
της δράσης (Α' και
Κύκλου).
Κύκλου της δρά - Ειδικότερα, δημό
ληθεί μετά την
ανωτέρω ημερομθα
κρατικν 25.673.276,78
ρρίπτεται
αποΟι δικαιούχοι Των
της χρας
σια δαπάνη ύψους 43 ερευνητικν εκπρόθεσμη.
321.902.082,27έργων δύνανται
Και 2η
Created by Universal Document Converter