Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΠΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
|Διευθυντής (1898-1918) +
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
30 Όχτωβοίου 2020
Ζηνοβίου και Ζηνοβίας μαρτ. Κλεόπα καί Αρτεμα
Σελήνη 14 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.49-Δύσις 5.28"
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 24β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφοσεις Ανεμοι βορειοδυτικοί έος 5 μποφόρ. (Εoς 19β )
Αριθμ. φύλ 41795
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΚΑΙΑ
Τζιχάντ στήν καρδιά της
Εύρπης
Τυνήσιος παράνομος μετανάστης ό δράστης -ΉΤουρκία καταδικάζειύποχριτικς
ΠΑ μία άκόμη φορά ό ίσλαμικός τραυματισμένος μετά συμπλοκή μέ
φανατισμός έπληξε τήν καρδιά της άστυνομικούς. Ο δράστης είναι τυ
Βύρτης Ένας άκόμη άποκεφαλι- νησιακής ύπηκοότητος καί είσήλθε
σμός και δύο άκόμη νεκροί, αύτήν στήν γαλλική έπικράτεια μέσω της
τήν φορά στήν Νίκαια της Γαλ-Ιταλίας."Εφθασε στήν Γαλλία τέλίας . Τρα μέ θύματα άθες γυναϊκες , οί όποιες θέλησαν να προσευχηθούν στήν έκκλησία . Αύτό τό AFP , ό άνδρας φαίνεται νά έλαήταν τό άμάρτημα τους . Ούτε είχαν βε έντολή άπό τίς ίταλικές άρχές νά
προσβάλει ούτε είχαν κάν άναφερ- έγκαταλείψει την χρα.Ωστόσο,
θεί στόν προφήτη Μωάμεθ, όπως
τό προηγούμενο θυμα , ό καθηγητής άπό τίς γαλλικές άρχές
Σαμυέλ Πατύ . Μόνον τό γεγονός
δτι προσεύχοντο σέ μιά έκκλησία
της Παναγίας, ήταν άρκετό γιά τον
δράστη, έναν 25χρονο μουσουλ- μιστής όπλισμένος μέ μαχαίρι άπει
μάνο, ό όποίος άποκεφάλισε τήν λούσε πεζούς, φωνάζοντας (Αλλα μία, κατάφερε φονικά πλήγματα χού Άκμπάρν, έν συνεχεία δέ έκιστήν άλλη , έφόνευσε τόν νεωκό -νήθη έναντίον άστυνομικν , οί
ρο του ναου και έτρεξε νά κρυφτεί όποίοι άνοιξαν πύρ μέ άποτέλεσμα
στις τουαλέττες όπου συνελήφθη
Η Γαλλία ηύξησε κατόπιν του του τό έπίπεδο συναγερμού στό
Άλλά και στήν καρδιά του
ίσλάμ, στήν Σαουδική Αραβία .
φρουρός τοϋ γαλλικού προξενείου άντατο έπίπεδο . Το άνεκοίνωέτραυματίσθη άπό τό μαχαίρι φα νατικού μουσουλμάνου, δ ότοίος ό όποίος έδήλωσε ένπιον της
συνελήφθη. Τήν ίδια στιγμή σέ Εθνοσυνελεύσεως ότι ή άπάντηέτοιμότητα έτέθησαν δλες οι άμε
ρικανικές άποστολές στήν Μέση
Ανατολή . Η Ούάσιγκτων προειδοποίησε για τιθανές τρομοκρατικέ
έπιθέσειςν έναντίον άμερικανικν
στόχων στίς χρες του Κόλπου, με
τά την άνακοίνωση της Σαουδικής
Άραβίας γιά άναχαίτιση έξι παγιδευμένων μέ έκρηκτικά μή έπαν - την λήψη άποφάσεων για περαιτέ
δρωμένων άεροχημάτων . Οί άμε
ρικανικές πρεσβείες προειδοποίη- ισλαμικής τρομοκρατίας . Γι μι σαν, μέ τήν σειρά τους , τούς Αμερι
κανούς πολίτες νά περιορίσουν τίς θηκε άπό μιά ίσλαμική τρομοκραμετακινήσεις τους και νά λαμβά - τική έπίθεσην έδήλωσε ό Μακρόν
νουν μέτρα άσφαλείας.
σε δ Πρωθυπουργός Ζάν Καστέξ,
λη Σεπτεμβρίου-άρχές Οκτωβρίου
άπό την Λαμπεντούζα. Σύμφωνα μέ
σις τής κυβερνήσεως στήν έπίθε
ση θά είναι σκληρή και άμείλικτος .
ΟΖάν Καστέξ, Οπως καί ό Πρόεδρος Εμμανυέλ Μακρόν , έσπευσαν στήν Νίκαια άφου προηγουμένως είχαν μετάσχει συσκέψεως για
την έκτίμηση τής καταστάσεως και
δέν φαίνεται νά είχε αίτηθεί άσυλο
Σέ μιάν άλλη
ας, στήν Αβινιόν, όπου κάποτε είχε
την έδρα του ό Πάπας , άλλος ίσλαπόλη τής Γαλλίρω μέτρα πρός άντιμετπιση της
άν άκόμη φορά ή χρα μας κτυπήνά πέσει νεκρός.
Συνέχεια στήν σελ.5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
2008: Καταδίωξις
τουρκικού πλοίου
για 95 μίλια!
Έχουμε Δημοκρατία;
Ό Ποωθυπουργός
άνακοιννει
έλληνικές σημαϊες στά αυτοκί
νητά τους , ή μία έξαύτν ήταν ή
ήγουμένη του μοναστηρίου του
Άγίου Αύγουστίνου! Δέν ντράπηκε ο Ταξίαρχος Διευθυντής
Ασφαλείας και όδήγησε τήν γερόντισσα στό τμήμα .
ΣΚΕΦΤΗΚΑ πολύ άν πρέπει νά
βάλω αυτόν τόν τίτλο στό σημερινό μου σημείωμα . Προφανς καί δέν έχουμε δικτατορία . Αλίμονο . Δημοκρατία
έχούμε. Όσο όμως κοιτ τήν
φωτογραφία μέ τόν άστυνομικό πού σταματά-διατάζοντας
μέ ύψωμένο τό χέρι- πολίτη ό
όποιος όδηγει ΙΧ που φέρει την
έλληνική σημαία (άπό τό Rodopi
T) διερωτωμαι: Τι είδους δημοκρατία είναι αύτή πού άπλως διέτρεχαν τήν Λεωφόρο Νίκης μέ έλληπου έχουμε; Καί ποιο είναι το άδίκημα; Είναι έγκλη-νικές σημαίες στά αυτοκίνητά τους . Στήν Άργομαή έπαρση της σημαίας; Δημοκρατία και κάπαγο- λίδα ό Δήμαρχος δέν κατάφερε νά κάνει τήν πορεύεταιν στήν άσκηση βασικν συνταγματικν δι-ρεία . Πολίτες που άγαπουν τήν δημοκρατία διεκαιωμάτων των πολιτν δέν νοειται. Τό περιστατικό ρωτντο όργισμένοι μετά τίς άπαγορεύσεις , Τις
που έξόργισε τούς διοργανωτές της συγκεκριμένης έπιδόσεις κλήσεων-προστίμων καί τίς άφαιρέσεις
αύτοκινητοπορείας στήν Κομοτηνή (είχαν νά γίνουν διπλωμάτων άν κολλά κορωνοϊό ή έλληνική ση
τέτοιες άπό τό 1985-πραγματοποιούνταν μέ πρα - μαία. Ολη αυτή ή άντίληψη που λέει πς ό,τι δέν
σινες καί γαλάζιες σημαΐες ) δέν ήταν μεμονωμένο . μας άρέσει τό πατάσσουμε και τό έξαφανίζου
Τυχαίο. Ασήμαντο. Είχε έκδοθει διαταγή της ΕΛΑΣ
για τήν σημαία καί τίς πορείες . Καί πάντως εντασσε έξαφανίζουμε άπό τόν δημόσιο χρο τίς σημαίες
ται σέ μιά γενικτερη λογική άντίληψης των πραγ- καί καταγγέλλουμε ς προδότες όσους τίς φ μάτων πού έμπεδθηκε στήν πατρίδα μας άπό τό
2010, έτος έλεύσεως της τρόικα, έως σήμερα και ρουν. Σημερα έξαφανίζουμε άπό τόν δημόσιο διάδιατρέχει όλους τους θεσμούς. Δέν είναι μεμονω - λογο όλους όσοι έχουν άμφιβολίες γιά τον
μένο γιατί στήν ολρινα προσήχθησαν στήν Ασφά- Ο καίγια την άναγκαιότητα χρήσης μάσκας. Σήμερα
λεια τέσσερα άτομα που τόλμησαν νά σηκσουν
μέτρα Γαλλίας
EΝ ΕΤΕΙ 2008 τό έλληνικό Πολεμικό
Ναυτικό όχι μόνο άπθησε έρευνητικό
σκάφος πού είχε ναυλσει ή Τουρκία νά
κάνει έρευνες έντός έλληνικν χωρικν
όδάτων άλλά τό κυνήγησε 95 μίλια μακριά άπό τήν νήσο Μεγίστη . Αύτό άποκαλύπτεται άπό τό τηλεγράφημα της άμερικανικής πρεσβείας στήν Αγκυρα , τό
όποίο έδημοσιοποίησαν τά Wikileaks. Η
τουρκική Κυβέρνησις μέ έντονη ένόχληση ένημέρωσε τήν άμερικανική πλευρά ,
ότι το έλληνικό πολεμικό πλοίο T-61
ΚΠολεμιστήν έφθασε στά 50 μέτρα δίπλα άπό τόνορβηγικό έρευνητικό έτοιμο
νά τό βυθίσει! Το έπίσημο τηλεγράφημα
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΜΑ της Γαλλίας και τής
Γερμανίας θά άκολουθήσει και ή Ελλάς
προκειμένου νά προλάβει τήν περαιτέρω
έκτόξευση τν κρουσμάτων και την κ τάρρευση τοϋυ συστήματος Υγείας. Σήμερα ό Πρωθυπουργός θά άνακοινσει
νέα μέτρα προκειμένου νά άποφευχθεί τό
Στήν Θεσσαλονίκη ζητάδες κυνηγούσαν νύκτωρ , παραμονή τής έπετείου, πολίτες
Συνέχεια στήν σελ.3
Ημετέωρη καί
άντιφατική Εύρπη
καί τό προτεχτοράτο
τής Έλλάδας
με , ή άντίληψη της έπιβολής είναι λάθος. Σήμερα
ΠΕΝΝΙΕΣ
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΕΙΧΑΜΕ δεχθεϊ ότι μέ τήν ίδρυση της
ΕΟΚ τήν πρτη μεταπολεμική δεκαετία (1957 Συνθήκες της Ρμης) ένα
πνεύμα άνακούφισης και αίσιοδοξίας έπεκράτησε στούς λαούς της Δυτικής τότε Εύρπης ( κατ' άντιδιαστολήν πρός τήν Άνατολική και Σοβιετοκρατούμενη) . Οί λόγοι γιά τήν αίσιοδοξία ήσαν:.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κορωνοΣυνέχεια στήν σελ. 3
. Ο κορωνοιός δέν κάνει διακρίσεις ούτε στήν Τέ
χνη. Η παγκοσμίου φήμης ότερα La Scaa του MI
λάνου έπλήγη βαρειά , καθς τουλάχιστον 18 χορωδοί καί έννέα μουσικοί προσεβλήθησαν άπό τον
ίό. Έτσι έτέθησαν σέ καραντίνα όλα τά μέλη τής
χορωδίας Τής όπερας όπως καί τά μέλη Τής όρχήστρας που παίζουν πνευστά, καθς τό θέατρο πε
ριμένει νά ένημερωθεί γιά τά άποτελέσματα τν
Τέστ στά όποία ύπεβλήθησαν καί άλλα μέλη του
προσωπικου . H Scala άνοιξε ξανά τόν Ίούλιο, άφού
παρέμεινε κλειστή γιά Τέσσερεις μήνες, καθς ή Ίπα
λία δεχόταν τό κτύπημα του λεγομένου πρτου
κύματος Τής πανδημίας . Αύτή τήν έβδομάδα οί πα
ραστάσεις σταμάτησαν ξανά.
Εύέλικτο ράριο έργασίας
στό νέο νομοσχέδιο
Συναγερμός γιά
μεγαλύτερη ύφεση
α) Ο άδυσπητος οίκονομικός
άνταγωνισμός κυρίως μεταξύ Γαλλί
ας και Γερμανίας είτε για τό κάρβουνο καίτόν χάλυβα της περιοχής Ρούρ
της Γερμανίας, όθεν πλεονεκτήματα
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ άλλαγές στά έργασιακά φέρει τό νέο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας πού έπαρουσιάσθη στό ύπουργικό συμβούλιο . Είς τό έπίκεντρον
του νέου θεσμικού πλαισίου πού προωθείται εύρίσκονται οι άλλαγές σέ ράρια-ύπερωρίες , άδειες, τηλεργασία, συνδικαλιστικό νόμο . Μέ τίς προωθούμενες
ρυθμίσεις έρχεται μεγαλύτερη εύελιξία στόν χρόνο
και τόν τόπο έργασίας , έλαστικότερα προσαρμοσμένο
ΟΙύγειονομικές έξελίξεις στό μέτωπο τής πανδημίας
κτορπιλλίζουνν τήν πρόβλεψη γιά ύφεση 8,26και προκαλούν συναγερμό στό οικονομικό έπιτελείο καθς
φοβούνται καταιγίδα άρνητικν έπιπτσεων στήν άγορά έργασίας και τά είσοδήματα. Σέ άπανωτές συσκέ
ψεις στό Υπουργείο Οικονομικν έγινετο προσπάθεια
νά έκτιμηθουν οί έπιπτσεις άπό τά τοπικά lockdown
και νά ύπολογισθεί τό κόστος από τά πρόσθετα μέτρα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Από τό 1972 έχει νά πατήσει άνθρωπος στήν
Σλήνη . Μετά 48 χρόνια λοιπόν ή ΝASA έτοιμά
ζε τήν έπομένη άποστολή γιά τόν δορυφόρο τής
Γή. Άν όλα πάνε καλά ή έπομένη προσελήνωσις
θά πραγματοποιηθεί τό 2024 και είναι καί αύτή
μία πρωτιά Ή Άμερικανική Διαστημική Υπηρσία σκοπεύει αύτήν τήν φορά να στείλει γυναίκα
άστροναύτη, Τήν πρτη του θά πατήσει τήν Σλήνη. Ίσως γιά αύτό ή άποστολή δέν όνομάζεται
Απόλλωνw άλλά Αρτεμιρ.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ . 2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μιά μικρή ίστορία γιά τόν Μεταξά
. Δέν θ έκλέξουν μόνον τόν νέο τους Πρόεδρο oί
Άμερικανοί στις 3 Νοεμβρίου . Σ 32 Πολιτείες θά
κληθούν-δίκην δημοψηφίσματος- νά έγκρίνουν ή
νά άπτορρίψουν μέσω Τής Ψήφου τους 124 προτά
σεις, άπό τό δικαίωμα στήν άμβλωση και φορολογικά ζητήματα ς τήν νομιμοποίηση τν Ψυχοτρόπων μανιταριν . Καίά μήν νομίσει κανείς ότι
ή άναφορά στις άμβλσεις θά σημάνει νομιμοποίηση. Στό Κολοράντο και τήν Λουιζιάνα οί προτά
σεις είναι γιά αύστηροποίηση τν κανόνων μέχρι
και άπαγορεύσες τους. Όσο γιά τά μανιτάρια, τί
θενται σέ Ψηφοφορία άν και έρευνες έχουν δείξει ότι
προκαλούν διαταραχές άγχους
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μέ τό που κηρύχθηκε δ Πειραιά , τους έππιστρατευμέ- ένα τσιγάρο (τότε και όσοι
πόλεμος , στίς 28 Οκτωβρί ου 1940, δ πατέρας μας κλή- άνδρες προκειμένου νά βε - καί στό προαύλιο ήλθε πρόθηκε νά καταταγεί στήν μονάδα του λίγο έξω άπό τήν βαθμό ίκανότητός τουs , προΑθήνα. Dς έφεδρος ύπίατρος κειμένου νά φύγουν γιά τό
πλέον , ή πτη του ύπηρε
σία ήταν νά έξετάσει σέ κάποιο έκτακτο κέντρο κατα<Κύριε Μεταξά , τί κάνετε
έδ; Προφανς δέν ήλθατε
γιάνά καταταγείτε και άν δέν
κάνω λάθος , έχετε ύπερβεί τό
όριο Τής ήλικίας έπιστρατείσεωρ του λέει . Καί, γνωρίζοντας προφανς τήν πατριωτική προσφορά Του σπουδαίου αύτού συνεχιστού
νους καί τούς νεοσύλλεκτους δέν κάπνιζαν τό άρχισαν ) , έ
13:00-15:00
σωπο μέ πρόσωπο μέ τόν
.. Μεταξά Μέ τόν Αγγελο
Μεταξά , δ όποίος βημάτιζε
βαισει (ή τό άντίθετο) τόν
Δύο απ' όλα!ν
Μέτωπο ή γιά άλλες ύπηpe- έμπρός άπό ένα μαύρο αύτοσίε Αφού όλοκλήρωσε τήν κίνητο και τόν όποίο δ παύπηρεσία του , βγήκε άπό τέρας γνόριζ άφού ήταν ίατό κτίριο γιά νά καπνίσει
ο Κστας Γαννουλάπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
τάξεως , στήν περιοχή του
τρός στόν Πειραιά .
Συνόχεια στήν σελ. 4
30-10-2020
19771108
701151