Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 31 Όχτωβρίου
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. φύλ . 41796
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
Στάχυος, Απελλου κ.λπ. έκ τν 70. Νικολάου νεομάρτ. του έν Χίω
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία .Άνεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 21β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 6 μπωφόρ . (Εως 21β)
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 6.50,-Δύσις 5.271
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕΤΟΝΕΡΝΤΟΓΑΝΑΝΟΙΞΕ ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έμπρός σεισμός, πίσω κορωνοϊός
6,7ργτερ στήν Σάμο-Τραγωδία μέ δύο νεκρούς μαθητές
Έκρηξις μέ 1.690 κρούσματα Covid καί πέντε νεκρούς
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ έλειπε μόνον για νά συμπληρωθεί τό
άρνητικό κπαλμαρέν του 2020: κορωνοϊός , φωτιές,
πλημμύρες, έλληνοτουρκικά , μεταναστευτικό στον
"Εβρο, προηγήθηκαν έντός της δισέκτου χρονιάς γιά
την όποία οί "Ελληνες άδημονούν νά φύγει και νά μήν
γυρίσει ποτέ. Χθές τό μεσημέρι και έν τό Πανελλήνιον έτοιμάζετο μέσα σέ κράτος γενικού έκνευρισμού
νά άκούσει τό νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γιά την έπιβολή περιοριστικν
μέτρων γιά τόν κορωνοϊό- μέ κυρίως μενού τό λουκέ
το στήν έστίαση και την άπαγόρευση κυκλοφορίαςέκατομμύρια"Ελληνες πετάχτηκαν όρθιοι άπό τίς θέσεις τους. Τό λεκανοπέδιο, τά νησιά του Αργοσαρω
νικού, τά παράλια της Στερεάς Ελλάδος και βεβαίως
πρίν και πάνω άπό όλα τά νησιά τού Βορείου Αίγαί
ου μέ έπίκεντρο τήν πληγείσα Σάμο ταρακουνήθηκαν
ίσχυρά άπό σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 ρίχτερ (7
κατά τά εύρωπαϊκά γεωδυναμικά ίνστιτούτα ) Μέ θύματα δύο άτυχους μαθητές τά σματα τν όποίων πολτοποιήθηκαν άπό κατάρρευση τοίχου και μεγάλες ζημίες. ΟΘεός λυπήθηκε τήν Ελλάδα και ή τραγωδία δέν
έλαβε μεγαλύτερη έκταση. Ο σεισμός και τό τσουνάμι πού ήκολούθησε άνέστειλαν προσωρινς για σήμερα τό διάγγελμα του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη ό όποιος έπρεπε να προσμετρήσει τίς συνέπειες τής έπιστροφής τν πολιτν στίς οίκίες τους και
τήν άπαγόρευση τής κυκλοφορίας σέ συνθήκες έξάρσεως τής σεισμικής άκολουθίας . Το θετικό ήταν ότι ή
Σάμος και τά κτίριά της άντεξαν λόγω δομήσεως στήν
έκρηξη του έγκελάδου, ένω ή άντίστοιχη είκόνα άπό
την Σμύρνη τής Τουρκίας όπου κατέρρευσαν πολυκατοικίες ήταν ριζικς διαφορετική . Οι είκόνες άπό τά
" Η Εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στήν Σάμο
Όλόκληρα κτίρια κατέρρευσαν στήν Σμύρνη
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
Πιό εύέλικτη
ή άπόλυσις
μέ προειδοποίηση
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο γητευτής τν Έλλήνων
Η έπιστολική ψήφος
χρίνει τήν έγκυρότητα
τν έκλογν στίς ΗΠΑ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ φάση τής μάχης κατά του κορωνοϊού μάτι καί ύπό γωνίαν. Θεωρ ότι τό πρτο βάρος της
στήν πατρίδα μας δέν θά όμοιάζει σέ τίποτε μέ τήν εύθύνης για νά μήν μπείή έπιστήμη στό κέντρο τής
πρτη . Η άτμόσφαιρα πειθαρχίας , κατανόησης και άντιπαράθεσης μεταξύ της πολιτικής τόν έχει ό ιδι ύπακοής πού έπικρατουσε στήν έλληνική κοινωνία ος ό καθηγητής . Είδικς άν πρέπει μέ τόν μειλίχιο
τόν περασμένο χειμνα άνήκει έδω και καιρό στό τρόπο πού διακρίνει τίς δημόσιες παρεμβάσεις του
παρελθόν . Τήν θέση της έχει καταλάβει ή κόπωση , νά Υπηρετείν έν τέλει άποφάσεις μέ τις όποιες
ό έκνευρισμός, ό θυμός , ή άμφιβολία, το άγχος , ή είχε ριζική διαφωνία στό παρασκήνιο όλους τούς
άβεβαιότητα , ή άμφισβήτηση, ή άνασφάλεια . Καί μήνες πού μεσολάβησαν μετά τήν άρση του πρτου
τουτο πρέπει νά γίνει κατανοητό άπό όλους τούς
πρωταγωνιστές . Θά σταθ σήμερα στόν προσηνή άλλά τις άποφάσεις τίς λαμβάνουν οί πολιτικοί. Οί
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ό όποϊος έσχάτως μέ είδικοί δέν έχουν καμμία δουλειά νά στρνουν>
εύθύνη καί της Κυβέρνησης καί της άντιπολίτευ- με τις τοποθετήσεις τους τό χαλί έπί του όποίου
σης άλλά καί του ίδίου του του έαυτου κινδυνεύει πατοUν πάνω οι πολιτικοί . Ή άτμόσφαιρα πού έπι νά είναι ο πρτος πού θά μπεί στό κάδρο τής άντι- κρατουσε στήν Ελλάδα τόν περασμένο χειμνα καί
παράθεσης. Πιθανόν καί νά πληρσει ένα μάρμαρο
που δέν του άναλογει έξ όλοκλήρου .
ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ τού δικαιματος του έργοδότου νά άπαγορεύει τήν
προσέλευση του έργαζομένου στήν έργασία του , μετά την προειδοποίηση της
άπολύσες του , προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Μέ την
ρύθμιση καθίσταται πιό εύέλικτη και
εύκολη ή άπόλυσις μέ προειδοποίηση,
τήν όποία συχνά έπιχειρήσεις άπέφευγαν να χρησιμοποιήσουν λόγω τν άντεγκλήσεων άνάμεσα σε έργαζόμενο καί
έργοδότη , μετά τήν προειδοποίηση τής
άπολύσεως. Η νέα διάταξις δίδει τό δικαίωμα στόν έργοδότη νά άξισει νά μήν
προσέρχεται ό έργαζόμενος στήν έργα σία άπό τηνστιγμή της προειδοποιήσεως
της Μύρνας Νικολαΐδου
lockdown. Στίς Δημοκρατίες οι είδικοί είσηγούνται ,
Τοxt UΝΙΤED to303
ΑΜERICΑ.
GREAL
ΒIDEN
( σελ. 5 )
έπέτρεπε στόν κύριο Τσιόδρα έκτός άπό τό ταλέντο του στήν ίατρική, νά ξεδιπλνει έλέφ της λαίκής του καταγωγής και το επικοινωνιακό του τα Ότοίτος γύρος
Η Κυβέρνηση έκανε τό λάθος νά ζητήσει τήν λέντο, είτε έπισκεπτόμενος οίκους εύγηρίας , είτε
στήριξή του μέ non paper άπό πρόθυμα Μέσα Ένη-καταυλισμούς τσιγγάνων, είτε το νοσηλευτικό προμέρωσης, τά όποία μέ φανατισμό νεοφτιστου τά σωπικό του Θριασίου, δυστυχς δέν ύπάρχει πιά.
δημοσίευσαν μαζί μέ τό τρέχον ρεπορτάζ , Εκθέτο -Καί ή άπογευματινή ένημέρωση σέ έθνικό δίκτυο
ντάς τον . 'Η άντιπολίτευση στήν προσπάθειά της νά δέν προσφέρεται πλέον για γενικότερες φιλοσο
βγεί άπό τά άδιέξοδά της έθεσε μέ εύκολία τόν κα- φικές προσεγγίσεις, για άπαγγελία Ελύτη, για άναθηγητή στό στόχαστρο για μια άναφορά του σχετι- φορές στήν Πρωτομαγιά και σέ άγαπημένα ίταλικά
κά μέ τα Μέσα Μεταφοράς. Μέγα θέμα! Καί ό ιδι - τραγούδια, γιά δάκρυα καί συγκίνηση γιά τούς γέος τέλος μέ τήν γενικότερη τοποθέτησή του στήν ροντες. Το καιρφ έκείνω ό κόσμος άκουγε . Τάλόγια
πρτη δημόσια έμφάνισή του μετά άπό καιρό, έκανε πολλούς νά τόν παρατηροϋν προσεκτικά μέ άλλο
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Τωάννη Βαληνάκη *.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΕΤΑΙ προσεχς ο δεύτερος γυρος των έρευνν του Ο. Ρέις στήν Άνατ. Μεσόγειο και ύπαινικτικά προαναγγέλλονται ήδη άκόμη πιό έπικίνδυνοι γύροι έρευνν ,
αυτή τή φορά σε όριοθετημένη και
όχι αδυνάμειν ΑΟΖ μας. Τί διδάγματα μποροϋμε νά άντλήσουμε καί τί
νέα όπλα μπορούυμε νά έπιστρατεύσουμε ένόψει του μεγαλύτερου κινδύνου που διαγράφεται μπροστά μας;
Ό πόλεμος του Μουσσολίνι
κατά της Εστίας
Του Τίτου Το. Αθανασιάδη
του κυρίου Τσιόδρα ήταν πράγματι βάλσαμο στήν
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Επί δεκαετίες , ή Τουρκία άνακοί
νωνε τή διεκδίκηση, μετροϋσε τίς
συνήθως υποτονικές άντιδράσεις
και προχωροϋσε στήν ύλοποίηση.
Η διολίσθηση αύτή μέ τή σειρά της
ένθάρρυνε τόν Έρντογάν στή μεθοδική παραπέρα αύξηση των διεκδικήσεν του . Μέ συνεχς αύξανόμε
νη τήν αυτοπεποίθησή της , ή Τουρκία
Μεταβατική κρατικοποίησις
γιά την Πειραις
Αντί νά τόν άπελάσουν, άφησαν
έλεύθερο τόν μακελλάρη !
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΠΡΟΣ μεταβατική κρατικοποίηση δδεύει ή τράπεζα Πειραις μέ άπτερο στόχο όμως έν συνεχεία νά
ίδιωτικοποιηθεί . Οί άποφάσεις που έχουν την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου για την μετατροπή τν
ύπό δρους μετατρέψιμων όμολογιν θά προχωρήσουν μετά τήν σχετική άπόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού τής Εύρωπαϊκής Κεντρικής
Τραπέζης στίς 12 Νοεμβρίου να μήν έπιτρέψει στήν
ΜΕΤΑ τηντρομοκρατική έπίθεση στήν Νίκαια, χθές
στό Παρίσι , Γάλλοι άστυνομικοί έξουδετέρωσαν έναν
άνδρα ό όποϊος τούς άπειλούσε μέ δύο μαχαίρια στό
150 Διαμέρισμα χωρίς νά ύπάρξουν τραυματισμοί. Εν
τ μεταξύ έγνσθη ότι ό Τυνήσιος τρομοκράτης της
Νικαίας ήταν γνωστός στίς άρχές τής χρας του. Ό
Μπραχίμ Άλ Αουισάουι είχε συλληφθεί τό 2016 γιά
χρήση βίας και χρήση μαχαιριού, έδήλωσε ό Μόχζεν
. Τάκουρεία καί τά κομμωτήρια σέ όλόκληρη
τή Γαλλία έδωσαν μάχην για νά άντεπεξέλθουν στήν κοσμοσυρροή που έπεκράτησε, μέ
τους πελάτες νά προσέρχονται μαζικά, Τήν τελευταία ήμέρα λειτουργίας
του, προτού τεθεί σέ ίσχύ τό νέο lockdown, που
τά ύποχρενει νά παραμείνουν κλειστά έως την
1η Δεκεμβρίου. Θά πίστευες ότι τά Χριστούγεννα
ήρθαν νωρίτεραν έσχολίασε μέ πικρία μιά κομμ τρια που εβλεπε μπροστά της Τις ήμέρες Τής άνεργίας να πλησιάζουν.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια σττήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Φυλάξτε τόν καθηγητή ς κόρην όφθαλμού
. θέση οίκονόμου (butler
στήν όμιλουμένη) προκηρύχθηκε γιά τό άνάκτορο του
Oύίνσδωρ. Τά προσόντα
που πρέπει νά έχει κάποιος
γιά νά κάνει τήν αίτησή
του περιγράφονται άπλά
νά είναι πρακτικός, πολύ
προσεκτικός στήν λεπτομέρεια , ύπερήφανος για τή
δουλειά του και νά έχει ύψη λούς στόχους. Όσοι λοιπόν θά ήθελαν νά έργα
σθούν σέ ένα παλάτι μπορούν νά σπεύσουν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Παρ' ότι φορ τήν μάσκα μου συνεχς, κάποιοι μέ
άναγνωρίζουν στόν δρόμο . ρss Τηγέ ή ξέρουμε πολλά
Καί μέ σταματούν, όλοι μέ
τήν ίδια έρτηση στά χε - νά μήν φοβηθεί ό κόσμος .
λη: <Τί θά γίνει ; Που πάμε;
Πς θά έξελιχθεί ή ύπόθε- έχοντας πλέον πολλά χιλιό- δρα. Σεβασμός πλήρηςs στό
ση τής πανδημίας; Τίνά
τους πες; Όλοι νομίζουν ότι
έμες οί δημοσιογράφοι κάτι παραπάνω ξpoυμε, κά
ι άχουμε άκούσει άπό έγ- δρας ! Αύτός τά ξέρει καλύΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
πος έντιμος και του Θεού καί
πολύτεκνος, και δέν έίχα κα
τερα και λέει μόνο τήν άλή- νένα πρόβλημα . Xθέ, όμως ,
ύπήρξαν κανά-δυό φίλοι,
που άρχισαν ανά μού τά
μασσάνε . Καί οί δύο δέ,
είχαν τό ίδιο μοτίβον άμφ μετρα έγγράψει στό δημοσι- όνομά του , Ελεγα και ότι σβητήσεως του καθηγητή.
Μά, νά χρησιμοποιήσει
<0,τι σας λέει ό Τσιό13:00-15:00
άλλά δέν τά γράφουμε γιά
θειαl .
Μέχρι τρα , μια χαρά
τά κατάφερνα μέ τόν Τσιό"Δύο απ' όλα!,
Κι έγ , φρονίμως ποιν καιί
ογραφικό κοντέρ , πετ τό
όνομα-άσπίδα.
τόν γνωρίζω καλά άπό τό
<Αττικό , ότι είναι άνθρωο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τασαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
31-10-2020