Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Οκτωβρίου
(Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7203
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Πρόγραμμα
Γέφυραν:
Πότε λήγει
Ο κορονοϊόs nαγνει>
Προθεσμα τον ΦΠΑ Οκτωβρίου μέχρι
τον Απρίλιο 2021
Ποιουs αφορά το μέτρο-Όλη η λίστα των ΚΑΔ
για τουs δανειολήπτεs
Η νέα επέλαση ,της
πανδημίας οδηγεί το
οικονομικό επιτελείο
σε προσαρμογές και
παρατάσεις των μέτρων στήριξης εργαζομένων
επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η να
φερειακή Ενότητα.
Πio συγκεκριμένα
σύμφωνα με την απόΦαση παρατείνονται
μέχρι και την 30-042021 , οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαι .
Προγραμματισμός
Λίγα 24ωρα απομέ νουν έως ότου να εκ.
πνεύσει η προθεσμία
που έχουν οι δανειολήπτες , οι οποίοι από φαση του υφυ.
έχουν πληγεί από την
υγειονομική
για να υποβάλουν αί
συνέχεια στην 11
ωμένων
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικκά
Κέντρα οφειλν από
δηλσεις ΦΠΑ με ποσό
φόρου rρος καταβολή
Απόστολου Βεσυρό- χρεωστικές ) που λή
γουν ή έληξαν από 01.
30-10-2020, καθς και
οι προθεσμίες καταβο
βολή του ΦΠΑ σε όσες λής ΦΠΑ που βεβαι θα
πουργού Οικονομικν
κρίση,
πουλου με την οποία
απaγνειο για έξι
μήνες, μέχρι τις 30
Απριλίου 2021 η κατα.
10-2020
σεις που σωρευτικά
έχουν:
α ) ενεργό , κύριο κω .
γού κατά την 20-032020 ΚΑΔ δευτερεύου σας δραστηριότητας
δικό δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα , όπως αυτά
προκύπτουν από την
αρχική δήλωση φόρου
αναπό σπαστο μέρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 , τα
συνέχεια στην 10
ΥΠοχρεωτική έκπτωση
περιοχές υπέστησαν
lockdowη
θηκαν
βεβαιωθούν
14ημερο
μέσα στον Οκτβριο.
Το μέτρο ισχύει για
επιχειρήσεις
έχουν πληγεί από τον
κορονοϊό και έχουν
έδρα σε κόκκινην
Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεστις 20-03-2020 από
τους αναφερόμενους
υποβολής στο συνημμένο ίνακα ,
ο οποίος και αποτελεί
ενοικίου
κατά 40%
δηλσεων ΦΠΑ με κα .
ταληκτική προθεσμία
υποβολής την 30-10λόγω κορονοϊού Περι . 2020 για τις επιχειρήτης παρούσας , ή ακα.
θάριστα έσοδα ενερAλλαγές
με νέα απόφαση
για το κούρεμα
στην Επιστρεπτέα!
Προκαταβολή
Στο τραπέζι του οικο επιτελείου
νομικού
της κυβέρνη σης φαί
νεται πως μπαίνει και
πάλι το μέτρο της
υποχρεωτικής μεί
ωσης ενοικίων με έ
πτωση ποσοστού 40%
και στις περιοχές που
θα μπαίνουν σε πορτο καλί συναγερμό και
στο βαθμό επικινδυ.
νότητας 3
Το μέτρο αυτό της
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9