Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Οκτωβρίου
(Κοδημερινή οικονομική eιδική εgημερίδο Διακηρύξεων-Δημοιροστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7204
Τιμή : 1.004
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Επενδύσειs
11 τρισ.
Ημερήσια εργασία έωs
συνράσν 10 ρεs με αντιστάθμισμα
δολαρίων
ενέργεια
τis επόμενεs
δεκαετίεs
ρεπό και άδειες
Εργασία έως και 10
ρες την ημέρα χωρίς
να επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός ωρν
ετήσιας αrασχόλησης,
και κατά συνέπεια το
επίπεδο των αμοιβν ,
θα μηορεί να αποφασί ζει το Αντατο Συμ.
βούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)
ύστερα από εισήγηση
της επιχείρησης . Η
επενδύσεις περίπου σχετική διάταξη ανα.
μένεται να περιληφθεί
στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Εργασίας
για τη Ρύθμιση θεμά
των της αγοράς εργασίας- που θα τεθεί σε
δωσαν- οι βασικές αλλαγές για ευέλικτο
8ωρον , αύξηση των νόμιμων υπερωριν άνω
των 120 τον χρόνο,
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη
γονικές
άδειες και στους δύο
γονείς , αλλά και ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Πρόκειται για παρεμ
βάσεις που αναμένεται
να προκαλέσουν αντιδράσεις κυρίως από
την πλευρά των συνδι .
κάτων και μάλιστα εν
απεργίας ,
Ο κλάδος της πράσινης ενέργειας αναμένεται να προσελκύσει
11 τρισ. δολ. τις ερχόδεκαετίες,
μενες
καθς το κόστος των
ανανεσιμων τηγν
γραφή επιιχειρησιακής
στην αλλαγή νοοτροπίας , στην προσέλκυση σύμβασης με το οικείο
μέσω του δεύτερου επενδύσεων και στη
κύματος της πανδη. δημιουργία θέσεων
σωματείο, να προσφεύγουν στη λύση
της διευθέτησης του
χρόνου, εργασίας, σε
6μηνη ή ετήσια βάση
μέσω του Αντατου
συνέχεια στην 11
δημόσια δια βούλευση μίας του κορωνοϊού .
που έχει εκ των πραγ.
μάτων αναδιατάξει το
τοπίο στην εγχρια
αγορά εργασίας . Σύμ
φωνα όμως με τον αρ .
υπουργό
Γιάννη
Βρούτση, οι παρεμβά
εργασίας.
Σύμφωνα με ασφα
λείς πληροφορίες της
Κο , ειδικά στο θέμα
της ευελιξίας του χρό- Συμβουλίου Εργασίας.
νου εργασίας , το σχέ διο νόμου θα δίνει τη
δυνατότητα στις επ χειρήσεις , εφόσον δεν
και στη συνέχεια θα
κυκλοφορίas κατατεθεί στη Βουλή.
2021:
Πόσα πληρνουμε
φέτ0s, Ποιοι
απαλλάσσονται
εντός του Νοεμβρίου.
χθες, ο
υπουργός Εργασίας
παρουσίασε τους 5μόδιο
άξονες του σχεδίου Εργασίας
στο υπουργικό συμ .
βούλιο, όπου και " κλεί - σεις "θα συμβάλουν καταστεί εφικτή η υποαρμόδιος
Το ΑΣΕ θα εξετάζει
εάν είναι τεκμηριωμέ νες ή όχι οι προϋποθέ
σεις που θέτει κάθε
συνέχεια στην 10
Νέα ραβασάκια από
την εφορία περιμένουμε μέσα στο Νοέμβριο - αυτή τη φορά
για τους ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων. Εως τα
μέσα του μήνα αναμ
νεται να αναρτηθούν
στο Taxisnet τα ειδοποιητήρια για τα τέλη
κυκλοφορίας
2021, τα οποία οι ιδιο
συνέχεια στην 2
|Μητέρεs ανηλίκων: |
Ποιες βγαίνουν
στη σύνταξη
Πριν από τα 62
Σελίδα 9