Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΧΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΕ Ο
Γλίτωσε το σπάσιμο
στα πλευρά ο Σιόντης
NEOΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 28
Οκτωβρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6683
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΕΦΗΜΕ ΡΊ ΔΑ ΠΗΣΗΜΗ ΠΕΕΡΟΥ
Κρυτής ΑΡEΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΕΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΡΡΟΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΤΗΣ ΠΕΔΝΗΣ
Οχ στην αποκατάσταση
κόκκινο από την Πέμπτη
ονομός Ιωανίνων
του λατομείου με κομπόστ
Την αντίθεση της ταnικης κανωνας
της Πεδινης αλλα και τη &κή τους
στον τράnο με τον απαlo η δημοτικn αρχη προυθεί την αnοκατά σταση του Παλιού λατομείου στη
συγκεκρ μένη δημοτική ενότητα
εκφραζουν με ανακolνωση τους οι
δημοτικο! συμβουλοι της Παραταξης
Ενότητα Πολιτν Νέα Γιaννενα . .
Δημήτρης Νάστος και Στέφανος
Σιντος , καθς και τα τατικά συμΒούλια τnς Περιοχης
ΣΕΛ. 2
ΑΛΛΑΟΧΙ ΠΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ
Οι μικρομεσαίοι δείχνουν
αντοχή
Η επιχειpηματικότητα αντέχει στο
Νομό Ιωανννων αλλά όχι για
Πολυ.
Συμφωνα με το μητρο εγγραφων
- διαγραφν επικειρήσεων του Εn μελητηρίου Ιωαννίνων φαίνεται
nuς η μικραμεσαία επιχειρηματικό
τητα εναι η κυρια δραστηρότητα
των κατοΙκων της περιοχής μας και
έτσι, ακόμα και αν η εΠoή είναι
πολυ δυσκολη για την συγκεκριμέ
νη επαγγελματική ενασχόληση Πολλοι είναι α άναρωnοι Πou δοκιμά
ΣΕΛ. 8
Ζουν.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΗΖΑ
Ερωτηματικά κ ενστάσεις
για τm διαχείριση της
Πανδημίας στα Γιάννινα
Αno την Πεμπτη στις 6 το πρω! n Περιφερειακή Ενοτητα Ιωαννίνων ανεβαίνει εniπε δο συναγερμού και ανεβαίνει στο
Εninεδo 4 αno το Εnineδo 3 και γίνετα κόκκινος αno nopτο καλι
ΣΕΛ 10
ΣΤΑΠΑΝΝΝΝΑΗ ΥΟΥΠΟΥΜΟΣ ΥΤΕΙΑΣ
Κριτική στην ΚυΒέρνηση για την
κατοσταση nou txει δημιουργηθεί
στα Πιάννιινα και ειδικά στο δημόσιο
σύστημα υγεlας ασκε! ο τοnικός
ΣΥΡΙΖΑ.
Υποσχέθηκε στήριξη στον
τομέα της ψυκικής υγείας
ΣΕΛ. 16
Την περαπέρω ενίσχυ ση της συνερ| γασίας του Υnοuργείaυ Υγείας με τη
Διοικηση του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωανννων και συγκ καμένα με τη Διευθυνση της Ψυχιατρικης Κλινικης του ιδρυματος , εξετασε στη &αρκεια της επίσκεψης της
στο Νοσοκομείου , η Ζωη Ρanτη
| υφυπουργος Υγείας . αρμοδα για α
| Βεματα Ψυχικής Υγείας
| Η κ. Ραπτη επισκέφτηκε τα δο
νοοοκομε ία της Πολης μας και στο
| Πανεπιστημιακό oπου και εκανε
δηλωσεις. είχε μια πληρη ενημερωση
| για όλα τα Σnτηματα Πoυ αφορούν
| Παροχή υπηρεσν στο γενικό Πλη
θυσμό .
ΠΑΜΕ ΠΝ!
Ευθύνες παντού για τmv
Πίεση στο σύστημα υγείας
ΠΟΛΥΔΥΝ
ο ΚΕΝΤΡΟ
Ευθυνες Παντου για την ακραία
πίεση noυ δέχονται α δομές υγείας
στα Πάννενα με εnκεντρο το ΠΙΝΙ
καταλογίζΕΙ η Αγωνιστική Συonε ρωση Υγεονομικν , nαράταξη Πο
πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, με αφορμή
Το Πολύδυναμο στη μάχη
| κατά της πανδημίας
μια σειρά αnό Περστατικά των
τελευταίων ημερν nou καθιστουν
την εξελιςη της Πανδημίας δραματ ΣΕΛ. 7
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΧΑΤΗ ΚΩΣΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19 Η 16
ΣΕΛ. 7|