Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Νοεμβρίου
Καδημερινή οικονομική eίδική εgημερίδ Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7206
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Πs θα
ρυθμιστούν
οι οφειλέs
Σοκ και δέ0s
προs τα
ασφαλιστικά
Ταμεία
από το κόστ0s νέου ολικού
Ιockdown
Στο ιλιγγιδες ποσό
150-180εκατ.
ευρ ημερησίως ανέρχεται το κόστος ενός
καθολικού
στη χρα μας , αναφ ρουν mηγές από το
υπουργείο Οικονομι .
κν , σημεινοντας ότι
όσο mo πολλοί και αυστηροί είναι οι περιορι
μεγαλύτερη είναι η
διάρκειά τους τόσο πιο
οδυνηρές είναι οι εππτσεις σε κοινωνία
και οικονομία.
Ωστόσο, οι
και την Αττική θα προκαλέσει απλεια στο
ΑΕΠ της τάξεως της
1,5 ποσοστιαίας μονάδας , δηλαδή περίπου
2,7 δισ. ευρ . Τα στοι .
χεία της ΕΛΣΤΑΤ δεί .
χνουν ότι η Αττική
συμμετέχει με 47%
στο συνολικό ΑΕΠ της
χρας , εν το μερίδιο
των περιοχν που
έχουν μπει ήδη στο
επίπεδο 4 ξεπερνάει το
Μάλιστα εκτιμούν ότι
τα προβλήματα στην
οικονομική δραστηριό - θα μπορέσουν να εκ .
τητα θα είναι περισσότερα από το πρτο
κύμα της πανδημίας,
καθς όλα λειτου .
στικά.
Ρύθμιση - ανάσα για
χιλιάδες οφειλέτες
ασφαλιστικν,
μείων , οι οποίοι είτε
είχαν ενταχθεί σε κά.
ποια παλαιά ρύθμιση,
την οποία έχασαν
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοίού,
συνέχεια στην 11
Ιockdown
τα και
λογικές και ασφαλιστι μένως να μην αντέ
ξουν , εν άλλες δεν
Παράταση
στο επίδομα ηγές επισημαίνουν
ανεργίαs
αυτές
κές, ακόμα και εάν
ανασταλούν
ίδιες
πληρσουν
έως τον Απρίλιο του
2021. Για αυτό τον
λόγο , άλλωστε , το οι.
πολλές
από τις υποχρεσεις
τους. Θα αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις
απέναντι στους εργαπου θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις ενδεχο - ζομένους, στις φοροότι και το στοχευμένο
lockdown κοστίζει , και
μάλιστα πολύ . Συγκε.
κριμένα αναφέρουν
ότι ένα light lockdown
κονομικό
επιτελείο
πολλαπλασια .
Πολλές
επεξεργάζεται σχέδιο
που προβλέπει τη με
συνέχεια στην 10
υποχρεσεις
Δίμηνη
του επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔπpοβλέπεγια όσους
ανέργους έληξε το
επίδομα ανεργίας τον
Σεπτέμβριο,
Οκτβριο και θα λήξει
τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο σύμφωνα
με τα όσα ανακοίνωσε
ο υπουργός Οικονομι
συνέχεια στην 2
Οzίρos των
Χριστουγέννων
τελευταία ελπίδα
των εμπόρων
παράταση
Σελίδα 9
201 200,