Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
4 Νοεμβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 21β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ασθενείς βροχές Ανεμοι μεταβλητοί (Εως 19β )
Αριθμ. φύλ,41799
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
/Πωαννικίου όσ του μεγάλου. Ιωάννου Βατάτζη
Σελήνη 19ήμερων !Ανατολή ήλίου 6,54-Δύσις 523
Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ-ΔΕΝΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΠΟ ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ
Πατριωτισμός καί δημόσιον τζαμί
καί κδημόσιον
Αντιτουρκική πράξις ή λειτουργία του τεμένους-Έλλην Διευθυντής του "Υπουργείου Παιδείας ό Πρόεδρος του ΤευμένουςΈλλην πολίτης όμαροκινός ίμάμης-Έλληνες πολίτες τά μέλη του Δ.Σ Αίγύπτιος καί Πακιστανός στήν καταγωγή
ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ τν άρμοδίων κρα
τικν ύπηρεσιν κσυλλαμβάνουν της τουρκικής κινητικότητας πού
περίεργες κινήσεις της Άγκύρας
στά Δωδεκάνησσα και την Αθή - σφάτως. Τόσχήμα αύτό θά ύποστηνα έσχάτως. Oί Τουρκοι δέν έχουν ριχθεί και θά ένισχυθεί ποικιλοτρόέγκαταλείψει την φιλοδοξία τους
να ήγηθούν τν άπανταχού μουσουλμάνων της έλληνικής έπι κρατείας , πλέον της Θράκης , ίδία Τούρκοι σέ αυτές τίς περιπτσεις.
δέ των 250.000 μουσουλμάνων τν
Αθηνν , καί πρός τούτο κινούνται Άγκυρα κινείται μέ μεγάλη έπιθεδραστήρια στό παρασκήνιο . Το
πράττουν άλλως τε αύτόν τόν καιρό πανευρωπαϊκς έκμεταλλευό- δου , προφανς καθοδηγούμενοι
μενοι τά λάθη ήγετν της ΕΕ, πόσω μάλλον στήν Ελλάδα . Η συμμαχία τους μέ γνωστό δικαιωματι - μάνων της Θράκης, μέ τό έπιχείρη-ξανασυμβεί ποτέ! Σέ άλλες έποχές τιμηθούν. Στήν συγκεκριμένη γεστή μουσουλμάνο τν Άθηνν δ
όποιος άντιτίθεται μέ σφοδρότητα τία έκλεισε πέντε μειονοτικά σχοστήν λειτουργία του τεμένους στόν
χθεσινές δηλσεις του , μετά τήν σουμε γρήγορα για νά διαλύσουμε
συνάντηση μέ τόν Παλαιστίνιο αυτούς τούς τυρήνες Ήδη οί Άραήγέτη Μαχμούτ Άμπάς, δήλωσε βες μετριοπαθείς του Ισλάμ τν
ότι δέν είχε πρόθεση νά προσβάλ- Αθηνν όργαννουν θρησκευτιλει τούς μουσουλμάνους . Τί κατά- κές τελετές (ότως ή πρόσφατη για
λαβε μετά τίς έπιθέσεις στο Παρί- τήν Θυσία του Αβραάμστό Ολυμπι
σικαί την Βιέννη; Ότι τάζητήματα ακό Στάδιο) προκειμένου νά άνακότης θρησκείας είναι άμεσα συνδεδεμένα μέ τά θέματα της τρομοκρα - Ωστόσο , όπως λένε οί καλά γνωρίτίας και της έσωτερικής άσφαλεί- ζοντες, ή μελλοντική άσφάλεια της
ας τν εύρωπαϊκν κρατν . Άφο-πόλεως τν Αθηνν έξαρταται άπό
ρούν περισσότερα του ένός δικαιματα και περισσότερες της μίας νήσεως και του Δήμου νά λειτουρ έλευθερίες. Αφορούν τά δικαιμα- γήσουν μέ άξιοπιστία τό τέμενος
τα και τις έλευθερίες τν μουσουλμάνων , άλλά άφορούν τά δικαιματα και τίς έλευθερίες των χριΒοτανικό , είναι ή πρτη ένδειξις
κέπιασαν τά έλληνικά ραντάρ προτως, ήθικς και ύλικς , ς δούρειος ίππος , μέ τίς γνωστές μεθόδους
που άκολουθούν οί γαλαντόμοι
ψουν τήν τουρκική δρμητικότητα.
Παραλλήλως, για πρτη φορά , ή
την άποφασιστικότητα τής Κυβερτικότητα στά Δωδεκάνησα. Εκεί ,
μουσουλμάνοι της Κ και της Ρόάπό την ίδια , ξεκίνησαν έκστρατεία
διαμαρτυρίας ύπέρ τν μουσουλ" Χορίς μιναρέ τό ΤέμενοςΆθηνν
του Βοτανικού . Αύτό είναι τό κομ βικό σημείο .
ωπολιτική συγκυρία όμως άπαγο- στιανν . Ή πιθανότης νά ζήσουμε
θεωρηθούν άπό τίς άρμόδιες ύπη- ρεύεται . Εως και ό Γάλλος Πρόε-Μπατακλάν, Παρίσικαι Βιέννη καί
λεία στήν περιοχή . Αύτό δέν έχει ρεσίες έως και ρουτίνας και νά ύπο- δρος Μακρόν τό κατάλαβε και μέ στήν Αθήνα αύξάνεται άν δέν δράΌπως έξελίσσονται τά πράγματα , άποτελεί περίπου πατριωτική
Συνέχεια στήν σελ.4
ότι τάχα ή Ελληνική Δημοκρα- τέτοιες κινήσεις θά μπορούσαν να
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ερχεται γενικευμένο
lockdown έάν δέν
τηρηθούν τά μέτρα
Η βοή του Κολωνακίου
"Ένα βήμα πίσω
Μαχρόν- Ερντογάν
για τήν βία του Ισλάμ
ΕΚΑΝΑ προχθές ένα πείραμα: Παρακολούθησα ΔΥ καί για τήν νοσηλεία στίς έντατικές στά παρελ
άπό περιέργεια στό διαδίκτυο τό βίντεο μέ τήν συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Πετράκου γιά τόν δων για τήν έξαφάνιση άλλων αίτιν θανάτου κατά
κορωνοϊό , ή όποία ύπήρξε ή άφορμή για νά μήν τήν διάρκεια του κορωνοϊου. Ήταν προφανές έπί
μεταδοθεϊ ή έκπομπή Αύτοψίαν στόν τηλε οπτι -σης ότι είχε μιλήσει μέ ίατρούς που άμφισβητουν
κό σταθμό ΑIphav . Η διάρκειά της ήταν 24 λεπτά τήν πανδημία άλλά δέν τολμούν νά μιλήσουν καί
καί ή περιέργεια μου έντοπίστηκε στά έξης τρία γνριζε βασικούς έπιστημονικούς όρους . Όταν θέ θέματα: Πρτον, τί είπε άραγε ένας κοινός θνη- λησε νά ύποστηρίξει ότι άπό τήν πανδημία έπωφετός, λαϊκός έρμηνευτής, για τόν κορωνοϊό και κό - λεϊται ό Γκέιτς και δύο άλλοι, δασκαλεμένος πάλι ,
πηκε όλόκληρη έκπομπή; Τόσο έπικίνδυνο ήταν; δέν είπε τό όνομά του. Απλς έδειξε τήν φωτογραΔεύτερον , τί μπορεϊ νά ένόχλησε τήν Πολιτεία φία του . Τέλος , μου έκανε ίσχυρότατη έντύπωση ότι
άπό αυτή τήν συνέντευξη; Συμπτωματικς ή συνέντευξη ακόπηκε την βραδιά πού πήγαινε στό στάντίνου Τσάτσου . Μακάρι νά διαβάζουν οί νέοι
τυπογραφειο πρός έκτύπωση τόάρθρο μου μέ τόν Ελληνες Τσάτσο . Η χρήση πραγματικν δεδομέτίτλο "Εχουμε Δημοκρατίαν, Καί τρίτον , πς κατάφερε ο Πετράκος νά μεταδίδεται ή συνέντευξή
του άπό τόν παγκόσμιο ίστό , τό internet, τό youtube ξη . Η μόνη άντίδραση που έχει ο ίστός είναι νά άπακαί το facebook, δεδομένου ότι ό τελευταίος που ντήσει στόν χρήστη όπως και συνέβη μέ άνάρτηση
άποπειράθηκε κάτι τέτοιο, να άμφισβητήσει τόν των έλληνικν hoaxes κατά Πετράκου, της Αστυνοκορωνοϊό, ήταν ο Πρόεδρος Τράμπ και τό twitter μίας διαδικτύου.
κατέβασε τίς άναρτήσεις του :
θόντα χρόνια , σέ δημοσιεύματα έγκρίτων έφημερί ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ κύμα τής πανδημίας άποδεικνύεται πιό ίσχυρό και θανατηφόρο
άπό τό πρτο , γεγονός πού προβληματίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν Κυβέρνηση,
ή όποία δέν άποκλείει άκόμη και γενικό
Ιockdown στήν χρα . Αύτό πού ξόρκιζε
πρίν άπό μερικούς μήνες ό Πρωθυπουρ
γός και άρμόδιοι ύπουργοί, τρα έμφανίζεται ς πιθανή έπιλογή προκειμένου νά
θωρακισθεί ή έλληνική κοινωνία και τό
σύστημα Υγείας . Το είπε και δίδιος δκοβερνητικός έκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας
χθές τό πρωί, πρίν κάν πληροφορηθεί τά
δύο νέα άρνητικά ρεκόρ πού άνεκοίνω
σε ό ΕΟΔΥ σέ κρούσματα και διασωληνωμένους . Προετοιμαζόμαστε για τό
Συνέχεια στήν σελ . 5
Μετά την νέα τρομοκρατική
έπίθεση στήν Βέέννη
Η πολύνεκρος τρομοκρατική έπίθεσις
στήν Βιέννη, την εύθύνη της όποίας άνέ
λαβε τό Ισλαμικό Κράτος, έφερε σε στασιμότητα τήν ένταση τού έχει δημιουργηθεί μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας.
Συνέχεια στήν σελ. 6
έκλεισε τήν παρέμβασή του μέ ένα ρητό του Κωννων- ίδούή άπάντηση-άπαγορεύειν στό διαδίκτυο νά ακατεβάζειν ένα κείμενο ή μιά συνέντευΉ πανδημία
τής βεβαιότητας
του Ανδρέα Σταλίδη*
Το άποτέλεσμα γνωστό : Μέ τήν σφραγίδα του
κάπαγορευμένου" άπό την Τi-Βί τό βίντεο Πετράκου απετάν σήμερα άπό κινητό σέ κινητό και άπό
Ξεκινω άπό τό τελευταίο: Ο Πετράκος έκανε
κάτι έξυπνο" Επαιξε μέ τούς κανόνες . Βάσισε όλη
τήν έπιχειρηματολογία του, διατυπωμένη σέ άψογα υπολογιστή σέ ύπολογιστή ( 25.000 κοινοποιήσεις),
έλληνικά μάλιστα, σέ data. Σέ δεδομένα . Ο,τι υπο- χωρίς άπάντηση άπό τούς είδικούς , και κάνει ζηστήριζε πατούσε πάνω σέ έκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ
για τόν άριθμό των θανάτων , σέ έκθέσεις του ΕΟΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ περιδιάβαση στά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης καί τούς διαλόγους που διεξάγονται έκει, όχι μόνο
μεταξύ άγνστων ή άνωνύμων άλλά
καί μεταξύ άνθρπων που έπικοινωνουν μέ τό πραγματικό τους όνομα
μέ γνωστούς τους, φανερνει τήν
ραγδαία έξάπλωση της πανδημίας της
βεβαιότητας.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
μιά πολλαπλάσια άπό τυχόν μετάδοσή του στήν
Συνέχεια στήν σελ. 4
Καί όμως τό σχήμα τής σοκολάτας άπετέλεσε
άντικείμενο δικαστικής διαμάχης. Μιά γερμανική
έταιρεία διατηρεί τό άποκλειστικό δικαίωμα νά
παράγει σοκολάτες σέ τετράγωνο (καί όχι όρθογνιο) σχήμα στήν Γερμανία . Το ίδιότυπο αύτό
μονοπλιο προσπάθησε να τό άνατρέψει δικαστικς ή άμερικανική πολυεθνική έταιρεία Moντέλεξ, ή όποία μεταξύ άλλων κατέχει Τό γνωστό έργοστάσιο Cadburys και έχει έτήσιο τζί
ρο 26 δισεκατομμύρια εύρ . Παρά τις δεκαετείς
δικαστικές προσπάθειες τελικά άπέτυχε να άφαιρέσει τό άποκλειστικό δικαίωμα στό τετράγωνο
σχήμα τής σοκολάτας, άπό τήν έταιρεία Ritter
Sport, ή όποία έχει τζίρο αμόλι 500 έκατομμυρίων . Νά σημειωθεί ότι ή γερμανική νομοθεσία γενικς δέν όρίζει συγκεκριμένα σχήματα γιά
τά είδη διατροφής είδικς δέ γιά Τις σοκολάτς τό τετράγωνο θεωρη τικς μπορεί έλευθέρως
νά χρησιμοποιείται . Ή Ritter Sport έχει έπιτύχει νά έξαιρείται, έχοντας τό σχήμα ς σήμα κατατεθέν . Τό έπιβεβαίωσε πάλι στό Όμοσπονδιακό Δικαστήριο.
Oι βεβαιότητες άπτονται έσωτερικν άναγκν του άνθρπου . Υπάρ
χουν έφόδια που έμποδίζουν τήν άνα
πτυξή τους πέρα άπό ένα κρίσιμο
όριο: ή ρίμανση, ή παιδεία , ή άνάγνωση βιβλίων , ό γόνιμος διάλογος.
Ήτριβή δηλαδή μέ πολλές διαφορετικές όπτικές γωνίες , κάτι πού άσφαλς
σχετίζεται και μέ τήν εύφυΐα .
60 ήμέρες προθεσμία
για e-δαπάνες
Παραβάσεις μέ Ιλιάδαν
στό Σταύρος Νιάρχος
ΕΞΗΝΤΑ ήμέρες προθεσμία έχουν οί φορολογούμενοι προκειμένου να συγκεντρσουν τό 30% του είσο δήματός τους άπό μισθούς, συντάξεις, έπιχειρηματι
κή δραστηριότητα και ένοίκια πού άπεκτήθησαν τό
2020 έντός και έκτός Ελλάδος. Όσοι δέν τά καταφέ
ρουν θά υποχρεωθούν νά πληρσουν φόρο 22% γιά τό
ποσόν άποδείξεων πού τούς λείπει. Τό έλάχιστο όριο
του 30% του είσοδήματος μπορεί νά μειωθεί στό 20%
ΜΕ ΔΥΟ ραψωδίες άπό την Ιλιάδων του Ομήρου ,
τήν Ραψωδία ΦΜάχη Παρατοτάμιο και τήν Ραψω
δία Χ (Εκτορος Άναίρεσι , συνεχίζονται τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου (5μ.μ.) , στόν Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού"Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λ.Συγγρού 364) .
οι Παραβάσει , τό Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙ .
Θά πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία κοινου και
θά μεταδοθούν μέσω live streaming στήν ίστοσελίδα
Συνέχεια στήν σελ . 19
Συνέχεια στήν σελ 4
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLRDA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Δέχα χρόνια χωρίς τήν Μαρία τής Τζοκόντας..
. Η ούρά μιά φάλαινας έσωσε τόν όδηγό έκτροχιασθέντος τραίνου Συνέβη στήν πόλη Σπίκενιτς
τής νότιας Ολλανδίας Τοτραϊνο έκτροχιάσθηκε μέ
σα σέ σταθμό κτισμένο σέ δοκούς πάνω άπό τήν
θάλασσα, παρέσυρε τις προστατευτικές μπάρες καί
κατευθύνετο πρός Τήν θάλασσα. Αντί όμως νά καταλήξει στό νερό συγκρατήθηκε στήν ούρά ένός
παρακειμένου άγάλματος φάλαινας . Από μηχανής
θεός, Τό καλλιτεχνικό αυτό δημιούργημα έσωσε τήν
ζωή του όδηγού του τραίνου, ό όποίος ήταν και
όμοναδικός που έπέβαινε έκείνη τήν ρα Οτελευταίος άφού ξεπέρασε τό μεγάλο σόκ, κατάφερε νά
άποβιβασθεί μόνος του και στήν συνέχεια διεκομ
σθη στό νοσοκομείο .
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τιου είδα ένα-σχετικά μικρό
και κόρθιο- πιάνο στό βάθος. Ζήτησα άπό τήν ρεσεΨιονίστ τήν άδεια ανά τό δοκιμάσων , πήρα τό cέντάξεν
και κάθισα , προσπαθντας
νά παίξω κάποια σκόρπια
άποσπάσματα άπό τό Χαμόγελο τής Τζοκόνταφ του
άλλο: "Τi; Κι έσύ; Νόμιζα
ότι ήμουν μόνο έγ" ..
τραϊνα κι ένα βαπόρι μέχρι
νά φθάσω , βράδυ και έξαΌ Τρλανδός μυθιστοριογράφος , άκαδημαϊκός , με σαιωνοδίφηs, κριτικό, δοκμιογράφο, λαϊκός θεολόγος, βρέθηκα στήν Ίαπωνία, στό
ένας άπό τούς Χριστιανούς νησί Ίμαμπάρι, γιά Τήν πα άπολογητές μέ τή μεγαλύ- ραλαβή ένος νεότευκτου σκά
τερη έπιρροή στήν έποχή
μας, έχει γράψει: Η φιλία Ταξίδεψα μόνος μου , μέσω
γεννιέται τή στιγμή έκείνη
που ένα άτομο λέει σέ ένα χάμα , κι ύστερα πήρα δύο
13:00-15:00
Πρίν κάμποσα χρόνια, ντλημένος, στό ξενοδοχείο .
Ανέβηκα άμέσως στό δωμάτιο και έκανα ένα ζεσό
μπάνιο. Σκέφτηκα νά μείνω
μέσα , άλλά κάποια στιγμή
ντύθηκα καί κατέβηκα στό
Λόμπυν Ζήτησα ένα ποτό και μέ τήν άκρη τού μα<Δύο αn'
όλα!ν
φους του Όμίλου Τσάκου.
ο Κστας ΠawwOυλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Φρανκφούρτης και ΓιοκοΣυνέχεια στήν σελ. 5
4-11-2020
19771108701137