Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997_
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
2 Νοεμβρίου 2020
Ακινδύνου, Πηγασίου , Αφθονίου
Σελήνη 17ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.52-Δύσις 5.25
ΑΤΙΚΗ Ήπιος καιρός μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 23β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγες νεφσεις καί άσθενείς άνεμοι Θερμοκρασία έως 20β.
Αριθμ. φύλ. 41797
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
ΡΟΖΑΚΗΣ: HΑΓΚΥΡΑΔΕΝΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-HΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΟΣ ΤΗΣ!
Μείζων ύποχρησις του Ελληνισμού
σέ Αίγαΐο και Μεσόγειο Θάλασσα
ΉΑθήνα δέν άσκεϊκυριαοχικά δικαιματα καί έπιτρέπει άμαχητί τήν
-Νέα Navtex γιά έρευνες του Ορούτς Ρές έξω άπό τήν Ρόδο-Το κείδύλλιον δέν κράτησε ούτε 24ω00
Τουρκα να τά άσκετέχείνη
Ο ΓΚΟΥΡΟΥ τής έλληνικής έξωτε - λια στό Καστελλόριζον (, κούτε καί έπηρικής πολιτικής, δ άφανής άρχιτέκτων της,
δάνθρωπος τού πρτος ύπεστήριξε ότι τό
Καστελλόριζο ακείται μακράνν καί ή άπο(ούτε 24ωρο δέν κράτησε τό είδύλλίο των
σεισμν ) , δ κύριος Ροζάκης δίδει νέο ρεσιτάλ : Υποστηρίζει ότι αύτό , τό δικαίωμά κλείεται άπό τήν σύμβαση γιά τό έθιμικό
μας στήν ύφαλοκρητίδα , κδέν είναι φυσικό δίκαιο. Αρα ούτε κυριαρχία παραβιάζει ή
μας δικαίωμα πού ένυπάρχει ipso facto καί Τουρκία άλλά ούτε και την δφαλοκρητίδα
abinitio ( έξ ύπαρχης καί αυτοδικαίως ) , δι ότι κοί ίδιότητες αύτές άφορουν παράκτια δέν έχουμε φυσικό δικαίωμων
κράτη πού έχουν τό προνόμιο να βρίσκονται σέ άνοικτούς κεανούς. Για κράτη πού
βρίσκονται σέ περιοχές θαλάσσιας στενότητας τότε τό δικαίωμα στήν ύφαλοκρηπίδα
τελειούται μέ όριοθέτηση. Έως ότου συμβεί τηήν έδαφική μας κυριαρχία δταν στέλνει τό
αυτό έκαστο τν άντιδικούντων μερν δέν Ορούτς Ρέι9 μεταζύ 6-12 μιλίων καθς τά
έχει τά δικαιματα πού προσφέρονται άπό χωρικά μας ύδατα βρίσκονται σήμερα στά
τό άρθρο 77 της Σύμβασης για τό Δίκαιο της
Θάλασσας. Έχουν άπλς διεκδικήσεις Ή
μονομερής άσκηση τοδ δικαιματος άπορεάζει τό τρέχον καθεστς. Και αύτό, δι ότι κατά τόν κύριο καθηγητή τό δικαίωμα
αυτό κδέν έχει δεόντως θεσμοποιηθεϊ μέ
έσωτερικό νόμον , Κατά τουτο και έπειδή
Έλλάδα έχει σήμερα 6 ναυτικά μίλια αίγιαθηγητής Χρήστος Ροζάκης τύπησε χθές
και πάλι . Μέ ένα άρθρο άντάξιο τής φήμης λίτιδας ζνης, ή Τουρκία δέν έχει παραβιάπού τόν συνοδεύει. Τουρεαλιστου και του
κένδοτικούν ό όποιος μάχεται τόν κμαξιμα λισμόν . Στό νέο σημείωμά του στήν Καθη
μερινήν τό όποίο φέρει τόν καθοδηγητικό Άγκυρα."Όσον άφορά τό πρόβλημα τής πατίτλο Ποιές πρέπει νά είναι οί έλληνικές ραβιάσεως τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος
κόκκινες γραμμέςν τονίζει ότι κδέν άποτε λείνόμιμο δικαίωμα μας αύτή τή στιγμή ή τό όποίο έπιστρέφει στήν περιοχή έως τίς 14
έπέκταση τής αίγιαλίτιδας ζνης στά 12 μί - Νοεμβρίου, μετά την νέα τουρκική Navtex
μας μέ τις έρευνες του Ορούτς Ρέιφ!Άφου
σει τόν κανόνα του διεθνούς δικαίου σχετι κάμέ τήν έδαφική κυριαρχίων.
Πιό συγκεκριμένα ό κάντικειμενικός
κύριος Ροζάκης άποφαίνεται:
Η έτυμηγορία λοιπόν έξεδόθη! Αθα ή
Πρτον, ότι ή Τουρκία δέν παραβιάζει
άπό τό έρευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις,
"ΌΧρήστος Ροζάκης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Κόκκινος φασισμός
στήν ΑΣΟEΕ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Φινλανδία ταχέως
Τελευταΐο κάντίο>
στόν σέρ Σν Κόννερυ
Ο ΝΕΣΤΩΡ της πολιτικής μας ζωής , ό τέως Υπουρ- ρίς να άντιδροϋμε καθόλου. Ο στρατηγός Γράψας
γός που σας έχω παρουσιάσει στό παρελθόν μέ το
προσωνύμιο Τσόμσκιν, είχε ίσχυρό άγχος τήν προ- κυνήγησαν, παιδίμου! Τούς κυνήγησαν μέ τόν " Ποηγούμενη έβδομάδα .
τό 2008 καίό ναύαρχος Αποστολάκης το 2018 τους
λεμιστή" καί τόν "Νικηφόρο Φωκά" μέσα στά 12 μίΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο ή διαπόμπευσις του πρυτάνεως τής ΑΣΟΕΕ Δημήτρη
Μπουραντνη άπό άναρχικούς μέσα στό
γραφείο του στην πρυτανεία τού πανεπιστημίου. Η άσκησις σωματικής βίας και
τόκρέμασμα ταμπέλας άπό τόν λαιμό του
μέ σύνθημα ύπέρ τν καταλήψεων , προεκάλεσε τήν κατακραυγή του πολιτικού
Δέν παμε νά πιουμε ένα καφέ στήν άγαπημέ - Λια και δέν έλεγαν θεωρίες για κόκκινες γραμμές
νη μας Αίγλη πρίν βάλουν καί σέαύτήν λουκέτο" και πρασινα άλογα . Τρα, έμες, καθόμαστε και τούς
μου πρότεινε στό τηλέφωνο . Τότε δέν είχε διαφα - κοιταμε. Εάν αύτό, παιδίμου, δέν είναι μείζων ύπονει στόν όρίζοντα τό Ιοckdown Μητσοτάκη στήν έστί - χωρηση του Έλληνισμοϋ καίμάλιστα ή μεγαλύτερη
αση. Ο Νέστωρ είχε πληροφορηθεί άπό τίς στήλες μετα την Μικρασιατική Καταστροφή, τότε τίείναι;.
μας τήν έξωση του παρόντος μισθωτή της Αίγλης
μέγνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- κρασιατική καταστροφή άπό που αί έως που; Μή τους και άνησυχουσε. Πήγαμε καί καθίσαμε ς συνήθως έξω. Χατίρι στόν Τσόμσκιν δένχαλω . Είχε και βλήματά του δέν θέλει πόλεμο; Μήπως άγνοείτε
ραία μέρα . Η -Αίγλην είναι χρόνια τρα άγαπτημέ- άκόμη ότι και αύτές οι άκραίες τοποθετήσεις περί
νο στέκι . Ο Νέστωρ έπιασε μέ τά ροζιασμένα χέρια Φινλανδοποίησης έχουν πέραση στά σαλόνια της
του τήν κούπα μέ τόν ζεστό καπουτσίνο-μετά κα- ήμετέρας έλίτ πού δίνει τόν τόνο στόν δημόσιο δινέλλας-πού μας σερβίρισε ή πρόσχαρη Λίντα άπό άλογο" ρτησα. Χαμογέλασε είρωνικς, έκανε μιά
τήν Βόρειο"Ηπειρο καί άρχισε:
Τόν διέκοψα άμέσως . Μήπως τά παραλέτε; Μ( σελ, 7)
πως άγνοείτε ότι ο κόσμος μέσα στά χιλιάδες προΤά κλειδιά
στόν Αρίστο
Συνέχεια στήν σελ. 4
γκριμάτσα άποδοκιμασίας για τά λεγόμενά μου, ήτιε
.Παιδίμου δένξέρω άν τό έχεις καταλάβει-βλέ - μια γουλιά καφέ και συνέχισε . Πιό άποφασιστικός.
πω βεβαίως πς κρατάς όσομπορείς τίς ίσορροπίες- Ιρεπει να ξέρες, παιδίμου, δύο πράγματα . Τό ένα
άλλά ή πατρίδα μας δέντρόκειται νά γίνει Φινλανδία, Ιστορικό : Της Φιλανδοποίησης προηγήθηκε πόλε
Είναι ήδη Φινλανδία . Ή συνθηκολόγησις έχει έπέλ-μος . Σκληρός πόλεμος τεσσάρων μηνν . Όχι άπ'
θει. Απομένει ή καθαρογραφή της Ό Μαρανζίδης ευθείας συνθηκολόγηση. Οι Φινλανδοί πολέμησαν
στήν "Καθημερινή"ήταν προκλητικός άλλά ήταν και επίτέσσερεις όλόκληρους μήνες μέ σθένος τούς
είλικρινής. Γινόμαστε δορυφόροι των Τούρκων . Δέν Σοβιετικούς οι όποιοι άλλαξαν δύο φορές έπιτελάράσκουμε τά δικαιματά μας στά 12 μίλια , άλλά άφή- Χη γιατί τά βρηκαν σκούρα στά χιόνια ένω δέν τόλ
νουμε τους Τούρκους νά τά άσκουν! Καίμάλισταχωτής Ταρσής Συλαίου
Σημείωμα κολλημένο στήν είσοδο του Υπουργείου Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20-22 Αθήνα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ τελετή έγκαινίων του
φωτισμού της Άκροπόλεως ύπήρξε
θέμα πολλν συζητήσεων . Στό πα ρόν σημείωμα δέ θά μάς άπασχολή
σει το αίσθητικό άποτέλεσμα, γιά τό
όποιο πολλά είπθηκαν . Ας μείνουμε στή θετική πλευρά της άνανέωσης του έξοπλισμού κατά τίς δηλ| σεις τν άρμοδίων . Είναι άλλωστε
σ άναγκαϊο να άνανενεται ό φωτισμός μουσείων καί χρων άνά τακτά
διαστήματα καθς ή σχετική τεχνο
λογία προχωρά μέ ταχείς ρυθμούς,
τόσο στό άποτέλεσμα και τήν προστασία των φωτιζόμενων άντικειμέ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Θά γίνει ποτέ βασιλεύς ό πρίγκη πας Κάρολος; Μπορεί τό 2021 να είναι χρονιά του καθς
άναμένεται ή μητέρα του βασίλισσα Έλισάβετ
νά παραιτηθεί στά 95α της γενέθλια (21 Απριου). Αύτό ύποστηρίζει όβασιλικός βιογράφος
Ρόμπερτ Τζόμπσον , έν παρόμοια άποψη διατυπνει και ό δημοσιογράφος του NewS week
πού καλύπτει τάβασιλικά θέματα, Τζάκ Ρόιστον:
Νομίζω ότι δέν θά τό θέλει ή βασίλισσα Έλισάβετ, άλλά ρεαλιστικά θά φτάσει σέ ένα σημείο
όπου θά έχει παραδσει τά πάντα στόν Κάρολο και, στήν συνέχεια , πς θά μπορεί νά κοιτάξει
τόν γιό της στά μάτια καί νά του πεί ότι δέν πρόκειται νά γίνει βασιλιάς; " . Η βασίλισσα Ελισάβετ
ήταν 27 έτν όταν στέφθηκε στίς 6 Φεβρουαρίου
1952, μετά τόν θάνατο του πατέρα της , βασιλέ
ως Γεργιου 6ου. Ο Κάρολος θά γίνει 72 έτν σε
δύο έβδομάδες, στίς 14 Νοεμβρίου
Ύφεση 12% φέρνει ό κορωνοϊός
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τό σύστημα Υγείας ρει νά ξεπεράσει άκόμη και τό 12% . Οίκοι άξιολογήσεως έκτιμουν ότι έάν
και τίς δομές της κοινωνίας ό κορωνοΤός πλήττει και θά συνεχίσει νά πλήτ- ρα ( γεωγραφικά) κατά τούς διεθνείς έξαιρετικά μικρή και όχι πάνω άπό
τει άκόμη περισσότερο την έλληνι- άναλυτές δέν θά είναι τό τελευταίο τό 2,5% .
κή οίκονομία . Οι όποιες θετικές προ- και πιθαντατα θά άκολουθήσει και
βλέψεις γιά άνάκαμψη της οίκονομί- άλλο τό πρτο τρίμηνο του 2021 μέ
ας αρχής γενομένης άπό τόδ τρίμηνο τραγικές έπιπτσεις στήν πολύπαθη <παγωμάραν τόνέο lockdown τύπου
του έτους όχι μόνο δέν έπιβεβαινο- έλληνική οίκονο μία. Οίκονομολό- κΓαλλίας . Εκπρόσωποι των τομένται, άλλά διεθνείς οίκοι και άναλυ- γοι μεγάλων τραπεζν προβλέπουν
τές ύπολογίζουν ότι ή ύφεσις στήν ότι ή όποια άνάκαμψις θά έλθει πεχρα μας τό σύνολο του 2020 μπο- ρί τά τέλη τοϋ 2021, άρχές του 2022.
Το αύριανό lockdowη στήν μισή χ - ύπάρξει άνάκαμψις τό 2021, θά είναι
Ό ίδιωτικός τομεύς ύπεδέχθη μέ
Συνέχεια στήν σελ 3
ων τής ψυχαγωγίας και της έστιάσεως
χαρακτηρίζουν τά μέτρα πού άνεκοίΣυνέχεια στήν σελ. 3
ELLADA
. Σπάταλη καί μανιακή μέ τά ψνια ή Έμι νέ Ερντογάν.) Μέ αύτούς τους χαρακτηρισμούς
έχουν άναφερθεί στή σύζυγο του Ρετζέπ Ταγίπ
Έρντογάν διεθνή μέσα, σέ μια προσπάθειά τους
νά άποτυπσουν τή λατρεία τής πρτης κυρίας Τής Τουρκίας για τά άκριβά προϊόντα. Προσφάτως μάλιστα ό άρχηγός του κεμαλικού Pe
πουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ ΚιλιΤοντάρογλου τήν κάλεσε νά κάψει τήν Hermes
Τσάντα της στόν κήπο του σπιτιού της Λίγες
ήμέρες, στόσο, μετά τίς δηλσεις Κιλιτσντάρογλου, ή δημοσιογράφος της cHirriyetv Χαντέ
Φιράτ έρχεται νά άποκαλύψει ότι οί τσάντες τής
Εμινέ Έρντογάν είναι . . . μαϊμούν Η δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων , ύποστηρίζει ότι ή κπρτη κυρίαν τής Τουρκίας δέν ξοδεύει ποτέ χρήμα
τα σέ πανάκριβες Τσάντε, άλλά άγοράζει μόνον
άπομιμήσεις
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνο
Τό όνομά του ήταν Μπόντ, Τζαίημς Μπόντ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Είχα, που λέτε, τήν τύ
χη νά σπουδάζουν τά άδέλφια μου στήν Άγγλία . Κι
Ετσι, όταν έπα στόν άδελφό μου ότι μού άρέσει ό Σήν στίς βιτρίνες τν κινημαΚόνερν μέ διόρθωσε και μού τογράφων , άντέτεινα .
άπάντησε δτι τό όνομά του
ήταν Σόν Κόνερυ .
διαφημιστικά του σινεμά είπε και γελάσαμε Εμείς ,
με βίντεο ή μηχανές προστίς έφημερίδες , έτσι τόν λοιπόν , παιδιά τού Γυμνα - βολής στό σπίτι, άγοράζαμε
λένε οί δημοσιογράφοι, σίου , άγαπήσαμε τόν ΚΣήν τους δίσκουs μέ τά ΤραγούΚόνερυ , λατρέψαμε τον
13:00-15:00
έτσι τόν άναφέρουν καί
δια του Τζαίημs Μπόντ. Κι
<Τζαίημs Μπόντ , άγαπή έτσι , μάθαμε και άγαπήσαμε τήν μεγάλη Σίρλει Μπάσει μέ τό κΓκολντφίνγκερν ,
Μπάρυ τους Τίτλους άρχής άπό τήν ταινία <Χρυσοδάκτυλος , έκστασιασθήκαμε
σομε τά ύτέροχα τραγούδια
μέ τά όποία έντυσε ό Τζν
"Δύο απ' όλα
Καλά, έδ λέτε πολλά όνόματα λάθος . Και τόν
<Μά έδ τόν λέμε Σήν Τσάρλτον Χέστον τόν λέτε
και έτσι τόν γράφουν στά "Τσάρλτον Ήστον"I μού
ο Κστας Πawουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
και τέλους τν ταινιν του!
Καί καθς τότε δέν είχαΣυνέχεια στήν σελ. 4
2-11-2020
9' 771108 " 701113