Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Σ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
29Όκτωβορίου 2020
Αναστασίας όσιομ της Ρωμαίας Αβραμίου όσίου
Σελήνη 13ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6,48 -Δύσις 5.29
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. (Εως 23β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Άνεμοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 21β )
Αριθμ. φύλ 41794
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΝΔΡΕΣΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΕΠΕΔΙΔΑΝ ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΣΤΟ IΧΤΟΥΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ!
Ό Στρατηγός Φλρος καί ό λαός
Φλω00ς και ο
έξέθεσαν τάξη
την ράθυμο πολιτική
Μαθήτρια στήν Αίγινα έξεφνησε τόν πανηγυρικό -Στήν Σάμο άπλωσαν τήν Σημαία
στόν βυθό- Στήν Βόρειο Ελλάδα έκαναν μοτοπορείες μέ σημαΐες
Η ΦΕΤΙΝΗ 28η Οκτωβρίου , ή όποία
συνέπεσε μέ την έξαρση τής τουρκικής προκλητικότητας στό Αίγαίο -τό
Ορούτς Ρέις πλέει άνοικτά της Ρόδου και
της Καρπάθου-θά μείνει άξέχαστη σέ
όλους όσοι έννοουν νά τιμούν τήν έθνική έπέτειο μέ την σκέψη, ότι οί λαοί πού
ξεχνουν δέν έχουν μέλλον. Από την μία
πλευρά κπαρετάχθην ή ράθυμος πολιτική τάξις μας πού μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊό άπουσίασε άπό τις δοξολογίες
και τις καταθέσεις στεφάνων πλήν της
Προέδρου τής Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου. Της άξίζει της πολιτικής τάξες μας ή φράσις κάπαντες
άπόντεφ, Οί είκόνες στίς Εκκλησίες
όπου πραγματοποιείται ή παραδοσιακή
δοξολογία και στά μνημεία όπου πραγματοποιούνται οί καταθέσεις στεφάνων
ήσαν άπογοητευτικές . ΟΠρωθυπουργός
έπιθερησε ένα ύποβρύχιο παλαιού τυπου στόν ναύσταθμο τής Σούδας , τό Κατσνη , δένάνέφερε καν στίς δηλσεις
του τήν φράση έπέτειος της 28ης Οκτω
βρίου, δέν έξέδωσε κάν τό καθιερωμένο γραπτό μήνυμα ( ταρά μόνον ένα μή
νυμα στά άγγλικά για τούς όμογενείς) και
ΗΟλρος Ή έλληνική ψυχή δέ διστάζει Τόπύρινο 40χν στά Καρδάμυλα
Ε Ημαθήτρια Δ. Αξιτη έχφωνείτόν πανηγυρικό
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέκατάσταση
έχτάκτου άνάγκης
ή χρα
Κοράν: Μανιφέστο κατά της Δύσης
Εξέγερσις μουσουλμάνων
γιά τό Charlie Hebdo
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εύρίσκονται ή Κυβέρνησις , οί ύγειονομικές Άρχές και
πολλές περιοχές της χρας καθς έπιβεβαιθηκαν τίς δύο τελευταΐες ήμέ
ρες οι δυσοίωνες προβλέψεις τν έπι στημόνων , ότι ή πανδημία θά πλήξει σοβαρά τήν Ελλάδα . Το ένα άρνητικό ρε
κόρ σπάει μετά το άλλο . Τά κρούσματα
όχι μόνο ύπερέβησαν τά χίλια άλλά έκαναν άλματδη αύξηση, οίνεκροί ξεπέρασαν τούς 600 και οί διασωληνωμένοι τούς
100. Θέμα ρν φαίνεται νά είναι ή έπι
βολή αύστηρού Ιockdown και στήν Θεσσαλονίκη μέ έπιβολή άπαγορεύσεως κυκλοφορίας καί όχι μόνο. Στήν πόλη μετ βη χθές έκτάκτως ό πρόεδρος του ΕΟΔΥ
τΟ ΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ άλλά δέν περιμέναμε ότι τά πράγ- στως κοσμοθεωρία, ίδεολογία και μετά θρησκεία .
ματα θά τρέξουν.. τόσο γρήγορα Ο Πρόεδρος Τό Ίσλάμ σήμερα, τό Κοράνι είδικτερα είναι στήν
Μακρόν καί τό περιοδικό Σαρλί Έμπντό άνέβα - πραγματικότητα τό μέγα μανιφέστο κατά της Δύσαν μέ τίς έπιθέσεις τους κατακόρυφα την ίδεολο-σ
γική άξία του Ερντογάν στό πολιτικό χρηματιστή-κτός σοσιαλισμός της τέως ΕΣΣΔ δέν στρεφόταν
ριο του Αραβικού κόσμου. Συσπείρωσαν τήν τουρ- πνευματικς έναντίον της. Το θρησκευτικό αυτό βικική έθνοσυνέλευση στό πρόσωπό του , τήν στιγμή βλίο δέν όμοιάζει μέ τό Εύαγγέλιο , οι παραβολές
που τό Εύρωπαϊκό Δικαστήριο έξέδιδε καταδικαστική άπόφαση έναντίον του γιά το έξοντωτικό πρόστι- γήσεις . Το θρησκευτικό αύτό βιβλίο περιέχει κομο που είχε βάλει στόν άρχηγό της άντιπολίτευσης φτές φράσεις και προστακτικές πού έξεγείρουν
Κίλτσινάρογλου. Μετέτρεψαν τήν ίσλαμική προσευ - τούς άναγνστες και υπό προϋποθέσεις τούς μεχή της Παρασκευής στήν Μονή Χρας σέ παγκόσμιο τατρέπουν σέ κομσομόλους του Προφήτου. Σέ
γεγονός γιά τούς μουσουλμάνους , λειτουργντας άφιονισμένο παγκόσμιο στρατό. Οι ριζοσπάστες τό
ς χορηγοί έπικοινωνίας του . Δέν μένει παρά νά άξιοποιουν γιά νά κηρύξουν τό μισος κατά της Δύδούμε ποιά θά είναι ή συνέχεια πού μας έπιφυλάσ- σης και για νά άλλάξουν δραματικά τίς ίσορροπίες
σει τό μέλλον. Γιά έμας τήν Ελλάδα, πάντως, παρά στήν άκυβέρνητη-άπούσης της Αμερικής-Μέση
τόγεγονός ότι ξύπνησαν οί Γάλλοι καί ζητουν κυρ- Ανατολή.
σεις σέ έπίπεδο ΕΕ έναντίον της Τουρκίας δέν είναι
καλή έξέλιξη ή μετατροπή της γεωπολιτικής διαμά-Έρντογάν: Φοίτησε σέ ίσλαμικό σχολείο . Δέν δίσταχης σέ θρησκευτική-πολιτική-ίδεολογική διαμάχη.
Καί μακροπρόθεσμα δέν θά είναι καλή καί γιά τήν λιτική καρριέρα του έγκλειστος έπειδή άπήγγειλε
ίδια την Εύρπη ή όποία πολεμά-έπιμένω- μέλά - ίσλαμικό ποίημα . Τί πράττει άραγε σέ όλη του τήν
θος τρόπο τό ριζοσπαστικό Ίσλάμ Θάπροσθέσω σέ πολιτική διαδρομή; Βάλλει διαρκς μέ ήθικά κριτήόσα άνέφερα στό τελευταΐο σημείωμα ύπό τον τίτλο ρια κατά τής Δύσης. Ή άπαγόρευση του άλκοόλ, το
κόνέος όλοκληρωτισμός δύο παραμέτρους άκόμη:
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ προεκάλεσαν φανατικοί
μουσουλμάνοι στήν Λευκωσία , έξω άπό
την γαλλική πρεσβεία . Σύριοι και Αίγύπτιοι άντιδρουντες στά μέτρα Μακρόν
συνεκεντρθησαν έξω άπό την πρεσβεία
και άρχισαν νά φωνάζουν συνθήματα και
κατά του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη έπειδή έτάχθη ύπέρ της Γαλλίας . Οi
σης και κατά της Εύρπης . Εν άντιθέτως ό ύπαρτου όποίου άπαιτουν κήρυγμα , διάλογο και έπεξηΣυνέχεια σήν σελ.5
Τό χέρι σας
παρακαλ!
Συνέχεια στήν σελ.3
Ας θυμηθούμε λίγο προσεκτικά τήν πορεία του
του Α. ΠΔημόπουλου *
σε νά πάει για τίς ίδέες του φυλακή.Αρχισε τήν ποΣέ lockdown
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό λεξικό , στόν όρο
χαιρετισμός συγκεκριμένα λόγια
ή/καί τυπικές κινήσεις του σματος
όταν ένα πρόσωπο χαιρετα ένα άλλο.
Καί κάθε κουλτούρα έχει τόν δικό της
τρόπο νά χαιρετά . Στήν Ίαπωνία και
στήν Κορέα γίνεται μέ υπόκλιση και
είναι όλόκληρη έπιστήμη, γιατί τό βάθος της ύπόκλισης διαφέρει άνάλογα
μέ αυτόν πρός τόν όποιο άπευθύνεται
καί την περίσταση. Και έάν το κορεάτικό jeol> είναι ένα , στήν Ιαπωνία , οι
ύποκλίσεις είναι πολλές, είναι saikeirei
ή utsurei; (έχω ύποφέρει στό Τόκυο μέ
αυτά!). Στή Ταλάνδη είναι τό εύπρεπέστατο ewal , μέ τά χέρια σέ στάση
προσευχής (άντιστοίχως και τό ίνδικόcnamaste ) και ουτως καθεξής . Καί
Συνέχεια στήν σελ3
Γαλλία καί Γερμανία
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
όγμα <πίνουμε άριάν άντί ρακίν (τό είπε κάποτε σέ
Τό ριζοσπαστικό Ίσλάμ δέν άντικαθιστά άπλς δικό μας πρωθυπουργό ) , ή μαντήλα καί ό φερετζές ,
ς νέα ούτοπία τόν κομμουνισμό . Δέν είναι πρωτίΣυνέχεια στήν σελ. 3
Ή σοπράνο Άναστασία
Ζαννή σέ συναυλία
τής Περιφέρειας Αττικής
Φόβοι για χιλιάδες λουκέτα
στην έστίαση
Μεσολάβησις Λαβρφ
ύπό προϋποθέσεις
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
ΣΕ ΟΡΙΑΚΗ κατάσταση εύρίσκεται ο κλάδος της
έστιάσεως μέτήν πανδημία να έχει περιορίσει τήν κίνηση, τόν τζίρο να έχει βουλιάξει καί τις έπιχειρήσεις
νά άντιμετωπίζουν ένα άβέβαιο μέλλον . Το ένδεχόμενονά έπιβληθούν άκόμη πιό σκληρά μέτρα κινητοποι
εί τούς έπιχειρηματίες του κλάδου πού ζητουν στήριξη άπό την Κυβέρνηση για νά διατηρήσουν τίς έπι
χειρήσεις άνοικτές και τίς θέσεις έργασίας ζωντανές .
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ΗΡΩΣΣΙΑείναι έτοιμη νά άναλάβει τόν ρόλο του δια
μεσολαβητου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έφδόσον
ύπάρχει βούλησις των δύο χωρν . Το μήνυμα αυτό
έστειλε δ Ρσσος ύπουργός Εξωτερικν Σεργκέι Λαβρφ κατά τίς συναντήσεις πού είχε στήν Αθήνα μέ τόν
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τόν όμόλογό
του Νίκο Δένδια. Ο Ρσσος ύπουργός Εξωτερικν τόνισε ότι είναι άναγκαία ή άποκλιμάκωσις της κρίσεως
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τρία ρυμουλκά χρειάσθηκαν γιά νά τραβήξουν
μέσα στήν Κασπία ένα έγκαταλελειμμένο ύβρίδιο
πλοίου καί άεροπλάνου Τής σοβιετικής περιόδου.
Τό Εκρανοπλάνν ήταν ένα πλοϊο που πετούσε . Τό
μοναδικό πού κατασκευάσθηκε Πετούσε σέ ύψος λ.
γων μέτρων άλλά πετούσε Προορισμός του ήταν
νά μεταφέρει πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους
στίς έξέδρες έκτοξεύσες τους . Πάνω άπό θάλασσα καί πάνω άπό ξηρά Γιά τρείς περίπου δεκαετί
s έμεινε έγκαταλελειμμένο να σκουριάζει στήν Κα
σπία. Τρα κινείται καί πάλι Όχι γιά νά ξαναγίνει
μεταφορικό, άλλά τουριστικό άξιοθέατο.
Συνέχεια στήν σελ.3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έτσι θά άντιδράσουμε πάλι, άν χρειασθεί
πανταλόνια στό πάτωμα,
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σέκάποιο χωριό τής παραμεθορίου ό πατέρας μου .
έφεδρος άνθυπίατρος , έξε- ζω κα βρίσκω μιά κήλη TΕτάζει νέους oί όποίοι έχουν ράστια " Ντύσου και πήγα - μπορούσα . "Σ παρακαλ , χωριό μου . Θά αύτοχτοπροσέλθει νά καταταγούν
Εθελοντικά .Λίγο πιό πάνω,
τό Μέτωπο έχει άνάψει. Οi
δικοί μας έχουν άρχίσει νά ρίεργο λυγμό . Μλάει μέ έe ογκωμένη" . Τά μάτια του
παίρνουν φαλάγγι τους κοκορόφτερους
&Ερχεται ένας κοντούλης,
άλλά ψωμωμένος, Τόν έξετά- Τόν χτυτ στήν πλάτη καί
θά αύτοχτονήσω μού λέι .
σέ στάση προσοχής . " Για
του ξαναλέω, όσο Τιό ήρεμα τρέ , έγ δέν γυρνάω στό
13:00-15:00
Τό τελευταίο πράγμα που περίμεναν 34 έπιβάΤιδες που έτομάζοντο νά ταξιδέψουν άπό τό Κα
τάρ στήν Αύστραλία ήταν νά άρχίσει μεταξύ τους
άναζήτησις γιά τήν μητέρα ένός έγκαταλελειμμένου
βρέφους, Πράγματι οί άρχές του άεροδρομίου Τής
Ντόχα ύπέβαλαν σε γυναικολογικό ελεγχο Τις Yυναϊκες σέ μιά προσπάθεια νά βρούν άν κάποια είχε
μόλις γεννήσει . Οι αύτόπτες μάρτυρες άδυνατούσαν
να άναγνωρίσουν τήν μητέρα , διόπι άπλούστατα
φορούσε μάσκα .
νε σπίτι σου" του λέω . Μέ
κοιτάζει μέ τά μάτια τερά- ταξε νά χειρουργηθές . Η κή- μό σού μού λέει άποφασιστια και ξεσπάει σέ έναν πεπήγαινε σπίτι σου καί κοί - νήσω και τό κρίμα στό λαΔύο απ' όλα!
στικά . Τού είπα νά ντυθ ,
έκανα τήν καρδιά πέτρα καί
λη σου είναι έπικίνδυνα δι ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγαράκης
ύπέγραψα " ίκανός"
νη τήν βαριά, σερραίκη προφορά . " Γιατρέ, άν μέ διξες
τρα τρέχουν δάκρυα . Στέκεται έκεί , άκίνητος , μέ τά
Συνέχεια στήν σελ. 4
29-10-2020